Anda di halaman 1dari 14

Ratib Al Haddad

Karya Al Imam Abdullah bin Alawi Al Haddad

NGAJI SENIN
MAJELIS AR-RAUDHAH SOLO.
NIAT MEMBACA & MENYEBARKAN RATIB AL HADDAD
.
1. Mencari ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala
2. Mencari ridha Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
3. Melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya ( Amar Ma'ruf Nahi Munkar )
4. Agar mendapat barokah melalui Imam Al Haddad
5. untuk membantu meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah ‫ﷺ‬
6. Mengiku yang dilakukan para Salafus Shaleh
7. Agar kelak mendapat syafa'at Rasulullah & orang-orang sholeh.
8. Agar punya hubungan ba n dengan Imam Al Haddad
9. Agar kelak mendapat syafa'at Imam Al Haddad
10. Agar mendapat pahala amal jariyah
11. Meniatkan agar dapat pahala untuk diri sendiri, orang tua, pasangan,
keluarga, anak keturunan hingga yaumil khiamat dan sahabat.
12. Agar hidup semakin mendapatkan keberkahan yg meluber dari Allah.
13. Agar dicatat menjadi manusia yg bermanfaat
14. Agar dicatat sebagai manusia yg menyebarkan ilmu
15. Agar diampuni semua dosa di masa lalu, sekarang, dan yg akan datang
16. Agar dijauhkan dari marabahaya (tolak balak)
17. Agar dikabulkan semua hajat dunia dan akhirat, selamat, tanpa susah payah
18. Agar anak2 kita menjadi keturunan shaleh, shalehah, dan waliyullah.
19. Agar bisa mensurgakan orang tua, niat birrul walidain
20. Agar bisa terbentuk masyarakat yg beradab di sekitar kita
21. Mengiku niat para waliyullah, salafus shaleh dan para guru ruhaniah
22. Agar dimampukan memperbaiki sifat2 diri yg kurang baik
23. Dipermudah melunasi hutang bagi yg memiliki hutang
24. Agar yang membaca, orang tua, keluarga para guru meninggal dalam
keadaan Husnul kha mah & dihindarkan dari azab kubur.
25. Disembuhkan dari penyakit ba n dan dzohir
26. Agar Allah melembutkan ha yang keras
27. Agar semeleh, mendapatkan ketenangan hidup, ha lahir dan ba n
28. Agar mendapatkan pandangan rahmat /nadroh dari Allah
29. Mengisi ibadah bainal magrib wal isya.
30. Agar selamat sehat wal afiat fi toa llah
31. Mendapatkan Jodoh yang sayang Allah Dan Nabi Muhammad ‫ﷺ‬
32. Terhindar dari fitnah dajjal & akhir zaman
33. Dimudahkan Untuk Haji, Umrah,dan ziarah ke makam Nabi Muhammad ‫ﷺ‬
34. Mendapatkan rezeki yang barokah tanpa susah payah dari segala arah.
35. Agar selalu diberikan kemudahan dan kekhusyukan didalam ha ke ka
beribadah kepada Allah dan menjalankan sunah Rasullullah ‫ﷺ‬
36. Agar dimudahkan untuk lebih mengenal Allah dan Rasullullah ‫ﷺ‬
37. Membersihkan ha dan jiwa yang kotor juga sebagai obat & ruqyah ba n
38. Agar diselamatkan dari musibah, bencana, rasa sakit dan wabah penyakit.
39. Menyelamatkan diri dari kerugian dunia dan akhirat
40. Niat meraih banyak faedah dan pertolongan
42. Dikeluarkan Allah dari kegelapan menuju yang terang
43. Mendapatkan keberkahan ilmu.
44. Diberi Kenikmatan ha ke ka berdialog/beribadah dengan Allah
45. Dijadikan Allah menjadi bagian dari orang-orang ahli dzikir
46. Mendapatkan syafa'at Rasulullah ‫ﷺ‬
47. Selalu berada dalam naungan dan lindungan Allah
48. Dijadikan se ap ucapan perbuatan, mencari ide adalah bagian dari ibadah
49. Niat mengenal Allah melalui segala sifat - sifat yang ada pada-Nya
50. Niat mengharap semua yang baik menurut Rasulullah ‫ ﷺ‬dan dijauhkan dari
kemungkinan buruk yang diminta Rasulullah ‫ ﷺ‬untuk dijauhkan.
51. Niat menyebarkan ilmu, saling tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa
52. Niat silaturahmi lewat media sosial & memperbaiki kondisi Ummat Islam
53. Agar meninggal dengan husnul kho mah tanpa hisab.
54. Niat semoga diberikan Hidayah ke is qomahan Dalam beribadah
55. Amalan tambahan untuk 'menambal' amalan wajib yg blm sempurna
56. Lebih menanamkan cinta kepada Allah dan Rasulullah ‫ ﷺ‬serta sunnah²nya.
57. Agar supaya dihindarkan dari sikap berburuk sangka kepada Allah
ketetapanya dan makhluk Allah.
58. Niat dengan membaca dan mengajak Ra b Al Haddad bisa memperbaiki
akhlak dan meningkatkan kualitas iman kita.
59. Dihilangkan rasa kecintaan akan dunia dari dalam ha
60. Dapat melihat dan memandang wajah Allah Ta'ala tanpa hijab
61. Niat dimudahkan saat melintasi jembatan sirath
62. Agar berat mbangan Amal baik & diringankan hisabnya kelak di hari akhir.
63. Ingin menjadi penyelamat dan cahaya di alam kubur kelak.
64. Niat agar diampuni seluruh dosa umat muslim hinggal akhir zaman.
65. Niat agar Allah mudahkan semua ummat Rasulullah saw is qamah dlm
menjalani segala perintah Allah dan menghidupkan sunnah Rasulullah ‫ﷺ‬
66. sebagai penjagaan rumah dari segala macam marabahaya orang yang jahat
67. Sebagai pemberat mbangan amal baik & diselamatkan dari yaumil hisab
68. Niat agar diberi keis qomahan dalam mengamalkan hak kebaikan
69. Dikumpulkan dengan Kanjeng Nabi, para habaib, orang2 sholeh di Surga.
70. Niat agar menghilangkan sifat penyakit ha ,sombong, riya’, sum’ah,takabur
71. mendapatkan cahaya penerang di alam kubur.
72. Ingin agar amalan ini menjadi penolong di akhirat
73. sebagai wasilah sebab dimudahkan terkabulnya doa
74. Diniatkan agar Allah menutup & menyadarkan tentang aib-aib kita sendiri.
75. Sebagai ikh ar diselamatkan dari fitnah akhir zaman dan selalu ditetapkan
iman islam sampai anak keturunan hingga yaumil kiamat.
76. Ingin dapat bimbingan Allah untuk menuju jalan yang baik dan lurus.
77. Agar mmperkuat akidah orang islam dari berbagai macam aliran sesat.
78. Niat menjadikan wirid dan mengajak diri sendiri is qomah dlm kebaikan
79. Niat supaya bisa lebih dekat dan dicintai oleh Allah dan Rasulullah ‫ﷺ‬
80. Niat mendapatkan keturunan yang kelak bisa menyenangkan ha
Rasulullah ‫ ﷺ‬, meneruskan perjuangan beliau dan Syariat Allah.
81. Niat agar Indonesia selalu diberi keamanan & ketentraman.
82. Bisa berziarah ke Makam Imam Abdullah bin Alwi Al Haddad & Wali2Allah
82. Mengiku niat yang diniatkan para Al Imam Abdullah bin Alwi Al Haddad,
waliyullah, salafus shalih, dan guru2 saat membaca Ra b Al Haddad
*dan masih banyak niat lainya silahkan diniatkan sendiri.
Ratib Al Haddad
karya Al Imam Abdullah bin Alawi Al Haddad

