Anda di halaman 1dari 3

Lampiran C

BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah: SK TUN DOKTOR ISMAIL Kod Sekolah: BBA6016

MOHD AZIZ BIN MD YUSOF


1. Nama Guru
SINERGI DALAM PENGURUSAN
2. Judul 3. Bidang: PENDIDIKAN
SEKOLAH
4. Tarikh Pembentangan 5. Masa:

6. Tempat Pembentangan
7. Sinopsis
Pengarang : Hamedah Wok Awang, Normah Teh
Penerbit : PTS Publishing House
Jumlah muka surat : 144 Halaman
Tahun terbit: 10 Mac 2010
Buku ini mengandungi panduan praktis dalam mewujudkan pasukan pengurus sekolah
cemerlang. Buku ini juga menceritakan tentang peranan sekolah sebagai institusi sosial yang
penting pada negara. Ia menyediakan modal insan dari segi tenaga kerja kemahiran, separa
mahir dan staf biasa. Buku ini juga banyak membincangkan peranan pengetua, pentadbir, guru-
guru, pelajar, kakitangan sokongan dan ibu bapa sebagai satu pasukan dalam mewujudkan
sekolah cemerlang. Buku yang bertajuk sinergi dalam pengurusan sekolah ini juga
menyentuhdengan lebih mendalam mengenai tajuk-tajuk utama seperti pengetua sebagai
peneraju kecermelangan, pasukan mengurus kecermelangan guru-guru, pendukung
kecermelangan, pelajar sebagai penunjukarah kecermelangan dan ibu bapa sebagai rakan kongsi
disesebuah sekolah.

8. Nilai Pengetahuan / Pengajaran

Nilai pengetahuan yang saya perolehi melalui buku ini ialah mengenai peranan seorang guru
dalam mewujudkan sekolah yang cemerlang. Namun nilai yang paling saya suka dalam buku ini
ialah nilai kerja secara berpasukan dalam sekolah bagi membentuk satu pasukan yang efisen
dalam melaksanakan tugas dan peranan masing-masing.

9. Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P

Dapat menambah pengetahuan sedia ada tentang skop peranan guru yang sangat penting dalam
organisasi sekolah.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

........................................................ ........................................................
( MOHD AZIZ BIN MD YUSOF ) ( )
Lampiran C

BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah: SK TUN DOKTOR ISMAIL Kod Sekolah: BBA6016

MOHD AZIZ BIN MD YUSOF


1. Nama Guru
TEKNIK MENDORONG PELAJAR 3. Bidang: PROFESION
2. Judul
BELAJAR PERGURUAN
4. Tarikh Pembentangan 5. Masa:

6. Tempat Pembentangan
7. Sinopsis
Pengarang : Robert F. Magor
Penerbit : Institut Terjemahan Negara Berhad
Jumlah muka surat : 146 Halaman
Tahun terbit: 2004
Buku ini menerangkan beberapa kaedah untuk menyemai sikap positif dalam kalangan pelajar.
Buku ini juga memberi kaedah untuk membantu pelajar menggunakan apa yang telah dipelajari di
dalam atau di luar kelas dengan sebaik mungkin. Selain itu, buku ini juga menjelaskan cara
memikat hati pelajar ke arah pelajaran yang mereka minati.

8. Nilai Pengetahuan / Pengajaran

Mengenali beberapa teknik atau kaedah yang dapat menolong para murid untuk meminati subjek
yang diajari.

9. Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P

Sentiasa melakukan pemerhatian atau senarai semak dalam kelas untuk mengenal pasti reaksi
mendekatkan diri dan reaksi menjauhkan diri yang wujud dalam kalangan para murid

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

........................................................ ........................................................
(MOHD AZIZ BIN MD YUSOF) ( )

Lampiran C
BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah: SK TUN DOKTOR ISMAIL Kod Sekolah: BBA6016

MOHD AZIZ BIN MD YUSOF


1. Nama Guru
PENGENALAN PEMIKIRAN
2. Judul 3. Bidang: PENDIDIKAN
KREATIF DAN KRITIS
4. Tarikh Pembentangan 5. Masa:

6. Tempat Pembentangan
7. Sinopsis
Pengarang : Mohd. Azhar Abd. Hamid
Penerbit : Penerbit Universiti Teknologi Malaysia Press
Jumlah muka surat : 444 Halaman
Tahun terbit: 2010
Buku ini memberi pengenalan tentang pemikiran kritis & kreatif. Buku ini memerihalkan tentang
disiplin sains pemikiran (kritis dan kreatif) secara teoritis, konseptualis dan praktis.
Memandangkan, buku seumpama ini tidak banyak di pasaran, maka penulis terpanggil untuk
menggarap bahan teks secara ilmiah berdasarkan pengalaman, pembacaan dan perbincangan
kritis dengan beberapa pengamat sains pemikiran. Topik-topik yang dipaparkan dalam
buku ini merupakan bahan pengajaran bagi kursus Pemikiran Kritis dan Kreatif yang ditawarkan
secara elektif di Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia, UTM. Kandungan buku
ini bukan sahaja sesuai kepada mahasiswa, malah kepada sesiapa saja yang berminat untuk
menekuninya. Buku ini diharapkan dapat memberi gambaran sebenar kepada pembaca
mengenai disiplin sains pemikiran (kritis dan kreatif).
8. Nilai Pengetahuan / Pengajaran

9. Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

........................................................ ........................................................
(MOHD AZIZ BIN MD YUSOF) ( )