Anda di halaman 1dari 1

Rancangan Pengajaran Harian

MATAPELAJA BAHASA MELAYU KELAS Tahun 3M


RAN
TARIKH/ HARI 12/06/2019 RABU MASA 10.20 HINGGA 11.20
TEMA 6. SAYANGI BUMI TAJUK Sukarelawan Alam Sekitar
KEMAHIRAN ☐Bertutur☐Mendengar☐Membaca☐Menulis☐Seni Bahasa ☐Tatabahasa
STANDARD 3.3 Menghasilkan Penulisan
KANDUNGAN
3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek;
STANDARD
PEMBELAJARAN

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


OBJEKTIF
PEMBELAJAR 1. Mengenal pasti kesalahan penggunaan imbuhan.
AN 2. Mengedit dan memurnikan kesalahan tersebut.
KRITERIA 1. Mengedit dan memurnikan kesalahan penggunaan imbuhan dalam petikan.
KEJAYAAN
1. Murid dan guru bersoal jawab tentang aktiviti gotong-royong sekolah.
AKTIVITI 2. Guru mengaitkan dengan tajuk pelajaran.
PENGAJARAN 3. Murid membaca petikan dengan bimbingan guru.
DAN 4. Murid dan guru berbincang tentang isi petikan.
PEMBELAJAR 5. Dalam kumpulan murid mengenal pasti kesalahan penggunaan imbuhan yang terdapat dalam
AN (PdP) petikan dan membetulkannya.
6. Murid membuat pembentangan.
7. Murid menulis semula petikan dengan penggunaan imbuhan yang betul.
PENGUASAAN TAHAP 1 ☐ TAHAP 2 ☐ TAHAP 3☐ TAHAP 4☐ TAHAP 5☐ TAHAP 6☐
☐Buku teks ☐Modul ☐ Power point ☐Spesimen
BAHAN BANTU ☐Internet ☐Projektor ☐Model ☐Gambar / cerita
BELAJAR ☐ Radio ☐Radas ☐Buku cerita ☐Lain-lain
(BBB)

KECERDASAN ☐ Interpersonal ☐Intarpersonal ☐Kinestatik ☐Logik Matematik


PELBAGAI ☐Muzikal ☐ Verbal Linguistik ☐Naturalis ☐ Visual Ruang
☐ Eksistensial
ELEMEN ☐Kreativiti & Inovasi ☐ Pend. Alam Sekitar ☐TMK ☐Kesihatan dan Kebersihan
MERENTAS ☐Bahasa ☐Patriotisme ☐Nilai Murni ☐ Lain – lain :
KURIKULUM ☐Sains & Teknologi ☐Keusahawanan
☐Keusahawanan
(EMK)

KEMAHIRAN ☐Membanding beza ☐Mengkategori ☐Menjana Idea ☐Komunikasi


BERFIKIR ☐Menghubung kait ☐Menginterprestasi ☐Mentafsir ☐Kreativiti
/ABAD 21 ☐Mencipta Analogi ☐Membuat Ramalan ☐Membuat keputusan ☐Menyelesai Isu
☐Membuat Inferens ☐Membuat Rumusan ☐Menilai ☐Kolaborasi

☐MembuatInferens ☐MenciptaAnalogi☐
☐MembuatKeputusa Mantafsir
n ☐Menilai
PENTAKSIRAN ☐Lembaran Kerja ☐Pemerhatian ☐Lisan ☐Tugasan
PENGAJARAN ☐Hasil Kerja ☐Kuiz ☐☐ Drama ☐☐Projek
& ☐Lisan ☐☐ Drama
PEMBELAJAR ☐Projek
AN
orang murid dapat memberikan respons terhadap arahan mengikut kronologi.
REFLEKSI
orang murid yang belum menguasai kemahiran diberi bimbingan klinikal.

murid yang telah menguasai diberi latihan pengayaan.


Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana :
CATATAN ☐Mesyuarat ☐Program Sekolah ☐Mengiringi Murid Keluar
☐Cuti Bencana/Cuti Khas ☐Cuti Peristiwa / Cuti Umum ☐Aktiviti Luar

Anda mungkin juga menyukai