Al-Fatihah ilaa hadroti sayyidina wa syafii’ina wan nabiyyina wa


maulana Muhammadin Shollaallohu alaihi wa aa lihii wa sallam,
Al-Fatihah

A'uudzu biillahi minasy syaithoonirrojiim,


Bismillahirrahmaanirrahiim,Alhamdu lillaahi robbil'aalamiin,
Arrohmaanirrohiim, Maalikiyaumiddiin, Iyyaa ka na'budu wa
iyyaa ka nasta'iin, Ihdi naash shirootholmustaqiim, Shiroothol
ladziina 'an'amta 'alaihim ghoiril maghdluubi ‘alaihim wa laadl-
dlo ‘lliin. Aamiin.
Allohu laa illaaha illaa huwal hayyulqoyyum, laa ta khudzuhuu
sinatuwwa laa naum, lahuu maa fiissamaawaati wa maa fiil ardl,
man dzal ladzii yasyfa'u indahuu illaa bi-idznih, ya'lamu maa
baina aidiihim wa maa kholfahum, wa laa yuhiithuuna bi-syai im
min ilmihii illaa bimaa sya', wa si'a kursiyyuhus samaawaati wal
ardl, wa laa ya uuduhuu hifdhuhumaa wa huwal aliyyul adhiim.

