i

Ibnu Hamid Kurniawan
(10596 308 09)
LAP0RAN PRAKTEK LAPANCAN ACR0KL|HAT0L0C|
0| 8TA8|UH KL|HAT0L0C| PERTAN|AN
KAßUPATEN HAR08

0|8U8UN 0LEh:

|ßNU hAH|0 KURN|AwAN
[1059ô 308 09}PR0CRAH 8TU0| PENYULUhAN 0AN K0HUN|KA8| PERTAN|AN
FAKULTA8 PERTAN|AN
UN|VER8|TA8 HUhAHHA0|YAh HAKA88AR
2010


ii

Ibnu Hamid Kurniawan
(10596 308 09)
hALAHAN PENCE8AhAN
JU0UL : LAP0RAN PRAKTEK LAPANCAN ACR0KL|HAT0L0C| 0|
8TA8|UH KL|HAT0L0C| PERTAN|AN KAßUPATEN HAR08
NAHA : |ßNU hAH|0 KURN|AwAN
8TAHßUK : 1059ô 308 09
JURU8AN : PENYULUhAN 0AN K0HUN|KA8| PERTAN|AN
FAKULATA8 : PERTAN|AN
UN|VER8|TA8 HUhAHHA0|YAh HAKA88AR


LAP0RAN |N| 0|8U8UN 8EßACA| 8ALAh 8ATU 8YARAT KELULU8AN
PA0A HATA KUL|Ah ACR0KL|HAT0L0C|
0| UN|VER8|TA8 HUhAHHA0|YAh
HAKA88AR

TELAh 0|8ETUJU| 0AN 0|8AhKAN 0LEh
008EN PANCAHPUh HATA KUL|Ah

|r. KA8|FAh, HP


TANCCAL PENCE8AhAN ......................


iii

Ibnu Hamid Kurniawan
(10596 308 09)
KATA PENCANTAR
Puj| svu|u( ||la parjal|ar |erad|(al A||ar 3wT. Turar seresla a|ar vard l|ada
dava upava se|a|r alas |ererda|-Nva vard le|ar reroe(||ar |eseralar dar |eserpalar
|epada |ar| ser|rdda dapal rerve|esa||ar 'LAP0RAN PRAKTEK LAPANCAN
ANCR0KL|HAT0L0C| 0| 8TA8|UN KL|HAT0L0C| PERTAN|AN KAßUPATEN
HAR08" |r| sesua| derdar jard|a Wa|lu vard le|ar d|lerlu|ar.
Pada |eserpalar |r| peru||s la| |upa rervarpa||ar (asa ro(ral dar le(|ra |as|r
|epada serua p|ra| vard le|ar reroe(||ar rasu|ar da|ar perve|esa|ar |apo(ar |r|.
Kar| rervada(| oarWa da|ar |apo(ar |r| ras|r le(dapal |e|u(ardar. |a(era
adarva |ele(oalasar (ele(ers|. 0|er |a(era |lu |(|l|| dar sa(ar vard s|lalrva reroardur
sardal d|ra(ap|ar urlu| pe(oa||ar peroualar |apo(ar se|arjulrva.
A|r|(rva seroda |apo(ar |r| dapal oe(rarlaal oual peru||s dar p|ra|-p|ra| vard
reroacarva. Ar|r..

8u|u|uroa. 1ê 0eseroe( 2010
Peru||s


|bnu ham|d Kurn|awan
3lo. 1059ê 308 09iv

Ibnu Hamid Kurniawan
(10596 308 09)
0AFTAR |8|
8AHPUL ......................................................................................................................... |
hALAHAN PENCE8AhAN .......................................................................................... ||
KATA PENCANTAR ..................................................................................................... |||
0AFTAR |8|.................................................................................................................... |v
0AFTAR CAHßAR ....................................................................................................... v|
ßAß |
PEN0AhULUAN ............................................................................................................ 1
A. Lala( 8e|a|ard......................................................................................................... 1
8. Jer|s A|al-a|al Veleo(o||d| ....................................................................................... 2
C. Tujuar P(a|le|......................................................................................................... 3
ßAß ||
T|NJAUAN PU8TAKA................................................................................................... 4
A. Kele||l|ar pada perdaralar derdar a|al ............................................................... 1
8. 3aluar da|ar Veleo(o|od| ...................................................................................... 5
ßAß |||
TAHAN ALAT 0AN 8ANCKAR HERE0R0L0C| ...................................................... 7
A. Tarar A|al Veleo(o|od| .......................................................................................... Z
8. 3ard|a( Veleo(o|od| ............................................................................................... 9
ßAß |V
ALAT-ALAT HETE0R0L0C| ...................................................................................... 12
A. Pera|a( lujar ......................................................................................................... 12
1. Pera|a( lujar 0ose(valo(|ur |083) ............................................................. 12
2. Pera|a( lujar 0loral|s Tvpe le||rar .......................................................... 11
8. A|al Perdu|u( A(ar dar Kecepalar Ard|r ............................................................. 1ê
1. Cup Courle( Arerorele( ............................................................................... 1ê
2. w|rd \|re dar Fo(ce lrd|calo( ......................................................................... 18
3. 8e|lo(d Ae(ovare Arerorele( ........................................................................ 19
C. A|al Perdu|u( Valara(| ........................................................................................... 22
1. Carpoe| 3lo|es ............................................................................................... 22
2. 0uroe||ar| ........................................................................................................ 23
0. A|al Perdu|u( Perduapar ...................................................................................... 25
1. 0per Par |Evapo(|rele( Parc| Te(ou|a) ....................................................... 25
2. P|cre Evapo(|rele( .......................................................................................... 2Z

E. A|al Perdu|u( 3uru ................................................................................................ 29
1. Tre(rorele( Tarar ......................................................................................... 30
2. Tre(rorele( 8o|a Ke(|rd ................................................................................ 31
3. Tre(rorele( Va|s|rur ................................................................................. 31
1. Tre(rorele( r|r|rur .................................................................................... 33

v

Ibnu Hamid Kurniawan
(10596 308 09)
ßAß V
KE8|HPULAN 0AN 8ARAN ........................................................................................ 34
A. Kes|rpu|ar .............................................................................................................. 31
8. 3a(ar ........................................................................................................................ 31

0AFTAR PU8TAKA
LAHP|RAN
vi

Ibnu Hamid Kurniawan
(10596 308 09)
0AFTAR CAHßAR
hALAHAN

1. 0aroa( 1 : Tarar A|al................................................................................... 10
2. 0aroa( 2 : 3ard|a( Veleo(o|od| ................................................................... 11
3. 0aroa( 3 : A|al-A|al 0a|ar 3ard|a( Veleo(o|od| ........................................ 12
1. 0aroa( 1 : Pera|a( lujar 0ose(valo(|ur |083) ........................................ 11
5. 0aroa( 5 : Pera|a( lujar Tvpe le||rar ..................................................... 1ê
ê. 0aroa( ê : P|as Pera|a( lujar 0loral|s Tvpe le||rar ............................. 1Z
Z. 0aroa( Z : Cup Courle( Arerorele( .......................................................... 18
8. 0aroa( 8 : w|rd \are dar Fo(ce lrd|calo( .................................................. 20
9. 0aroa( 9 : 8e|lo(d Ae(ovare Arerorele( |T|rdd| 10 Vele() ..................... 22
10. 0aroa( 10 : Curpoe| 3lo|es .......................................................................... 23
11. 0aroa( 11 : 0uroe||ar| .................................................................................... 2ê
12. 0aroa( 12 : 0per Par ..................................................................................... 28
13. 0aroa( 13 : P|cre Evapo(|rele( ..................................................................... 30
11. 0aroa( 11 : Te(rorele( Tarar ...................................................................... 31
15. 0aroa( 15 : Te(rorele( Va|s|rur .............................................................. 33
1ê. 0aroa( 1ê : Te(rorele( V|r|rur ................................................................. 31

1

Ibnu Hamid Kurniawan
(10596 308 09)

ßAß |
PEN0AhULUAN

A. Latar ße|akang
1. Pengert|an K||mato|og|
8e(oeda derdar releo(o|od|. vard oe(lo|us pada svsler cuaca jard|a
perde| vard oe(|ardsurd r|rdda oeoe(apa r|rddu. |||ralo|od| rerpe(|aja(|
l(e|uers| dar |ecerde(urdar svsler le(seoul. lr| rerpe|aja(| pe(|od|s|las
pe(|sl|Wa cuaca se|ara oe(larur-larur urlu| re||r|ur. se(la pe(uoarar da|ar
jard|a parjard po|a cuaca (ala-(ala. da|ar ruourdarrva derdar |ord|s|
alrosle(.
Perasardar a|al d| lerpal le(ou|a rere(|u|ar pe(sva(alar le(lerlu
le(lerlu ada( la| sa|ar u|u( r|sa|rva d|p|||(|ar lerlard ra|ardar oe(upa
oardurar-oardurar de|al a|al alaupur pepororar. A|al-a|al perdu|u(
rere(|u|ar perelapar Wa|lu le(lerlu rerd||ul| p(osedu( le(lerlu vard sara d|
serua lerpal. Va|sudrva ada( dala dapal d|oard|rd|ar ser|rdda pe(oedaar
dala ou|ar|ar a||oal |esa|arar p(osedu( lap| oelu|-oelu| |a(era ||||rrva oe(oeda.
Jad| pe(|u |ese(adarar da|ar: pe(a|alar. perasardar a|al. Wa|lu perdaralar
dar perdurpu|ar dala.
A|al-a|al vard urur d|dura|ar d| slas|ur |||ralo|od| dala cuaca
rerdras|||ar dala vard ra|(o. A|al-a|al le(oad| dua do|ordar. rarua| dar
oloral|s |rerpurva| pe(e|ar). ursu(-ursu( ||||r vard d|u|u( ada|ar: (ad|as|
su(va. suru uda(a dar suru larar. |e|eroapar uda(a. cu(ar rujar. evapo(as| dar
ard|r.

2

Ibnu Hamid Kurniawan
(10596 308 09)
2. 8|fat A|at-a|at Heteoro|og|
3|lal a|al-a|al releo(o|od| pada dasa(rva sara derdar a|al-a|al ||r|ar
|a|rrva. vard d|dura|ar da|ar pere||l|ar d| |aoo(alo(|ur va|lu oe(s|lal pe|a dar
le||l|. Pe(oedaarrva le(|ela| pada perdduraar dar pererpalar se(la
pera|a|arrva. A|al-a|al Veleo(o|od| pada ururrva d|pasard d| |ua( (uardar dar
oe(ruourdar |arsurd derdar p(oses cuaca. sedard|ar a|al-a|al |aoo(alo(|ur
seoa|||rva.
8e(dasa(|ar |ord|s| le(seoul. ra|a a|al-a|al Veleo(o|od| ra(us oe(s|lal :
1. Kual. ada( a|al-a|al |r| larar le(radap cuaca se(la larar |ara.
2. 3ede(rara. oa|| oerlu| raupur perdduraarrva. 8erlu| sede(rara ada(
rudar
ß. Tujuan Praktek
Tujuar d|ada|arrva P(a|le| Lapard Ad(o|||ralo|od| |r| ada|ar:
1. urlu| rerdera| serua a|al-a|al dar oad|ar-oad|ar vard le(dapal pada 3las|ur
K||ralo|od| Ke|as l Va(os.
2. Verarar| p(|rs|p |e(ja da(| ras|rd-ras|rd a|al dar Wa|lu perdaralarrva.


3

Ibnu Hamid Kurniawan
(10596 308 09)
ßAß ||
T|NJAUAN PU8TAKA
A. uaca dan |k||m
ard d|ra|sud derdar cuaca ada|ar |eadaar uda(a pada saal le(lerlu dar d|
W||avar le(lerlu vard (e|al|l serp|l dar pada jard|a Wa|lu vard s|rd|al. Cuaca |lu
le(oerlu| da(| daourdar ursu( cuaca dar jard|a Wa|lu cuaca o|sa rarva oeoe(apa
jar saja. V|sa|rva: pad| ra(|. s|ard ra(| alau so(e ra(|. dar |eadaarrva o|sa oe(oeda-
oeda urlu| sel|ap lerpal se(la sel|ap jarrva.
0| lrdores|a |eadaar cuaca se|a|u d|urur|ar urlu| jard|a Wa|lu se||la( 21
jar re|a|u| p(a||(aar cuaca vard d||eroard|ar o|er 8adar Veleo(o|od| dar
0eol|s||a |8V0). 0epa(lerer Pe(ruourdar. urlu| reda(areda(a vard sudar raju
pe(uoarar cuaca sudar d|urur|ar sel|ap jar dar sardal a|u(al |lepal). l|||r ada|ar
|eadaar cuaca (ala-(ala da|ar Wa|lu salu larur vard perve||d||arrva d||a|u|ar
da|ar Wa|lu vard |ara |± r|r|ra| 30 larur) dar re||pul| W||avar vard |uas.
l|||r dapal le(oerlu| |a(era adarva:
a. Rolas| dar (evo|us| our| ser|rdda le(jad| pe(dese(ar seru ra(|ar ralara(| dar
larurar: dar
o. Pe(oedaar ||rlard deod(al| dar ||rd|urdar l|s|s. Pe(oedaar |r| rerveoao|ar
l|rou|rva perve(apar paras ralara(| o|er our| ser|rdda oesa( perda(urrva
le(radap |er|dupar d| our|.
4

Ibnu Hamid Kurniawan
(10596 308 09)
ß. Unsur-Unsur |k||m
Pe(|u d||elaru| pu|a oarWa ||ru vard rerpe|aja(| lerlard ||||r d|seoul
K||mato|og|, sedard|ar ||ru vard rerpe|aja(| lerlard |eadaar cuaca d|seoul
Heteoro|og|.
Ada oeoe(apa ursu( vard rerperda(ur| |eadaar cuaca dar ||||r sualu dae(ar alau
W||avar. va|lu: suru alau lerpe(alu( uda(a. le|arar uda(a. ard|r. |e|eroaoar uda(a.
dar cu(ar rujar. urlu| |eo|r je|asrva ra(| ||la oaras ursu(-ursu( le(seoul.
1. 8uhu atau Temperatur Udara
3uru alau lerpe(alu( uda(a ada|ar de(ajal paras da(| a|l|v|las ro|e|u|
da|ar alrosle(. A|al urlu| rerdu|u( suru alau lerpe(alu( uda(a alau de(ajal
paras d|seoul Tre(rorele(. 8|asarva perdu|u(ar suru alau lerpe(alu( uda(a
d|rvala|ar da|ar s|a|a Ce|c|us |C). Rearu( |R). dar Far(erre|l |F). uda(a l|rou|
|a(era adarva (ad|as| paras ralara(| vard d|le(|ra our|. T|rd|al pere(|raar
paras o|er our| d|perda(ur| o|er oeoe(apa la|lo(. arla(a |a|r:
O 3udul dalard s|ra( ralara(|. va|lu sudul vard d|oerlu| o|er pe(ru|aar our|
derdar a(ar dalardrva s|ra( ralara(|. Va||r |ec|| sudul dalard s|ra(
ralara(|. sera||r sed|||l paras vard d|le(|ra o|er our| d|oard|rd|ar sudul
vard dalardrva leda| |u(us.
O Lara Wa|lu perv|ra(ar ralara(|. ra||r |ara ralara(| oe(s|ra(. sera||r
oarva| paras vard d|le(|ra our|.
O Keadaar ru|a our| |da(alar dar |aular). da(alar cepal rere(|ra paras dar
cepal pu|a re|epas|arrva. sedard|ar s|lal |aular |eoa|||ar da(| s|lal
da(alar.

5

Ibnu Hamid Kurniawan
(10596 308 09)
O 8arva| sed|||lrva aWar. |eleoa|ar aWar rerperda(ur| paras vard d|le(|ra
our|. Va||r oarva| alau ra||r leoa| aWar. sera||r sed|||l paras vard
d|le(|ra our|.
2. Tekanan Udara
3e|a|r suru alau lerpe(alu( uda(a. ursu( cuaca dar ||||r vard |a|r ada|ar
le|arar uda(a. Te|arar uda(a ada|ar sualu dava vard l|rou| a||oal adarva oe(al
da(| |ap|sar uda(a.
8esa(rva le|arar uda(a d| sel|ap lerpal pada sualu saal oe(uoar-uoar.
Va||r l|rdd| sualu lerpal da(| pe(ru|aar |aul. ra||r (erdar le|arar uda(arva.
la| |r| d|seoao|ar |a(era ra||r oe(|u(ardrva uda(a vard rere|ar. 8esa(rva
le|arar uda(a d|u|u( derdar oa(orele( dar d|rvala|ar derdar r|||oa( |ro).
3. Ang|n
Ard|r re(upa|ar sa|ar salu ursu( cuaca dar ||||r. Ard|r ada|ar uda(a
vard oe(de(a| da(| dae(ar oe(le|arar uda(a l|rdd| |e dae(ar oe(le|arar uda(a
(erdar. Ada oeoe(apa ra| perl|rd vard pe(|u d||elaru| lerlard ard|r. va|lu
re||pul|:
1. Kecepalar Ard|r
Kecepalar ard|r dapal d|u|u( derdar sualu a|al vard d|seoul Arerorele(.
2. Ke|ualar Ard|r
Ke|ualar ard|r d|lerlu|ar o|er |ecepalarrva. ra||r cepal ard|r oe(l|up
ra|a ra||r l|rdd|/oesa( |e|ualarrva.6

Ibnu Hamid Kurniawan
(10596 308 09)
3. A(ar Ard|r
Veru(ul seo(ard ar|| releo(o|od| oardsa 8e|arda vard oe(rara 8uvs 8a||ol
rerderu|a|ar ru|urrva vard oe(ourv|: uda(a rerda||( da(| dae(ar
ra|s|rur |e dae(ar r|r|rur. Pada oe|arar ula(a our|. uda(a/ard|r
oe(|e|o| |e |arar dar d| oe|arar se|alar oe(|e|o| |e ||(|. Peroe|o|ar a(ar
ard|r le(jad| |a(era adarva (olas| our| da(| oa(al |e l|ru( dar |a(era our|
ou|al. 0a|ar rerpe|aja(| cuaca. d|arla(arva pe(|u rerdelaru| a(ar ard|r.
A(ar ard|r dapal d||elaru| re|a|u| a(ar oa||rd-oa||rd ard|r.
1. Vacar-racar Ard|r
Ard|r dapal d|do|ord|ar rerjad| 3 racar. va|lu:
a. Ard|r lelap. va|lu ard|r vard a(ar l|uprva lelap separjard larur. sepe(l|:
W ard|r passal. va|lu ard|r vard oe(l|up le(us rere(us da(| dae(ar
ra|s|rur suol(op|s ula(a dar se|alar |30° - 10°) reruju |e
r|r|rur |ralu||sl|Wa.
W ard|r oa(al. va|lu ard|r arl|passal |ard|r vard oe(rerous d| alas
ard|r passal pada |el|rdd|ar |30 |r dar a(arrva oe(|aWarar
derdar ard|r passal).
W ard|r l|ru(. va|lu ard|r vard oe(l|up da(| |edua dae(ar ra|s|rur
|uluo reruju dae(ar r|r|rur suopo|a( |||rlard êê 1/2°C Lu dar
L3°.
o. Ard|r pe(|od||. Ard|r |r| d|oad| rerjad|:
O Ard|r pe(|od|| ra(|ar re||pul| ard|r da(al dar ard|r |aul: ard|r
dururd dar ard|r |eroar.

7

Ibnu Hamid Kurniawan
(10596 308 09)
O Ard|r pe(|od|| selerdar larurar. d|seoul juda derdar ard|r rusor
|rus|r).
c. Ard|r |o|a|. va|lu ard|r vard oe(l|up pada dae(ar le(lerlu dar Wa|lu
le(lerlu. V|sa|rva : ard|r |uroard. ard|r lorr. ard|r o(uou. ard|r
oaro(o|. ard|r derd|rd. dar |a|r-|a|r.
4. Ke|embaban Udara
ursu( |eerpal vard dapal oe(perda(ur le(radap cuaca dar ||||r d| sualu lerpal
ada|ar |e|eroaoar uda(a. Ke|eroaoar uda(a ada|ar oarva|rva uap a|( vard
le(|ardurd da|ar rassa uda(a pada saal dar lerpal le(lerlu. A|al urlu|
rerdu|u( |e|eroaoar uda(a d|seoul psvcr(orele( alau rvd(orele(.
5. urah hujan
Cu(ar rujar ada|ar jur|ar a|( rujar vard lu(ur pada sualu dae(ar da|ar Wa|lu
le(lerlu. A|al urlu| rerdu|u( oarva|rva cu(ar rujar d|seoul Ra|r 0aude. Cu(ar
rujar d|u|u( da|ar ra(|ar. ou|arar. dar larurar.
Cu(ar rujar vard jalur d| W||avar lrdores|a d|perda(ur| o|er oeoe(apa la|lo(
arla(a |a|r:
1. 8erlu| redar alau lopod(al|:
2. A(ar |e(erd redar:
3. A(ar ard|r vard sejaja( derdar da(|s parla|: dar
1. Ja(a| pe(ja|arar ard|r d| alas redar dala(.
lujar ada|ar oul|(ar-oul|(ar a|( vard d|cu(ar|ar da(| alrosle( lu(ur |e
pe(ru|aar our|. 3edard|ar da(|s vard rerdruourd|ar lerpal-lerpal d| pela
vard rerdapal cu(ar rujar vard sara d|seoul |sorvel.

8

Ibnu Hamid Kurniawan
(10596 308 09)
ßAß |||
TAHAN ALAT 0AN 8ANCKAR HETE0R0L0C|
Pe(aralar ursu(-ursu( re(leo(o|od|. rere(|u|ar a|al-a|al releo(o|od|.
Kele||l|ar pe(aralar le(darlurd oe(oada| la|lo(. r|sa|rva |ele||l|ar a|al. |ele||l|ar
oose(ve( alau perdaral. relode vard d|pa|a| se(la perasardar alau pererpalar a|al-
a|al.
Ada( supava ras|| perdaralar da(| oe(oada| slas|ur releo(o|od| dar |||ralo|od|
dapal d|oard|rd|ar salu sara |a|rva. ra|a pererpalar a|al-a|al releo(o|od| dar relode
perdaralarrva ra(us|ar sara. urlu| |epe(|uar le(seoul ra|a slas|ur releo(o|od| dar
|||ralo|od| d|oual larar a|al urlu| rererpal|ar a|al-a|al orse(vas|.
A. Taman A|at-A|at Heteoro|og|
Tarar a|al-a|al releo(o|od| ururrva le(dapal pada sel|ap slas|ur
releo(o|od|. Luas larar a|al le(darlurd pada jer|s a|al-a|al vard d|pasard
d|da|arrva. Terpal urlu| reroardur larar a|al-a|al d|sesua||ar derdar jer|s
slas|ur. ada( ras|| pe(aralar cu|up (ep(eserlal|l. r|sa|rva larar a|al-a|al urlu|
|epe(|uar pere(oardar d|oardur de|al |ardasar.
Tarar a|al-a|al releo(o|od| pe(lar|ar d|oardur d|lerpal vard (ep(eserlal|l
urlu| |epe(|uar pe(lar|ar.
Tarar a|al-a|al urlu| slas|ur |||ralo|od| d|oardur seder|||ar (upa ada( dapal
oe(ope(as| seca(a le(us rere(us pa||rd sed|||l 10 larur.
Tarar a|al-a|al urlu| slas|ur s|ropl|| d|oardur pada lerpal vard cu|up
(ep(eserlal|l urlu| dae(ar se||la(rva.

9

Ibnu Hamid Kurniawan
(10596 308 09)
urlu| reroardur sualu larar a|al pe(|u d||elaru| |elerluar-|elerluar seoada|
oe(||ul.
1. P|||r a(ea| larar vard dala(. alau vard sudar d|(ala|ar dar d|larar| (urpul
perde|.
2. A(ea| larar le(seoul jaur |ela|rva da(| poror-pororar dar oardurar vard l|rdd|.
3. A(ea| vard d|dura|ar urlu| larar a|al le(seoul d|oe(| pada( |pada( |aWal/oes|)
sel|rdd| 1 rele( urlu| re||rdurd| a|al da(| dardduar o|rlard alau vard |a|rrva.
1. u|u(ar |uas larar a|al le(darlurd da(| le(darlurd da(| jer|s slas|ur dar jur|ar
a|al vard d|pasard d|da|arrva. r|sa|rva r|sa|rva |uas larar a|al slas|ur
releo(o|od| s|ropl|| dar pere(oardar oe(u|u(ar 20 x 15 r. |uas larar a|al
slas|ur releo(o|od| pe(lar|ar 10 x 20 r. |uas larar a|al slas|ur |||aralo|od| ê0 x
10 r.
5. Pos|s| larar a|al rerarjard a(ar ula(a se|alar.
ê. urlu| |epe(|uar oose(vas| d|oual|ar ja|ar |e(|||| se|eoa( 0.5 r .
Z. Lela| a|al-a|al releo(o|od| da|ar larar a|al d|lerlu|ar d|lerlu|ar sepe(l| le(||ral
pada daroa(1. Lela| sudar d|lerlu|ar seder|||ar (upa ser|rdda l|da|
rerddarddu salu sara |a|r. Peru|a(ar lerpal dapal rerperda(ur| ras||
perdaralar. V|sa|rva lerpal urlu| sard|a( d|pasard so|a(| rele( alau carpoe||
slo|es. ra|a pada sualu saar oavardar da(| arerorele( a|ar rerulup| so|a(|
rele( ser|rdda (ad|as| vard le(calal a|ar oe(|u(ard.
10

Ibnu Hamid Kurniawan
(10596 308 09)
Samoar '. Taman /|ar

ß. 8angkar Heteoro|og|
3ard|a( releo(o|od| d|pasard da|ar larar a|al vard oe(oerlu| sepe(l| le(||ral
pada daroa(3.
0a|ar sard|a( releo(o|od| d|pasard a|al-a|al sepe(l| le(rorele( oo|a |e(|rd.
le(rorele( oo|a oasar. le(rorele( rax|rur. le(rorele( r|r|rur. dar
evapo(|rele( jer|s p|cre.
Perasardar a|al releo(o|od| da|ar sard|a( d|ra|sud|ar ada( ras||
perdaralar da(| lerpal dar Wa|lu vard oe(oeda dapal d|oard|rd|ar. 3e|a|r |lu a|al
vard oe(ada d|da|arrva le(||rdurd da(| (ad|as| ralara(| seca(a |ardsurd. rujar dar
deou.
ßentuk 8angkar dan Pemasangannya
3ard|a( releo(o|od| d|oual da(| |avu vard |ual ser|rdda larar le(radap
cuaca. 3ard|a( d|cal pul|r ada( l|da| oarva| rerve(ap paras ralara(|.

11

Ibnu Hamid Kurniawan
(10596 308 09)
3ard|a( derdar l|rdd| 120 cr d|pasard d|alas larar oe(urpul perde| vard
le(|ela| pa||rd de|al dua |a|| |seoa||rva 1 |a||) l|rdd| oerda vard oe(ada
d|se||la(rva. Pordas| oelor pada |eerpal |a||rva ada( |ual ser|rdda l|da|
dovard saal le(jad| ard|r |ercard.Pada d|rd|rd sard|a( d|oual ||s|-||s| vard
rerurd||r|ar le(jad|rva a||(ar uda(a ser|rdda lerpe(alu( dar |e|eroaoar
da|ar sard|a( rerde|al| alau sara derdar lerpe(alu( dar |e|eroaoar d||ua(
sard|a(. 3ard|a( d|pasard dedar p|rlu vard rerdradap ula(a se|alar. ser|rdda
a|al vard ada d|da|arrva l|da| le(|era (ad|as| ralara(| seca(a |ardsurd. J||a
ralara(| oe(ada d| ula(a |alu||sl|Wa ra|a p|rlu vard rerdradap |e se|alar vard
d|ou|a.

Samoar 2. $anokar Vereoro|oo|
12

Ibnu Hamid Kurniawan
(10596 308 09)Samoar J. /|ar-a|ar oa|am $anokar Vereoro|oo|
13

Ibnu Hamid Kurniawan
(10596 308 09)
ßAß |V
ALAT-ALAT HETE0R0L0C|
A|al-a|al releo(o|od| re(upa|ar a|al-a|al vard d|dura|ar urlu| rerpe(o|er dala-
dala ursu(-ursu( cuaca vard re||pul| suru uda(a. |e|eroaoar uda(a. cu(ar rujar. a(ar
dar |ecepalar ard|rr. (ad|as| ralara(| dar perduapar.
8eoe(apa a|al releo(o|od| vard le(pasard pada larar a|al. le(pasard pada
|el|rdd|ar 120 cr va|lu pera|a( rujar 083. pera|a( rujar lvpe re|rar dar oeoe(apa
a|al (eco(de( arla(a |a|r carpoe|| slo|es. acl|rod(al o|rela|. evapo(|d(aprl. Va|sud da(|
perasardar a|al pada |el|rdd|ar le(seoul ada|ar se|a|r rerudar|ar da|ar
perdaralar juda pada |el|rdd|ar le(seoul cu|up (ep(eserlal|l urlu| perdu|u(ar
oeoe(apa ursu( cuaca pada pe(ru|aar. 3edard|ar oeoe(apa a|al vard |a|r d|pasard
pada |el|rdd|ar vard d|lerlu|ar |a(era |el|rdd|ar re(upa|ar la|lo( pererlurva.
A|al-a|al releo(o|od| (ala-(ala oe(cal pul|r dar le(pasard d|alas larar vard
oe(urpul perde| derdar ra|sud ada( dapal rerdu(ard| perve(apar paras vard
d|parca(|ar o|er le(|| ralara(| dar rerdu(ard| parca(ar (ad|as| parlu| o|er larar.
A. Penakar hujan
1. Penakar hujan 0bservator|um [0ß8}
Para|a( rujar 0rse(valo(|ur re(upa|ar pera|a( rujar ror-(eco(d|rd
alau l|da| dapal rercalal serd|(|. Pera|a( rujar 083 oe(lurds| urlu| rerdu|u(
jur|ar cu(ar rujar vard jalur pada pe(ru|aar larar da|ar pe(|ode Wa|lu 21
jar. Jur|ar cu(ar rujar vard le(u|u( d|rvala|ar da|ar saluar rr.
Para|a( rujar 083. pada perdaralar Ad(o|||ral d|aral| l|ap jar 0Z.00
Wa|lu selerpal. sedard|ar urlu| perdaralar s|ropl|| d|aral| l|ap jar.

14

Ibnu Hamid Kurniawan
(10596 308 09)
Parcalalar dala cu(ar rujar ras|| perdu|u(ar d|rvala|ar da|ar o||ardar
ou|al. apao||a l|da| ada rujar d|lu||s sl(|p |-). 8||a cu(ar rujar vard le(u|u(
|u(ard da(| 0.5 rr ra|a d|lu||s 0. j||a |eo|r da(| 0.5 d|lu||s 1.
a. ßag|an-bag|an A|at
Para|a( rujar 083 le(d|(| da(| ||ra oad|ar ulara va|lu.
1. Co(ord pera|a( vard oe(oerlu| ||rd|a(ar vard dapal d||epas derdar |uas
100 cr pe(sed|.
2. Taourd pararpurd a|( rujar.
3. K(ar urlu| rerde|ua(|ar a|(
1. Pervardda
5. 0e|as u|u( derdar s|a|a 0 - 25 rr.
|||ral daroa( 1.)


Samoar 4. Penakar nu|an Doservaror|um (D3$j

15

Ibnu Hamid Kurniawan
(10596 308 09)
b. ara Kerja A|at
3aal le(jad| rujar. a|( rujar vard le(cu(ar rasu| da|ar co(ord pera|a(. A|(
vard rasu| da|ar pera|a( d|a||(|ar dar le(|urpu| d| da|ar laourd
perarpurd. Pada jar-jar perdaralar a|( rujar vard le(larpurd d|u|u(
derdar rerddura|ar de|as u|u(. Apao||a jur|ar cu(ar rujar vard
le(larpurd jur|arrva re|eo|r| |apas|las u|u( de|as u|u(. ra|a perdu|u(ar
d||a|u|ar oeoe(apa |a|| r|rdda a|( rujar vard le(larpurd dapal le(u|u(
serua.
1. Penakar hujan 0tomat|s Type he||man
Para|a( rujar oloral|s lvpe le||rar re(upa|ar pera|a( rujar (eco(d|rd
alau dapal rercalal serd|(|. 0ala vard d|ras|||ar rujar derdar a|al |r| ada|ar
Wa|lu |saal) le(jad|rva rujar |jar). pe(|ode rujar |jar). |rlers|las cu(ar rujar
|rr/rer|l alau rr/jar) dar jur|ar cu(ar rujar |rr) . 3erua perdu|u(ar
le(seoul urlu| pe(|ode Wa|lu 21 jar alau 1 ra(|.
las|| pera|a(ar cu(ar rujar se|a|r da|ar oerlu| larpurdar a|( rujar
da|ar parc| perarpurd. juda d|ras|||ar da|ar oerlu| d(al|| vard le(calal pada
p|as. Pera|a(ar dar perddarl|ar |e(las p|as d||a|u|ar jar 0Z.00 Wa|lu
selerpal.
a. ßag|an-bag|an A|at
Pera|a( rujar oloral|s lvpe le|||rar le(d|(| da(| oeoe(apa oad|ar ulara
va|lu:
1. Co(ord pera|a( derdar |uas 200 cr pe(sed|.
2. Taourd derdar pe|arpurd vard d|ruourd|ar derdar pera.

16

Ibnu Hamid Kurniawan
(10596 308 09)
3. Jar perula( dar |e(las p|as.
1. P|pa s|pror urlu| rererlu|ar oalas |el|rdd|ar a|( pada laourd
pe|arpurd 10 rr.
5. Parc| perarpurd a|( rujar
ê. 8odv pera|a(.


Samoar 5. Penakar lu|an Dromar|s Tyoe le||man
b. ara Kerja A|at
3aal le(jad| rujar. a|( rujar vard le(cu(ar rasu| da|ar co(ord
pera|a(. A|( vard rasu| da|ar co(ord pera|a( d|a||(|ar rasu| da|ar
laourd pe|arpurd. Peraroarar a|( rujar vard rasu| da|ar laourd
pe|arpurd a|ar rerdard|al pe|arpurd vard oe(ruourdar derdar pera |e
alas. Pe(de(a|ar pera a|ar reroerlu| d(al|| pada p|as vard d|pula( o|er
jar perula(. d|rara surou X ada|ar Wa|lu arla(a jar 0Z.00 ra(| |r| sarpa|

17

Ibnu Hamid Kurniawan
(10596 308 09)
jar 0Z.00 ra(| eso| dar surou ada|ar jur|ar cu(ar rujar derdar r||a| 0 -
10 rr. 3ele|ar rercapa| r||a| 10 rr pada p|as. a|( vard le(larpurd da|ar
laourd pe|arpurd d||e|ua(|ar re|a|u| p|pa s|pror dar pera lu(ur r|rdda
r||a| 0 pada p|as . Pe(de(a|ar ra|| lu(urrva pera a|ar le(us oe(|ardsurd
sarpa| rujar oe(rerl|. A|( vard d||e|ua(|ar da(| laourd pe|arpurd
|erud|ar le(larpurd da|ar perc| perarpurd dar pada saal perddarl|ar
p|as. a|( vard le(larpurd d|la|a( derdar de|as u|u( dar d|calal pada p|as.

Samoar 6. P|as Penakar lu|an Dromar|s Tyoe le||man
ß. A|at Pengukur Arah dan Kecepatan Ang|n
1. up ounter Anemometer
Cup Courle( Arerorele( re(upa|ar a|al ror (eco(d|rd. Cup Courle(
Arerorele( d|dura|ar urlu| rerdu|u( |ecepalar (ala-(ala ard|r pada
|el|rdd|ar-|el|rdd|ar vard d|lerlu|ar. 0ala vard ras|||ar oe(upa |ecepalar
(ala-(ala ard|r pada |el|rdd|ar le(seoul da|ar saluar |r/jar. 0| slas|ur
|||ralo|od| d|pasard l|da ouar Cup Courle( Arerorele( derdar |el|rdd|ar 0.5
rele(. 2 rele( dar ê rele(. 0a|ar perdaralar Ad(o|||ral Cup Courle(
Arerorele( d|aral| pada jar 0Z.00 w3. 0Z.30 w3. 10.00 w3. 13.30 w3. 11.00
w3. 1ê.00 w3. 1Z.30 w3 dar jar 18.00 w3.

18

Ibnu Hamid Kurniawan
(10596 308 09)
a. ßag|an-bag|an A|at
Cup Courle( Arerorele( le(d|(| da(| 3 oad|ar va|lu
1. T|da ouar rard|o| seoada| oa||rd-oa||rd vard d|oalas| sudul 123
o

2. Courle(
3. T|ard
b. ara Kerja a|at
3aal le(jad| ard|r. lerada de(a|rva a|ar rerula( rard|o| oa||rd
oa||rd. Pula(ar le(seoul d|le(us|ar |e courle( oe(upa pe(laroarar r||a|
pada ard|a-ard|a courle(. T|da |a|| pula(ar perur r||a| pada courle( a|ar
oe(laroar seoesa( 0.01. 0ala d|pe(o|er derdar pe(r|lurdar seoada| oe(||ul.
Kecepalar (ala-(ala se|ara pe(|ode © jar = |peroacaar ll - peroacaar l) x 1 |r/jar
Pe(|ode © jar
Kele(ardar :
Peroacaar l : peroacaar aWa| pe(|ode © jar
Peroacaar ll : peroacaar a|r|( pe(|ode © jar
Samoar 7. 0uo 0ounrer /nemomerer

19

Ibnu Hamid Kurniawan
(10596 308 09)
2. w|nd vane dan Force |nd|cator
w|rd \are dar Fo(ce lrd|calo( re(upa|ar a|al ror (eco(d|rd. A|al |r| d|dura|ar
urlu| rerdu|u( a(ar dar |ecepalar ard|r sesaal |saal perdaralar). w|rd \are dar
Fo(ce lrd|calo( le(d|(| da(| dua ur|l a|al va|lu pererlu a(ar ard|r w|rd vare) dar pererlu
|ecepalar ard|r |lo(ce |rd|calo().
0ala vard d|ras|||ar oe(upa dala a(ar ard|r vard d|rvala|ar da|ar 8 a(ar
rala ard|r | No(lr. No(lr Easl. Easl. 3oulr Easl. soulr. 3oulr wesl. wesl dar No(lr
wesl) vard d|lu||s ru(ul deparva saja da(| ras|rd-ras|rd |ala dar dala |ecepalar ard|r
vard d|rvala|ar da|ar saluar rele(/del||. w|rd \are dar Fo(ce lrd|calo( d|pasard pada
|el|rdd|ar ê rele(. Pada perdaralar ad(o|||ral w|rd \are dar Fo(ce d|aral| pada jar
0Z.00. 0Z.30. 10.00. 13.30. 11.00. 1ê.00. 1Z.30 dar jar 18.00 Wa|lu selerpal.
a. ßag|an-bag|an a|at
w|rd \are dar Fo(ce lrd|calo( le(d|(| da(| 5 oad|ar ulara:
1. |eroa( |odar |rd||alo( |ecepalar
2. s|a|a |ecepalar
3. w|rd vare
1. Pererlu a(ar ula(a |No(lr).
b. ara Kerja A|at
Te(jad|rva ard|r a|ar rerdde(a||ar |eroa( |odar |rd||alo( |ecepalar
reroerlu| perv|rpardar |e a(ar ro(|sorla|. 8esa(rva perv|rpardar le(seoul
le(darlurd da(| oesa(rva lerada a||(ar uda(a alau rerousar ard|r. Peroacaar
|ecepalar ard|r vard le(jad| dapal d|||ral pada oesa(rva perv|rpardar |eroa(
|odar pada s|a|a |ecepalar ard|r.

