KAFA JAKIM 1/4/09

BORANG ‘D’ JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA CAWANGAN SABAH BORANG PERMOHONAN JAWATAN GURU KAFA DAERAH Arahan: R 1. A N A U

Borang ini hendaklah diisi dengan lengkap dan dihantar ke Unit KAFA, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) Cawangan Sabah melalui Penyelia KAFA Daerah masing-masing. Sila sertakan bersama dokumen-dokumen berikut: a) b) c) Salinan Surat Beranak (Disahkan Benar) Salinan Kad Pengenalan (Disahkan Benar) Salinan Sijil-sijil (Akademik) Berkaitan Yang Telah Disahkan

2.

BAHAGIAN (A) BUTIR-BUTIR PERIBADI 1 . Nama: N O R Y A T I B I N T I A L E X

2 . 3 . 5 . 7 .

No.KP (Lama): Tarikh Lahir Umur: Bangsa: 0 2 a . e .

-

Bar u Bulan Tahun Melayu Lain-lain (Nyatakan): a . ⁄ Kahwin Orang b . b . 0 8 Tahun 6 . 1

8 4

0 8

0 3 -

1 2 -

5 1 7 6

3 6

9 8

4 4 .

Tempat Lahir: A d .

KENINGAU A

Warganegara : c .

M A L India

Y S I ⁄

Cina

Bumiputera Sabah

8 . 9 .

Status Perkahwinan: Jumlah Tanggungan: 0

Bujang

c .

Janda/Dud a

3

1

Alamat Surat Menyurat: 14 . (R) No. 9 0 6 1 2 5 3 5 7 SUAMI M U H A / M M A D W A F I B I N J U M I L Tempat Lahir: HOSPITAL RANAU 2 . Nama Suami/Ist eri: 2 . Alamat Tetap: K G L I 8 L I 8 0 0 1 1 4 6 5 8 5 4 4 0 1 9 0 3 6 9 1 8 O H A N 9 S 3 U R 0 8 Negeri 1 A T Negeri 1 A T Negeri 4 S 1 9 A B A H 4 S 1 9 A B A H P E T Poskod 13 . 11 . No. No. Pekerjaan Sekarang: Nama Alamat Majikan: dan Poskod 12 . (P) NoTel (H/P) Tel : Tel : : K G O H A N 9 S 3 U R 0 8 P E T Poskod BAHAGIAN (B) BUTIR-BUTIR ISTERI 1 .KAFA JAKIM 2/4/09 10 .KP(La ma) Tarikh Lahir 0 6 Bula n 0 9 Tahun Baru 1 9 8 8 2 2 0 4 . 3 .

/ / i. S I ⁄ A India Bumiputera Sabah 8 . iii .: Sunnah Bahasa Arab Komunikasi Bahasa Arab Tinggi 4 Thanawi / STA / STAM: Kolej / Universiti: : : Tahun Tahun 3 . 6 . Warganegara Cina c . / / SRP / PMR SPM / MCE Bahasa Melayu Pendidikan Islam Teras Pengajian Islamiah Tahun Tahun : : 1 9 9 9 2 0 0 1 B KEPUJIAN TINGGI C 8 E 6 C C 7 D 2 0 0 0 2 0 0 6 Syariah : Pengajian Al-Quran & Al. c. 7 . Pekerjaan Sekarang: Nama Alamat Majikan: dan S K L 9 A 2 0 D A N 2 2 K 0 0 G S U N G A I I A N A B B A H B E A T A N D E R A N G A N W D T Poskod O T A K Negeri S KAFA JAKIM 3/4/09 BAHAGIAN (C) KELULUSAN AKADEMIK a . M A L A Y d . b . 8 Tahu n Melayu Lain-lain (Nyatakan) G U R U b . d . vi . iv . v. ii. e .5 . Umur Bangsa 2 a . 9 .

Lain-lain (Nyatakan): BAHAGIAN (D) AKUAN PEMOHON Adalah saya: NORYATI BINTI ALEX (Nama) No.K/P: 840803-12-5176 mengaku bahawa : 1 . (Tandatangan) Nama: No.e . c . Segala butiran yang diberikan di atas adalah benar. Amat layak / amat sesuai Tandatangan Layak / sesuai Nama Tidak layak / tidak sesuai Jawata n Tarikh Cop Jabatan 4 : : Rasmi : : . 2 .K/P: Tarikh: NORYATI BINTI ALEX 840803-12-5176 25/11/2010 KAFA JAKIM 4/4/09 BAHAGIAN (E) KEGUNAAN PEJABAT a . b . Saya bersedia menjalankan tugas dengan mematuhi segala peraturan dan arahan yang dikeluarkan oleh Jabatan dari masa ke semasa sekiranya dilantik menjadi Guru KAFA.

Tarikh Permohonan Terima : : : hari hari Lulus Gagal bula n bula n tahun tahun Tarikh Temuduga Keputusan :kafasabah/docs/borang/BGK(D) 5 . 3 .1 . 2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful