Soalan 6 hingga Soalan 10

SULIT

Baca. Kemudiian jawab soalan-soalan benkutnya.

Nama saya Azila. Saya murid Tahun 3 Biru. Ini gambar keluarga saya. Datuk saya bernama Haji Yusuf. Beliau berumur 62 tahun. Nenek saya pula bernama Hajah Aisyah dan berumur 60 tahun. EncikYazid ialah ayah saya. Beliau berumur 39 tahun, manakala ibu saya, iaitu Puan Amira berumur 38 tahun. Saya ada seorang abang dan adik. Azri ialah abang saya. Dia berumur 12 tahun. Adik saya pula, iaitu Azura berumur 3 tahun. Saya sangat sayang akan keluarga saya. 6. Apakah perkara yang diceritakan oleh petikan di atas? A Keluarga Azila B Pekerjaan bapa Azila C Kegemaran Azila D Kawan-kawan Azila 7. Berapakah umur Azila? A 6 tahun B 7 tahun C 8 tahun D 9 tahun 8. Keluarga Azila terdiri daripada berapa orang ahli? A Lapan orang B Tujuh orang C Lima orang D Empat orang 9. Siapakah yang belajar di Tahun 6? A Azri B Azila C Azura D Haji Yusuf 10. Bagaimanakah perasaan Azila terhadap keluarganya? A Azila marah akan keluarganya B Azila benci akan keluarganya C Azila rindu akan keluarganya D Azila sayang akan keluarganya

Pilih jawapan yang betul. Soalan 11 berdasarkan Gambar 1

Soalan 12 berdasarkan Gambar 2

Soalan 13 berdasarkan Gambar 3

Gambar 1

Gambar 2

Gambar 3

11. A sekolah C pasar

B hospital D banglo

12. A basikal B kapal
C motosikal D beca 2

13. A; datuk C kakak

B adik D nenek

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.