‘Aamanar-rosuulu bima 'unzila ilaihi mir-rob-bihii wal mu' minuun,


Kul-lun 'aamana bil-lahi wa mala 'ikatihii wa kutubihii wa rusulihii
laa nufar-riqu baina 'ahadim-mir-rusulih, wa qoo luu sami'naa wa
'atho'naa ghufroonaka rob-banaa wa 'ilaikal mashiir.
Laa yukal-lifullaahu nafsan 'il-laa wus'ahaa, lahaa maa kasabat wa
alaihaa maktasabat, rob-banaa laa tu'aa khidzna 'in-nasiina 'au
'akhtho' naa, rob-banaa wa laa tahmil 'alaina 'ishroon kamaa
hamaltahuu 'alal-ladziina min qoblinaa, rob-banaa wa laa tuham-
milnaa maa laa thoo qota lanaa bih, wa'fu'an-naa waghfirlanaa
warhamna, 'anta maulaanaa fanshurnaa 'alal qoumil kaafiriin.

Laa 'ilaha il-laallohu wahdahu laa syariikalah, lahulmulku wa


lahulhamdu yuhyii wa yumiitu wa huwa 'alaa kul-lii syai 'in qodiir
(3X)
Subhaa naalloh walhamdulillaah
wa laa ilaha il-laallohu wallohu akbar. (3X)

Subhaa naalloh wa bihamdih,


subhaa nallohil adzim. (3X)

Robbanaa ghfirlanaa watub alainaa


innaka antat-tawwaa burro hiim. (3X)

Allohumma sholli alaa Muhammad,


Allohumma sholii'alaihi wa sallim. (3X)

A'uudzu bikalimaa tillaahit-tam-maa ti min syarri maa kholaq. (3X)

Bismillahilladzii laa yadlurru ma'asmihi syai un fil ardli wa laa


fissamaa i wa huwas-samii'ul 'aliim. (3X)

Ro dliinaa billaahi robbaan wa bil islaa mi diinaan wa


bimuhammadin nabiyyaan. (3X)

Bissmillah walhamdulillah al khoiru wasy-syarru bimasyii-


atillaah. (3X)
Nastaghfirullooh robbal baroo yaa,
Nastaghfirullooh minal khothoo yaa (4X)

mu’miniin
Bismillahirrahmaanirrahiim, Qul 'a 'uudzu birob-bin-naas,
malikin-naas, 'i lahin-naas, min syar-rilwaswaa silkhon-naas,
Alladzii yuwaswi su fii shuduu rin-naas, minaljin-nati wan-naas

Tawasul

Alfaatihah ilaa ruuhi habiibinaa wa syafii'inaa wa qurrati a'yuninaa


sayyidinaa rasuulillahi Muhammad ibni 'abdillahi shallallahu
'alaihi wa aalihii wa sallama, tsumma ilaa arwaahi aabaaa ihii wa
ikhwaanihii minal anbiyaaa i wal mursaliina, wa azwaa jihith-
thahiraati ummahaatil mukminiina, wa ahli baitihith
thoyyibiinath-thoohiriina, wadhurriyyatihii, wa ashhaabihii, wattaa
bi'iina lahum bi ihsaanin ilaa yaw middiini, an-nallaha yu'lii
darajaa tihim fiiljannati, wa yaj'alunaa min hiz bihim, wa yar
zuqunaa mahabbatahum, wa yatawaffaanaa 'alaa millatihim, wa
yahsyurunaa fii zumratihim,wa yanfa'unaabihim wa bi asraarihim
wa anwaarihim wa 'uluumihim wa nafahaatihim fiiddiini wad-
dunyaa wal aakhirati. alfaatihah...
Alfaatihah ilaa ruuhi sayyidinaal muhaa jiri ilallahi ahmad
bin 'iisaa,wa sayyidinaal faqiihi al muqaddami Muhammad
bin 'ali baa'alawii, wa sayyidinaa 'abdurrahmaan Assaqaaf,
wa jamii'i saadaatinaa Ali abii 'Alawii, tsumma ilaa ruuhisy-
syaykhi 'abdilqaadiri Aljiilaanii, wasy-syaykhi abii Alhasan
Asyyaadhilii, wasaa daatinaa Ash-shuufiyyati aynamaa
kaanuu min masyaa riqil ardhi ilaa maghaa ribihaa,
annallaha yaghfiru lahum wayar hamuhum wayu'lii darajaa
tihim fiil jannati, wayu'idu 'alaynaa min asraa rihim wa
anwaa rihim wa 'uluumihim wa nafahaa tihim fid-diini wad-
dunyaa wal akhirati. alfaatihah...

Alfatihah lishaa hibi r-raatibil habiibi 'abdillahi bin 'Alawiyyi


Alhaddaadi wa ushuulihii wa furuu'ihii, annallaha yaghfiru lahum
wa yarhamuhum wa yu'lii darajaatihim fiil jannati, wa
yanfa'unaabihim wa bi-as raarihim wa anwaarihim wa
'uluumihim wa nafahaatihim fiddiini waddunyaa wal akhiirati.
alfaatihah...
Alfatihah ilaa arwaahil auliyaaa I wasy-syuhadaa i wash-
sholihiina wal a immatir-raasyidiini, tsumma ilaa ruuhi
alhabiib 'ali bin Muhammad Alhabsyii wa waalidayhi wa
ikhwaanihii wa aulaadihii wa azwaa jihim wa ushuulihim
wa furuu'ihim, tsumma i'laa ruuhi….. tsumma ilaa arwaahi
walidiinaa wamasyaa yikhinaa wa dhawi Al huquuqi
'alainaa, wa amwaati haadhihil baldati minalmuslimiina
walmuslimaati, anallaha yaghfirulahum wa yarhamuhum
wa yu'lii darajaatihim fiil jannati, wa yanfa'unaa bi
asraarihim wa anwaa rihim wa 'uluumihim fid-diini wad-
dunyaa wal aakhirati. alfaatihah...
Doa
Bismillahirrahmanirrahiim, alhamdulillahi rabbil'aalamiin,
hamdan yuwaafii ni'amahu wa yukaafi u maziidahu. Yaa
rabbanaa lakal hamdu kamaa yanbaghii lijalaa li wajhika wa
'adhiimi sulthaanika, subhaanaka laa nuhshii tsanaaa an 'alaika
anta kamaa atsnayta 'alaa nafsika, falakalhamdu hatta tardhaa,
wa lakalhamdu idha radhayta, wa lakalhamdu ba'dar-ridhaa.
Allahumma sholli wasallim'alaa sayyidinaa Muhammadin fiil
awwaliin, washalli wa sallim 'alaa sayyidinaa Muhammadin fil
aakhiriina, washalli wasallim 'alaa sayyidinaa Muhammadin fii
kulli waqtin wahiinin, washalli wasallim 'alaa sayyidinaa
Muhammadin fiil malail a'laa ilaa yawmid-diini, washalli
wasallim 'alaa sayyidinnaa Muhammadin hattaa taritsalardha wa
man 'alaihaa wa anta khairul waa ratsiina, wa shalli wasallim
'alaa sayyidinaa Muhammadin wa'alaa aalihi washahbihii
ajma'iina. Allahuma innaa nas aluka bihaqqil faatihatil mu'adh-
dhamati wassab'il matsaanii antaftaha lanaa bikulli khairin, wa
antatafadh-dhola 'alainaa bikulli khayrin, wa an taj'alanaa min
ahlilkhairi, wa antu'aa milanaa yaa mawlaanaa mu'aa malataka li
ahlil khayri, wa an tahfadhanaa fii adyaaninaa wa anfusinaa wa
awlaadinaa wa ashhaabinaa wa ahbaabina min kulli mihnatin
wabu'sin wa dhayrin, innaka waliyyukulli khayrin, wa mutafadh-
dhilun bikulli khayrin, wa mu'thin likulli khayrin, yaa ar
hamarraahimina.
Alfatihah bil qobuuli, watamaami kulli su'lin wa ma'muulin, wa
shalaahisy sya'ni dhaa hiran wa baa thinan fiddiini waddunyaa wal
aakhirati, daafi'atan likulli syarrin, jaalinatan likulli khayrin, lanaa
waliwaalidiinaa wa awlaadinaa wa ahbaa binaa wa
masyaayikhinaa fiiddiini ma'alluth-fi wal'aa fiyati, wa 'alaa niyyati
annallaha yunawwiru quluubinaa wa qawaalibinaa ma'al hudaa
wattuqaa wal'afaafi walmawti 'alaa diinil islaami wal iymaani, bilaa
mihnatin walaa imtihaanin, bihaqqi sayyidi waladi 'adnaanin, wa
likulli niyyatin shaalihatin wa ilaa hadhratin-nabiyyi sayyidinaa
Muhammadin shallallahu 'alayhi wa sallama alfatihah…
Ngaji Senin Bersama Habib Muhammad Al Habsyi

Follow Sosmed :
Fanspage: Ustadz Muhammad Al Habsyi
Youtube : Ustadz Muhammad Al-habsyi
Instagram : @muhhabsyi110 & @sunsal_solo

Ratib PDF ini silahkan untuk dishare dan


boleh dicetak / diprint / difotocopy berbentuk buku,
tetapi dimohon untuk selalu menjaga adab
jangan meletakkanya dibawah/ dilantai.