Anda di halaman 1dari 2

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul..................................................................................................... i

Lembar Persetujuan............................................................................................. ii

Kata Pengantar ................................................................................................... iii

Daftar isi.............................................................................................................. v

Daftar Singkatan.................................................................................................. vii

Daftar tabel.......................................................................................................... x

Daftar lampiran .................................................................................................. xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ................................................................................. 1

B. Tujuan ............................................................................................... 5

C. Manfaat ............................................................................................ 5

D. Waktu dan Tempat ........................................................................... 6

BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Kehamilan ........................................................................................ 8

B. Persalinan.......................................................................................... 37

C. Bayi Baru Lahir ................................................................................ 57

D. Masa Nifas......................................................................................... 62

BAB III TINJAUAN KASUS

A. Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil................................................. 74

B. Asuhan Kebidanan Pada Ibu Bersalin.............................................. 89

v
C. Asuhan Kebidanan Pada Bayi Baru Lahir........................................ 98

D. Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas............................................... 111

BAB IV PEMBAHASAN KASUS

A. Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil................................................. 126

B. Asuhan Kebidanan Pada Ibu Bersalin.............................................. 132

C. Asuhan Kebidanan Pada Bayi Baru Lahir........................................ 135

D. Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas............................................... 138

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan...................................................................................... 140

B. Saran................................................................................................. 140

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 142

LAMPIRAN

vi