Anda di halaman 1dari 5

26.

Untuk mengetahui jenis-jenis logam yang terkandung dalam suatu garam,


dilakukan ternyata. Reaksi nyala terhadap garam A memberi warna merah tua,
garam B memberikan warna kuning. Garam A dan garam B masing-masing
mengandung logam………….

A. Srdan Na D. Cadan Ba

B. K dan Na E. K dan Ba

C. Cadan K

Kunci: A, logam-logam alkali dan alkali tanah umumnya akan memperlihatkan


warna spektrum Emisi yang khas, ketika garam-garam alkali dibakar pada
nyala Bunsen.(perhatikan tabel)

Unsur Warnanyala
Li Merahkarmin
Na Kuning
K Ungu
Rb Merah
Cs Biru
Ca Merahbata
Sr Merahtua
Ba Hijaukuning
27. Jika logam Magnesium dibakar diudara, selain MgO juga diperoleh senyawa
MgX.Jika MgX dilarutkan dalam air, menghasilkan gas yang dapat
membirukan kertas lakmus, senyawa MgX tersebut adalah………………….

A. MgCl 2 D. MgCO 3

B. Mg 3 N 2E. MgSO4

C. Mg(OH )2

Kunci:B,logam alkali tanah (Mg) terbakar diudara selain membentuk senyawa


oksida (MgO) juga membentuk senyawa Nitrida ( Mg 3 N 2) yang apabila
dilarutkan dalam air akan membentuk reaksi :
Mg 3 N 2(s) + 6 H 2O → 3 Mg ( OH )2 ( aq ) +2 N H 3 (g)

Bersifat basa (membiruka nkertas lakmus).


28. Mineral yang mengandung unsur K dan Mg berturut-turut
adalah…………………….

A. Silvit dan Karnelit D.Silvit dan Dolomit

B. Hematit dan magnetit E. Silikat dan Bauksit

C. Silika dan Kuarsa

Kunci :D , unsur K dapat diperoleh dari mineral silvit dan karnelit, unsur Mg
dapat diperoleh dari mineral dolomit dan magnesit.

29. Beberapa senyawa yang digunakan dalam sehari-hari :

1. NatriumBenzoat (C 6 H 5COONa)
2. KaliumIodidat ( KIO3)
3. KalsiumFosfat (Ca3 PO 4 ¿ ¿2
4. Kaporit (Ca(OCI )2)
5. Soda Kue ( NaHCO 3)

Pasangan senyawa yang dapat digunakan dalam makanan dengan jumlah


sedikit adalah………………….

A. 1 & 5 D. 2 & 4
B. 1 & 4 E. 3 & 4
C. 2 & 5

Kunci :A ,

1. Natrium Benzoat : Zat pengawet


2. Kalium Iodidat : Bahan obat-obatan
3. Kalsium Fosfat : Pembentukan tulang
4. Kaporit : Pemutih dan pemurni air
5. Soda Kue : serbuk pengembang

30. Sebanyak 0,32 Kg karbit (CaC 2) dilarutkan dalam air menghasilkan Kalsium
Hidroksida (Ca(OH )2) dan gas Asetilen (C 2 H 2). Berapa gram endapan Ca(OH )2
yang dihasilkan………………………
A. 300 gram D. 350 gram
B. 335 gram E. 370 gram
C. 340,5 gram

Kunci :E,
CaC 2 + 2 H 2O → Ca ( OH )2+C 2 H 2.

0,32× 103 gram


MolCaC 2 = =5 mol
64

1
MolCa(OH )2= 1 ×5 mol=5 mol

MassaCa(OH )2 = 5× Mr Ca(OH )2

= 5×74

=370 gram

31. Unsur logam alkali tanah berikut yang bersifat amfoter adalah………

A. Ba C. BeE. Sr

B. Ca D. Mg

Kunci:C

32. Jika garam dari alkali tanah dites nyala ternyata berwarna merah,maka garam
tersebut mengandung logam…………………

A. Berilium D. Stronsium

B. magnesium E. Barium

C. Kalsium

Kunci:D, Be:putih, Mg:putih mengkilap, K:ungu, Sr:merah, Ba:kehijauan.


33. Pasangan garam alkali tanah yang menyebabkan kesadahan tetap pada air
adalah………………

A. CaSO4 danCa(H2SO4)2 D. Ca(HCO3)2 dan Mg(HCO3)2

B. Mg(HCO3)2 dan MgCl2 E. CaCl2 danCa(HCO3)2

C. CaCl2 dan MgCl2

Kunci:D

34.Diketahui data:
Dari data disamping dapat disimpulkan
Li Na Mg Be
bahwa logam alkali tanah ……………..
Titikdidih 134 903 109 247
(℃ ) 7 8 0 2 A.Lebih reaktif daripada logam alkali
Massa 0,53 0,97 1,7 1,8
jenis(g/m 4 1 4 5 B.Lebih keras daripada logam alkali
ol)
C. Lebih elektro positif daripada logam
alkali
Kunci:C,Titik didih logam alkali
tanah relatif lebih rendah,sedangkan D. Lebih basa daripada logam alkali
masa jenisnya relatif besar,sehingga E. Lebih ringan daripada logam alkali
logam alkali tanah lebih
elektropositif.

35.Dalam senyawa manakah Br mempunyai bilangan oksidasi


tertinggi……………………

A. Ca ( BrO2¿ ¿ 2 D. NaBrO 4

B. Fe( BrO )3 E. PbBr 4

C. KBrO 3

Kunci: D, NaBrO 4→ Na+¿¿ + BrO 4 ¿,Br=+7


−¿