Anda di halaman 1dari 33

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH 2020

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TINGKATAN 4
SMK TAN SRI MOHAMED RAHMAD
JANUARI 2020
MINGGU / TAJUK/TEMA STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN PEMBELAJARAN PDPC/ EMK / HEBAT
TEMA : SUKAN DAN REKREASI TEMA: PENDIDIKAN
MINGGU 1 TEMA 1 BUKU TEKS : MEREALISASIKAN IMPIAN TEMA 2 BUKU TEKS : INSAN TERDIDIK, NEGARA SEJAHTERA
1- 2 JAN Pengenalan BM SPM BERTUTUR 1.1.1 Mendengar, Pada akhir pelajaran, murid-murid
-Kertas 1,2,3 1.1 Mendengar, mengenal, menyebut dan dapat; SUBTAJUK BUKU TEKS
mengenal dan mengenal pasti 1. Mendengar dan mengenal pasti TEMA 1
Kitalah Juara! menyebut perkataan, perbezaan sebutan perbezaan sebutan perkataan, rangkai -Kitalah Juara
-muka surat 2-3 rangkai kata, istilah perkataan, rangkai kata, kata, istilah dan ungkapan dalam -Menawan Samudera
-QR Kod dan ungkapan serta istilah dan ungkapan bahan dengan jelas dan betul -Jutawan Sukan
intonasi ayat dalam dalam pelbagai ujaran 2.Menceritakan pengalaman diri dan -Lautan Api Kurenangi
Nutrien Untuk Minda pelbagai ujaran. dengan betul dan jelas. keluarga tentang sesuatu isu dengan -Tangan Yang Menggoncang
-muka surat 16-17 jelas. Dunia
-QR Kod -Menyusuri Pulau Impian

Menawan Samudera MEMBACA 2.1.1 Membaca teks Pada akhir pelajaran, murid-murid SUBTAJUK BUKU TEKS
-muka surat 4-5 2.1 Membaca secara syarahan dan pidato dapat; TEMA 2
MINGGU 2 mekanis pelbagai dengan sebutan dan 1. Membaca syarahan dan pidato -Nutrian Untuk Minda
5 - 9 JAN Membawa Dunia ke bahan prosa dan intonasi yang betul, nada dengan sebutan dan intonasi yang -Bahasa Melayu Di Persada
Bilik Darjah puisi. yang sesuai serta betul, nada yang sesuai serta Dunia
-muka surat 4-5 kepantasan yang wajar. kepantasan yang wajar. -Evolusi Pembelajaran
2. Menerokai maklumat lanjut tentang Sepanjang Hayat
kepentingan beberapa jenis sukan lain -Malaysia Membaca
kepada negara dan dipersembahkan -Membawa Dunia Ke Bilik
dalam bentuk syarahan. Darjah
-Jelajah Bahasa

Jutawan Sukan MENULIS 3.1.1 Menulis untuk Pada akhir pelajaran, murid-murid PETA I-THINK
-muka surat 6-7 3.1 Menulis untuk membina ayat dengan dapat; Peta Buih Berganda
menerangkan makna membezakan makna 1. Manganalisis maklumat dalam
Binaan ayat dengan kata dan istilah, kata, istilah, maksud bahan bagi mengenal pasti kata, istilah,
menggunakan kata, rangkai kata, rangkai kata, dan rangkai kata dan ungkapan dengan
istilah dan rangkai kata ungkapan dan ayat. ungkapan dengan betul betul mengikut konteks
daripada teks yang mengikut konteks. 2. Membina ayat dengan
terdapat dalam tema 1 menggunakan kata, istilah dan rangkai
kata dari laras bahasa sukan.

TATABAHASA: ASPEK TATABAHASA 5.1.1 Mengenal pasti dan Pada akhir pelajaran, murid-murid
Kata Nama Tunggal 5.1 Memahami dan menggunakan bentuk dapat; Peta Pokok,
Kata Adjektif Tunggal menggunakan kata tunggal dan kata 1. Menyenaraikan kata nama tunggal,
Kata Kerja Tunggal bentuk kata yang majmuk dengan betul kata adjektif tunggal dan kata kerja
sesuai dalam mengikut konteks tunggal yang terdapat dalam petikan
pelbagai bidang dengan betul.
2. Menggunakan bentuk kata tunggal
dengan betul mengikut konteks
MINGGU 3 Lautan Kurenangi BERTUTUR 1.1.2 Mendengar, Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat:
1.1 Mendengar, memahami dan menuturkan 1.Mendengar, memahami dan TEKNIK BACAAN
12 - 16 JAN -muka surat 6-7
mengenal dan ayat dalam pelbagai ujaran menuturkan maklumat bergambar -SQ4R muka surat xx
-QR Kod
menyebut perkataan, dengan betul. dengan betul.
rangkai kata, istilah dan 2.Menerokai maklumat lanjut tentang ELEMEN MERENTAS
ungkapan serta intonasi KURIKULUM (EMK)
panduan asas beberapa jenis sukan
ayat dalam pelbagai Bahasa
ujaran. dan melaporkannya secara lisan.
Nilai Murni
Tangan Yang MEMBACA 2.1.2 Membaca skrip drama Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat;
Menggoncang Dunia 2.1 Membaca secara dengan intonasi yang betul 1.Membaca skrip drama dengan intonasi
STRATEGI PEMBELAJARAN
-muka surat 6-7 mekanis pelbagai bahan dan nada yang sesuai. yang betul dan nada yang sesuai.
prosa dan puisi. 2.Mengemukakan pandangan peribadi
DAN PENGAJARAN
Peranan pelbagai pihak 1.Kontekstual
yang bersesuaian dengan persoalan yang
untuk memupuk minat Mengaitkan isi pelajaran
terdapat dalam petikan atau semasa.
bersukan dalam dengan pengalaman harian
kalangan masyarakat di individu dan masyarakat
semua peringkat umur. 2.Kajian masa depan
KOMSAS ASPEK SENI BAHASA 4.1.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-murid Lebih prihatin terhadap
Perbandingan umum 4.1 Memahami dan mengapresiasi untuk dapat; sesuatu perkaara atau isu
prosa moden dan mengapresiasi karya menghubung kait aspek 1.Memahami ciri-ciri dan asal usul yang berlaku pada masa
tradisional. sastera. yang menarik dalam prosa tradisional dan moden sebagai lampau, kini dan masa
prosa moden dan prosa satu bentuk apresiasi terhadap karya. hadapan
Cerpen Kaduk, Ayam tradisional 2.Menyatakan persamaan dan
dan Raja perbezaan latar masyarakat dalam
Prosa Tradisional kedua-dua prosa.
MINGGU 4 TEMA SIVIK BERTUTUR 1.1.2 Mendengar, Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat;
KASIH SAYANG 1.1 Mendengar, memahami dan menuturkan 1. Mendengar dan memahami isu penting
19 - 23 JAN -Prihatin Terhadap Jiran mengenal dan ayat dalam pelbagai ujaran dalam kejiranan yang perlu diambil berat
Tetangga menyebut perkataan, dengan betul dan jelas. oleh ahli-ahli komuniti setempat.
-Ihsan rangkai kata, istilah dan 2. Menyampaikan pandangan bagi
-Buli ungkapan serta intonasi mengatasi permasalahan atau isu yang
ayat dalam pelbagai diutarakan secara betul dan jelas.
-Menghargai Alam
ujaran.
Sekitar
DRAMA SPONTAN:
-Mesy JKKK “Usaha
meningkatkan aspek
keselamatan dan AKTIVITI PAK21
kesejahteraan di
kawasan tempat
tinggal.”
ISI-ISI KARANGAN MEMBACA 2.2.1 Membaca, Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat;
BAHAN RANGSANGAN 2.2 Membaca untuk mengenal pasti dan 1. Mengenal pasti maklumat tersurat dan
-Langkah-langkah memahami makna menjelaskan maklumat tersirat yang terkandung dalam bahan
rangsangan.
menjaga keselamatan perkataan, rangkai tersurat dan tersirat
2. Menjelaskan maklumat dengan
kanak-kanak di tempat kata, istilah, serta dengan betul daripada
mengemukakan contoh yang sesuai dalam
awam. (Bank soalan ungkapan dan ayat pelbagai bahan primer. bentuk peta IThink.
SPM) dalam pelbagai
bahan.
MENULIS 3.2.1 Menulis untuk Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat;
3.2 Menulis dan meramal sesuatu perkara 1. Menyatakan sesuatu alasan yang akan
mengemukakan yang dibaca, didengar dan berlaku dan menjadikan sesuatu yang wajar
maklumat tentang ditonton dengan dilakukan daripada bahan dibaca, didengar
sesuatu perkara. memberikan justifikasi dan ditonton dengan menggunakan ayat
menggunakan ayat yang yang gramatis berdasarkan bukti yang PENTAKSIRAN BILIK DARJAH
gramatis. kukuh.
CUTI KPM SEMPENA TAHUN BARU CINA - 23-27 JANUARI 2020
TAHUN BARU CINA – 25-26 JANUARI 2020
MINGGU 5 Penilaian BERTUTUR 1.2.1 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid-murid
-muka surat 38 1.2 Mendengar dan memberikan respons dapat;
28 - 30 JAN -Soalan 2 nombor 1 memahami dengan mengutamakan 1. Mendengar, menyebut dan memberikan
-Soalan 2 nombor 3 perkataan, rangkai aspek kejelasan, nada, reaksi berkaitan sesuatu pernyataan
kata, istilah, dan kefasihan dengan dengan menekankan dengan jelas, fasih
dan nada yang betul.
ungkapan dan ayat betul.
dalam pelbagai
ujaran.
Bahasa Melayu di MEMBACA 2.2.1 Membaca, Pada akhir pelajaran, murid-murid
Persada Dunia 2.2 Membaca untuk mengenal pasti dan dapat
-muka surat 18-19 memahami makna menjelaskan maklumat 1.Membaca bahan dengan teliti bagi
perkataan, rangkai tersurat dan tersirat mengenal pasti maklumat yang
Usaha-usaha untuk kata, istilah, serta dengan betul daripada terkandung dalam bahan tersebut.
menarik minat orang ungkapan dan ayat pelbagai bahan primer. 2.Menghuraikan pandangan tentang
asing mempelajari dalam pelbagai pengajaran bahasa Melayu di luar
bahasa Melayu bahan. negara dan usaha untuk menarik orang
asing mempelajari bahasa Melayu.

