Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU KEHADIRAN


MINGGU / HARI / TARIKH L
KELAS 5 AMAL P
MASA J

KEMAHIRAN BERBAHASA
Mendengar Dan Membaca Menulis
Bertutur
Aspek Seni Bahasa Aspek Tatabahasa

Tema Lestarikan bumi kita


Tajuk Aku dana lam

STANDARD KANDUNGAN 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk


memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai
bahan dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat


dalam bahan puisi dengan betul.

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
i. Membacakan pantun “Padi Segenggam Jadi
Sepikul” dengan sebutan yang betul dan intonasi
yang tepat.
ii. Menyatakan maksud satu rangkap pantun mengikut
kumpulan secara lisan dengan betul atas bimbingan
guru.

PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid pernah melihat padi

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) / BAHAN BANTU MENGAJAR


Buku Teks Model Komputer / Tablet
Buku Rujukan Gambar/ Video Internet / Wifi
Modul Subjek Carta / Graf Kalkulator
Nota TV / Projektor
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)
Bahasa Sains Dan Teknologi Teknologi Maklumat &
Komunikasi
Kelestarian Alam Pendidikan Keusahawanan
Sekitar Kewangan
Kelestarian Global Patriotisme
Nilai Murni Kreativiti Dan Inovasi

NILAI MURNI
Baik Hati Kerjasama Bertolak Ansur
Hormat Menghormati Bersyukur Kasih Sayang
Keadilan Keberanian Kejujur
Tolong Menolong Bertanggungjawab Hemah Tinggi
Kesabaran Ketekunan Berjimat Cermat

PETA PEMIKIRAN I-THINK


Peta Bulatan Peta Buih
Peta Titi Peta Buih Berganda
Peta Pokok Peta Dakap
Peta Pelbagai Alir Peta Alir

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAKK 21)


Berdaya Tahan Berprinsip Kerja Berpasukan
Bersifat Ingin Tahu Bermaklumat
Patriotik Pemikir
Mahir Berkomunikasi Penyayang/ Prihatin

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI


Mengaplikasi Menilai

Menganalisis Mencipta

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Buku latihan Tugasan Projek
Pemerhatian Lisan Lembaran kerja
Kuiz Buku kerja Kerja kumpulan
Buku teks Pembentangan Simulasi / lakonan

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Konsep 5p Penyelesaian Pembelajaran
masalah konteksual
Kajian masa depan Tugasan Pembelajaran luar bilik
darjah
Pembelajaran masteri Pembelajran koperatif Pembelajaran
berpusatkan murid
Pembelajaran Pendekatan tematik Pembelajaran akses
kontruktivisme kendiri
Kepelbagaian sumber Pendekatan didik Pembelajaran
dan bahan hibur berasaskan projek
Pendekatan modular Pembelajaran Pembelajaran
kecerdasan pelbagai berasaskan inkuiri

ULASAN PENSYARAH

ULASAN GURU PEMBIMBING

CATATAN
Proses pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dijalankan kerana pihak sekolah
mengadakan rehearsal sempena Sambutan Hari Kemerdekaan.
Langkah / Isi pelajaran Aktiviti pengajaran dan Catatan
masa pembelajaran
Set Video “Pemandangan 1. Guru memaparkan TMK: Video
induksi (5 Indah Sawah Padi” video https://www.youtube.c
minit) “Pemandangan om/watch?
Indah Sawah Padi” v=FKHI54tpWm4
2. Guru bertanyakan
kepada murid- KB
murid tentang Menghubung kait
video yang telah
Jangkaan jawapan: ditonton. BCB
1. Sawah padi 3. Guru akan Memproses maklumat
2. Boleh dijumpai di membetulkan
negeri Kedah kesalahan murid.
4. Guru membimbing
murid untuk
menghubungkaitka
n jawapan murid
dengan tajuk
pelajaran pada hari
ini.
Langkah Pantun ‘Padi 1. pantun ‘Padi BBM
1 Segenggam Jadi Segenggam Jadi  LCD
Sepikul’ Sepikul’ pada  Teks pantun ‘Padi
papan layar Segenggam Jadi
2. Guru mengarahkan Sepikul’
murid merujuk
buku teks untuk KB
membaca pantun  Menjana Idea
tersebut.
3. Guru membimbing Teknik
murid-murid untuk  Soal jawab
membacakan teks
pantun dengan KP
sebutan yang betul  Interpersonal
dan tepat.
 Verbal linguistik
4. Murid
membacakan Nilai Murni
pantun secara  Kesyukuran
berkumpulan.  Kerjasama
5. Guru meminta
beberapa orang Pembelajaran
Soalan Guru: wakil murid untuk Kontekstual
1. Pantun ini membacakan  Menghubungkait
menceritakan tentang pantun dan diikuti petikan pantun
apa? oleh rakan-rakan. dengan tanaman
2. Di manakah padi 6. Guru bertanyakan padi.
ditanam secara kepada murid-
meluas? murid tentang
pantun yang telah
Jangkaan jawapan dibaca.
1. padi 7. Guru akan
2. kedah membetulkan
kesalahan murid.

Langkah Aktiviti ‘Mari Menulis dan 1. Guru BBB


2 Berpantun’ membahagikan  Pen Marker
murid-murid
Padi Segenggam Jadi kepada dua Pendekatan
Sepikul. kumpulan.  Induktif
2. Setiap kumpulan
Dari Kemaman ke Kota diminta untuk Teknik
Bharu, menulis satu  Permainan bahasa.
Duduk meninjau rangkap pantun
sehingga petang; pada papan putih. KP
Dengan penanaman 3. Setiap kumpulan  Verbal Linguistik
cara baharu, akan membacakan
Luas menghijau sawah satu rangkap Nilai Murni
terbentang. pantun tersebut
 Kerjasama
dengan sebutan
Burung bersarang di yang jelas dan
PAS
pokok gaharu, intonasi yang
 Bertanggungjawab
Batangnya lurus kayunya tepat.
tahan; 4. Guru bertanyakan
Dikenal orang teknik dan membimbing Penilaian Objektif (ii)
baharu, murid-murid
Tanaman terus jadi tentang maksud
pilihan. rangkap pantun
yang dibacakan.
Sungai jernih mengikut 5. Guru membetulkan
arus, kesalahan murid-
Tampak nelayan duduk murid.
berakit;
Kaedah benih ditabur Soalan Guru:
terus, Apakah maksud rangkap
Hasil lumayan umpama pertama pantun ini?
bukit.

Orang Kedah pergi ke


Daik,
Membawa logam di
dalam bakul;
Kalau sudah benih yang
baik,
Padi segenggam jadi
sepikul.
Penutup Kognitif  Guru membuat BBB
(5 minit) Rumusan isi pelajaran rumusan mengenai  Projektor LCD
 Menyatakan jenis pembelajaran.  Skrin
tanaman yang  Guru memberi
dipelajari. ganjaran kepada KB
kumpulan yang  Merumus
 Kepentingan mendapat markah
menanam tumbuh- tertinggi. Nilai
tumbuhan dalam  Kesyukuran
kehidupan seharian.

KP
Sosial  Verbal linguistik
Pujian atas usaha dan  Intrapersonal
kerjasama