Anda di halaman 1dari 11

BAHAN AJAR

HIMPUNAN

A. Identitas
Satuan Pendidikan : SMP/MTs
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas : VII
Alokasi Waktu : 2 Minggu (8 Jam Pelajaran @40 Menit)

B. Kompetensi Dasar (KD)


KD 3.4 Menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta,
himpunan kosong, komplemen himpunan, dan melakukan operasi
biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual
KD 4.4 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan
himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan
kosong, komplemen himpunan dan operasi biner himpunan

C. Indikator Pencapaian Kompetensi


 Peserta didik mampu menjelaskan irisan himpunan beserta anggotanya jika diketahui dua
atau lebih himpunan dengan runtut
 Peserta didik mampu menentukan irisan himpunan beserta anggotanya jika diketahui dua
atau lebih himpunan dengan benar
 Peserta didik mampu menjelaskan gabungan himpunan beserta anggotanya jika diketahui
dua atau lebih himpunan dengan runtut
 Peserta didik mampu menentukan gabungan himpunan beserta anggotanya jika diketahui
dua atau lebih himpunan dengan runtut
 Peserta didik mampu menyajikan irisan himpunan dalam diagram Venn jika diketahui
diketahui dua atau lebih himpunan dengan benar
 Peserta didik mampu menyajikan gabungan himpunan dalam diagram Venn jika diketahui
diketahui dua atau lebih himpunan dengan benar

1
 Peserta didik mampu menentukan komplemen himpunan beserta anggotanya jika diketahui
dua atau lebih himpunan dengan benar
 Peserta didik mampu menentukan selisih himpunan beserta anggotanya jika diketahui dua
atau lebih himpunan dengan benar
 Peserta didik mampu menyajikan komplemen himpunan dalam diagram Venn jika
diketahui dua atau lebih himpunan dengan benar
 Peserta didik mampu menyajikan selisih himpunan dalam diagram Venn jika diketahui dua
atau lebih himpunan dengan benar
 Peserta didik mampu menentukan beda setangkup himpunan beserta anggotanya jika
diketahui dua atau lebih himpunan dengan benar
 Peserta didik mampu menyajikan beda setangkup himpunan dalam diagram Venn jika
diketahui dua atau lebih himpunan dengan benar
 Peserta didik mampu menjelaskan sifat-sifat operasi himpunan jika diketahui dua atau lebih
himpunan dengan runtut
 Peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan irisan
himpunan jika diketahui dua atau lebih himpunan dengan tepat
 Peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan gabungan
himpunan jika diketahui dua atau lebih himpunan dengan tepat
 Peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan
komplemen himpunan jika diketahui dua atau lebih himpunan dengan tepat
 Peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan selisih
himpunan jika diketahui dua atau lebih himpunan dengan tepat
 Peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan beda
setangkup himpunan jika diketahui dua atau lebih himpunan dengan tepat
 Peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sifat-sifat
operasi himpunan jika diketahui dua atau lebih himpunan dengan tepat

D. Materi Ajar
 Irisan dan gabungan himpunan
 Komplemen, selisih, dan beda setangkup himpunan
 Sifat-sifat operasi himpunan

2
E. Uraian Materi

Irisan dan
Gabungan Himpunan

Perhatikan gambar berikut ini !

Irisan himpunan adalah himpunan semua anggota S yang terdapat pada himpunan A dan terdapat
pada himpunan B. Jika terdapat suatu anggota x pada irisan tersebut maka notasi pembentuk
himpunannya sebagai berikut :
A ∩ B= { x∨x ∈ A dan x ∈ B }
Gabungan himpunan adalah himpunan yang anggotanya adalah merupakan anggota himpunan A
atau anggota himpunan B. Jika terdapat suatu anggota x pada gabungan tersebut maka notasi
pembentuk himpunannya sebagai berikut :
A ∪ B= { x∨x ∈ A atau x ∈ B }

Jika dalam himpunan S terdapat dua himpunan yaitu himpunan A dan B maka terdapat berbagai
kemungkinan yang terjadi antara himpunan A dan B dan dapat dilihat sebagai berikut :
A. Kedua himpunan saling lepas (disjoint)
Himpunan saling lepas (disjoint) adalah himpunan yang elemen-elemennya berbeda.

Jika kedua himpunan saling lepas maka A ∩ B=∅ dan A ∪ B= { x∨x ∈ A atau x ∈ B }

3
B. Kedua himpunan saling berpotongan (intersection)
Himpunan yang saling berpotongan (intersection) adalah himpunan yang memiliki beberapa
elemen yang sama.

Jika kedua himpunan saling berpotongan maka A ∩ B= { x∨∃ x ∈ A da n x ∈ B } dan


A ∪ B= { x∨x ∈ A atau x ∈ B }
C. Kedua himpunan sama (ekuivalen)
Himpunan yang sama yaitu jika semua anggota kedua himpunan adalah sama.

Jika kedua himpunan sama maka A ∩ B= A=B dan A ∪ B= A=B


D. Himpunan bagian (Subset)
Himpunan bagian yaitu setiap anggota himpunan yang satu merupakan anggota himpunan
yang lainnya.

Jika B himpunan bagian dari A atau dinotasikan dengan B⊂ A maka A ∩ B=B dan
A ∪ B= A

Contoh Soal:
4
1. Diketahui himpunan S= { 1, 2 ,3 , 4 , 5 ,6 ,7 , 8 , 9 , 10 }, himpunan
A={ 1, 3 , 4 ,5 , 7 }, himpunan B= {2 , 3 , 4 , 6 , 10 }, tentukanlah :
a. A ∩ B
b. A ∪ B
c. Sajikan data tersebut dalam diagram Venn

Jawab :
a. Untuk menentukan irisan himpunan A ∩ Bmaka kita cari anggota yang sama dari
himpunan A dan himpunan B
A={ 1, 3 , 4 ,5 , 7 }
B= {2 , 3 , 4 , 6 , 10 }
Sehingga A ∩ B= {3 , 4 }
b. Untuk menentukan gabungan himpunan A ∪Bmaka kita gabungkan anggota dari
himpunan A dan himpunan B
A={ 1, 3 , 4 ,5 , 7 }
B= {2 , 3 , 4 , 6 , 10 }
Sehingga A ∪ B= {1 , 2, 3 , 4 ,5 , 6 , 7 , 10 }
c.
S
A B
9
5 3
1 2
10
7 4 6 8

5
Komplemen, Selisih
dan Beda setangkup Himpunan

A. Komplemen Himpunan
Perhatikan gambar berikut ini !

Komplemen himpunan A (dinotasikan dengan Ac ¿ adalah suatu himpunan semua


anggotanya himpunan S tetapi bukan anggota himpunan A, jika terdapat x anggota
himpunan S maka notasi pembentuk himpunannya sebagai berikut :

Ac = { x ∨x ∈ S dan x ∉ A }

B. Selisih Himpunan
Perhatikan gambar berikut ini !

Selisih himpunan A terhadap himpunan B (dinotasikan dengan B− A atau B/ A) adalah


himpunan semua anggota himpunan B yang bukan anggota himpunan A. Notasi pembentuk
himpunannya sebagai berikut :

B− A={ x∨x ∈ B dan x ∉ A }

C. Beda setangkup Himpunan


Perhatikan gambar berikut ini !