Evolusi Pembelajaran MENULIS 3.2.1 Menulis untuk Pada akhir pelajaran, murid-murid
Sepanjang Hayat 3.2 Menulis dan meramal sesuatu perkara dapat:
-muka surat 20-21 mengemukakan yang dibaca, didengar dan 1.Meramalkan cara manusia menuntut
maklumat tentang ditonton dengan ilmu pada masa hadapat dengan
sesuatu perkara. memberikan justifikasi
memberi justifikasi yang sesuai.
menggunakan ayat yang
gramatis. 2.Membandingkan kaedah
pembelajaran menggunakan peta buih
berganda.
TATABAHASA: ASPEK TATABAHASA 5.1.1 Mengenal pasti dan Pada akhir pelajaran, murid-murid
Kata Nama Majmuk 5.1 Memahami dan menggunakan bentuk dapat;
Kata Adjektif Majmuk menggunakan kata tunggal dan kata 1. Menyenaraikan kata nama majmuk
Kata Kerja Majmuk bentuk kata yang majmuk dengan betul dan kata adjektif majmuk dan kata
sesuai dalam mengikut konteks kerja majmuk yang terdapat dalam
pelbagai bidang petikan dengan betul.
2. Menggunakan bentuk kata majmuk
dengan betul mengikut konteks

FEBRUARI 2020
MINGGU TAJUK/TEMA STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN STRATEGI CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN PDPC/ EMK / HEBAT
MINGGU 6 TEMA : KERJAYA TEMA : PERTANIAN, PENTERNAKAN DAN PERIKANAN
TEMA 3 BUKU TEKS : MEMETIK BINTANG TEMA 4 BUKU TEKS : MENJULANG HARAPAN DI BUMI BERTUAH
2 - 6 FEB Kerjaya di Awan Biru BERTUTUR 1.2.1 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid-murid SUBTAJUK BUKU TEKS
-muka surat 28-29 1.2 Mendengar dan memberikan respons dapat; TEMA 3:
-QR Kod memahami perkataan, dengan mengutamakan 1.Mendengar dan memberikan respon -Kerjaya Di Awan Biru
rangkai kata, istilah, aspek kejelasan, nada, berdasarkan bahan dengan -Saksi Senyap Rungkai
Dari Titik ke Titik ungkapan dan ayat dan kefasihan dengan mengutamakan aspek kejelasan, nada Misteri
-muka surat 32-33 dalam pelbagai ujaran. betul. dan kefasihan yang betul. -Dari Titik Ke Titik
-QR kod 2.Memberi respon atas pilihan salah -Menjulang Potensi Diri
satu daripada laluan kerjaya dalam -Harapan Setinggi
sesuatu bidang yang dipilih. Gunung
-Penilaian 1
Saksi Senyap Rungkai MEMBACA 2.2.1 Membaca, Pada akhir pelajaran, murid-murid
Misteri 2.2 Membaca untuk mengenal pasti dan dapat: SUBTAJUK BUKU TEKS
-muka surat 30-31 memahami makna menjelaskan maklumat 1.Membaca bagi mengenal pasti TEMA 4:
perkataan, rangkai tersurat dan tersirat maklumat berkaitan kerjaya forensik -Semerah Rozel
Terbaik dari Kolam kata, istilah, serta dengan betul daripada 2.Membaca bagi mengenal pasti -Terbaik Dari Kolam
-muka surat 46-47 ungkapan dan ayat pelbagai bahan primer. maklumat tersurat dan tersirat dalam -Realisasikan Impian
dalam pelbagai bahan. bahan berbentuk teks dan jadual. -Srikandi Berjasa
-Sinar Baharu Penternak
KARANGAN BAHAN MENULIS 3.2.1 Menulis untuk Pada akhir pelajaran, murid-murid Jaya
RANGSANGAN 3.2 Menulis dan meramal sesuatu perkara dapat: -Teka Silang Kata
-Ciri-Ciri Pekerja mengemukakan yang dibaca, didengar dan 1.Memberi justifikasi bagi bahan yang -Juadah Penambah Selera
maklumat tentang ditonton dengan -Petua Nenek Untuk Sihat
Cemerlang ditonton dengan menggunakan ayat
sesuatu perkara. memberikan justifikasi
-Soalan 1 muka surat yang gramatis.
menggunakan ayat yang
38 2.Mengemukakan maklumat secara PETA I-THINK
gramatis.
bertulis berkaitan bahan yang Peta Alir
Menjulang potensi ditonton.
diri
-muka surat 34-35
-isu sampingan
KOMSAS ASPEK SENI BAHASA 4.1.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-murid
-Prosa tradisional 4.1 Memahami dan mengapresiasi untuk dapat:
Kepimpinan Melalui mengapresiasi karya menghubung kait aspek 1.Memahami kronologi jalan cerita Peta Pelbagai Alir
Teladan sastera. yang menarik dalam prosa dengan betul dari segi plot.
prosa moden dan prosa 2.Menyatakan maksud frasa
tradisional berdasarkan peristiwa dalam
perenggan prosa
MINGGU 7 Semerah Rozel BERTUTUR 1.3.1 Mendengar, Pada akhir pelajaran, murid-murid
-muka surat 44-45 1.3 Mendengar dan menyebut semula dan dapat:
9 - 13 FEB -QR Kod memahami maklumat, menyusun fakta serta 1.Mendengar dan menyebut semula TEKNIK BACAAN
fakta, idea dan hujah hujah daripada pelbagai fakta dan hujah berdasarkan bahan. CHATT
dalam pelbagai wacana situasi dengan betul, 2.Menyampaikan fakta dan hujah yang KWLH
dan memberikan tepat dan bermakna. disusun dalam bahan secara
respons. betul,tepat dan bermakna. ELEMEN MERENTAS
RUMUSAN MEMBACA 2.2.1 Membaca, Pada akhir pelajaran, murid-murid KURIKULUM (EMK)
SET 1 - Persediaan 2.2 Membaca untuk mengenal pasti dan dapat: Bahasa
graduan sebelum memahami makna menjelaskan maklumat 1.Membaca bagi mengesan isi tersurat Niai murni
memasuki alam perkataan, rangkai tersurat dan tersirat yang terdapat dalam petikan dengan
pekerjaan dan usaha kata, istilah, serta dengan betul daripada betul. Keusahawanan
mengurangkan ungkapan dan ayat pelbagai bahan primer. 2.Mengemukakan isi tersirat yang
masalah dalam pelbagai bahan. relevan dengan kehendak tugasan. STRATEGI
pengangguran 3.Menjawab soalan pemahaman PEMBELAJARAN DAN
(bank soalan SPM) dengan betul dalam ayat yang lengkap PENGAJARAN
1.Pembelajaran Koperatif
Sediakan beberapa MENULIS 3.3.1 Menulis dan -Murid belajar bersama-
set soalan lain – 3.3 Menulis untuk melengkapkan maklumat Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: sama, saling belajar dan
Tentukan berdasarkan melengkapkan maklumat dalam pelbagai bahan 1.Menulis bagi melengkapkan maklumat membantu antara satu
tema 3 dan 4 dalam pelbagai bahan. dalam sebuah rumusan dengan betul. sama lain.
mengikut situasi dan
keperluan.
TATABAHASA ASPEK TATABAHASA 5.1.2 Mengenal pasti dan Pada akhir pelajaran, murid-murid 2.Pembelajaran
Kata Nama Terbitan 5.1 Memahami dan menggunakan pelbagai dapat: Penyelesaian Masalah
Kata Kerja Terbitan menggunakan bentuk kata terbitan dengan 1. Menyenaraikan kata terbitan dan -Menggunakan
Kata Adjektif Terbitan kata yang sesuai dalam betul mengikut konteks. contoh dalam bentuk peta IThink kemahiran, prinsip dan
pelbagai bidang 2. Mengesan dan membetulkan teori yang telah dipelajari
kesalahan ejaan dan imbuhan dalam untuk menyelesaikan
ayat-ayat dengan betul masalah yang diberikan.

MINGGU 8 KARANGAN RESPON BERTUTUR 1.3.1 Mendengar, Pada akhir pelajaran, murid-murid AKTIVITI PAK21
TERBUKA 1.3 Mendengar dan menyebut semula dan dapat:
16 - 20 FEB -Analisis kehendak memahami maklumat, menyusun fakta serta 1.Mendengar dan menyebut semula
tugasan fakta, idea dan hujah hujah daripada pelbagai fakta dan hujah berdasarkan kehendak
-Koleksi soalan dalam pelbagai wacana situasi dengan betul, tugasan yang dipersembahkan.
bahagian B kertas 1 dan memberikan tepat dan bermakna.
respons.
MEMBACA 2.3.1 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid-murid
2.3 Membaca untuk menilai bentuk serta dapat:
memproses maklumat kandungan teks daripada 1.Menilai kehendak tugasan yang
daripada pelbagai pelbagai bahan dengan dipersembahkan dengan betul dan
bahan. betul dan tepat. tepat.

MENULIS 3.3.1 Menulis dan Pada akhir pelajaran, murid-murid


3.3 Menulis untuk melengkapkan maklumat dapat:
melengkapkan maklumat dalam pelbagai bahan 1.Menyatakan sekurang-kurangnya PENTAKSIRAN BILIK
dalam pelbagai bahan. mengikut situasi dan lima isi penting berdasarkan kehendak DARJAH
keperluan. tugasan dengan betul

KOMSAS ASPEK SENI BAHASA 4.1.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-murid
-Cerpen Kaduk, Ayam 4.1 Memahami dan mengapresiasi untuk dapat:
dan Raja mengapresiasi karya menghubung kait aspek 1.Menganalisis aspek menarik
sastera. yang menarik dalam perwatakan dan latar masyarakat yang
prosa moden dan prosa boleh dijadikan pengajaran.
tradisional 2.Menyelesaikan masalah yang
dihadapi oleh watak-watak dalam
cerpen.
MINGGU 9 TEMA SIVIK BERTUTUR 1.3.1 Mendengar, Pada akhir pelajaran, murid-murid
HORMAT- 1.3 Mendengar dan menyebut semula dan dapat:
23 - 27 FEB MENGHORMATI memahami maklumat, menyusun fakta serta 1.Mendengar,menyebut semula fakta
(Pilih) fakta, idea dan hujah hujah daripada pelbagai isu menarik semasa daripada surat
-Jati diri dalam pelbagai wacana situasi dengan betul, khabar daripada pelbagai situasi
-Prihatin terhadap dan memberikan tepat dan bermakna. dengan betul dan tepat.
keluarga respons. 2.Menyusun punca dan akibat
-Komuniti Prihatin daripada fakta yang dipilih dalam peta
Orang Kurang Upaya IThink pelbagai alir dengan bermakna.

KERATAN AKHBAR MEMBACA 2.3.1 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid-murid
-Berkaitan tema sivik 2.3 Membaca untuk menilai bentuk serta dapat;
-Helaian peta pelbagai memproses maklumat kandungan teks daripada 1.Membaca dan menilai kandungan
alir daripada pelbagai pelbagai bahan dengan bahan yang dipersembahkan.
bahan. betul dan tepat.

MENULIS 3.3.1 Menulis dan Pada akhir pelajaran, murid-murid


3.3 Menulis untuk melengkapkan maklumat dapat:
melengkapkan maklumat dalam pelbagai bahan 1.Menulis untuk melengkapkan
dalam pelbagai bahan. mengikut situasi dan maklumat tentang punca dan kesan
keperluan. sesuatu isu dalam peta pelbagai alir.

TATABAHASA ASPEK TATABAHASA 5.1.3 Mengenal pasti dan Pada akhir pelajaran, murid-murid
Kata Ganda Penuh 5.1 Memahami dan menggunakan bentuk dapat:
Kata Ganda Separa menggunakan bentuk kata ganda dan akronim 1.Mengenal pasti jenis kata ganda
Kata Ganda Berentak kata yang sesuai dalam dengan betul mengikut dengan betul.
pelbagai bidang konteks 2. Menggunakan kata ganda dengan
betul mengikut konteks.
MAC 2020
MINGGU TAJUK/TEMA STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN STRATEGI CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN PDPC/ EMK / HEBAT
MINGGU 10 TEMA: PERINDUSTRIAN TEMA: PELANCONGAN
TEMA 5 BUKU TEKS : MEMACU PRODUKTIVITI TEMA 6 BUKU TEKS : DUNIA PELANCONGAN
1 - 5 MAC Rumah Pasang Siap BERTUTUR 1.3.2 Mendengar, Pada akhir pelajaran, murid-murid SUBTAJUK BUKU TEKS
-muka surat 58-59 1.3 Mendengar dan menganalisis dan dapat: TEMA 5
PENILAIAN -QR Kod memahami maklumat, menerangkan maklumat 1.Mendengar dan menganalisa -Rumah Pasang Siap
KURIKULUM Khazanah Hutan fakta, idea dan hujah daripada pelbagai maklumat dalam bahan bergambar -Khazanah Hutan Bakau
1 Bakau dalam pelbagai wacana wacana dengan betul dan bercetak dengan betul. -Kek Aneka Rona
-muka surat 60-61 dan memberikan dan bermakna. 2.Menjelaskan sesuatu maklumat -Menghadapi Rintangan
Penilaian respons berkenaan sistem binaan dan -Maju Dalam Industri
-Soalan 3 muka surat khazanah hutan bakau kepada kelas Mutakhir
97 dengan bermakna.
SUBTAJUK BUKU TEKS
Menghadapi MEMBACA 2.3.1 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid-murid TEMA 6
Rintangan 2.3 Membaca untuk menilai bentuk serta dapat: -Malaysia Syurga
-muka surat 64-65 memproses maklumat kandungan teks daripada 1.Membaca dan menilai kandungan Makanan
Maju dalam Industri daripada pelbagai pelbagai bahan dengan bahan yang dipersembahkan. -Tahan Menghijau
Mutakhir bahan. betul dan tepat. 2.Menyampaikan pandangan tentang -Warisan Dunia
-muka surat 66-67 isu yang diutarakan. -Pelancong Hijau
PANDUAN MENULIS MENULIS 3.4.1 Menulis kerangka Pada akhir pelajaran, murid-murid -Pos Kuala Mu
KERANGKA 3.4 Menulis untuk karangan dengan dapat: -Komik Peribahasa
PENULISAN menghasilkan sesuatu menyusun dan 1.Melengkapkan kerangka penulisan -Sambil Menyelam
-muka surat 66-67 penulisan secara menganalisis isi penting berkenaan usaha-usaha memajukan Minum Air
Usaha-usaha terancang. secara terancang. industri kraf tangan secara tersusun -Masa Untuk Berlibur
memajukan industri dan terancang.
kraf tangan PETA I-THINK
-muka surat 68 Peta Pokok,
KOMSAS ASPEK SENI BAHASA 4.1.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-murid
Cerpen Munsyi 4.1 Memahami dan mengapresiasi untuk dapat:
mengapresiasi karya menghubung kait aspek 1.Memahami latar yang melatari jalan
sastera. yang menarik dalam cerita cerpen.
prosa moden dan prosa 2.Menghubung kaitkan 3 peristiwa
tradisional dengan perwatakan 3 watak dalam
cerpen.
Peta Dakap