20

Ibnu Hamid Kurniawan
(10596 308 09)
3edard|ar a(ar ard|r dapal d|oaca da(| W|rd var d|rara ujurd depar
|le(dapal oo|a oes|) ada|ar rerurju||ar a(ar dalardrva ard|r vard dapal d|a(l||ar
seoada| a(ar ard|r.
Samoar 8. w|no vane oan Foroe lno|oaror

3. ße|ford Aerovane Anemometer [t|ngg| 10 meter}
Jer|s a|al |r| o|asa d|pasard pada slas|ur releo(o|od|. A|al |r| oe(dura urlu|
rerdu|u( a(ar dar |ecepalar ard|r pada |el|rdd|ar 10 r saal perdaralar dar
le(rasu| a|al ror (eco(d|rd. 0ala vard d|ras|||ar oe(upa dala |ecepalar ard|r da|ar

21

Ibnu Hamid Kurniawan
(10596 308 09)
saluar |rol |r||/jar) dar dala a(ar ard|r vard d|rvala|ar da|ar saluar de(ajad |
o
).
urlu| perdaralar s|ropl|| d||a|u|ar perdaralar sel|ap jar dar d||apo(|ar da|ar oe(|la
s|rop.
8e|lo(d Ae(ovare arerorele( re(upa|ar a|al e|e|l(|s. d|rara da|ar
perdope(as|arrva reroulur|ar dava ||sl(||.
a. ßag|an-bag|an A|at
8e|lo(d Ae(ovare arerorele( le(d|(| da(| 1 oad|ar ulara:
1. 8a||rd-oa||rd vard oe(ruourdar derdar d|raro
2. \are vard oe(lurds| seoada| pererlu a(ar ard|r.
3. Reco(de( a(ar dar |ecepalar ard|r.
1. T|ard
b. ara Kerja A|at
Pula(ar oa||rd-oa||rd o|er a||(ar uda(a |ard|r) d|le(us|ar urlu| rerula(
d|raro. Pula(ar d|raro a|ar rerdras|||ar a(us ||sl(||. Pe(uoarar |ecepalar pula(
|Rpr) a|ar rerelu|ar oesa(rva a(us ||sl(|| vard d|ras|||ar. Pe(oedaar a(us vard
d|ras|||ar o|er d|raro a|ar d|le(jerar|ar o|er (eco(de( seoada| saluar-saluar
|ecepalar ard|r.
\are vard oe(lurds| seoada| pererlu a(ar ard|r rerula( oadar pesaWal
pada po(osrva dar d|ruourd|ar derdar s|rc(o l(arsr|le(. Adarva poWe( sup|v 110
\ vard re|eWal| s|rc(o l(arsr|le( d|dura|ar urlu| rererlu|ar a(ar ard|r pada
(eco(de(.

22

Ibnu Hamid Kurniawan
(10596 308 09)
Samoar 9. 3e|loro /erovane /nemomerer (r|noo| '0 mererj


23

Ibnu Hamid Kurniawan
(10596 308 09)
. A|at Pengukur Hatahar|
1. Campbel $tokes

Samoar '0. 0amooe| $rokes
Carpoe| slo|es re(upa|ar a|al (eco(d|rd. d|rara ras|| perdu|u(arrva
d|calal da|ar p|as vard oe(upa jeja| peroa|a(ar o|er perlo|usar s|ra(
ralara(|. Carpoe| slo|es d|dura|ar urlu| rerdu|u( |ara ralara(| oe(s|ra(.
0ala vard d|ras|||ar d|rvala|ar da|ar saluar jar alau pe(ser |º). Pada
perdaralar ad(o|||ral. perddarl|ar p|as |perdaralar) d||a|u|ar jar 18.00.
Perasardar p|as jar 18.00 derdar asurs| oarWa p|as d|pasard seoe|ur
ralara(| oe(s|ra( dar d|ard|al sele|ar ralara(| le(oerar le|ar le(perur|.
a. ßag|an-bag|an A|at
Carpoe| slo|es le(d|(| da(| 5 oad|ar ulara:
1. 8o|a |aca peja|
1. Terpal p|as dar |e(las p|as.
2. 8usu( perjep|l oo|a |aca vard d||erd|ap| derdar s|a|a de(ajal
||rlard.
3. T|da ouar s|(up pervardda urlu| rerpe(o|er pos|s| ro(|sorla| dar
a(ar ula(a vard seoera(rva.

24

Ibnu Hamid Kurniawan
(10596 308 09)
1. Papar s|a|a urlu| reroaca p|as |3ur sr|re sca|e).
b. ara kerja A|at
3aal ralara(| oe(s|ra( le(ard. s|ra( ralara(| vard jalur pada oo|a
|aca a|ar d|vo|us|ar dar jalur pada |e(las p|as. Perlo|usar |lu a|ar
reroa|a( |e(las p|as. Pe(de(a|ar ralara(| da(| l|ru( |e oa(al ||a(era
adarva (olas| our|). a|ar rerddese( peroa|a(ar pada |e(las p|as. 3aal
perdaralar |jar 18.00 Wa|lu selerpa) p|as d|ard|al dar d|darl| |erud|ar
d|oaca jeja| peroa|a(arrva derdar rerddura|ar papar s|a|a urlu|
rerpe(o|er dala |ara ralara(| oe(s|ra(.
. :3bella3
0uroe||ar| re(upa|a a|al ror(eco(d|rd. A|al |r| d|dura|ar urlu|
rerdu|u( jur|ar (ad|s| ra(|ar ralara(| vard jalur d|pe(ru|aar our|. 0ala vard
d|ras|||ar oe(upa jur|ar (ad|as| ralara(| vard d|rvala|ar da|ar saluar d(ar.
Ca| / cr
2
/jar. Pada perdaralar Ad(o|||ral 0uroe||ar| d|arala| jar 0Z.00 Wa|lu
selerpal.
a. ßag|an-bag|an A|at
0uroe||ar| le(d|(| da(| 5 oad|ar ulara:
1. 8o|a |aca
2. 8o|a leroada r|lar |8|ac|red coppe( spre(e)
3. Taourd ou(el
1. Acuades
5. Terpal a|al |rous|rd).


25

Ibnu Hamid Kurniawan
(10596 308 09)
b. ara Kerja A|at
3e|ara le(jad| parca(ar (ad|as| o|er ralara(|. le(jad| perve(apar
|a|o( o|er oo|a leroada r|lar. Paras ras|| se(apar le(seoul d|dura|ar urlu|
rerduap|ar acuades vard le(dapal d|da|arrva. uap a|( vard d|ras|||ar
rasu| da|ar (ece|ve(. Ka(era le(jad| pe(oedaar suru arla(a oo|a leroada
r|lar derdar laourd ou(el. uap a|( a|ar rerderour dar a|r|(rva
rerdurpu| da|ar dasa( (ece|ve(. Perdaralar d||a|u|ar derdar rercalal
s|sa a|( vard le(dapal pada dasa( (ece|ve( sele|ar d|oa||| dar rercalal
jur|ar a|( vard le(|urpu| pada dasa( (ece|ve( sele|ar le(jad| perderourar
se|ara 21 jar. 0ala jur|ar (ad|as| ra(|ar d|r|lurd derdar rerca(| se||s|r
arla(a dua percalalar le(seoul d||a|||ar derdar |oel|s|er |a||o(as| alau
dapal d|(urus|ar seoada| oe(||ul.
Jur|ar (ad|as| = |peroacaar ll - peroacaar l ) x |oel|s|er |a||o(as|
Kele(ardar :
Peroacaar l : peroacaar sele|ar a|al d|oa||| |lardda| ra(| |r|)
Peroacaar ll : peroacaar sele|ar a|al le(ad|as| se|ara 21 jar |lardda| ra(|
oe(||ulrva).
Koel|s|er |a||o(as| a|al ada|ar 21 d(ar. Ca| / cr
2
/jar


26

Ibnu Hamid Kurniawan
(10596 308 09)

