Anda di halaman 1dari 12

BAHAGIAN B (55 MARKAH)

1. Maklumat di bawah merupakan definisi bagi reka bentuk dan teknologi.

A Pengaplikasian ilmu Sains dan Matematik


B Penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan produk
C Pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang dengan mengaplikasikan
pengetahuan Sains dan Matematik untuk menghasilkan produk baru.

Padankan maklumat di atas dengan pernyataan yang betul dengan menulis A, B dan C di
ruang yang disediakan.

a) Reka bentuk

b) Teknologi

c) Reka bentuk dan teknologi

(3 markah)

2. Rajah berikut menunjukkan prinsip yang terdapat dalam rekabentuk kerusi.

Padankan jenis prinsip itu dengan menulis A, B dan C pada ruang yang disediakan.

a) Keringkasan

b) Kontras

c) Keseimbangan

(3 markah)

3. Rajah berikut menunjukkan elemen garisan dalam reka bentuk dan teknologi.

7
Padankan elemen garisan itu dengan menulis A, B dan C dalam ruang jawapan yang
disediakan.

Pernyataan Ruang jawapan


a) Menunjukkan kestabilan dan kerehatan
b) Menunjukkan daya gerakan yang dinamik
c) Menunjukkan pergerakan arah atau aliran
(3 markah)

4. Rajah berikut adalah rupa yang merupakan elemen reka bentuk.

P Q R S

Nyatakan rupa itu.

P: ________________________________

Q: _______________________________

R: ________________________________

S: ________________________________

(4 markah)

5. Susun mengikut urutan yang betul langkah kerja pengurusan pelaksanaan projek dengan
menullis 1, 2 dan 3 pada petak yang disediakan.

8
Penjadualan Perancangan Pengawalan

(3 markah)

6. Tandakan ( √ ) betul dan (×) salah berkaitan tujuan penjadualan pada ruangan yang
disediakan.

1. Mengelakkan kerugian masa dan kos


2. Mengurus aktiviti projek
3. Mengurus bahan secara sistematik
4. Mengelakkan pembaziran atau pemborosan
5. Dapat mengetahui kepentingan sesuatu reka bentuk
(3 markah)

7. Maklumat di bawah adalah kos – kos yang terlibat dalam pengukuran pengagihan kewangan.

Kos modal A
Kos overhed B
Kos jualan C

Padankan maklumat di atas dengan maklumat yang betul dengan menulis A, B dan C pada
petak yang disediakan.

a) Bil elektrik, bil air, bil telefon, sewa kedai


b) Kos bahan + Kos upah + Kos overhed
c) Kos modal + Peratus keuntungan
(3 markah)

8. Maklumat berikut tentang penyediaan anggaran kos pengurusan projek menggunakan


konsep SMART.

P Kesesuaian dengan kehendak pengguna


Q Sudut keupayaan kewangan dan tenaga kerja
R Penetapan tujuan atau objektif projek
S Pengukuran pengagihan kewangan
T Masa dan sumber kewangan mencukupi

Padankan maklumat berikut dengan menulis P, Q, S dan T pada ruangan yang disediakan.
Jawapan R telah diberi.

9
S – Specify R
M – Measure
A – Attainable
R – Realistic
T – Time-bound
(4 markah)

9. Tandakan (√) bagi tiga ciri projek brief pada ruang jawapan yang disediakan.

Tajuk projek
Sumbangan penaja
Lakaran idea
Analisis kajian
Kualiti produk
(3 markah)

10. Pernyataan di bawah adalah merujuk kepada pembinaan mock – up dan model dalam
proses reka bentuk.

Model separa berfungsi A


Model berfungsi sepenuhnya B
Mock-up C

Padankan pernyataan yang betul dengan maklumat yang diberikan dengan menulis A, B
dan C pada ruang yang disediakan.

a) Model olokan yang diperbuat daripada bahan yang mudah


(3 markah) didapati atau bahan kitar semula
b) Dikenali juga sebagai model blok yang dihasilkan secara
berkala atau saiz sebenar
c) Menyerupai objek sebenar dan berfungsi mengikut tujuan

11. sasaran Susunkan


langkah –

10
langkah yang betul dalam proses reka bentuk sesuatu produk dengan menulis 1, 2 dan 3
pada petak yang disediakan. Langkah 4 telah diberikan.

Melengkapkan borang projek brief berdasarkan maklumat dari pelanggan


Pembinaan model atau mock - up 4
Menyediakan senarai semak dalam bentuk pernyataan masalah
berdasarkan kriteria pertimbangan utama
Menyaring maklumat yang diperoleh dan diringkaskan dalam bentuk
jadual atau gambar bermaklumat
(3 markah)

12. Tandakan (√) bagi peranan lakaran yang betul dan tandakan (×) pada yang salah.

Peranan Lakaran
a) Medium komunikasi pelanggan
b) Eksplorasi pereka lakaran
c) Mempercepatkan pembangunan konsep

(3 markah)

13. Berikan tiga elemen penting untuk menghasilkan lakaran perspektif

a) ______________________________

b) ______________________________

c) ______________________________

(3 markah)

14. Tentukan konsep yang dapat dikaitkan dengan pernyataan yang berikut berdasarkan
jawapan yang diberikan.

garisan ufuk lakaran 3D Rendering lakaran oblik


Kesan cahaya dan bayang garisan bumi lakaran 2D Perspektif

Pernyataan Konsep
a) Garisan yang dilukis paling awal dalam lakaran perspektif
b) Ciri lakaran yang menunjukkan lebih dari satu permukaan
dan terdapat beberapa sudut pandangan.

11
c) Gaya visual lakaran yang menimbulkan kesan melengkung
dan membonjol pada permukaan yang rata.
d) Teknik yang digunakan oleh pereka untuk menjadikan
lakaran lebih realistik.
e) Kaedah ilustrasi objek yang menyamai pandangan mata
manusia.
(5 markah)

15.
Lakaran Piktorial merupakan __________________ yang
menerangkan sesuatu perkara.

Lengkapkan pernyataan di atas


dengan menandakan (√) pada
kenyataan yang betul dan (×) pada
yang salah pada petak yang
disediakan.

a) contengan berbentuk garisan

b) gambar

c) penerangan lisan

(3 markah)

16. Kenal pasti teknik lakaran piktorial


berikut dengan menulis lakaran
perspektif satu titik, perpektif dua titik,
perspektif tiga titik, lakaran oblik atau
lakaran isometrik pada ruangan
jawapan yang disediakan.

12
(6 markah)

(Jumlah markah Bahagian B : _________ / 55 markah)

BAHAGIAN C (30 MARKAH)

13
17. Murid dikehendaki menyediakan anggaran kos projek yang dijalankan di sekolah. Yang
berikut adalah pengiraan kos membina 10 buah rak buku. Lengkapkan jadual di bawah dan
jawab soalan – soalan yang berikutnya.

a) KOS BAHAN:

Bil Bahan Kuantiti Kos Jumlah (RM)


Seunit
(RM)
1 Papan 10 x 25 x 45 mm 6 Keping 3.50
2 Kayu beroti 10 x 10 x 100 mm 6 Keping 1.80 10.80
3 Braket “L” 60 keping 0.60 36.00
4 Paku (1/2”) 500 gram 2.44/100 g 12.20
5 Cat 2 liter 12.50/liter 25.00
6 Lekar 2 liter 7.50/liter 15.00
Jumlah

(2 Markah)

b) Lengkapkan jadual pengiraan KOS UPAH bagi menghasilkan rak buku berdasarkan
maklumat yang diberikan.

Bilangan Pekerja 5 Orang


Masa 8 Jam
Kadar Upah Sejam RM 5.00
Bilangan Hari 2 Hari

= 5 orang X 8 jam X RM5.00 X 2 Hari

(1 Markah)

c) Lengkapkan jadual pengiraan KOS PENGELUARAN bagi menghasilkan rak buku


berdasarkan maklumat yang diberikan.

i. KOS OVERHED

PERKARA KOS/ HARI (RM) JUMLAH (RM)


BIL ELEKTRIK 7.00 14.00
BIL AIR 4.00 8.00
BIL TELEFON 2.00 4.00
JUMLAH
(1 Markah)
ii. Kos pengeluaran 10 unit rak buku.

14
Kos Bahan (RM) Kos Upah (RM) Kos Overhed (RM) Kos 10 Unit ( RM)

+ + =
(4 Markah)

iii. Hitungkan kos pengeluaran seunit rak buku itu. (1 Markah)

iv. Kira kos jualan sekiranya keuntungan yang ingin diperolehi ialah 100%. (1 Markah)

18. Rajah berikut adalah sebuah rak kasut.

15
Berdasarkan rajah,

a) Lengkapkan jadual mengenai senarai semak produk tersebut.

Kriteria pertimbangan Pernyataan masalah


utama
1. Apakah kegunaan produk ini?
2. Bagaimanakah cara produk ini dipersembahkan?
3. Siapakah yang akan menggunakannya?
4. Berapakah jumlah yang diperlukan?
5. Bagaimanakah reka bentuk produk ini?
6. Bagaimanakah kualiti pembuatannya?
7. Berapakah kos untuk menghasilkan satu unit produk?
8. Bilakah pelanggan ingin projek ini disapkan?
(8 markah)

b) Setelah senarai semak dihasilkan, apakah langkah seterusnya?

_______________________________________________________________________

(1 markah)

c) Mengapakah perlunya langkah di (b)?

_______________________________________________________________________

(1 markah)

19. Gambar rajah yang berikut menunjukkan imej 2 Dimensi (2D) sebuah powerbank.

16
Berdasarkan gambar rajah,

a) Lakarkan lakaran 3D powerbank tersebut.

(3 Markah)

b) Namakan tiga jenis pandangan yang dapat ditunjukkan melalui lakaran 3D.

i) ________________________________-

ii) _______________________________

iii) _______________________________

(3 Markah)

c) Terangkan perbezaan antara lakaran 2D dan 3D bagi produk tersebut.

17
Lakaran 2D Lakaran 3D

(4 Markah)

(Jumlah markah Bahagian C : _________ / 30 markah)

- SOALAN TAMAT -

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

…………………………….. ……………………………… …………………………….


(NUR HIDAYAH BINTI PAING) (MUMTAZAH BINTI SUBAR) (ALINA LEE BINTI ABDULLAH)
GURU MATA PELAJARAN KETUA PANITIA RBT GKMP TEKNIK & VOKASIONAL

18

Anda mungkin juga menyukai