MINGGU 11 Malaysia Syurga BERTUTUR 1.4.1 Menyampaikan Pada akhir pelajaran, murid-murid
Makanan 1.4 Berbicara tentang pendapat tentang dapat:
8 - 12 MAC -muka surat 72-73 sesuatu perkara dalam sesuatu perkara dalam 1.Mengemukakan pendapat dalam
pelbagai situasi formal perbualan santai secara perbualan santai secara bertatasusila
Warisan Dunia dan tidak formal. bertatasusila. berpandukan bahan.
-muka surat 76-77 2.Menjelaskan keistimewaan Malaysia
TEKNIK BACAAN
sebagai destinasi pelancong dalam dan
QUACK
Pos Kuala Mu luar negara.
ACID
-muka surat 80-81 MEMBACA 2.2.1 Membaca, Pada akhir pelajaran, murid-murid
2.2 Membaca untuk mengenal pasti dan dapat:
ELEMEN MERENTAS
Penilaian memahami makna menjelaskan maklumat 1.Membaca dan mengenal pasti
KURIKULUM (EMK)
-muka surat 96 perkataan, rangkai tersurat dan tersirat maklumat tersurat dan tersirat
Kelestarian Alam Sekitar
kata, istilah, serta dengan betul daripada daripada bahan.
Nilai Murni
ungkapan dan ayat pelbagai bahan primer.
Bahasa
dalam pelbagai bahan.
MENULIS KERANGKA MENULIS 3.4.1 Menulis kerangka Pada akhir pelajaran, murid-murid
STRATEGI
PENULISAN 3.4 Menulis untuk karangan dengan dapat:
PEMBELAJARAN DAN
-Faedah Melancong menghasilkan sesuatu menyusun dan 1.Melengkapkan kerangka penulisan
PENGAJARAN
muka surat 84 penulisan secara menganalisis isi penting berkenaan isu pelancongan/
1.Kontekstual
-Soalan 2 nombor terancang. secara terancang. perindustrian secara tersusun dan
Mengaitkan isi pelajaran
1,2,3 muka surat 97 terancang.
dengan pengalaman
harian individu dan
TATABAHASA ASPEK TATABAHASA 5.2.1 Mengenal pasti dan Pada akhir pelajaran, murid-murid
masyarakat.
Golongan Kata Nama 5.2 Memahami dan menggunakan golongan dapat:
-Kata Nama Am menggunakan bentuk kata nama dengan betul 1. Mengenal pasti golongan kata nama
2.Pembelajaran
-Kata Nama Khas kata yang sesuai dalam mengikut konteks. dalam bahan dengan betul.
Penyelesaian Masalah
-Kata Ganti Nama pelbagai bidang 2. Menggunakan pelbagai golongan
-Menggunakan
-muka surat 48-49 kata nama dalam menyampaikan idea.
kemahiran, prinsip dan
teori yang telah dipelajari
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 : 13-21 MAC 2020
untuk menyelesaikan
MINGGU 12 Pelancong Hijau BERTUTUR 1.4.1 Menyampaikan Pada akhir pelajaran, murid-murid
-muka surat78-79 1.4 Berbicara tentang pendapat tentang dapat: masalah yang diberikan.
22 - 26 MAC Perbincangan sesuatu perkara dalam sesuatu perkara dalam 1.Mengemukakan pendapat dalam
-Melancong akan pelbagai situasi formal perbualan santai secara perbualan santai secara bertatasusila
menjadi suatu aktiviti dan tidak formal. bertatasusila. berpandukan bahan.
yang menyeronokkan 2.Menjelaskan cara-cara menjadikan
jika dilaksanakan melancong sebagai suatu aktiviti yang
secara bijaksana. menyeronokkan
AKTIVITI PAK21
PERENGGAN MEMBACA 2.3.2 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid-murid
PENDAHULUAN 2.3.Membaca untuk membanding beza dapat:
-Ciri-ciri pendahuluan memproses maklumat maklumat daripada 1. Membaca elemen yang membentuk
yang baik daripada pelbagai pelbagai bahan teks sebuah pendahuluan.
-Kaedah menulis bahan. dengan betul. 2. Membuat perbandingan
pendahuluan pendahuluan dari segi kelebihan dan
kekurangan.
Jenis-jenis
pendahuluan MENULIS 3.4.2 Pada akhir pelajaran, murid-murid
-Definisi 3.4Menulis untuk Menulis pelbagai jenis dapat:
-Pendapat menghasilkan sesuatu perenggan pendahuluan 1.Menulis perenggan pendahuluan
-Suasana penulisan secara yang menepati tema yang menepati tugasan tema dengan
-Persoalan terancang. menggunakan laras laras bahasa yang sesuai dan gramatis
-Peribahasa . bahasa yang sesuai dan
-Puisi gramatis.
-Gabungan

KOMSAS ASPEK SENI BAHASA 4.1.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-murid
Cerpen Jaket Kulit 4.1 Memahami dan mengapresiasi untuk dapat:
Kijang dari Istanbul mengapresiasi karya menghubung kait aspek 1.Memahami nilai dan pengajaran
sastera. yang menarik dalam yang terkandung dalam cerpen.
prosa moden dan prosa 2.Menghubung kaitkan peristiwa
tradisional dengan perwatakan 3 watak dalam
cerpen.

MINGGU 13 TEMA SIVIK BERTUTUR 1.4.2 Menyampaikan Pada akhir pelajaran, murid-murid
BERTANGGUNGJA- 1.4 Berbicara tentang pendapat tentang dapat:
29 MAC - 2 WAB (Pilih) sesuatu perkara dalam sesuatu perkara melalui 1.Menyampaikan pendapat tentang isu
APRIL -Belanja secara pelbagai situasi formal ceramah, syarahan dan bertemakan kegembiraan dalam
berhemah dan tidak formal. forum dengan yakin bentuk persembahan sebuah forum.
-Etika Penggunaan secara bertatasusila 2.Mengemukakan soalan dan
Media Sosial pendapat dengan yakin dan
-Penyalahgunaan bertatasusila
Peranti (Gajet) .
-Berwawasan

PENTAKSIRAN BILIK
HASIL DAPATAN MEMBACA 2.3.3 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid-murid DARJAH
KAJIAN 2.3 Membaca untuk membuat kesimpulan dapat;
-Data daripada SKMM memproses maklumat daripada bahan dengan 1. Membaca hasil dapatan kajian bagi
dan KPDKNKK daripada pelbagai betul. membuat kesimpulan tentang sesuatu
bahan. isu dengan betul.
BINAAN PERENGGAN MENULIS 3.4.2 Pada akhir pelajaran, murid-murid
PENDAHULUAN 3.4Menulis untuk Menulis pelbagai jenis dapat:
-Berdasarkan isu menghasilkan sesuatu perenggan pendahuluan 1.Menulis perenggan pendahuluan
dalam tema sivik penulisan secara yang menepati tema yang menepati tugasan tema dengan
terancang. menggunakan laras laras bahasa yang sesuai dan gramatis
. bahasa yang sesuai dan
gramatis.
TATABAHASA ASPEK TATABAHASA 5.2.2 Mengenal pasti dan Pada akhir pelajaran, murid-murid
Golongan Kata Kerja 5.2 Memahami dan menggunakan golongan dapat:
-Kata Kerja Transitif menggunakan bentuk kata kerja dengan betul 1. Mengenal pasti golongan kata kerja
Aktif kata yang sesuai dalam mengikut konteks. dalam bahan dengan betul.
-Kata Kerja Transitif pelbagai bidang 2. Menggunakan pelbagai golongan
Pasif kata kerja dalam menyampaikan idea.

APRIL & MEI 2020


MINGGU TAJUK/TEMA STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN STRATEGI CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN PDPC/ EMK / HEBAT
MINGGU 14 TEMA : KESELAMATAN TEMA: SEJARAH DAN WARISAN
TEMA 7 BUKU TEKS : DEMI KEDAMAIAN TEMA 8 BUKU TEKS : DALAM LIPATAN KENANGAN
5 - 9 APRIL Muafakat Nasional BERTUTUR 1.3.2 Mendengar, Pada akhir pelajaran, murid-murid SUBTAJUK BUKU TEKS
-muka surat 86-87 1.3 Mendengar dan menganalisis dan dapat: TEMA 7
Rumah Pusaka Sultan memahami maklumat, menerangkan maklumat 1.Menerangkan maklumat yang -Muafakat Korporat
Mengatas 102-103 fakta, idea dan hujah daripada pelbagai didengar dan dianalisis daripada bahan -Jebak Digital
-QR Kod dalam pelbagai wacana wacana dengan betul berbentuk pengurusan grafik. -Geruh-Gerah Badan Air
Perbincangan dan memberikan dan bermakna. 2.Mengenal pasti tanda-tanda -Gema Belantara
Adakah anda berasa respons ancaman atau bahaya yang ada di -Tentang Bulan
selamat semasa kawasan persekitaran. -Penilaian
melakukan sesuatu 3.Mencadangkan cara-cara untuk
aktiviti di luar rumah? mengatasi ancaman di kawasan SUBTAJUK BUKU TEKS
Mengapa? persekitaran. TEMA 8
Jebak Digital MEMBACA 2.3.2 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid-murid -Rumah Pusaka Sultan
-muka surat 88-89 2.3.Membaca untuk membanding beza dapat: Mengatas
Geruh-gerah Badan memproses maklumat maklumat daripada 1.Menganalisis persamaan dan -Darah Sateria
Air daripada pelbagai pelbagai bahan teks perbezaan maklumat dalam bahan -Sejarah Mendewasakan
-muka surat 90-91 bahan. dengan betul. dalam bentuk pengurusan grafik. Kita
Darah Sateria -Tekstil Warisan
-muka surat 104-105 -Tercatat Dalam Sejarah
BINAAN PERENGGAN MENULIS 3.4.3 Menulis perenggan Pada akhir pelajaran, murid-murid -Ala, Emak Kahwinkan
ISI 3.4 Menulis untuk isi dengan huraian yang dapat: Aku
-Koleksi soalan menghasilkan sesuatu jelas dan kritis 1. Menghasilkan perenggan isi dengan -Yang Lama Jangan
bertemakan penulisan secara menggunakan bahasa menyusun atau mencantumkan ayat Dilupakan
keselamatan terancang. yang gramatis. topik, ayat contoh, ayat huraian, ayat
LATAR ISU : ungkapan menarik dan ayat penegas PETA I-THINK
Tentang Bulan secara kritis. Peta Dakap
-muka surat 94-95
Gema Belantara
-muka surat 92-93
KOMSAS ASPEK SENI BAHASA 4.1.2 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-murid
-Sajak Gembala Kuda 4.1 Memahami dan mengapresiasi puisi dapat:
-Sajak www.siber mengapresiasi karya moden dan puisi 1.Mendeklamasikan sajak dengan
merdeka sastera. tradisional dengan nada, sebutan dan intonasi yang Peta Bulatan
menyatakan respons sesuai.
peribadi yang sesuai 2.Menganalisi sajak bagi memahami
dengan karya. maksud, gaya bahasa dan pengajaran
yang ingin disampaikan oleh penyajak.
MINGGU 15 BINAAN PERENGGAN MENULIS 3.4.3 Menulis perenggan Pada akhir pelajaran, murid-murid
ISI 3.4 Menulis untuk isi dengan huraian yang dapat:
Peta Alir
12 - 16 APRIL -Koleksi soalan menghasilkan sesuatu jelas dan kritis 1.Menulis perenggan isi yang
bertemakan penulisan secara menggunakan bahasa mengandungi sekurang-kurangnya satu
keselamatan sejarah terancang. yang gramatis. ayat topik, ayat huraian, ayat contoh,
dan warisan ayat ungkapan menarik dan ayat
penegas dengan bahasa yang gramatis.
PEMBENTANGAN BERTUTUR 1.5.1 Mengenal pasti Pada akhir pelajaran, murid-murid
BINAAN PERENGGAN 1.5 Bersoal jawab kesesuaian soalan dan dapat;
ISI tentang sesuatu kesesuaian masa untuk 1.Mempertimbangkan soalan yang ELEMEN MERENTAS
-Koleksi soalan perkara dengan mengemukakan soalan sesuai dengan maklumat yang KURIKULUM (EMK)
bertemakan menggunakan pelbagai terhadap individua tau disampaikan oleh individua tau Kelestarian Alam Sekitar
keselamatan serta soalan kelompok secara kelompok. Nilai Murni
sejarah dan warisan bertatasusila 2.Mengemukakan soalan terhadap Kreativiti dan inovasi
individua tau kelompok secara
bertatasusila. TEKNIK BACAAN
RUMUSAN MEMBACA 2.2.1 Membaca, Pada akhir pelajaran, murid-murid QUACK
Cabaran-cabaran 2.2 Membaca untuk mengenal pasti dan dapat: LUNCURAN
mengembangkan memahami makna menjelaskan maklumat 1.Membaca bagi mengesan isi tersurat
produk kraf dan perkataan, rangkai tersurat dan tersirat yang terdapat dalam petikan dengan STRATEGI
langkah-langkah kata, istilah, serta dengan betul daripada betul. PEMBELAJARAN DAN
mempopularkan ungkapan dan ayat pelbagai bahan primer. 2.Mengemukakan isi tersirat yang PENGAJARAN
produk kraf dalam pelbagai bahan. relevan dengan kehendak tugasan. 1.Pembelajaran
(bmspm.net – Koleksi Penyelesaian Masalah
rumusan TCL) -Menggunakan
kemahiran, prinsip dan
TATABAHASA ASPEK TATABAHASA 5.2.3 Mengenal pasti dan Pada akhir pelajaran, murid-murid teori yang telah dipelajari
Golongan Kata 5.2 Memahami dan menggunakan golongan dapat: untuk menyelesaikan
Adjektif menggunakan bentuk kata adjektif dengan betul 1. Mengenal pasti golongan kata masalah yang diberikan.
kata yang sesuai dalam mengikut konteks. adjektif dalam bahan dengan betul. 2.Pembelajaran
pelbagai bidang 2. Menggunakan pelbagai golongan berasaskan projek
kata adjektif dalam menyampaikan -Mengkaji sesuatu isu
idea. atau topik secara
MINGGU 16 UNGKAPAN MENARIK BERTUTUR 1.2.1 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid-murid mendalam bagi
DALAM KARANGAN 1.2 Mendengar dan memberikan respons dapat: menghasilkan sesuatu
19 - 23 APRIL -Petikan karangan memahami perkataan, dengan mengutamakan 1.Memberi respon terhadap produk
-Koleksi petikan hadis, rangkai kata, istilah, aspek kejelasan, nada, penggunaan ungkapan menarik dalam 3.Pembelajaran Koperatif
kata-kata tokoh dan ungkapan dan ayat dan kefasihan dengan karangan dengan jelas dan fasih. -Murid belajar bersama-
kata hikmah dalam pelbagai ujaran. betul. sama, saling belajar dan
BINAAN PERENGGAN MEMBACA 2.3.3 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid-murid membantu antara satu
KESIMPULAN 2.3 Membaca untuk membuat kesimpulan dapat: sama lain.
memproses maklumat daripada bahan dengan 1.Membaca bagi mengenal pasti
daripada pelbagai betul. bentuk binaan asas kesimpulan AKTIVITI PAK21
bahan. karangan yang mantap.
MENULIS 3.4.4 Menulis untuk Pada akhir pelajaran, murid-murid
3.4 Menulis untuk membuat kesimpulan dapat:
menghasilkan sesuatu yang lengkap dan 1.Menghasilkan perenggan kesimpulan
penulisan secara menepati tema yang lengkap dan menepati kehendak
terancang. menggunakan ayat yang tema atau isu dalam ayat yang
gramatis dan ungkapan gramatis dan ungkapan menarik.
yang menarik.
PERIBAHASA ASPEK SENI BAHASA 4.2.1 Menggunakan Pada akhir pelajaran, murid-murid
Rujukan tambahan 4.1 Memahami dan peribahasa dan dapat:
Menghadapi mengapresiasi karya menghubungkaitkan 1.Menyatakan lima peribahasa yang
Rintangan sastera. maksudnya dengan betul sesuai berdasarkan kandungan bahan.
-muka surat 64-65 mengikut konteks 2.Memadankan perumpamaan dengan
Komik Peribahasa maksudnya dengan tepat.
-muka surat 82 3.Membina sekurang-kurangnya 10
ayat dengan peribahasa.

MINGGU 17 TEMA SIVIK BERTUTUR 1.5.2 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid-murid
KEGEMBIRAAN (Pilih) 1.5 Bersoal jawab menilai keseluruhan dapat:
26 - 30 APRIL -Bermotivasi tentang sesuatu soalan serta respons yang 1.Mendengar dan menilai soalan dan
-Kesederhanaan perkara dengan betul secara berhemah respon yang ditunjukkan dalam satu
-Muhibah menggunakan pelbagai dan bertatasusila sesi soal jawab berkisar kepada isu
-Komunikasi secara soalan yang menarik perhatian.
Berhemah 2.Menyatakan aspek yang perlu
(Aktiviti berkumpulan) ditambah baik bagi menjadikan sesi
soal jawab lebih menarik penonton.
TAYANGAN VIDEO PENTAKSIRAN BILIK
-Sesi temu bual di DARJAH
kaca televisyen
TEMA SIVIK MEMBACA 2.3.3 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid-murid
KASIH SAYANG (Pilih) 2.3 Membaca untuk membuat kesimpulan dapat:
-Memanfaatkan memproses maklumat daripada bahan dengan 1.Membaca bahan yang dipilih sendiri
sumber asli daripada pelbagai betul. untuk membuat kesimpulan tentang
-Sayangi alam sekitar bahan. isu yang diutarakan dalam bahan.
-Keamanan sejagat
-Setia
BINAAN AYAT MENULIS 3.1.1 Menulis untuk Pada akhir pelajaran, murid-murid
menggunakan kata, 3.1 Menulis untuk membina ayat dengan dapat;
istilah dan rangkai menerangkan makna membezakan makna 1.Membina ayat dengan menggunakan
kata daripada teks kata dan istilah, rangkai kata, istilah, maksud kata, istilah dan rangkai kata daripada
yang terdapat dalam kata, ungkapan dan rangkai kata, dan bahan pelbagai laras
tema 5,6,7,8 buku ayat. ungkapan dengan betul
teks mengikut konteks.
TATABAHASA ASPEK TATABAHASA 5.2.4 Mengenal pasti dan Pada akhir pelajaran, murid-murid
Golongan kata tugas 5.2 Memahami dan menggunakan golongan dapat:
-Kata Sendi Nama menggunakan bentuk kata tugas dengan betul 1.Menggunakan kata sendi nama
kata yang sesuai dalam mengikut konteks. dengan betul mengikut konteks
pelbagai bidang penggunaannya secara betul.
2.Mengesan dan membetulkan
kesalahan penggunaan kata tugas
dalam ayat
MINGGU 18 -
20 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
4 - 19 MEI
CUTI PERAYAAN YANG DI[ERUNTUKKAN OLEH KPM / CUTI PERTENGAHAN TAHUN
CUTI SEMPENA HARI RAYA AIDILFITRI/ CUTI SEMPENA HARI KEPUTERAAN SERI PADUKA YANG DIPERTUAN AGONG : 20 MEI-6 JUN 2020
JUN 2020
MINGGU TAJUK/TEMA STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN STRATEGI CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN PDPC/ EMK / HEBAT
MINGGU 21 TEMA : JATI DIRI, PATRIOTISME DAN KEWARGANEGARAAN TEMA: BAHASA DAN KESUSASTERAAN
TEMA 9 BUKU TEKS : SAYANGI MALAYSIAKU TEMA 10 BUKU TEKS : BAHASA BUGAR, SASTERA KEKAR
7 - 11 JUN Bukan Sebarang BERTUTUR 1.5.2 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid-murid SUBTAJUK BUKU TEKS
Seniman 1.5 Bersoal jawab menilai keseluruhan dapat: TEMA 9
-muka surat 116-117 tentang sesuatu soalan serta respons yang 1.Mendengar bahan audio dengan -Bukan Sebarang Seniman
-QR Kod perkara dengan betul secara berhemah teliti dan menilai soalan dengan -Identitiku
menggunakan pelbagai dan bertatasusila menggunakan borang yang disediakan. -Amalan Hidup
soalan 2.Memberi respons terhadap soalan Bermasyarakat
secara berhemah dan bertatasusila. -Menu Malaysia Di Serata
Sebutir Permata MEMBACA 2.3.3 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid-murid Dunia
Budaya 2.3 Membaca untuk membuat kesimpulan dapat: -Misi Kemanusiaan
-muka surat 126 memproses maklumat daripada bahan dengan 1.Membaca dan membuat kesimpulan -Sebutir Permata Budaya
daripada pelbagai betul. tentang kesalahan bahasa yang -Amalan Hidup
Misi Kemanusiaan bahan. terdapat dalam ayat . Bermasyarakt
-muka surat 124-125 1. Membetulkan kesalahan ayat -Tiada Rintangan Dapat
dengan betul. Menghalang
KARANGAN RESPON MENULIS 3.4.5 Menulis untuk Pada akhir pelajaran, murid-murid
TERBUKA 3.4 Menulis untuk menghasilkan karangan dapat: SUBTAJUK BUKU TEKS
-Karangan berformat menghasilkan sesuatu dengan wacana yang 1.Menganalisis bahan bagi TEMA 10
-Ceramah penulisan secara lengkap, bahasa yang menghasilkan rangka karangan yang -Tukang Tulis
terancang. gramatis dan ungkapan mengandungi ungkapan menarik dan -Sasterawan Dari Utara
Amalan Hidup yang menarik. urutan isi yang lengkap. -Bahasa Murni, Wajah
Bermasyarakat Peribadi
-muka surat 120-121 -Sastera Untuk
dan 127 Masyarakat
KOMSAS ASPEK SENI BAHASA 4.1.2 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-murid -Pencinta Bahasa
-Sajak Gelanggang 4.1 Memahami dan mengapresiasi puisi dapat: Penilaian
-Aku Membaca Lagi mengapresiasi karya moden dan puisi 1.Mendeklamasikan sajak dengan
sastera. tradisional dengan nada, sebutan dan intonasi yang PETA I-THINK
menyatakan respons sesuai. Peta Alir
peribadi yang sesuai 2.Menganalisi sajak bagi memahami
dengan karya. maksud, gaya bahasa dan pengajaran
yang ingin disampaikan oleh penyajak.
MINGGU 22 PEMBENTANGAN BERTUTUR 1.4.2 Menyampaikan Pada akhir pelajaran, murid-murid
-Karangan berformat 1.4 Berbicara tentang pendapat tentang dapat:
14 - 18 JUN -Ceramah sesuatu perkara dalam sesuatu perkara melalui 1.Membentangkan hasil karangan
pelbagai situasi formal ceramah, syarahan dan ceramah dengan yakin. Peta Buih
dan tidak formal. forum dengan yakin 2.Menjawab soalan spontan yang
secara bertatasusila dikemukakan dengan relevan dan
secara bertatasusila.
Sasterawan Dari MEMBACA 2.3.3 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid-murid
Utara 2.3 Membaca untuk membuat kesimpulan dapat:
-muka surat 132-133 memproses maklumat daripada bahan dengan 1.Membaca bagi mengenali kelebihan
daripada pelbagai betul. sesebuah karya penulis. ELEMEN MERENTAS
bahan. 2.Menyatakan pandangan tentang KURIKULUM (EMK)
usaha menghargai golongan penulis di Bahasa
negara kita. Nilai Murni
Bahasa Murni, Wajah MENULIS 3.5.1 Mengolah pelbagai Pada akhir pelajaran, murid-murid Kreativiti dan Inovasi
Peribadi 3.5 Menulis untuk bahan menggunakan ayat dapat:
-muka surat 134-135 mengolah maklumat yang gramatis dan 1.Mengolah maklumat berbentuk TEKNIK BACAAN
bagi menghasilkan penanda wacana yang grafik menggunakan ayat yang yang ACID
Tugasan tambahan: pelbagai bentuk sesuai gramatis dan penanda wacana yang
-Nilai-nilai murni yang penulisan dan grafik sesuai. STRATEGI
terdapat dalam drama PEMBELAJARAN DAN
tempatan (grafik) PENGAJARAN
TATABAHASA ASPEK TATABAHASA 5.2.4 Mengenal pasti dan Pada akhir pelajaran, murid-murid 1.Pembelajaran
Golongan kata tugas 5.2 Memahami dan menggunakan golongan dapat: Penyelesaian Masalah
-Kata Hubung menggunakan bentuk kata tugas dengan betul 1.Mengkategorikan kata hubung dan -Menggunakan
-Kata Bantu kata yang sesuai dalam mengikut konteks. kata bantu dalam bentuk pengurusan kemahiran, prinsip dan
pelbagai bidang grafik. teori yang telah dipelajari
Identitiku 2.Menghasilkan cakap ajuk dengan
-muka surat 118-119 menggunakan kata hubung dan kata untuk menyelesaikan
bantu dengan betul. masalah yang diberikan.
MINGGU 23 Sastera Untuk BERTUTUR 1.5.2 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid-murid
Masyarakat 1.5 Bersoal jawab menilai keseluruhan dapat: 2.Kajian masa depan
21 - 25 JUN -muka surat 136-137 tentang sesuatu soalan serta memberikan 1.Mendengar soalan dan menilai -Mendidik murid agar
-QR kod perkara dengan respons yang betul secara maksud keseluruhan soalan bagi lebih prihatin terhadap
menggunakan pelbagai berhemah dan memberi respon yang sesuai. sesuatu isu yang berlaku
soalan. bertatasusila 2.Mengemukakan pandangan pada masa lampau, kini
masyarakat terhadap sastera dan cara dan masa hadapan.
mengubah persepsi generasi muda
terhadap karya sastera. 3.Pembelajaran Koperatif
KARYA KREATIF MEMBACA 2.3.1 Membaca dan Pada akhir pelajaran murid-murid -Murid belajar bersama-
-Cerpen daripada 2.3 Membaca untuk menilai bentuk serta dapat: sama, saling belajar dan
Siswa (Majalah Dewan memproses maklumat kandungan teks daripada 1.Membaca bagi membuat membantu antara satu
Siswa) daripada pelbagai pelbagai bahan dengan pertimbangan tentang bentuk dan sama lain.
bahan. betul dan tepat. maklumat yang dibaca.
2.Menentukan perkara yang AKTIVITI PAK21
dipersetujui dan menarik atau tidak
dipersetujui dan mengelirukan dalam
bahan yang dibaca.
KARANGAN RESPON MENULIS 3.4.1 Menulis kerangka Pada akhir pelajaran, murid-murid
TERBUKA 3.4 Menulis untuk karangan dengan dapat:
-Koleksi soalan menghasilkan sesuatu menyusun dan 1.Menyusun plot cerita menggunakan
karangan peribahasa penulisan secara menganalisis isi penting peta alir berpandukan maksud
terancang. secara terancang. peribahasa bagi menghasilkan
kerangka karangan yang menarik.

NOVEL ASPEK SENI BAHASA 4.1.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-murid
Di Sebalik Dinara 4.1 Memahami dan mengapresiasi untuk dapat:
-Rajah Binaan Plot mengapresiasi karya menghubung kait aspek 1.Melengkapkan binaan plot
-Unsur teknik dalam sastera. yang menarik dalam berbentuk infografik dengan peristiwa
plot prosa moden dan prosa yang tepat bagi menjelaskan jalan
tradisional cerita novel dengan betul.
2.Mengemukakan unsur teknik dalam
plot dengan peristiwa yang betul.
MINGGU 24 Tukang Tulis BERTUTUR 1.5.3 Bersoal jawab Pada akhir pelajaran, murid-murid
-muka surat 130-131 1.5 Bersoal jawab dalam situasi untuk dapat:
28 - 2 JULAI Penilaian tentang sesuatu meningkatkan 1. Bersoal jawab untuk meningkatkan
Soalan 6 perkara dengan kebolehpasaran diri keupayaan berkomunikasi agar
menggunakan pelbagai dalam bidang pendidikan menarik perhatian orang lain bagi
Bahan aktiviti soalan. dan kerjaya dengan yakin. menerima pendapat, idea atau
tambahan sebarang persembahan.
-muka surat 152-153
SURAT PEMBACA MEMBACA 2.3.4 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid-murid
TEMA SIVIK 2.3 Membaca untuk mendapatkan dapat:
HORMAT- memproses maklumat penyelesaian masalah 1.Membaca aduan atau luahan rasa
MENGHORMATI daripada pelbagai secara rasional. pembaca bagi mendapat gambaran PENTAKSIRAN BILIK
(Pilih) bahan. situasi yang dihadapi. DARJAH
-Menghindari 2.Mencadangkan beberapa cara
perbuatan negatif penyelesaian situasi yang dihadapi
-Silang Budaya dengan rasioanal.
-Mematuhi peraturan
dan undang-undang
jalan raya
-Mematuhi peraturan
setempat
KARANGAN RESPON MENULIS 3.4.1 Menulis kerangka Pada akhir pelajaran, murid-murid
TERBUKA 3.4 Menulis untuk karangan dengan dapat:
-Koleksi soalan menghasilkan sesuatu menyusun dan 1.Mengubah plot cerita dengan
karangan peribahasa penulisan secara menganalisis isi penting menyelitkan unsur saspen dan kejutan
terancang. secara terancang. yang dramatik agar kerangka karangan
menjadi lebih menarik.

TATABAHASA ASPEK TATABAHASA 5.3.1 Mengenal pasti dan Pada akhir pelajaran, murid-murid
Frasa Nama 5.3 Memahami dan menggunakan frasa dapat:
Frasa Kerja menggunakan ayat nama, frasa kerja, frasa 1.Melengkapkan binaan ayat dengan
Frasa Adjektif yang sesuai dalam adjektif dan frasa sendi frasa yang sesuai sebagai predikat ayat
Frasa Sendi Nama pelbagai bidang nama dengan betul dengan betul mengikut konteks ayat.
mengikut konteks.
JULAI 2020
MINGGU TAJUK/TEMA STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN STRATEGI CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN PDPC/ EMK / HEBAT
MINGGU 25 TEMA : EKONOMI, KEUSAHAWANAN DAN PENGURUSAN KEWANGAN
TEMA 11 BUKU TEKS : EKONOMI DINAMIK, NEGARA BERWIBAWA
5 JULAI - 9 Belanjawan Dinamik BERTUTUR 1.6.1 Menyampaikan Pada akhir pelajaran, murid-murid SUBTAJUK BUKU TEKS
JULAI -muka surat 146-147 1.6 Mempersembahkan maklumat yang betul dan dapat: TEMA 11
maklumat secara lisan tepat dalam bentuk 1.Membahaskan maklumat dalam -Belanjawan Dinamik
tentang sesuatu pembentangan serta bahan bergambar dengan jelasnya -Mendung beralih Jua
perkara dalam pelbagai perbahasan dengan jelas menggunakan intonasi yang sesuai dan -Tunaikan
situasi. dan intonasi yang sesuai bertatasusila. Tanggungjawab
secara bertatasusila. -Yakin, Pasti Boleh!
Mendung Beralih Jua MEMBACA 2.3.4 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid-murid -Simpan,Labuhr dan
-muka surat 148-149 2.3 Membaca untuk mendapatkan dapat: Untung
memproses maklumat penyelesaian masalah 1.Membaca bagi mengenal pasti -Tak Takut Rugi?
Masalah yang daripada pelbagai secara rasional. masalah yang terdapat dalam bahan. -Manfaat Cukai
dihadapi oleh koperasi bahan. 2.Membuat justifikasi penyelesaian
dan kiosk sekolah dan masalah yang terdapat dalam bahan. PETA I-THINK
cadangan Peta Bulatan
mengatasinya
KARANGAN BAHAN MENULIS 3.4.5 Menulis untuk Pada akhir pelajaran, murid-murid
RANGSANGAN 3.4 Menulis untuk menghasilkan karangan dapat:
-muka surat 157 menghasilkan sesuatu dengan wacana yang 1.Menghasilkan wacana yang lengkap
penulisan secara lengkap, bahasa yang berpandukan bahan rangsangan
Pengenalan Tunaikan terancang. gramatis dan ungkapan dengan bahasa yang gramatis dan Peta Buih
Tanggungjawab yang menarik. ungkapan yang menarik.
-muka surat 150-151
NOVEL ASPEK SENI BAHASA 4.1.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-murid
Di Sebalik Dinara 4.1 Memahami dan mengapresiasi untuk dapat:
-Latar masa mengapresiasi karya menghubung kait aspek 1.Mengemukakan latar masa,tempat
-Latar tempat sastera. yang menarik dalam dan masyarakat bagi setiap binaan plot
-Latar masyarakat prosa moden dan prosa yang telah ditentukan dengan betul.
tradisional 2.Menganalisis latar masyarakat dalam ELEMEN MERENTAS
novel termasuk aspek kritikan sosial KURIKULUM (EMK)
Pendidikan kewangan
MINGGU 26 Tak Takut Rugi? BERTUTUR 1.5.2 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid-murid Bahasa
-muka surat 156 1.5 Bersoal jawab menilai keseluruhan dapat: Nilai murni
12 - 16 JULAI -Skim Cepat Kaya tentang sesuatu soalan serta respons yang 1.Mendengar bahan audio dengan
-Pelaburan yang perkara dengan betul secara berhemah teliti dan menilai soalan dengan TEKNIK BACAAN
dijamin oleh kerajaan menggunakan pelbagai dan bertatasusila menggunakan borang yang disediakan. SCANNING
-Pinjaman wang soalan 2.Memberi respons terhadap soalan
berlesen, Ah Long secara berhemah dan bertatasusila. STRATEGI
dsbnya. PEMBELAJARAN DAN
PENGAJARAN
Petikan hebahan, MEMBACA 2.3.5 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid-murid 1.Pembelajaran
rencana, berita 2.3 Membaca untuk mengulas pandangan dapat. Konstruktivisme
daripada Persatuan memproses maklumat penulis secara rasional. 1.Mengulas saranan, nasihat dan -Berkeupayaan untuk
Pengguna Malaysia daripada pelbagai peringatan yang dihebahkan oleh membina pemahaman
-Hak-hak pengguna bahan. Persatuan Pengguna Malaysia dan pengetahuan sendiri
yang perlu diketahui berkenaan maklumat yang perlu berdasarkan pengalaman
diketahui oleh pengguna. sedia ada
RUMUSAN MENULIS 3.3.1 Menulis dan Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat:
Cara-cara 3.3 Menulis untuk melengkapkan maklumat 1.Menulis bagi melengkapkan maklumat 2.Pendekatan Didik Hibur
menguruskan melengkapkan maklumat dalam pelbagai bahan dalam sebuah rumusan dengan betul. -Menekankan
dalam pelbagai bahan. persekitaran
kewangan dan mengikut situasi dan
peranan pelbagai keperluan. pembelajaran yang
pihak untuk mendidik menyeronokkan secara
masyarakat supaya terancang.
berbelanja secara
berhemat. AKTIVITI PAK21
(BM SPM JUN 2017)

TATABAHASA ASPEK TATABAHASA 5.3.2 Mengenal pasti dan Pada akhir pelajaran, murid-murid
Ayat Dasar 5.3 Memahami dan menggunakan ayat dasar dapat:
menggunakan ayat dengan betul. 1.Mengenal pasti pola ayat dasar
yang sesuai dalam dengan betul.
pelbagai bidang 2.Melengkapkan ayat dengan pola ayat
dasar yang diberi dengan betul.

MINGGU 27 PETIKAN UCAPAN BERTUTUR 1.1.1 Mendengar, Pada akhir pelajaran, murid-murid
1.1 Mendengar, mengenal, menyebut dan dapat:
19 - 23 JULAI mengenal dan mengenal pasti 1. Mendengar dan mengenal pasti
menyebut perkataan, perbezaan sebutan perbezaan sebutan perkataan, rangkai
rangkai kata, istilah dan perkataan, rangkai kata, kata, istilah dan ungkapan dalam
ungkapan serta istilah dan ungkapan bahan dengan jelas dan betul
intonasi ayat dalam dalam pelbagai ujaran
pelbagai ujaran. dengan betul dan jelas.

KOSA KATA PELBAGAI MEMBACA 2.4.1 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid-murid
BIDANG 2.4 Membaca secara menghayati pelbagai dapat:
-Ekonomi ekstensif pelbagai bahan fiksyen dan bukan 1.Merujuk kamus bagi menjelaskan
-Keusahawanan bahan untuk fiksyen untuk maksud kosa kata khusus.
-Pengurusan mengukuhkan meningkatkan
kewangan penguasaan bahasa penguasaan kosa kata
Simpan, Labur, dan meluaskan dalam pelbagai bidang.
Untung pengetahuan bagi
-muka surat 154-155 pembangunan diri.
TEMA SIVIK MENULIS 3.3.1 Menulis dan Pada akhir pelajaran, murid-murid
BERTANGGUNGJAWAB 3.3 Menulis untuk melengkapkan maklumat dapat:
(Pilih) melengkapkan maklumat dalam pelbagai bahan 1.Melengkapkan karangan berbentuk
-Bumiku Hijau dalam pelbagai bahan. mengikut situasi dan dialog bertemakan pengurusan masa
-Sistem Demokrasi keperluan. yang berkesan.
-Integriti dalam
Tugasan
-Pengurusan Masa PENTAKSIRAN BILIK
Berkesan DARJAH
NOVEL ASPEK SENI BAHASA 4.1.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-murid
Di Sebalik Dinara- 4.1 Memahami dan mengapresiasi untuk dapat:
Watak dan mengapresiasi karya menghubung kait aspek 1.Mengenali perwatakan watak-watak
perwatakan sastera. yang menarik dalam dalam novel dengan
-Watak protagonis prosa moden dan prosa menghubungkaitannya dengan
dan antagonis tradisional tindakan watak dan peristiwa yang
menimpa watak.
2.Menjelaskan konflik yang dialami
oleh watak-watak dalam novel dan
cara watak menangani masalah
tersebut.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 : 24 – 1 OGOS 2020


OGOS 2020
MINGGU / TAJUK/TEMA STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN PEMBELAJARAN PDPC/ EMK / HEBAT
MINGGU 28 TEMA : KESENIAN, KEBUDAYAAN DAN ESTETIKA TEMA : ALAM SEKITAR DAN TEKNOLOGI HIJAU
TEMA 12 BUKU TEKS : ASLI DAN KONTEMPORARI TEMA 13 BUKU TEKS : SEGALANYA BERMULA DI SINI
2 OGOS - 6 Seni Jalanan: Mural BERTUTUR 1.7.1 Berbincang dengan Pada akhir pelajaran, murid-murid SUBTAJUK BUKU TEKS
OGOS dan Grafiti 1.7 Berbincang dan mengemukakan idea yang dapat: TEMA 12
-muka surat 160-161 berunding tentang bernas dan rasional 1.Mengemukakan idea yang bernas -Ekspresi Diri
sesuatu perkara. tentang sesuatu perkara dalam perbincangan yang -Asimilasi Seni
secara bertatasusila. bertatasusila. -Indahnya Terapeutik
Asimilasi Seni MEMBACA 2.3.4 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid-murid -Dari Dapur ke Dapur
-muka surat 162-163 2.3 Membaca untuk mendapatkan dapat: -Hutan Kecilku
memproses maklumat penyelesaian masalah 1.Membaca bagi mengenal pasti -Kraf Malaysia
daripada pelbagai secara rasional. masalah yang diutarakan dalam dua -Duta Remaja Filharmonik
bahan. bahan untuk menyelesaikan masalah
secara rasional. SUBTAJUK BUKU TEKS
PERUBATAN MENULIS 3.5.2 Mengolah Pada akhir pelajaran, murid-murid TEMA 13
TRADISIONAL KAUM- 3.5 Menulis untuk maklumat daripada dapat: -Lubuk Akal Tepian Ilmu
KAUM DI MLAYSIA mengolah maklumat pelbagai bahan dalam 1.Mengumpul maklumat berkaitan -Patah Dagu Bertongkah
bagi menghasilkan bentuk grafik yang sesuai perubatan tradisional kaum di Paruh
Indahnya Terapeutik pelbagai bentuk dan menarik. Malaysia di Internet -Kuasa Grafiti
-muka surat 164-165 penulisan dan grafik. 1.Mengolah maklumat daripada bahan -Panorama Diorama
dalam bentuk grafik yang sesuai dan -Pulau 11 Gelaran
menarik untuk dipersembahkan. -Penilaian
TATABAHASA ASPEK TATABAHASA 5.3.2 Mengenal pasti dan Pada akhir pelajaran, murid-murid
Ayat Susunan Biasa 5.3 Memahami dan menggunakan ayat dapat: PETA I-THINK
Ayat Susunan menggunakan ayat tunggal susunan biasa 1.Menukar ayat susunan biasa kepada Peta Bulatan
Songsang yang sesuai dalam dan susunan songsang ayat susunan songsang dan sebaliknya
pelbagai bidang dan ayat majmuk dengan dalam dialog tanpa mengubah maksud
betul mengikut konteks. asal ayat atau cerita.
MINGGU 29 PERUBATAN BERTUTUR 1.6.1 Menyampaikan Pada akhir pelajaran, murid-murid
TRADISIONAL KAUM- 1.6 Mempersembahkan maklumat yang betul dan dapat:
9 OGOS - 13 KAUM DI MLAYSIA maklumat secara lisan tepat dalam bentuk 1.Mempersembahkan maklumat tepat
OGOS tentang sesuatu pembentangan serta dalam bentuk grafik dengan jelas dan
perkara dalam pelbagai perbahasan dengan jelas intonasi yang sesuai secara
situasi. dan intonasi yang sesuai bertatasusila. Peta Buih
secara bertatasusila.

PETIKAN TEKS MEMBACA 2.4.1 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid-murid
-Keunikan seni budaya 2.4 Membaca secara menghayati pelbagai dapat:
dan warisan ekstensif pelbagai bahan fiksyen dan bukan 1.Membaca petikan bukan fiksyen bagi
masyarakat berbilang bahan untuk fiksyen untuk meningkatkan penguasaan kosa kata
Peta Dakap
kaum di Malaysia. mengukuhkan meningkatkan berkaitan seni budaya dan warisan
penguasaan bahasa penguasaan kosa kata masyarakat Malaysia.
dan meluaskan dalam pelbagai bidang.
pengetahuan bagi
pembangunan diri.
MENULIS 3.5.1 Mengolah pelbagai Pada akhir pelajaran, murid-murid
3.5 Menulis untuk bahan menggunakan ayat dapat:
mengolah maklumat yang gramatis dan 1.Mengolah bahan berbentuk petikan ELEMEN MERENTAS
bagi menghasilkan penanda wacana yang atau grafik kepada karangan jenis KURIKULUM (EMK)
pelbagai bentuk sesuai dialog dengan menggunakan ayat yang Kelestarian Global
penulisan dan grafik gramatis. Nilai Murni
NOVEL ASPEK SENI BAHASA 4.1.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-murid Sains dan Teknologi
Di Sebalik Dinara 4.1 Memahami dan mengapresiasi untuk dapat:
-Tema dan persoalan mengapresiasi karya menghubung kait aspek 1.Membuktikan tema dan persoalan TEKNIK BACAAN
-Nilai dan pengajaran sastera. yang menarik dalam novel dengan betul. SCANNING
prosa moden dan prosa 2.Menjelaskan nilai dan pengajaran ACID
tradisional yang boleh diperoleh dalam novel dan
kesannya kepada pembaca.
STRATEGI
MINGGU 30 PERUBATAN BERTUTUR 1.6.1 Menyampaikan Pada akhir pelajaran, murid-murid PEMBELAJARAN DAN
16 - 20 OGOS TRADISIONAL KAUM- 1.6 Mempersembahkan maklumat yang betul dan dapat: PENGAJARAN
KAUM DI MLAYSIA maklumat secara lisan tepat dalam bentuk 1.Mempersembahkan maklumat tepat
tentang sesuatu pembentangan serta dalam bentuk grafik dengan jelas dan 1.Kajian Masa Depan
perkara dalam pelbagai perbahasan dengan jelas intonasi yang sesuai secara -Mendidik agar murid
situasi. dan intonasi yang sesuai bertatasusila. lebih prihatin terhadap
secara bertatasusila. sesuatu perkara atau isu
RUMUSAN MEMBACA 2.2.1 Membaca, Pada akhir pelajaran, murid-murid yang berlaku pada masa
Keistimewaan- 2.2 Membaca untuk mengenal pasti dan dapat: lampau,kini dan asa
keistimewaan pokok memahami makna menjelaskan maklumat 1.Membaca bagi mengesan isi tersurat hadapan
kari cara-cara perkataan, rangkai tersurat dan tersirat yang terdapat dalam petikan dengan
menggalakkan kata, istilah, serta dengan betul daripada betul. 2.Pembelajaran
penanaman pokok ungkapan dan ayat pelbagai bahan primer. 2.Mengemukakan isi tersirat yang Penyelesaian Masalah
kari untuk tujuan dalam pelbagai bahan. relevan dengan kehendak tugasan. -Menggunakan
komersial 3.Menjawab soalan pemahaman kemahiran, prinsip dan
(BM SPM JUN 2019) dengan betul dalam ayat yang lengkap teori yang telah dipelajari
BINAAN PERENGGAN MENULIS 3.4.3 Menulis perenggan Pada akhir pelajaran, murid-murid untuk menyelesaikan
ISI 3.4 Menulis untuk isi dengan huraian yang dapat: masalah yang diberikan.
-Soalan 2 Bahagian B menghasilkan sesuatu jelas dan kritis 1. Menghasilkan perenggan isi yang
(BM SPM NOV 2019) penulisan secara menggunakan bahasa mengandungi ayat topik, ayat contoh, 3.Kepelbagaian Sumber
terancang. yang gramatis. ayat huraian, ayat ungkapan menarik dan Bahan
dan ayat penegas secara kritis. -Penggunaan sumber
TATABAHASA ASPEK TATABAHASA 5.3.2 Mengenal pasti dan Pada akhir pelajaran, murid-murid pertama,
-Ayat Majmuk 5.3 Memahami dan menggunakan ayat dapat: bercetak,elektronik,
Gabungan menggunakan ayat tunggal susunan biasa 1.Menggabungkan ayat-ayat tunggal digital, internet serta
-Ayat Majmuk yang sesuai dalam dan susunan songsang bagi membentuk ayat majmuk tanpa bahan autentik seperti
Pancangan pelbagai bidang dan ayat majmuk dengan mengubah makna asal ayat. surat khabar, buku
betul mengikut konteks. rujukan, kamus dan
CUTI UMUM AWAL MUHARRAM – 24 OGOS 2020 (ISNIN) sebagainya.
MINGGU 31 Lubuk Akal, Tepian BERTUTUR 1.7.2 Berunding untuk Pada akhir pelajaran, murid-murid
Ilmu 1.7 Berbincang dan menyelesaikan masalah dapat: AKTIVITI PAK21
23 - 27 OGOS -muka surat 174-175 berunding tentang secara kritis dan rasional 1.Berbincang bagi mencari kata
sesuatu perkara. menggunakan bahasa sepakat dalam menyelesaikan sesuatu
yang santun. masalah dengan menggunakan bahasa
yang santun.
Kuasa Grafiti MENULIS 3.5.2 Mengolah Pada akhir pelajaran, murid-murid
-muka surat 178-179 3.5 Menulis untuk maklumat daripada dapat:
mengolah maklumat pelbagai bahan dalam 1.Menganalisis maklumat dalam bahan
-Teknologi Hijau bagi menghasilkan bentuk grafik yang sesuai yang berbentuk grafik yang menarik.
Pelupusan Sampah pelbagai bentuk dan menarik.
Pencemaran plastic penulisan dan grafik.
Soalan 3 muka surat
185
PENTAKSIRAN BILIK
DARJAH
KOMSAS ASPEK SENI BAHASA 4.3.1 Menghasilkan skrip Pada akhir pelajaran, murid-murid
-Drama Berkhidmat 4.3 Menghasilkan drama secara berpandu dapat:
untuk Negara karya kreatif dalam dengan menggunakan 1.Mengapresiasi prosa moden melalui
bentuk prosa dan puisi. gaya bahasa yang sesuai
persembahan berbentuk lakonan.
dan menarik. 2.Menganalisis perwatakan watak
utama dan sampingan yang boleh
memberi pengajaran.
CUTI UMUM HARI KEBANGSAAN – 31 OGOS 2020 (ISNIN)

SEPTEMBER 2020
MINGGU / TAJUK/TEMA STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN PEMBELAJARAN PDPC/ EMK / HEBAT
MINGGU 32 TEMA : KESIHATAN DAN KEBERSIHAN TEMA : SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
TEMA 14 BUKU TEKS : SIHAT DAN BERSIH PILIHANKU TEMA 15 BUKU TEKS : ANGIN PERUBAHAN MEMBADAI
30 OGOS - 3 Ikrar Anda Harapan BERTUTUR 1.8.1 Merumus isu Pada akhir pelajaran, murid-murid SUBTAJUK BUKU TEKS
SEPTEMBER Mereka 1.8 Mengulas sesuatu semasa dengan kritis dan dapat: TEMA 14
-muka surat 190-191 perkara, isu atau topik. bernas secara jelas 1.Menjelaskan isu yang terkandung -Ikrar Anda Harapan
menggunakan ayat yang dalam bahan dengan jelas dan kritis Mereka
Soalan 4 -Difteria betul dan gramatis. menggunakan ayat yang gamatis. - Mitos Perubatan
-muka surat 230-231 2.Menghebahkan kebaikan menderma -Vektor Pembawa
organ dan tisu bagi menyedarkan Penyakit
orang ramai tentang kepentingan isu -Debu-debu di Udara
tersebut. - Marah, Jangan Engkau
Mitos Perubatan MEMBACA 2.3.5 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid-murid Marah
-muka surat 192-193 2.3 Membaca untuk mengulas pandangan dapat: -Wajah Dambaan Hati
memproses maklumat penulis secara rasional. 1.Membaca maklumat yang -Cegah Sebelum Parah
-Vaksin? daripada pelbagai terkandung dalam teks dengan teliti
bahan. dan mengulas pandangan penulis. SUBTAJUK BUKU TEKS
2.Mengemukakan perbandingan TEMA 15
antara perubatan alternatif dengan -Bahasa Alam
perubatan daripada bahan yang -Futuris
diperoleh. -Harga Teknologi
Wajah Dambaan Hati MENULIS 3.4.1 Menulis kerangka Pada akhir pelajaran, murid-murid -Makan Sains, Tidur Sains
-muka surat 200 3.4 Menulis untuk karangan dengan dapat: -Inovasi 5G
menghasilkan sesuatu menyusun dan 1.Menghasilkan kerangka karangan -Biodiesel
penulisan secara menganalisis isi penting tentang aspek kebersihan yang sering
terancang. secara terancang. diabaikan oleh masyarakat PETA I-THINK
SELOKA ASPEK SENI BAHASA 4.3.2 Menghasilkan Pada akhir pelajaran, murid-murid
4.3 Menghasilkan seloka menggunakan idea dapat: Peta Alir
karya kreatif dalam yang kreatif serta bahasa 1.Menghasilkan seloka berpandukan
bentuk prosa dan puisi. yang indah dan pengetahuan yang diperolehi dengan
bertatasusila. menggunakan idea yang kreatif serta
bahasa yang indah dan bertatasusila.
MINGGU 33 PEMBENTANGAN BERTUTUR 1.8.1 Merumus isu Pada akhir pelajaran, murid-murid
-Aspek kebersihan 1.8 Mengulas sesuatu semasa dengan kritis dan dapat;
6 - 10 SEPT yang sering diabaikan perkara, isu atau topik bernas secara jelas 1.Memberi penjelasan tentang sesuatu Peta Pelbagai Alir
oleh masyarakat menggunakan ayat yang isu semasa berkaitan kebersihan
betul dan gramatis. dengan kritis dan bernas.
Cegah Sebelum Parah 2.Menyoal isu yang disampaikan
-muka surat 201 dengan menggunakan ayat yang betul
dan gramatis berkaitan isu yang
dibincangkan.
RUMUSAN MEMBACA 2.2.1 Membaca, Pada akhir pelajaran, murid-murid
ELEMEN MERENTAS
Peranan kaunselor 2.2 Membaca untuk mengenal pasti dan dapat:
KURIKULUM (EMK)
dan langkah memahami makna menjelaskan maklumat 1.Membaca bagi mengesan isi tersurat
Teknologi Maklumat dan
menggalakkan murid perkataan, rangkai tersurat dan tersirat yang terdapat dalam petikan dengan
Komunikasi (TMK)
mendapat khidmat kata, istilah, serta dengan betul daripada betul.
Sains dan Teknologi
kaunselor ungkapan dan ayat pelbagai bahan primer. 2.Mengemukakan isi tersirat yang
(BM SPM NOV) dalam pelbagai bahan. relevan dengan kehendak tugasan.
TEKNIK BACAAN
3.Menjawab soalan pemahaman
ACID
Ciri-ciri perunding dengan betul dalam ayat yang lengkap
yang berkesan dan
STRATEGI
usaha-usaha
PEMBELAJARAN DAN
meningkatkan
PENGAJARAN
kemahiran berunding
1.Pembelajaran Koperatif
(BM SPM JUN 2012)
-Murid belajar bersama-
sama, saling belajar dan
Marah, Jangan MENULIS 3.5.2 Mengolah Pada akhir pelajaran, murid-murid membantu antara satu
Engkau Marah 3.5 Menulis untuk maklumat daripada dapat: sama lain.
-muka 198-199 mengolah maklumat pelbagai bahan dalam 1.Menyenaraikan maklumat yang
bagi menghasilkan bentuk grafik yang sesuai terdapat dalam teks. 2.Kajian Masa Depan
pelbagai bentuk dan menarik. 2.Mengolah maklumat dalam bentuk -Mendidik agar murid
penulisan dan grafik. grafik yang menarik dengan membuat lebih prihatin terhadap
penambahan maklumat yang sesuai. sesuatu perkara atau isu
yang berlaku pada masa
CUTI UMUM KEPUTERAAN YDP AGONG – 9 SEPTEMBER 2020 (RABU) lampau,kini dan asa
MINGGU 34 Bahasa Alam 1.8 Mengulas sesuatu 1.8.2 Mengulas karya Pada akhir pelajaran, murid-murid hadapan
-muka surat 204-205 perkara, isu atau topik. dengan menyatakan dapat:
13 - 17 SEPT kekuatan dan kelemahan 1.Mengulas kekuatan dan kelemahan
secara jelas, bernas dan karya sajak secara jelas, bernas dan 3.Kemahiran Belajar Cara
kritis menggunakan ayat kritis menggunakan ayat yang betul Belajar
yang betul dan gramatis. dan gramatis. -Meningkatkan
2.Mendeklamasikan sajak ciptaan pengetahuan, cekap
sendiri bertemakan sains dan bertindak untuk
teknologi. menghadapi dunia

BINAAN AYAT MENULIS 3.1.1 Menulis untuk Pada akhir pelajaran, murid-murid 4.Kepelbagaian Sumber
-Membezakan makna 3.1 Menulis untuk membina ayat dengan dapat: dan Bahan
kata menerangkan makna membezakan makna 1.Membina satu ayat bagi setiap -Penggunaan sumber
kata dan istilah, rangkai kata, istilah, maksud perkataan dalam pasangan perkataan pertama,
Contoh latihan kata, ungkapan dan rangkai kata, dan bagi menunjukkan perbezaan bercetak,elektronik,
-Soalan 5(a) muka ayat. ungkapan dengan betul maksudnya dengan betul. digital, internet serta
surat 231 mengikut konteks. bahan autentik seperti
NOVEL ASPEK SENI BAHASA 4.4.1 Mempersembahkan
Pada akhir pelajaran, murid-murid surat khabar, buku
Di Sebalik Dinara 4.4 Mempersembahkan sketsa dalam bentuk dapat: rujukan, kamus dan
pelbagai prosa dan multimedia secara kreatif
1.Mengadakan sesi soal jawab soalan- sebagainya.
puisi secara kreatif dan menarik soalan novel SPM berkumpulan dalam
bentuk rakaman video atau tayangan
slaid mahupun infografik AKTIVITI PAK21
CUTI UMUM HARI MALAYSIA – 16 SEPTEMBER 2020 (RABU)
MINGGU 35 Soalan 2(a)-(e) BERTUTUR 1.7.2 Berunding untuk Pada akhir pelajaran, murid-murid
-muka surat 228-229 1.7 Berbincang dan menyelesaikan masalah dapat:
20 - 24 SEPT berunding tentang secara kritis dan rasional 1.Berrunding dalam kumpulan kecil
sesuatu perkara. menggunakan bahasa bagi mencari penyelesaian terbaik dan
yang santun. rasional menggunakan bahasa yang
santun.
Futuris MEMBACA 2.4.1 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid-murid
-muka surat 206-207 2.4 Membaca secara menghayati pelbagai dapat:
ekstensif pelbagai bahan fiksyen dan bukan 1.Membaca bahan fiksyen dan bukan
Biodiesel bahan untuk fiksyen untuk fiksyen untuk meningkatkan
-muka surat 214-215 mengukuhkan meningkatkan penguasaan kosa kata dalam pelbagai
penguasaan bahasa penguasaan kosa kata bidang.
dan meluaskan dalam pelbagai bidang. 2.Merujuk kamus bagi membina ayat
pengetahuan bagi yang tepat makna penggunaan kosa
pembangunan diri. katanya.
KARANGAN CERPEN MENULIS 3.5.2 Mengolah Pada akhir pelajaran, murid-murid
FUTURISTIK 3.5 Menulis untuk maklumat daripada dapat:
mengolah maklumat pelbagai bahan dalam 1.Mengolah maklumat bagi
bagi menghasilkan bentuk grafik yang sesuai melengkapkan binaan plot sebuah
pelbagai bentuk dan menarik. karangan bertema futuristik.
penulisan dan grafik.
TATABAHASA ASPEK TATABAHASA 5.3.4 Mengenal pasti dan Pada akhir pelajaran, murid-murid
Ayat Penyata 5.3 Memahami dan menggunakan ayat dapat:
Ayat Tanya menggunakan ayat penyata, ayat tanya, ayat 1.Mengesan jenis ayat dalam petikan
Ayat Perintah yang sesuai dalam perintah dan ayat seruan dalam buku teks dengan tepat.
Ayat Seruan pelbagai bidang yang betul mengikut 2.Membina dialog pendek dengan
-latihan Soalan 5(b) konteks menggunakan pelbagai jenis ayat.
muka surat 231
MINGGU 36 Inovasi 3G MEMBACA 2.3.4 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid-murid PENTAKSIRAN BILIK
-muka surat 212-213 2.3 Membaca untuk mendapatkan dapat: DARJAH
27 SEPT - 1 memproses maklumat penyelesaian masalah 1.Membaca untuk mengenal pasti
OKT Penggunaan telefon daripada pelbagai secara rasional. punca masalah dan mencari
pintar dalam kalangan bahan. penyelesaiannya secara rasional.
remaja dan peranan
ibu bapa bagi
mengatasinya.

