Anda di halaman 1dari 2

Karangan Syarahan: Langkah-langkah untuk Hujan pertama saya, langkah yang boleh diambil adalah melalui

pendedahan media massa. Contoh media massa ini termasuklah


Menjaga Alam Sekitar televisyen, radio, telefon bimbit, internet dan surat khabar . Pada hari
ini, media massa memainkan peranan penting dalam membentuk cara
Yang Dihormati Tuan Pengerusi Majlis, yang berusaha Tuan pemikiran semua pengguna. Media massa kini perlulah lebih banyak
Pengetua, para hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru seterusnya memberi maklumat tentang isu-isu pencemaran alam sekitar,
rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum dan salam terutamanya dalam siaran-siaran di televisyen. Hal ini dikatakan
sejahtera. demikian kerana televisyen merupakan satu media elektronik yang
hampir dimiliki oleh setiap keluarga atau individu di setiap pelusuk
Berdirinya pokok kerana batangnya, dunia. Setiap manusia atau individu perlu mengetahui tentang
Berdirinya bangunan kerana tiangnya, keadaan alam sekitar yang semakin tercemar dan perkara yang
Tetapi berdirinya saya pada pagi yang mulia ini tidak lain tidak bukan sepatutnya dilakukan oleh mereka untuk menjaga alam sekitar.
untuk menghujahkan tajuk syarahan saya iaitu “Langkah-langkah Masyarakat juga boleh didedahkan akibat pencemaran alam sekitar,
untuk Menjaga Alam Sekitar”. contohnya bencana alam seperti tanah runtuh yang berlaku
disebabkan oleh pembalakan yang tidak terkawal. Bayangkan betapa
Hadirin sekalian, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul bagi mangsa-
mangsa bencana alam. Bencana yang kemungkinannya boleh dielak
Sebelum saya meneruskan hujah, izinkan saya mendefinisikan tajuk tetapi terjadi akibat kerakusan manusia yang tidak tahu menilai
syarahan pada hari ini. Alam sekitar ialah keadaan alam sekeliling kepentingan menjaga keharmonian alam sekitar. Pihak-pihak
merujuk kepada bumi dan segala isi kehidupannya. Alam sekitar berwajib sepatutnya perlu mendedahkan isu-isu pencemaran ini
adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia, tidak mengira dengan lebih luas di jaringan-jaringan internet kerana masyarakat kini
bangsa, agama dan negara. Alam sekitar ini termasuklah kawasan- lebih banyak menggunakan media tersebut berbanding media-media
kawasan tumbuhan hijau, udara dan air seperti sungai dan laut. Alam lain.
sekitar masa kini semakin tercemar kerana terdapat pihak-pihak yang
tidak bertanggungjawab telah melakukan pencemaran seperti Hadirin yang dirahmati,
pembuangan sampah di sungai-sungai, penggunaan baja-baja kimia
dan pelbagai lagi. Apabila membiarkan nafsu menguasai diri dan Hujah saya seterusnya, langkah untuk menjaga alam sekitar adalah
wang ringgit menjadi raja, maka itulah yang dikatakan hulu malang melalui kempen alam sekitar. Antara kempen-kempen yang boleh
pangkal celaka. Oleh hal yang demikian, alam sekitar seharusnya dilakukan ialah kempen cintailah sungai kita, kempen kitar semula,
dijaga kerana alam sekitar bukan hanya digunakan pada masa sahabat alam dan sebagainya. Dalam kempen-kempen ini masyarakat
sekarang tetapi akan digunakan sehingga beratus-ratus tahun lagi bak akan didedahkan tentang pentingnya menjaga alam sekitar dan cara-
kata pepatah sediakan payung sebelum hujan. Persoalannya, apakah cara menjaga alam sekitar seperti menguruskan  sisa pembuangan
langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengembalikan kesegaran supaya kurang memberi pencemaran kepada alam sekitar. Kempen
