Anda di halaman 1dari 24

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PROJEK KSSM
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
TINGKATAN TIGA

LAPORAN PROJEK

NAMA PRODUK

APLIKASI TEKNOLOGI

MAKLUMAT CALON

NAMA

NO KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN

SEKOLAH
Arahan
Catatan
1 Pelajar dikehendaki membangunkan sebuah produk
berfungsi atau berfungsi sebahagian
2 Masa yang diperuntukan selama 44 jam
3 Mengabungkan sekurang-kurang nya 2 aplikasi reka bentuk
4 Pelajar boleh membangunkan produk berfungsi atau
berfungsi sebahagia secara individu atau berkumpulan
5 Pelajar menyediakan dokumentasi produk yang
dibangunkan
6 Langkah- 6.1 Menyatakan produk yang hendak
langkah dihasilkan
yang 6.2 Mengenal pasti asas teknologi
dicadangkan 6.3 Merancang konsep, elemen dan
prinsip reka bentuk
6.4 Menghasilkan lakaran produk
6.5 Menyediakan jadual kerja.
6.6 Membuat senarai bahan, peralatan
dan bajet produk
6.7 Penghasilan produk – langkah kerja
6.8 Pengujian
6.9 Cadangan penambahbaikan produk
6.1 Menyediakan dokumentasi
0
7 Pelajar disarankan berbincang dengan guru bagi
memastikan keberhasilan produk yang dibangunkan
Pemilihan aplikasi teknologi dalam produk yang dirancang

PEMBUATAN

MEKATRONI
ELEKTRONIK
AKUAPONIK
MEKANIKAL
FERRTIGASI

MAKANAN
ELEKTRIK
TINGKATAN BAB BIL APLIKASI TEKNOLOGI

FESYEN
Tingkatan 1 5.1 1 Reka Bentuk Sistem Fertigasi
5.2 2 Reka Bentuk Fesyen
Tingkatan 2 2.1 3 Teknologi Pembuatan
2.2 4 Reka bentuk mekanikal
2.3 5 Reka bentuk Elektrik
2.4 6 Reka bentuk Elektronik
2.5 7 Reka bentuk Akuaponik
2.6 8 Reka Bentuk Makanan
Tingkatan 3 1.1 9 Reka bentuk Mekatronik X X X
MERANCANG TEMPOH GERAKERJA

PERLAKSANAAN
AKTIVITI CATATAN

PELAJAR

GURU
1 Menyatakan produk yang hendak dihasilkan
2 Mengenal pasti asas teknologi
3 Merancang konsep, elemen dan prinsip reka bentuk
4 Menghasilkan lakaran produk
5 Menyediakan jadual kerja.
6 Membuat senarai bahan, peralatan dan bajet produk
7 Penghasilan produk – Langkah kerja pembinaan produk
8 Pengujian
9 Membuat cadangan penambahbaikan produk
1 Menyediakan dokumentasi
0
Masa Tambahan
Jumlah 44 44 44
LANGKAH-LANGKAH PEMBANGUNAN PRODUK

LANGKAH MAKLUMAT PERLU ADA BT


2.1 Menyatakan Kajian kehendak borang kajian keperluan 39
produk yang pengguna pelanggan 40
hendak dihasilkan
Model Proses penyelesaian 41
berdasarkan:
penyelesaian Model fungsi 42
(i) Kajian
masalah secara
keperluan Analisis berantai punca kesan 42
pelanggan penyataan
penyelesaian Pemisahan ruang/masa 42
(ii) Projek brief
masalah secara Prinsip inventif 43
Mendapatkan
inventif
maklumat
tentang produk Penjanaan idea borang projek brief 44
sedia ada dengan Jadual bermaklumat 45
produk yang Aplikasi projek brief 46
hendak
dihasilkan
2.1.2 Mengenal Justifikasi Aplikasi Teknologi yang 50
pasti asas pemilihan dipilih
teknologi yang teknologi oleh Tujuan penggunaan aplikasi 50
sesuai dengan pereka teknologi
kehendak reka
Fungsi aplikasi teknologi 50
bentuk produk.
Memilih asas Analisis Kekuatan dan 51
teknologi yang kelemahan aplikasi teknologi
hendak Kesimpulan pemilihan 51
digunakan.