-muka surat 229

Vektor Pembawa MENULIS 3.6.1 Menganalisis Pada akhir pelajaran, murid-murid


Penyakit 3.6 Mengedit dan kesalahan bahasa dan dapat:
-muka surat 194-195 memurnikan pelbagai kejituan idea dalam 1.Menganalisis dan membetulkan
Harga Teknologi teks pelbagai teks kesalahan bahasa dan kejituan idea
-muka surat 208-209 dalam petikan.

KOMSAS ASPEK SENI BAHASA 4.4.2 Mempersembahkan Pada akhir pelajaran, murid-murid
Syair Bidasari 4.4 Mempersembahkan syair dan pantun dengan dapat:
Seloka pelbagai prosa dan nada dan intonasi yang 1.Mengalunkan syair dan pantun
puisi secara kreatif sesuai menggunakan dengan nada dan intonasi yang sesuai
pelbagai media secara dalam bentuk tayangan power point.
kreatif. 2. Menganalisis aspek menarik dalam
syair dan pantun
OKTOBER 2020
MINGGU / TAJUK/TEMA STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN PEMBELAJARAN PDPC/ EMK / HEBAT

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN : MINGGU 37 - 39 (4 - 22 OKTOBER)

MINGGU 40 TEMA : PENTADBIRAN DAN POLITIK / INTEGRITI


TEMA 16 BUKU TEKS : DIPIMPIN UNTUK MEMIMPIN
25 - 29 OKT Belia Positif, terserlah BERTUTUR 1.8.1 Merumus isu Pada akhir pelajaran, murid-murid SUBTAJUK BUKU TEKS
Wibawa 1.8 Mengulas sesuatu semasa dengan kritis dan dapat: TEMA 16
-muka surat 218-219 perkara, isu atau topik. bernas secara jelas 1.Merumus bahan yang diberikan -Belia Positif, terserlah
menggunakan ayat yang secara kritis dengan ayat yang betul Wibawa
betul dan gramatis. dan gramatis. -Mari Mengundi
Menghuraikan potensi diri yang -Pemimpin Berkesan,
mampu menjadi pemangkin Pencetus Kejayaan
pembangunan belia negara. -Muafakat Serantau
-Penilaian

Mari Mengundi MEMBACA 2.4.1 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid-murid PETA I-THINK
-muka surat 220-221 2.4 Membaca secara menghayati pelbagai dapat: Peta Pokok,
ekstensif pelbagai bahan fiksyen dan bukan 1.Membaca bahan fiksyen dan bukan
bahan untuk fiksyen untuk fiksyen untuk meningkatkan
mengukuhkan meningkatkan penguasaan kosa kata dalam pelbagai
penguasaan bahasa penguasaan kosa kata bidang.
dan meluaskan dalam pelbagai bidang. 2.Merujuk kamus bagi membina ayat
pengetahuan bagi yang tepat makna penggunaan kosa
pembangunan diri. katanya. TEKNIK BACAAN
QUACK
PEMUDA PEMUDI MENULIS 3.3.1 Menulis dan Pada akhir pelajaran, murid-murid ACID
HARAPAN NEGARA 3.3 Menulis untuk melengkapkan maklumat dapat:
melengkapkan maklumat dalam pelbagai bahan 1,Menghasilkan maklumat kejayaan
dalam pelbagai bahan. mengikut situasi dan yang dicapai oleh golongan remaja ELEMEN MERENTAS
keperluan. belia Malaysia yang menyumbang KURIKULUM (EMK)
kepada pembangunan negara. Patriotisme
Nilai Murni
Bahasa

STRATEGI
TATABAHASA ASPEK TATABAHASA 5.2.4 Mengenal pasti dan Pada akhir pelajaran, murid-murid PEMBELAJARAN DAN
Golongan kata tugas 5.2 Memahami dan menggunakan golongan dapat: PENGAJARAN
-Kata Pemeri menggunakan bentuk kata tugas dengan betul 1.Menganalisis kesalahan tatabahasa 1.Berasaskan Projek
-Kata Penguat kata yang sesuai dalam mengikut konteks. dari segi penggunaan kata tugas yang -Pengaplikasian dan
-Kata Bilangan pelbagai bidang terkandung dalam ayat-ayat. penggabungjalinan
pengetahuan, kemahiran
dan nilai yang dipelajari
MINGGU 41 Malaysia sentiasa BERTUTUR 1.7.1 Berbincang dengan Pada akhir pelajaran, murid-murid dalam pelbagai disiplin
menjalinkan 1.7 Berbincang dan mengemukakan idea yang dapat: ilmu untuk
1 - 5 NOV hubungan baik dengan berunding tentang bernas dan rasional 1.Membincangkan contoh-contoh menyelesaikan masalah.
negara-negara dalam sesuatu perkara. tentang sesuatu perkara kerjasama Malaysia dengan negara
pelbagai bidang. secara bertatasusila. luar secara bertatasusila. 2.Akses kendiri
Bincangkan -Belajar secara kendiri
kepentingan- MENULIS 3.4.5 Menulis untuk Pada akhir pelajaran, murid-murid emlalui penggunaan
kepentingan 3.4 Menulis untuk menghasilkan karangan dapat: bahan pembelajaran
hubungan baik menghasilkan sesuatu dengan wacana yang 1.Menghasilkan wacana yang lengkap
tersebut. penulisan secara lengkap, bahasa yang dengan bahasa yang gramatis dan AKTIVITI PAK21
(BM SPM NOV 2018) terancang. gramatis dan ungkapan ungkapan yang menarik.
yang menarik.
KOMSAS ASPEK SENI BAHASA 4.4.2 Mempersembahkan Pada akhir pelajaran, murid-murid
Syair Bidasari 4.4 Mempersembahkan syair dan pantun dengan dapat:
Seloka pelbagai prosa dan nada dan intonasi yang 1.Mengalunkan syair dan pantun
puisi secara kreatif sesuai menggunakan dengan nada dan intonasi yang sesuai
pelbagai media secara dalam bentuk tayangan power point.
kreatif. 2. Menganalisis aspek menarik dalam
syair dan pantun

CUTI UMUM MAULIDUL RASUL


NOVEMBER 2020
MINGGU / TAJUK/TEMA STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN PEMBELAJARAN PDPC/ EMK / HEBAT
MINGGU 42 TEMA : SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI TEMA : PENTADBIRAN DAN POLITIK / INTEGRITI
TEMA 15 BUKU TEKS : ANGIN PERUBAHAN MEMBADAI TEMA 16 BUKU TEKS : DIPIMPIN UNTUK MEMIMPIN
8 - 12 TAYANGAN FILEM BERTUTUR 1.8.2 Mengulas karya Pada akhir pelajaran, murid-murid SUBTAJUK BUKU TEKS
-Leftenan Adnan 1.8 Mengulas sesuatu dengan menyatakan dapat; TEMA 15
perkara, isu atau topik. kekuatan dan kelemahan 1. Mengulas kekuatan dan kelemahan -Bahasa Alam
secara jelas, bernas dan karya yang ditonton secara jelas, -Futuris
kritis menggunakan ayat bernas dan kritis menggunakan ayat -Harga Teknologi
yang betul dan gramatis. yang betul dan gramatis. -Makan Sains, Tidur Sains
MEMBACA 2.3.3 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid-murid -Inovasi 5G
2.3 Membaca untuk membuat kesimpulan dapat: -Biodiesel
memproses maklumat daripada bahan dengan 1.Membuat kesimpulan tentang kesan
daripada pelbagai betul. peperangan kepada keluarga, SUBTAJUK BUKU TEKS
bahan. masayarakat dan negara berdasarkan TEMA 16
bahan yang ditonton. -Belia Positif, terserlah
KOMIK DARIPADA MENULIS 3.3.1 Menulis dan Pada akhir pelajaran, murid-murid Wibawa
CERPEN 3.3 Menulis untuk melengkapkan maklumat dapat: -Mari Mengundi
melengkapkan maklumat dalam pelbagai bahan 1.Meringkaskan jalan cerita kepada -Pemimpin Berkesan,
dalam pelbagai bahan. Pencetus Kejayaan
mengikut situasi dan lima bahagian binaan plot bagi
keperluan. menghasilkan komik. -Muafakat Serantau
-Penilaian
ASPEK SENI BAHASA 4.4.3 Mempersembahkan Pada akhir pelajaran, murid-murid
4.4 Mempersembahkan cerpen secara langsung dapat: ELEMEN MERENTAS
pelbagai prosa dan secara kreatif dan 1.Menghasilkan komik daripada cerpen KURIKULUM (EMK)
puisi secara kreatif menarik pilihan dengan kreatif dan menarik Sains dan Teknologi
MINGGU 43 TAYANGAN FILEM 1.8 Mengulas sesuatu 1.8.2 Mengulas karya Pada akhir pelajaran, murid-murid Patriotisme
ANIMASI perkara, isu atau topik. dengan menyatakan dapat;
15 - 19 NOV - EJEN ALI THE MOVIE kekuatan dan kelemahan 1. Mengulas kekuatan dan kelemahan
-WALL-E secara jelas, bernas dan karya berbentuk animasi yang ditonton STRATEGI
-BIG HERO kritis menggunakan ayat secara jelas, bernas dan kritis PEMBELAJARAN DAN
yang betul dan gramatis. menggunakan ayat yang betul dan PENGAJARAN
gramatis. 1.Kepelbagaian Sumber
MEMBACA 2.2.1 Membaca, Pada akhir pelajaran, murid-murid dan Bahan
2.2 Membaca untuk mengenal pasti dan dapat: -Penggunaan sumber
memahami makna menjelaskan maklumat 1.Menjelaskan maklumat yang tersurat pertama,
perkataan, rangkai tersurat dan tersirat dan tersirat yang terkandung dalam bercetak,elektronik,
kata, istilah, serta dengan betul daripada karya yang boleh mendidik digital, internet serta
ungkapan dan ayat pelbagai bahan primer. masyarakat. bahan autentik seperti
dalam pelbagai bahan. surat khabar, buku
MENULIS 3.2.1 Menulis untuk Pada akhir pelajaran, murid-murid rujukan, kamus dan
3.2 Menulis dan meramal sesuatu perkara dapat: sebagainya.
mengemukakan yang dibaca, didengar dan 1.Mengemukakan faktor-faktor yang
maklumat tentang ditonton dengan 2. Pendekatan Didik Hibur
menjadikan sesebuah karya diterima
sesuatu perkara. memberikan justifikasi
dan dihargai oleh masyarakat. -Menekankan
menggunakan ayat yang
2.Meramal perkembangan dunia persekitaran yang
gramatis.
perfileman negara pada masa menyeronokkan secara
hadapan. terancang.

CUTI KPM DEEPAVALI – 15 & 16 NOVEMBER 2020 (AHAD & ISNIN)

CUTI AKHIR TAHUN