alam sekitar? kitar semula pula dapat menggalakkan pengguna supaya mengitar
semula bahan-bahan yang boleh dikitar semula. Dengan itu,
masyarakat akan dapat berjimat-cermat dan dapat megurangkan
pencemaran alam sekitar. Dalam kempen alam sekitar ini juga,
aktiviti-aktiviti seperti penanaman pokok-pokok bunga dan sempurna. Penggunaan teknologi moden seperti penapis udara yang
membersihkan kawasan-kawasan yang kotor boleh dijalankan. dipasang pada ekzos kenderaan dan cerobong asap kilang-kilang
Penanaman pokok bunga bukan sahaja dapat mencantikkan alam perindustrian telah dapat mengurangkan kadar gas karbon monoksida
sekitar tetapi dapat mengembalikan semula kehijauan sesuatu tempat yang dilepaskan. Pemandu kenderaan dan pengusaha kilang tidak
serta dapat membuktikan betapa pentingnya hidupan hijau di bumi boleh lepas tangan untuk melibatkan diri dalam usaha ini. Oleh itu,
ini. alam sekitar dapat dijaga dengan mengurangkan kadar pencemaran
udara di sekeliling.
Langkah ketiga bagi mengatasi pencemaran alam sekitar pula ialah
melalui organisasi-organisasi seperti sekolah, balai rakyat, kelab Hadirin yang dimuliakan,
remaja dan juga syarikat-syarikat tertentu. Pendidikan alam sekitar
mula diperkenalkan secara formal pada peringkat rendah dalam Sudah terang lagi bersuluh, pihak kerajaan dan badan-badan bukan
pelajaran Alam dan Manusia. Pada peringkat menengah khususnya kerajaan yang berkaitan haruslah memainkan peranan penting dalam
dalam pelajaran sains seperti Biologi dan di peringkat pengajian memulihkan dan memelihara alam sekitar. Mereka haruslah saling
tinggi melalui kursus Sains Alam Sekitar dan Biologi Persekitaran. membantu antara satu sama lain bagai aur dengan tebing. Sebagai
Guru-guru sekolah haruslah bersikap prihatin terhadap alam sekitar golongan yang mendapat mandat, mereka pasti dapat menjaga dan
dan bersifat cintakan alam sekitar. Hal ini penting supaya setiap guru mengawal alam sekitar daripada terus tercemar. Sebelum saya
dapat menanamkan perasaan cinta alam sekitar kepada pelajar-pelajar mengundurkan diri, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun;
melalui pendidikan moral di sekolah. Pertandingan kelas terbersih di 
antara kelas juga perlu dijalankan agar perasaan tanggungjawab Kalau ada jarum yang patah,
terhadap alam sekitar dalam diri pelajar dapat disemai. Di peringkat Jangan disimpan di dalam peti,
tinggi, pelajar didedahkan dengan proses kitaran alam sekitar dan cara Kalau ada silap dan salah,
alam sekitar berinteraksi dan hubungannya dengan hidupan lain di Jangan disimpan dalam hati.
bumi ini. Dengan itu, sikap sayangkan alam sekitar akan dapat
dipupuk dalam diri setiap pelajar bagi mengelakkan mereka bersikap Sekian, terima kasih.
bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing.

Hujah terakhir saya ialah melalui penggunaan teknologi moden yang


mesra alam. Penggunaan teknologi moden untuk mengurangkan
pencemaran alam sekitar adalah amat penting. Penggunaan teknologi
moden dapat mengawal dan mengurangkan pencemaran dengan lebih
cepat dan efektif. Dengan adanya teknologi moden, tumpahan minyak
di lautan adalah lebih mudah dibersihkan tanpa meninggalkan sisa
tumpahan minyak. Selain itu, dengan menggunakan teknologi moden
kita dapat menjalankan aktiviti kitar semula bahan-bahan buangan
dan sisa-sisa pepejal seperti surat khabar, majalah lama, kain dan
bahan-bahan plastik. Hal ini sudah tentu  akan dapat mengurangkan
pencemaran yang disebabkan oleh pengurusan sisa pepejal yang tidak

Anda mungkin juga menyukai