Samoar ''. Sunoe||an|
0. A|at Pengukur Penguapan
1. 0pe3 Pa3 lEvapormeter Pa3. 7erb:ka}
0per par le(rasu| a|al ror (eco(de(. A|al |r| d|dura|ar urlu| rerdu|u(
dava perdupar |ap|sar uda(a de|al larar. Perduapar da(| evapo(|rele( l|da|
sara derdar perduapar sualu pe(ru|aar our|. lelap| dapal rerurju||ar
pe(||(aar oesa(rva perduapar sualu pe(ru|aar our|. 0ala vrd d|ras|||ar
d|rvala|ar da|ar saluar rr. urlu| perasardar salu ur|l 0per Par o|asarva
d||erd|ap| derdar a|al perdu|urd va|lu seouar pera|a( rujar 083 dar seouar
cup courle( arerorele( l|rdd| 50 cr.
a. ßag|an-bag|an A|at
0per par le(d|(| da(| 1 oad|ar perl|rd:
1. Parc| da(| sla|r|ees derdar d|arele( 122 cr dar l|rdd| 25.1 cr.
2. loo| 0aude |A|al perdu|u( l|rdd| pe(ru|aar a|( da|ar parc|)

27

Ibnu Hamid Kurniawan
(10596 308 09)
3. 3l||| we|| |Terpal loo| 0aude dar se|a||dus percedar le(jad|rva
de|oroard saal perdu|u(ar)
1. F|oal|rd Tre(rorele(/le(rorele( apurd |le(rorele( ra|s|rur dar
r|r|rur a|()
b. ara Kerja A|at
0erdar adarva perduapar. pe(ru|aar a|( pada parc| a|ar
oe(|u(ard. Perdu|u(ar d||a|u|ar d|da|ar sl||| We|| vard le(dapal |uoard pada
dasa(rva urlu| ja|ar rasu| a|(. Jur|ar a|( vard rerduap da|ar jard|a
Wa|lu le(lerlu d|u|u( rerddura|ar roo| daude derdar re(uoar |ela| ujurd
ja(ur sarpa| rerverlur pe(ru|aar a|(. Perdaralar d||a|u|ard derdar
rercalal ras|| perdu|u(ar pe(uoarar l|rdd| a|( pada parc| perduapar.
percalalar |ecepalar ard|r (ala-(ala da(| cup courle( arerorelle( se(la
percalalar jur|ar cu(ar rujar da(| pera|a( rujar 083 vard le(pasard.
8||a le(jad| rujar dar ras|r rurd||r d||a|u|ar perdu|u(ar.
perdu|u(ar lelap d||a|u|ar dar perdr|lurdarrva reraroar|ar jur|ar
cu(ar rujar vard le(jad| da|ar perdr|lurdar se||s|r l|rdd| pe(ru|aar a|(.
alau d|(urus|ar seoada| oe(||ul:

Perduapar |se|ara Wa|lu arla(a P1 dar P2) = | P1 - P2 ) ÷ l
0|rara P1 = Perdaralar |e1
P2 = Perdaralar |e 2
l = Jur|ar cu(ar rujar se|ara Wa|lu arla(a P1 dar P2
8||a l|da ada rujar alau rujar = 0. va(|aoe| l dapal d|r||ard|ar.

28

Ibnu Hamid Kurniawan
(10596 308 09)


Samoar '2. Doen Pan
2. P|che Evapor|meter
P|cre evapo(|rele( le(rasu| a|al ror (eco(d|rd. P|cre evapo(|rele( le(pasard
da|ar sard|a( releo(o|od| d|dura|ar urlu| rerdu|u( perduapar seca(a (e|al|l
.ra|sudrva ada|ar a|al |r| la| dapal rerdu|u( seca(a |ardsurd evapo(as| alaupur
evapol(arsp|(as| vard sesurddurrva le(jad|. Leo|r lepal j||a d||ala|ar seoada| a|al
perrdu|u( dava perduapar uda(a. le(ulara le(radap pe(ru|aar oerda alau lurourar.
las|| peroacaarrva sardal d|perda(ur| o|er ard|r. ||||r dar deou. A|al |r|
sardal oe(rarlaal urlu| pere||l|ar r||(o |||ralo|od|. 0ala vard d|ras|||ar d|rvala|ar
da|ar saluar r|||rele(.
0a|ar perdaralar ad(o|||ral . a|al |r| d|aral| pada jar 0Z.30. 13.30 dar 18.00
Wa|lu selerpal.
a. ßag|an-bag|an a|at
P|cre evapo(|rele( le(d|(| da(| 1 oad|ar ulara:
1. P|pa |aca oe(s|a|a
2. Ke(las l||le(
3. Perjep|l |e(las l||le(
1. A|( |aduades)


29

Ibnu Hamid Kurniawan
(10596 308 09)
b. ara Kerja A|at
3ele|ar perd|s|ar dar a|al d|darlurd |le(pasard le(oa|||). a|( re(esap
|eda|ar l||le(. Perduapar le(jad| pada pe(ru|aar |e(las l||le( vard oasar pada
|edua s|s|rva. Perduapar vard le(jad| seca(a le(us rere(us a|ar rerdu(ard|
vo|ure a|( vard ada da|ar p|pa |aca oe(s|a|a. ser|rdda pe(ru|aar a|( pada
p|pa |aca oe(s|a|a a|ar oe(|u(ard. 8esa(rva perduapar d|pe(o|er derdar
pe(r|lurdar seoada| oe(||ul:

Evapo(as| = \
2|R
2
- (
2
)
|ele(ardar :
R : ja(|-ja(| l||le( |cr
2
)
.( : ja(|-ja(| ru|ul p|pa |cr
2
)
\ : vo|ure a|( vard rerduap |cr
3
)30

Ibnu Hamid Kurniawan
(10596 308 09)
Samoar 'J. P|one Evaoor|merer

E. A|at Pengukur 8uhu
3el|ap oerda vard pe(uoarar oerlu|rva seoada| lurds| da(| suru dapal d|dura|ar
seoada| lre(rorele(. Pe(uoarar oerlu| |r| a||oal perua|ar lre(ra|. Pada ururrva
vard d|pa|a| da|ar |rsl(urer |||ralo|od| ada|ar a|( (a|sa da|ar laourd |ap||e( de|as.31

Ibnu Hamid Kurniawan
(10596 308 09)
1. Termometer Tanah
Te(rorele( larar re(upa|ar a|al ror (eco(d|rd. A|al |r| d|dura|ar urlu|
rerdu|u( suru larar pada oeoe(apa |eda|arar vard le|ar d|lerlu|ar.
Keda|arar larar vard d|u|u( re||pul| |eda|arar 0 cr. 2 cr. 5 cr. 10 cr. 20
cr. 50 cr dar 100 cr. Te(rorele( larar le(oad| da|ar dua va|lu. le(rorele(
larar durdu| dar le(rorele( larar oe(urpul. Te(rorele( larar oe(urpul
d|asurs||ar seoada| larar vard oe(vedelas| sedard|ar larar durdu|
d|asurs||ar seoada| larar vard l|da| oe(vedelas|.
a. ßag|an-bag|an A|at
3alu sel le(rorele( larar le(d|(| alas
1. Erar ouar le(rorele( larar |le(rorele( vard d|d|sa|r |rusus urlu|
rerrdu|u( suru larar)
2. L|ra ouar oes| pervardda |urlu| le(rorele( pada |eda|arar 0 - 20
cr)
3. 0ua ouar p|pa pe||rdurd dar pa(al|r Wax |urlu| le(rorele( pada
|eda|arar 50 - 100 cr).


Samoar '4. Termomerer ranan.