2.1.3 Merancang Perancangan konsep 52


konsep, elemen Konsep penghasilan idea iaitu Reka bentuk kepada
dan prinsip reka fungsi produk (form follow function) atau fungsi kepada
reka bentuk produk (function follow form).
bentuk yang
dipersetujui Elemen reka bentuk 53
dalam bentuk Prinisp reka bentuk 56
lakaran. Lakaran awal ( lakaran penjaaan idea) TP2 58
Melakar
beberapa contoh
reka bentuk
produk dengan
mengintegrasika
n asas teknologi
yang dipilih.

LANGKAH MAKLUMAT PERLU ADA


2.1.4 Lakaran Mengandungi elemen dan prinsip 65
Menghasilkan idea- mengikut keperluan pelanggan
lakaran produk Lakaran 65
Berskala penuh atau nisbah dan 3D
yang hendak akhir
bermaklumat, rendering
dibuat
Lakaran ceraian komponen 68
Fungsi komponen pada produk 69
Lukisan Lukisan isometrik 70
kerja Lukisan skematik 70
Lukisan Unjuran Ortografik 70
Analisis lakaran produk dari aspek elemen dan 72
prinsip)(TP4)
Justifikasikan penambahan baikan produk
berdasarkan analisis lakaran (TP5)
2.1.5 Menyediakan Menentukan aktiviti yang perlu 73
Menyediakan jadual kerja. ada dalam jadual
jadual kerja. jadual kerja dalam bentuk 74
Membuat jadual carta gantt
kerja R2-6
Stuktur organisasi
berdasarkan
projek yang Pembahagian tugas R2-6
dihasilkan. Menyusun aktiviti mengikut
keutamaan
Mengaplikasikan jadual kerja untuk
pembangunan produk (TP3) ***
2.1.6 Membuat Membuat Senarai bahan 75 .
senarai bahan, senarai bahan, Senarai peralatan 75
peralatan dan peralatan dan
bajet produk bajet produk Menganggarkan kos dan bajet 77
produk ( konsep smart)
Menyediakan
senarai bahan, Menganggarkan tempoh masa
peralatan dan
bajet produk
2.1.7 Penghasilan Menghasilkan Ciri-ciri produk 81
produk berfungsi produk Langkah- Mengukur 82
dan berfungsi berfungsi atau langkah menenda
sebahagian berfungsi penghasilan memotong
Menghasilkan sebahagian produk Membina dan 86
produk dalam
mencantum
bentuk model
mengikut Membuat 90
langkah kerja kemasan
yang sesuai
LANGKAH MAKLUMAT PERLU ADA
2.1.8 Pengujian / Membuat Ujian makmal/ujian parameter 95
penambahan pengujian 95
Kaedah pengujian
baikan
penilaian Jadual analisis keputusan ujian 97
kefungsian
Penilaian borang soal selidik 98
Analisis soal selidik 99
Kesimpulan
Menilai tahap Bahan yang digunakan 100
keselamatan Cara pengendalian 100
Ciri keselamatan 100
kesesuaian produk. 99
2.1.9 Membuat Membuat Rujukan yang sesuai 101 .
cadangan cadangan Jadual kelemahan dan 101
penambahbaikan penambahbaikan cadangan
produk produk Lakaran cadangan 102
berdasarkan berdasarkan penambahbaikan
laporan laporan
keputusan ujian. keputusan ujian.
2.1.10 Menyediakan Kulit hadapan
Menyediakan dokumentasi 1 Nama Matapelajaran
dokumentasi Format 2 Tajuk Produk
TP6 pendokumentasi 3 Gambar/Lakaran Produk
an ( Folio ) 4 Gabungan teknologi
5 Nama sekolah
Tulis tangan atau Nama calon/murid
Taip kertas A4 6 No Kad Pengenalan
bersaiz hurif 12 7 Angka giliran peperiksaan
pt jenis tulisan 8 Nama Penilai
times new 9 Tarikh dihantar
roman/ times Kandungan
roman /jenis 1 Pendahuluan
yang sesuai 2 Penentuan Gabungan
dibaca Teknologi
3 Perancangan Konsep
4 Lakaran Akhir
5 Jadual Kerja
6 Pengurusan Kewangan
7 Penghasilan produk
8 Pengujian dan Penilaian
9 Cadangan Penambahbaikan
10 Penutup
11 Lampiran
Langkah 11 : Murid Murid memilih satu
Pembentangan membuat 1. Pembentangan powerpoint
pembentangan 2. Kertas sebak
secara individu 3. Video anamasi
4. Komik
selama 3 – 5
5. Pengucapan awam
minit
** aktiviti
Pelajar dan guru boleh mengubah format yang ada mengikut kesesuaian produk tanpa mengabaikan
Dokumentasi Standard Kurikulum dan Pentaksiran Tingkatan Tiga

ULASAN MURID
ULASAN GURU
BORANG KAJIAN KEPERLUAN PELANGGAN

BAHAGIAN A : MAKLUMAT PELANGGAN

Nama : MOHD AMIN BIN ABD MAJID

Jantina: LELAKI Umur: 39 TAHUN

Pekerjaan: GURU Pendapatan: RM 4500

BAHAGIAN B : LATAR BELAKANG PRODUK

Nama PENGILAP KASUT MAGIK

Fungsi 1. PENGILAP KASUT YANG BERPUTAR


APABILA SUIS DITEKAN.
2. MENGHASILKAN TEKANAN YANG SEKATA
SEMASA MENGILAP KASUT.

Kelemahan produk 1. MEMERLUKAN TENAGA YANG BANYAK


2. HASIL GILAPAN YANG TIDAK SEKATA

BAHAGIAN C: PENAMBAHBAIKAN

Apakah penambahbaikan yang MENAMBAH FUNGSI BEKALAN KUASA DENGAN


perlu ada pada produk yang akan MENGGANTIKAN KUASA BATERI KEPADA SISTEM
dihasilkan PENGECASAN SEMULA.
Penyelesaian masalah inventif

Prinsip inventif diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah inventif yang dihadapi pelanggan
apabila menggunakan berus kasut.

Berdasarkan model fungsi, didapati masalah berpunca daripada pelanggan yang tidak dapat
memberikan tekanan sekata semasa menggilap kasut. Analisis berantai punca kesan telah
dijalankan untuk mengenal pasti punca dan kesan bagi masalah
Borang Projek Brief
Tajuk:
Kriteria Pertimbangan Utama Catatan
Fungsi
1. Apakah kegunaan produk ini?
2. Di manakah produk ini digunakan?
Persembahan
1. Bagaimanakah cara produk ini
dipersembahkan?
Tujuan pasaran
1. Siapakah yang akan menggunakannya?
2. Siapakah pesaing yang wujud?
3. Pengguna bagaimanakah yang akan
menggunakan produk ini?
Kuantiti
1. Berapakah jumlah yang diperlukan?
Stail/gaya
1. Bagaimanakah reka bentuk produk ini?
2. Adakah reka bentuk ini akan mendapat
perhatian di pasaran?
Kualiti
1. Bagaimanakah kualitinya?
2. Adakah pelanggan mempunyai sebarang
permintaan yang istimewa?
3. Apakah piawaian kualiti yang perlu
dipatuhi?
Kos
1. Berapakah kos untuk menghasilkan satu
unit produk?
2. Apakah tahap keuntungan yang
dikehendaki?
3. Berapakah anggaran kos terakhir?
Jangka masa
1. Bilakah pelanggan ingin projek ini
disiapkan?
2. Apakah produk sampingan yang perlu siap
dalam jangka masa yang sama?
Lakaran
Jadual bermaklumat
Tajuk:

Kriteria Catatan
1.
Fungsi

Persembahan

Tujuan pasaran

Kuantiti

Stail/gaya

Kualiti

Anggaran Kos seunit

Jangka masa

APLIKASI PROJEK BRIF DALAM BENTUK JADUAL


tajuk
A. Tajuk Projek
1. Apakah jenis produk atau perkhidmatan
2. Apakah kegunaan produk ini?
3. Di manakah produk ini digunakan?
B. Gambaran keseluruhan Projek
1. Siapakah yang akan menggunakannya?
2. Pakah tujuan produk ini dihasilkan
3. Apakah produk ini diperlukan oleh pelanggan
4. Bagaimanakah digunakan atau
dipersembahankan
C. Reka bentuk Produk
1. Apakah elemen dan prinsip rekabentuk yang
digunakan
2. Apakah konsep reka bentuk yang ingin
diterapkan
3. Dakah produk ini inovasi daripada prosuk
sedia ada atau produk yang baharu
dibangunkan
D. Perancangan dan pengurusan Projek
1. Pembahagian kumpulan kerja
2. Jadual kerja
3. Kos pengeluaran
4. Kuantiti penghasilan
E. Analisis kajian reka bentik produk dan pasaran
1. Membuat perbandingan dari segi
a. fungsi
b. persembahan
c. tujuan pasaran
d. kuantiti
e. anggaran kos seunit
f. jangka masa
2. Adakah produk ini akan mendapat permintaan
di pasaran

F. Lakaran
1. Bagaimanakah rupa bentuk produk dalam bentuk
2D dan 3D
G. Penghasilan Mock-up atau model
1. Bahan dan peralatan uyang diperlukan untuk
menghasilkan mock up atau model
Mengenal pasti asas teknologi yang sesuai dengan kehendak reka bentuk produk

Aplikasi yang digunakan


1. REKA BENTUK ELEKTRIK
2. REKA BENTUK MEKANIKAL

A: Tujuan: MENGATASI KELEMAHAN YANG TERDAPAT PADA BERUS KASUT


KONVENSIONAL. REKA BENTUK PENGGILAP KASUT MAGIK YANG DIHASILKAN
AKAN LEBIH DINAMIK, BERKUALITI, SELAMAT DIGUNAKAN, MESRA PENGGUNA
DAN MESRA ALAM

B: Fungsi:

Aplikasi Teknologi: Motor AT berputar menggerakkan gear

Aplikasi Teknologi. Gear taji memindahkan kuasa

C: Kekuatan teknologi yag dipilih

Aplikasi komponen Kekuatan Bahagian


teknologi
Perancangan konsep
Konsep penghasilan idea iaitu Reka bentuk kepada fungsi produk (form follow function) atau fungsi
kepada reka bentuk produk (function follow form).

Lakaran yang perlu disediakan


1. Lakaran awal ( lakaran penjaaan idea)

2. Lakaran idea- Lakaran akhir (lakaran produk uang hendak dibangunkan/buat

3. Lakaran ceraian komponen

4. Lukisan kerja

4,1 lukisan isometric


4.2 lukisan skematik
4.3 lukisan unjuran ortografik
Analisis lakaran produk dari aspek elemen dan prinsip)(TP4)

Aspek elemen
BIL ELEMEN ADA TIADA ULASAN

1 Garisan  

2 Rupa  

3 Bentuk  

4 Tekstur  

5 Saiz

6 Warna  

7 Ruang  

8 Nilai

Aspek prinsip
BIL PRINSIP ADA TIADA ULASAN

1 Keseimbangan  

2 Kesatuan  

3 Pengulangan  

4 Penekanan  

5 Keringkasan

6 Harmoni  

7 Kepelbagaian  

8 Pergerakan
JADUAL KERJA

AKTIVITI Minggu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 Perbincangan konsep bersama
pelanggan
2 Melakar bentuk produk dengan
persetujuan pelanggan
3 Memilih dan menganalisis
lakaran terbaik
4 Menetapkan bahan dan alatan
yang diperlukan
5 Membuat pesanan dan
mendapatkan bekalan bahan
6 Pembinaan produk
7 Menguji produk
8 Penambahbaikan
9 Membuat kemasan
10 membuat laporan /
pendokumentasian
SENARAI BAHAN DAN ALATAN

BIL BAHAN ALATAN


Menganggarkan kos bahan dan baget produk

  HARGA
BAHAN SEUNIT KUANTITI RM
(RM)
1

10

11

12

JUMLAH

Bil Keterangan Jumlah


(RM)
1 Bahan  
( jumlah unit X RM seunit )

2 Upah :  

(Pekerja X Jam X Hari X RM...........)  

3 Overhed :  

Elektrik  

Air  

Bil Telefon  

Lain-lain  

JUMLAH  
Ciri-ciri Produk yang dihasilkan

1.

2.

3.

4.
LANGKAH-LANGKAH KERJA PEMBINAAN PRODUK
KRITERIA PENILAIAN

Sangat Sangat
Bil Kriteria Baik Lemah Ulasan
Baik lemah

1 Objektif    

2 Keselamatan  

3 Elemen reka bentuk    

4 Prinsip reka bentuk    

5 Kefungsian    

JENIS UJIAN
Jenis ujian Parameter Keputusan
Jadual Keputusan Ujian

PRODUK

KEFUNGSIAN

KEKUATAN

KELEMAHAN

KESIMPULAN PENILAIAN
CADANGAN PENAMBAHAN BAIKAN