6
Operasi beda setangkup (symmetric difference) dari himpunan A dan B (dinotasikan dengan
A+ B atau A ⊕ B) adalah suatu himpunan yang anggota himpunannya ada pada himpunan A
atau B tetapi tidak terdapat pada irisan kedua himpunan tersebut. Notasi pembentuk
himpunannya sebagai berikut :
A ⊕ B=( A ∪B )−( A ∩ B )= { x∨x ∈ A atau x ∈ B , x ∉( A ∩ B) }

Contoh Soal :
1. Diketahui himpunan S= { 1, 2 ,3 , 4 , 5 ,6 ,7 , 8 , 9 , 10 }, himpunan A={ 2 ,3 , 4 ,6 ,8 , 10 } dan
himpunan B= {1 , 2 , 4 , 7 , 8 , 9 } maka tentukanlah :
a. Anggota himpunan Ac
b. Anggota himpunan A−B
c. Anggota himpunan A ⊕ B
Jawab :
a. Himpunan komplemen dari A atau dinotasikan dengan Ac dimana akan dicari anggota-
anggota himpunan di himpunan S selain anggota himpunan A
S= { 1, 2 ,3 , 4 , 5 ,6 ,7 , 8 , 9 , 10 }
A={ 2 ,3 , 4 ,6 ,8 , 10 }
Sehingga anggota himpunan dari Ac = {1 , 5 , 7 , 9 }
b. Selisih himpunan B terhadap himpunan A atau dinotasikan dengan A−B yaitu semua
anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B sehingga akan dicari angggota
himpunan A yang bukan anggota himpunan B
A={ 2 ,3 , 4 ,6 ,8 , 10 }
B= {1 , 2 , 4 , 7 , 8 , 9 }
Sehingga anggota himpunan A−B={ 3 , 6 ,10 }

7
c. Beda setangkup (symmetric difference) dari himpunan A dan B (dinotasikan A ⊕B)
adalah suatu himpunan yang anggota himpunannya ada pada himpunan A atau B tetapi
tidak terdapat pada irisan kedua himpunan tersebut sehingga akan dicari anggota
himpunan A dan himpunan B serta irisan kedua himpunan tersebut
A={ 2 ,3 , 4 ,6 ,8 , 10 }
B= {1 , 2 , 4 , 7 , 8 , 9 }
A ∩ B= {2 , 4 ,8 }
Sehingga anggota himpunan A ⊕ B= {1 , 3 ,6 , 7 , 9 , 10 }

Sifat-Sifat Operasi Himpunan

Sifat-sifat operasi himpunan dijelaskan sebagai berikut :


A. Sifat idempoten
Untuk sebarang himpunan A berlaku sifat
A ∩ A=A
A ∪ A= A
B. Sifat identitas
Untuk sebarang himpunan A berlaku sifat
A ∩∅=∅
A ∪ ∅= A
C. Sifat komutatif
Misalkan A dan B adalah himpunan maka berlaku sifat
A ∩ B=B ∩ A
A ∪ B=B ∪ A
D. Sifat asosiatif
Misalkan A, B dan C adalah himpunan maka berlaku sifat
( A ∩ B)∩C= A ∩(B ∩C )
( A ∪ B ) ∪C= A ∪ ( B∪C )
E. Sifat Distributif
Misalkan A, B dan C adalah himpunan maka berlaku sifat
A ∪( B ∩C)=( A ∪ B) ∩( A ∪C)