32

Ibnu Hamid Kurniawan
(10596 308 09)
b. ara Kerja A|at
P|rs|p |e(ja sara derdar p(|rs|p |e(ja le(rorele( oo|a |e(|rd rarva
suroe( |a|o(rva oe(asa| da(| larar.
2. Termometer ßo|a Ker|ng
Te(rorele( oo|a |e(|rd |T8K) le(rasu| a|al ror (eco(d|rd. A|al |r| d|dura|ar
urlu| rerdu|u( suru uda(a pada saal perdaralar. Te(rorele( oo|a |e(|rd le(pasard
da|ar sard|a( releo(o|od|. 0ala vard d|ras|||ar d|rvala|ar da|ar
o
C. 0||apardar.
le(rorele( oo|a |e(|rd d|pasard d| da|ar sard|a( releo(o|od|. urlu| perdaralar
Ad(o|||ral d||a|u|ar pada jar 0Z.00. 0Z.30. 10.00. 13.00. 13.30. 11.00. 1ê.00. 1Z.30.
18.00 Wa|lu selerpal.
a. ßag|an-bag|an a|at
Te(rorele( oo|a |e(|rd le(d|(| da(| 3 oad|ar ulara:
1. A|( (a|sa
2. 8o|a lerorele(
3. 3|a|a suru
|||ral daroa( 3.)
b. ara Kerja a|at
Apao||a le(jad| |era||ar suru uda(a. |a|o( vard re(aroal da|ar oo|a
le(rorele( a|ar rerveoao|ar a|( (a|sa rerua|. Perua|ar a|( (a|sa a|ar
rerda||oal|ar pe(laroarar vo|ure a|( (a|sa vard ada. Perua|ar a|( (a|sa le(seoul
rerveoao|ar ra||rva pe(ru|aar |o|or (a|sa |e s|a|a vard |eo|r oesa(. Peru|aar
(a|sa a|ar oe(dese(0 |e s|a|a vard |eo|r |ec|| o||a le(jad| peru(urar suru.
3. Termometer Haks|mum
Te(rorele( ra|s|rur d|dura|ar urlu| rerdu|u( suru le(l|rdd| vard le(jad|
da|ar pe(|ode Wa|lu 21 jar |1 ra(|). Te(rorele( ra|s|rur le(rasu| a|al ror

33

Ibnu Hamid Kurniawan
(10596 308 09)
(eco(d|rd dar le(pasard da|ar sard|a( releo(o|od|. 0ala vard d|ras|||ar d|rvala|ar
da|ar saluar
o
C. Pada perdaralar ad(o|||ral. le(rorele( ra|s|rur d|aral| pada
jar 18.00 Wa|lu selerpal. 3pes|l||as| da(| le(rorele( ra|s|rur ada|ar le(dapalrva
ce|ar serp|l pada oad|ar arla(a oo|a le(rorele( dar |o|or (a|sa pada s|a|a. urlu|
rerdraroal |eroa||rva a|( (a|sa vard le|ar rasu| |e |o|or (a|sa |eroa|| |e oo|a
le(rorele( saal le(jad| pervusular o|er peru(urar suru. Te(rorele( ra|s|rur
d|pasard r|(|rd seoesa( 5
o
da(| da(|s ro(|sorla|.
a. ßag|an-bag|an a|at
Te(rorele( ra|s|rur le(d|(| da(| 1 oad|ar ulara:
1. 8o|a le(rorele(
2. A|( (a|sa
3. 3|a|a suru
1. Ce|ar serp|l
b. ara Kerja a|at
Apao||a le(jad| |era||ar suru uda(a. |a|o( vard re(aroal da|ar oo|a
le(rorele( a|ar rerveoao|ar a|( (a|sa rerua|. Perua|ar a|( (a|sa a|ar
rerda||oal|ar pe(laroarar vo|ure a|( (a|sa vard ada dar rerveoao|ar ra||rva
pe(ru|aar |o|or (a|sa |e s|a|a vard |eo|r oesa(. 3aal le(jad| peru(urar suru. a|(
(a|sa vard le(dapal pada oo|a le(rorele( a|ar rervusul. A|ar lelap| a|( (a|sa
vard le|ar rasu| |e |o|or (a|sa pada s|a|a l|da| o|sa |eroa|| |e oo|a (a|sa |a(era
le(raroal o|er adarva ce|ar serp|l.
3er|rdda dapal d||elaru| suru le(l|rdd|
vard le|ar le(jad|.

Samoar '5. Termomerer Vaks|mum

34

Ibnu Hamid Kurniawan
(10596 308 09)
4. Termometer H|n|mum
Te(rorele( r|r|rur re(upa|ar a|al ror (eco(d|rd. A|al |r| d|dura|ar urlu|
rerdu|u( suru vard le(erdar vard le(jad| da|ar pe(|ode Wa|lu 21 jar |1 ra(|). 0ala
vard d|ras|||ar d|rvala|ar da|ar saluar
o
C. Te(rorele( r|r|rur le(pasard da|ar
sard|a( releo(o|od|. Pada perdaralar ad(o|||ral. le(rele( r|r|rur d|arala| pada
jar 11.00 Wa|lu selerpal. 3pes|l||as| da(| a|al |r| ada|ar le(rorele( r|r|rur l|da|
rerddura|ar (a|sa. a|ar lelap| rerddura|ar a||oro|. A|asar perdduraar a||oro|
ada|ar oarWa a||oro| rerpurva| l|l|| oe|u vard (erdar dar re(upa|ar perdrarla(
vard oa||.
a. ßag|an-bag|an A|at
Te(rorele( ror|rur le(d|(| da(| 1 oad|ar ulara:
1. 8o|a le(rorele(
2. A||oro|
3. 3|a|a suru
1. lrde|s
b. ara Kerja A|at
3aal le(jad| peru(urar suru. a||oro| da|ar oo|a le(rorele( a|ar
rervusul. Pervusular le(seoul rerveoao|ar peru(urar |o|or a||oro| pada s|a|a
dar rerddese( |rde|s vard le(dapal pada |o|or a||oro| |e s|a|a vard |eo|r |ec||.
3aal le(jad| |era||ar suru. a||oro| da|ar oo|a le(rorele( a|ar rerua|. Perua|ar
le(seoul a|ar rera|||ar pe(ru|aar a||oro| da|ar |o|or a||oro| a|ar lelap|
|era||ar le(seoul l|da| rerperda(ur| pos|s| |rde|s ||rde|s l|da| oe(de(a| ).
3er|rdda dapal d||elaru| suru le(erdar vard
le(jad|.
Samoar '6. Termomerer V|n|mum

35

Ibnu Hamid Kurniawan
(10596 308 09)
ßAß V
KE8|HPULAN 0AN 8ARAN
A. Kes|mpu|an
0a(| |apo(ar p(a|le| |apard ad(o|||ralo|od| |r| d| la(|| oeoe(apa |es|rpu|ar
seoada| oe(||ul :
1. K||ralo|od| adaar s|a|a ||||r. 8e(oeda derdar releo(o|odv. vard oe(lo|us
pada s|sler cuaca jard|a perde| vard oe(a|arsurd r|rdda oeoe(apa
r|rddu. |||ralo|od| rerpe|aja(| l(e|uers| dar |ecerde(urdar svsler
le(seoul.
2. l|||r re(upa|ar sa|ar salu laclo( peroalas da|ar p(oses pe(lurourar dar
p(odu|s| lararar. Jer|s-jer|s dar s|lal-s|lal ||||r o|sa rererlu|ar jer|s-jer|s
lararar vard lurour pada sualu dae(ar se(la p(odu|s|rva.
ß. 8aran
0|pe(|u|ar perda(arar vard |eo|r da|ar |ad| lerlard perdduraar a|al-a|al
|||ralo|od|.


36

Ibnu Hamid Kurniawan
(10596 308 09)
0AFTAR PU8TAKA
Aror|r. 1991.

Aror|r. 198ê.

8|dard K||ralo|od|. 1985. Peooman $ras|un lk||m. 0epa(lerer Pe(ruourdar. 8adar Veleo(o|od|
dar 0eol|s||a. Ja|a(la.

Roza||. Ar. V0. 19ZZ. /|ar-/|ar Vereoro|oo|. 0epa(lerer Pe(ruourdar. 8adar Veleo(o|od| dar
0eol|s||a. Ja|a(la.

3uo 8|oard lvd(o|od|. 1981. Penakar lu|an Dromar|s le||man. 0epa(lerer Pe(ruourdar. 8adar
Veleo(o|od| dar 0eol|s||a. Ja|a(la.

3uos| K||ralo|od| 8AwlL l\. 1981. rumou|an 3eoeraoa Perun|uk lnsra|as| /|ar-/|ar r||maro|oo|.
Penoamaran. Peno|s|an Formu||r oan Eva|uas| $|lar lu|an. 0epa(lerer Pe(ruourdar.
8adar Veleo(o|od| dar 0eol|s||a. ujurd Pardard.

T|r Peru||s 0eod(al|. Seooral| ' urlu| 3e|o|ar Vererdar urur Ke|as 1. Ja|a(la:
Pere(o|l PT 0(ared|a w|d|asa(ara lrdores|a. 1998.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful