Anda di halaman 1dari 11

SMK BANDAR BARU SALAK TINGGI, 43900 SEPANG, SELANGOR.

UJIAN BULANAN 1
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
TINGKATAN 2

NAMA : ....................................................................................................
TINGKATAN : ....................................................................................................
_______________________________________________________________________________

BAHAGIAN A – 10 MARKAH

1. Apakah maksud masalah bukan inventif


A proses penyelesaian masalah biasa dalam kehidupan
B masalah yang sukar untuk diselesaikan.
C penyelesaian masalah menggunakan pemikiran kritis.
D kemampuan dalam menyelesaikan masalah.

2. Analisis fungsi bertujuan untuk mengenal pasti..........


A sistem pada sesebuah produk
B konsep produk yang direka cipta
C hubung kait antara produk dengan reka bentuk
D peranan produk dan fungsinya

3. Antara yang berikut, yang manakah contoh produk yang menggunakan cadangan prinsip
inventif filem nipis dan cengkerang boleh lentur?
A antena radio C pelindung cahaya cermin kereta
B sarung tangan ketuhar D unit luar dan dalam pendingin hawa

1 | Reka Bentuk & Teknologi


4. Rajah di bawah ini menunjukkan satu masalah. Apakah X ?

Lantai Kaki Muka Ali


kerusi meja

X skru

A lantai C memegang
B kaki kerusi D kelembapan

5. Definisi yang betul bagi teknologi pembuatan produk ialah ..........


A pembuatan produk menggunakan teknologi moden
B pembuatan produk yang berskala besar
C perekaan dan pembuatan produk menggunakan teknologi terbaharu
D menghasilkan produk menggunakan tangan atau mesin.

6. Antara yang berikut, yang manakah pernyataan yang benar tentang teknologi pembuatan
produk menggunakan kaedah konvensional?
I menggunakan teknologi asas
II biasanya alatan dikendalikan dengan menggunakan tangan.
III produk yang terhasil adalah terhad
IV sesebuah produk dapat dihasilakn dalam tempoh yang singkat.

A I C I, II dan III
B I dan II D I, II, III dan IV

7. Bahan kemasan yang sesuai digunakan untuk menyadur produk yang diperbuat daripada keluli
ialah......
A plastik C lekar
B perak D pelekat

2 | Reka Bentuk & Teknologi


8. Situasi yang manakah menerangkan tentang teknologi pembuatan produk kaedah moden?
I menjimatkan kos, masa, dan bahan
II memerlukan kemahiran individu
III menggunakan mesin menggantikan alatan tangan
IV produk yang dihasilkan terhad

A I dan II C II dan III


B I dan III D III dan IV

9. Dalam lakaran model 3D bermaklumat, antara maklumat yang perlu dimasukkan ialah.....
A bahan, saiz dan warna
B jenis garisan, warna lorekan dan uji kaji bahan
C harga, kualiti, dan ketahanan bahan
D cara pembuatan, nama pereka dan harga potongan

10. Rajah di bawah ini menunjukkan satu komponen mekanikal. Apakah fungsi komponen
tersebut?

A pengantara bagi penghantaran kuasa antara dua gear


B memegang dan mencengkam mata gerudi
C sebagai penghubung sesuatu komponen
D memudahkan mengangkat beban yang berat

3 | Reka Bentuk & Teknologi


RUANGAN JAWAPAN BAHAGIAN A
HITAMKAN dengan menggunakan PENSEL salah satu jawapan sama ada A, B, C atau D
pada ruangan jawapan yang telah disediakan berdasarkan soalan yang dijawab dengan teliti

1 A B C D

2 A B C D

3 A B C D

4 A B C D

5 A B C D

6 A B C D

7 A B C D

8 A B C D

9 A B C D

10 A B C D

4 | Reka Bentuk & Teknologi


BAHAGIAN B – 30 MARKAH

1. Berikut adalah strategi penyelesaian masalah inventif.

A Analisis
B Model penyelesaian
C Model Masalah
D Kaedah Penyelesaian

Susun fasa penyelesaian masalah inventif mengikut urutan yang betul dengan menulis A,B, C
dan D dalam ruang yang disediakan. Jawapan A telah diberi.

(3 markah)

2. Lengkapkan jadual hubung kait berikut berdasarkan rajah produk yang diberi.

Produk (Sistem) Fungsi (Tindakan) Objek (Penerima kesan)

5 | Reka Bentuk & Teknologi


(3 markah)
3. Padankan parameter dengan contoh percanggahan fizikal yang diberi dengan menulis A, B,
dan C pada ruang yang disediakan.

A B C

Ketinggian Saiz Beban

Percanggahan Fizikal Parameter

Besar – Kecil

Berat – Ringan

Tinggi – Rendah

(3 markah)
4. A, B dan C adalah garisan interaksi.

A B c
Nyatakan maksud garisan interaksi yang diwakili A, B dan C pada petak yang disediakan.

(3 markah)

5. Berikut merupakan pernyataan mengenai Konsep Electroplating. Tandakan ( √ ) pada


pernyataan yang betul dan ( X ) pada yang salah pada petak yang disediakan.

Kaedah kemasan yang digunakan untuk membuat saduran pada permukaan (3

Bertujuan menunjukkan kelebihan sesuatu bahan

Sesuai pada bahan pembuatan yang menggunakan bahan asas logam

markah)

6 | Reka Bentuk & Teknologi


6. Senaraikan kaedah pembuatan acuan model yang digunakan untuk menghasilkan suatu

P e m b u a ta n
Kaedah
Tuangan

Sambungan

produk.

(3 markah)

7. Berikut adalah komponen Mekanikal.

A Gelongsor
B Tali sawat
C Galas bebola

Padankan pernyataan berikut dengan komponen mekanikal yang betul dengan menulis A, B,
atau C pada ruang yang disediakan.

Digunakan dalam industri seperti pemesinan, conveyor dan motosikal berkuasa besar

Digunakan sebagai pengantara bagi objek yang berputar

Mengurangkan geseran bagi menggerakkan sesuatu komponen

(3 markah)

7 | Reka Bentuk & Teknologi


8. Susunkan proses kerja penyelesaian masalah bukan inventif yang berikut dengan menulis 1, 2,
3, 4 dan 5 pada ruang yang disediakan

Melaksanakan Mengenalpasti Menilai Menyenarai


Membuat pilihan
pilihan masalah penyelesaian pilihan

1 2 3 4 5

Mula

5 2

Selesai

( 3 Markah )

9. Tandakan ( √ ) bagi kelebihan teknologi pembuatan secara moden yang betul dan ( X ) bagi
yang salah pada petak yang disediakan.

Mempunyai nilai estetika yang tinggi

Menjimatkan kos dan masa

Dapat menghasilkan produk dalam kuantiti yang banyak


(3 markah)

8 | Reka Bentuk & Teknologi


10. Berikut adalah gambar rajah sebuah produk.

Tandakan ( √ ) pada komponen mekanikal yang terlibat dan ( X ) pada komponen mekanikal
yang tidak terlibat

Pautan ( linkage )

Galas Bebola ( ball bearing )

Gelongsor ( slider )
(3 markah)

9 | Reka Bentuk & Teknologi


BAHAGIAN C – 10 Markah

1. Rajah di bawah menunjukkan satu produk.

a) Apakah fungsi komponen bagi sesuatu produk

________________________________________________________________________

(2 markah)

b) Berdasarkan rajah di atas, jelaskan komponen produk berikut pada jadual yang disediakan.

Komponen Fungsi Objek

(i) Tilam

(ii) Muka katil

(iii) Kaki katil

(5 markah)

10 | Reka Bentuk & Teknologi


c) Lengkapkan model fungsi bagi produk pada gambarajah produk di atas

(3 markah)

- SOALAN TAMAT -

Disediakan oleh: Disemak oleh:

------------------------------ --------------------------------
ROSLINA BT HASSAN NAZRAWATI BT ABDULLAH
( Guru RBT ) Ketua Panitia RBT

Disahkan oleh:

----------------------------

11 | Reka Bentuk & Teknologi

Anda mungkin juga menyukai