8
A ∩( B ∪ C)=( A ∩ B)∪( A ∩C )

Contoh Soal :
2. Diketahui himpunan S= { 1, 2 ,3 , 4 , 5 ,6 ,7 , 8 , 9 , 10 }, himpunan A={ 2 ,3 , 4 ,6 ,8 , 10 } ,
himpunan B= {1 , 2 , 4 , 7 , 8 , 9 }, dan himpunan C={ 2 ,5 ,10 } maka tentukanlah :
a. Anggota himpunan A ∩ A
b. Anggota himpunan A ∩ B
c. Anggota himpunan B∩ A
d. Anggota himpunan ( A ∩ B)∩C
e. Anggota himpunan A ∩( B ∩C)
f. Anggota himpunan A ∪(B ∩C)
g. Anggota himpunan ( A ∪ B) ∩( A ∪ C )
Jawab :
a. Anggota himpunan A ∩ A dapat menggunakan sifat idempoten sehingga
A ∩ A=A= {2 , 3 , 4 , 6 , 8 , 10 }
b. Anggota irisan dari himpunan A dan himpunan B adalah
A ∩ B= {2 , 4 ,8 }
c. Anggota irisan dari himpunan B dan himpunan A dapat menggunakan sifat identitas
sehingga
B∩ A= A ∩ B= { 2, 4 , 8 }
d. Anggota himpunan ( A ∩ B)∩C adalah
A ∩ B= {2 , 4 ,8 }
C={ 2 ,5 ,10 }
Sehingga ( A ∩ B ) ∩ C= { 2 }
e. Anggota himpunan A ∩( B ∩C) dapat menggunakan sifat asosiatif sehingga
A ∩ ( B∩ C )= ( A ∩ B ) ∩C={ 2 }
f. Anggota himpunan A ∪(B ∩C) adalah
A={ 2 ,3 , 4 ,6 ,8 , 10 }
B∩ C={ 2 }
Maka A ∪ ( B ∩C )= {2 , 3 , 4 , 6 , 8 , 10 }

9
g. Anggota himpunan ( A ∪ B) ∩( A ∪ C ) dapat menggunakan sifat distributif sehingga
( A ∪ B ) ∩ ( A ∪ C )= A ∪ ( B ∩C )= {2 , 3 , 4 , 6 , 8 , 10 }

F. Rangkuman Materi
 Irisan dan gabungan himpunan mempunyai berbagai kemungkinan jika terdapat dua
himpunan A dan B maka :
 Jika kedua himpunan saling lepas (disjoint) maka A ∩ B=∅ dan
A ∪ B= { x|x ∈ A atau x ∈ B }
 Jika kedua himpunan saling berpotongan (intersection) maka
A ∩ B= { x∨∃ x ∈ A dan x ∈ B } dan A ∪ B= { x∨x ∈ A atau x ∈ B }
 Jika kedua himpunan sama ( A=B ) maka A ∩ B= A=B dan A ∪ B= A=B
 Jika B himpunan bagian dari A atau dinotasikan dengan B⊂ A maka A ∩ B=B dan
A ∪ B= A
 Komplemen himpunan A adalah Ac = { x ∨x ∈ S dan x ∉ A }
 Selisih himpunan B terhadap himpunan A (dinotasikan dengan A−B atau A/ B) adalah
A−B={ x∨x ∈ A dan x ∉ B }
 Operasi beda setangkup (symmetric difference) dari himpunan A dan B adalah
A ⊕ B=( A ∪B )−( A ∩ B )= { x∨x ∈ A atau x ∈ B , x ∉( A ∩ B) }
 Sifat-sifat operasi himpunan :
 Sifat idempoten
A ∩ A=A
A ∪ A= A
 Sifat identitas
A ∩∅=∅
A ∪ ∅= A
 Sifat komutatif
A ∩ B=B ∩ A
A ∪ B=B ∪ A
 Sifat asosiatif
( A ∩ B)∩C= A ∩(B ∩C )

10
( A ∪ B ) ∪C= A ∪ ( B∪C )
 Sifat distributif
A ∪( B ∩C)=( A ∪ B) ∩( A ∪C)
A ∩( B ∪ C)=( A ∩ B)∪( A ∩C )

G. Sumber Referensi
As’ari, Abdur Rahman, dkk.. (2016). Matematika Jilid I untuk SMP Kelas VII. Edisi Revisi
2016. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Manggalawati, Achi Pasha. 2017. Perangkat Pembelajaran Bahan Ajar Himpunan.


http://www.academia.edu/7128757/Perangkat_Pembelajaran_Bahan_Ajar_Himpunan.
(diakses: 18 September 2018)

11

Anda mungkin juga menyukai