Anda di halaman 1dari 6

BIDANG MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

Tahun : 1

Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan

Aktiviti : Lakaran dan guntingan

Tema : Alam Haiwan

Tajuk : Topeng Muka Haiwan

Masa : 60 minit

Media :

Alatan : Gunting

Bahan : Kad manila, gam, pensel, krayon, benang hitam


dan pensel warna, getah gelang.

Bahan Bantu Mengajar : Contoh model yang sedia ada, topeng muka
kucing,singa dll.

EMK : Elemen kreativiti dan inovatif

Elemen Keusahawanan

Standard Kandungan
1. Persepsi dan permahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip
rekaan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi


penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam


penghasilan karya.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni


visual, sejarah seni, dan budaya.
Standard Pembelajaran
3.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal, menamakan, dan
memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.

3.1.1 Unsur Seni

3.1.1.1 Rupa – organik

3.1.1.2 Bentuk – 2D

3.1.1.3 Warna – primer dan sekunder

3.1.1.4 Jalinan – Jalinan tampak

3.1.2 Prinsip Rekaan

3.1.2.1 Imbangan – Semetri

3.1.2.2 Harmoni

3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan

bahasa seni visual dalam menghasilkan


karya seni.

3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.

3.2.1.1 Alatan – Gunting

3.2.1.2 Bahan – kad manila, pensel, krayon, gam, benang

hitam dan pensel warna.

3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam

penghasilan binaan

3.2.2.1 Teknik – Membentuk


3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat menghasilkan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya seni.

3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara Kreatif

3.3.2 Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya

3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual


STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI

Langkah-langkah
Persepsi Estetik
• Guru meminta murid-murid
menyenaraikan contoh-contoh haiwan
yang mereka ketahui.
• Guru meminta murid mengajuk bunyi-
bunyi haiwan tersebut.
• Guru bersama murid menyanyi lagu “
Bunyi-bunyi Haiwan”
Lagu : Saya itik .............quiq!quiq!quiq!
Saya ayam .........kok!kok!kok!
Saya burung ......pip!pip!pip!
Saya lembu ........moo!moo!moo!
Saya kucing ........meow!meow!
meow!

Aplikasi Seni
• Guru memperkenalkan alat dan bahan
yang diperlukan untuk menghasilkan
topeng muka haiwan.
• Guru menunjuk cara membuat sekeping
topeng muka berbentuk muka kucing
menggunakan kad manila.

Ekspresi Kreatif
• Murid menghasilkan topeng muka kucing
dengan bimbingan guru berdasarkan
langkah-langkah berikut.

Langkah 1
• Murid diminta melakar muka kucing yang
diingini mengikut saiz muka murid.

HASIL SEBENAR
Panduan Penilaian

BI ISI BAIK SEDERHANA LEMAH


L KANDUNGAN
1. Kesesuaian tajuk 16 – 20 8 – 15 0–7
= 20% - Penilaian - Penilaian - Penilian subjek
subjek yang subjek yang yang tidak
tepat dengan kurang tepat tepat dengan
tajuk dan dengan tajuk tajuk dan
tema.Konten dan tema.Konten
menunjukkan tema.Konten menunjukkan
pengetahuan menunjukkan pengetahuan
yang sangat pengetahuan yang tidak
luas,menyeluru yang kurang menyeluruh.
h. menyeluruh.
2. Gubahan = 40% 28 – 40 14 – 27 0 – 13
- Susun atur - Mengambil kira - Mengambil - Mengambil
- Reka letak aspek susun kira aspek kira aspek
- Ruang atur reka susun atur sususn atur
bentuk dan reka bentuk reka bentuk
ruang yang dan ruang yang sangat
sangat menarik yang kurang kurang
dan terancang. menarik dan menarik dan
- Mengaplikasika kurang tidak
n asas seni terancang. terancang.
reka dengan - Mengaplikasik - Mengaplikasik
betul dan an asas seni an asas seni
tepat. reka dengan reka dengan
kurang betul sangat kurang
dan tepat. betul dan
tepat.

3. Kreativiti = 20% 16 – 20 8 – 15 0–7


- Keaslian - Mengaplikasika - Mengaplikasik - Mengaplikasik
- Aplikasi n bahan,teknik an an
bahan yang dan proses bahan,teknik bahan,teknik
berbeza. yang sangat dan proses dan proses
- Teknik kreatif. dengan sangat dengan sangat
- Proses - Kemahiran sederhana. kurang.
yang tinggi - Kemahiran - Kemahiran
dalam yang yang sangat
mengolah sederhana kurang dalam
bahan dan dalam mengolah
teknik. mengolah bahan dan
bahan dan teknik.
teknik.
4 Sahsiah = 20% 16 – 20 8 – 15 0–7
- Kekemasan - Aspek - Aspek - Aspek
- Komitmen kekemasan, kekemasan, kekemasan,
- Kerjasama kometmen, komitmen, komitmen,
- Kolaborasi kerjasama dan kerjasama dan kerjasama dan
kolaborasi kolaborasi kolaborasi
yang tinggi yang rendah yang sangat
sesama rakan bersama rakan rendah
dan guru. dan guru. bersama rakan
dan guru.
5. JUMLAH
KESELURUHAN=10
0%