KAJIAN TINDAKAN

OLEH: HJH ROSIZAN BT MOHD YUSOF
JU KAJIAN TINDAKAN NEGERI JOHOR

PROSES KAJIAN TINDAKAN
MEREFLEK
KUMPUL DATA ANALISIS DATA

`

GELUNG 2
KUMPUL DATA AWAL ANALISIS DATA MENGENAL PASTI FOKUS KAJIAN

MEMERHATI

GELUNG 1

BERTINDAK
(LAKSANA TINDAKAN) OBJEKTIF RANCANG INTERVENSI

MERANCANG TINDAKAN

Definisi Refleksi
Satu aktiviti penting di mana seseorang individu mengingat kembali pengalaman yang telah dilalui, memikir-mikir dan mempertimbangkan serta membuat sesuatu penilaian.

Definisi: • Refleksi dalam konteks pembelajaran adalah satu istilah umum. merujuk kepada aktiviti-aktiviti intelektual dan afektif. di mana seseorang individu melibatkan diri meneroka pengalamanpengalaman mereka bagi memperoleh kefahaman dan penghayatan baru (Bound & rakan-rakan:1985) .

Refleksi Umum: Refleksi adalah segala usaha pemikiran seseorang: • Sebelum. semasa dan selepas menjalankan tugas • Dalam situasi kerja .

Jenis-jenis Refleksi • Secara individu • Secara kumpulan .

Contoh perkara yang boleh direflek • Amalan kerja • Budaya kerja di tempat kerja • Isu dan masalah tugasan harian • Peristiwa kritikal • Perasaan/emosi .

TUJUAN REFLEKSI • Menilai kemahiran mengajar/amalan sendiri dan mempertingkatkannya. • Mencuba membina satu penjelasan tentang murid. • Menganalis nilai-nilai pendidikan yang menjadi asas amalan pengajaran. • Terus menerus mengkaji dan menjelaskan pegangan dan nilai peribadi berkaitan dengan pendidikan. interaksi bilik darjah serta prosesproses P&P/intervensi. (David Frost 1993) . • Menilai sesuatu strategi pengajaran dan bahan-bahan pengajaran/intervensi yang digunakannya.

Hasil refleksi • • • • • Kefahaman baru Kesedaran Keinsafan Perubahan persepsi Perubahan amalan .

Semasa kajian (Reflection in action) c.Memulakan kajian (Reflection for action) b.Akhir kajian (Reflection on action) . namun tumpuan adalah pada tiga peringkat: a.Refleksi Dalam KT Refleksi berlaku sepanjang kitar kajian.

Peringkat Memulakan Kajian • Membuat analisis situasi/keadaan • Menentukan isu/bidang keperihatinan • Menentukan fokus kajian • Menganalisis kefahaman semasa. kendiri & orang lain .

Apakah masalah dalam kelas saya ? Mengapa ? Bagaimanakah masalah itu boleh ditangani ? Apakah strategi yang perlu digunakan ? Bagaimana ? Bagaimanakah menilai keberkesanan strategi saya ? .

Refleksi Semasa Kajian • Dilakukan semasa tindakan dijalankan • Membuat keputusan awal terhadap perjalanan proses tindakan/intervensi • Menerima komen dan teguran semasa menjalankan tindakan • Mengatasi segala rintangan dengan penambahbaikan yang sewajarnya • Menilai keberkesanan semasa proses tindakan intervensi .

CONTOH SOALAN • Adakah anda setuju dengan proses tindakan (intervensi) ini ? • Apakah persepsi anda terhadap tindakan ini? • Apakah rintangan yang dihadapi semasa menjalankan tindakan itu? • Apakah keberkesanannya tindakan ini ? .

Peringkat Akhir Kajian • Berdasarkan bukti yang dikumpulkan pengkaji • Mensintesis perubahan (pelajar) & peningkatan kendiri (diri pengkaji) • Menentukan rumusan yang boleh dibuat • Menentukan tindakan selanjutnya .

• Bagaimanakah rancangan kajian anda selepas ini ? .CONTOH SOALAN Apakah perubahan yang berlaku selepas proses tindakan itu ?. • Apakah perasaan anda terhadap keseluruhan tindakan itu?. • Apakah kesimpulannya tindakan itu?.

Prosedur • Kembali kepada pengalaman iaitu melihat apa yang kita lakukan. apakah yang murid lakukan. apakah kesan pengajaran dan pembelajaran ( 4 ‘W’ives. 1 ‘H’usband) • Apakah perasaan kita • Teliti kewajaran/rasional tindakan • Apakah alasan bagi amalan/tindakan .

REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU Isu/masalah dikenal pasti dengan melihat kepada empat faktor : guru. murid. isi kandungan pelajaran dan persekitaran Refleks pengalaman lepas Kaitkan pengalaman lepas dengan empat faktor utama supaya masalah lebih jelas Terjemahkan secara bertulis .

.

KAJIAN TINDAKAN OLEH: HJH ROSIZAN BT MOHD YUSOF JU KAJIAN TINDAKAN NEGERI JOHOR .

FOKUS KAJIAN TINDAKAN Mengenalpasti Fokus Kajian Memilih Fokus Kajian Menjelaskan Fokus Kajian .

. • Data yang diperlukan bagi memperjelaskan persoalan tersebut boleh dikumpul. bukan sesuatu diluar kemampuan.FOKUS KAJIAN TINDAKAN • Fokus kepada aspek yang mempunyai kaitan langsung dengan minat dan keperluan anda dalam bilik darjah. • Fokus kepada aspek/bidang yang anda mempunyai kuasa/keupayaan untuk mengubah atau melakukan sesuatu.

Kriteria Pemilihan Fokus Kajian a. Skop Kajian Adakah situasi/masalah itu wujud dalam kelas anda? Bolehkah anda melakukan sesuatu terhadap situasi/masalah tersebut bagi membaikinya? Adakah anda terlalu bergantung kepada orang lain bila hendak melakukan sesuatu perubahan terhadap masalah/situasi tersebut? .

Kerelevenan Sejauhmanakah pentingnya persoalan/ masalah ini untuk diperbaiki? Jangka masa pendek? Jangka masa panjang? Adakah anda berminat untuk membaiki permasalahan/situasi itu? .Kriteria Pemilihan Fokus Kajian b.

Kebolehurusan Adakah anda mempunyai masa untuk menangani persoalan/ masalah tersebut? Apakah persiapan yang perlu anda lakukan? .Kriteria Pemilihan Fokus Kajian c.

. Keserasian Adakah ianya melibatkan kerja-kerja yang sememangnya selalu anda lakukan? Adakah mungkin aktiviti-aktiviti kajian ini boleh digabungkan dengan kerja-kerja mengurus/menyelia/memantau/mengajar? Berdasarkan penilaian yang anda telah lakukan. pilih persoalan atau fokus yang paling penting dengan kriteria di atas.Kriteria Pemilihan Fokus Kajian d.

Cara Menulis Fokus Kajian Mengandungi DUA unsur a. Deskripsi Ringkas Situasi • Apakah yang berlaku dalam situasi tersebut? • Apakah yang guru lakukan? • Bagaimana guru lakukan? • Apakah kesannya kepada pelajar? • Apakah faktor-faktor konteks yang penting bagi menangani situasi tersebut? .

Aspek Pengembangan • Apakah yang anda ingin lakukan? Cuba? • Apakah yang anda ingin ubah/perbaiki? .b.

.BENGKEL 1 Tuliskan beberapa perenggan berkaitan refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu di kelas.

BENGKEL 2 Tuliskan beberapa perenggan berkaitan fokus kajian berdasarkan maklumat seperti: Apakah masalahnya? Mengapa masalah ini berlaku? Apakah yang anda cuba lakukan untuk mengatasi masalah itu? Jika masalah tidak ditangani apakah yang akan terjadi? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful