Anda di halaman 1dari 7

1. Ritme iku mujudake ….

a. Dhuwur endheke, dawa cendhake, banter alone swara


b. Purwakanthi ing geguritan
c. Gegentenaning munggah mudhune swara secara taratur
d. Mimike wadana nalika maca endah sawijine geguritan
e. Wangsulan a,b,c bener
ANS: A

2. Metrum iku mujudake…


a. Purwakanthi ing geguritan
b. Gegentenaning munggah mudhune swara secara teratur
c. Dhuwur endheke, dawa cendhake, banter alone swara
d. Mimike wadana nalika maca endah sawijine geguritan
e. Wangsulan a,b,c bener
ANS: B

3. Wujud guritan: kaca ora dikebaki tembung, pinggir kiwa-tengene, pengaturan gatrane,
gatra ora diwiwiti huruf capital lan dipungkasi tandha titik:
a. Diksi
b. Verifikasi
c. Perwajahan guritan (tipografi)
d. Tembung konkret
e. Imaji
ANS: C

4. Pamilihan sakehing tembung kang ditindakake pangripta sajrone guritan arane:


a. Verifikasi
b. Tembung kongkret
c. Imaji
d. Diksi
e. Perwajahan guritan (tipografi)
ANS: D

5. Sing ora kalebu struktur fisik guritan yaiku….


a. Perwajahan guritan
b. Tembung kongkret
c. Tembung diksi lan imaji
d. Basa figurative lan verifikasi
e. Tema lan nada
ANS: E
6. Sing kalebu struktur batin geguritan yaiku….
a. Tembung kongkret
b. Perwajahan guritan
c. Diksi, imaji
d. Lelewane basa
e. Tema lan amanat
ANS: E

MITRAKU
(Krisna Silawa)

Sepisan ketemu nggawe anyel


Kapindho nggawe mangkel
Katelu marahi kekel

Saka ati iki


Aku ora nggraita
Menawa sliramu dadi mitraku
Bakal gawe crita dawa ana uripku

Mitraku
Mung gurit
Sing bisa daktulis
Kanggo tandha matur nuwunku
(PS, No.19-9 mei 2009)

7. Sapa ta sing dikarepake mitraku ing guritan kasebut?


a. Kanca sekolah
b. Kanca kuliah
c. Kanca ing omah
d. Kanca raket
e. Kanca
ANS: D

8. Tembung: anyel, mangkel, kekel, migunakake purwakanthi…


a. Guru lagu
b. Guru gatra
c. Guru swara
d. Guru basa
e. Guru lumaksita
ANS: C

9. Guritan mitraku dumadi saka …


a. Sapada telung gatra
b. Telung pada sawelas gatra
c. Telung gatra sawelas pada
d. Telung pada sawelas wanda
e. Telung gatra sawelas wanda
ANS: B
Abad 21
(Dewi Hajar Pinuji)

Saiki abad selikur


Bumine wis lekas njamur, meh ajur
Ananging Indonesaia durung bisa makmur
Manungsane padha ajur mumur
Amarga akeh kang wis ora bisa diatur
Mangkono mau amarga ora padha syukur
Marang Gusti kang Maha Luhur
Mula ayo padha tafakur
Muga bisa urip sing luwih makmur
Amien…
(PS, No.40-2 Oktober 2010)

10. Isi geguritan Abad 21 nyritakake…


a. Indonesia isih durung makmur
b. Indonesia saiki wis makmur
c. Yen bumine wis tuwa
d. Bumine wis rusak banget
e. Bumine kudu didandani
ANS: A

Abad 21
(Dewi Hajar Pinuji)

Saiki abad selikur


Bumine wis lekas njamur, meh ajur
Ananging Indonesaia durung bisa makmur
Manungsane padha ajur mumur
Amarga akeh kang wis ora bisa diatur
Mangkono mau amarga ora padha syukur
Marang Gusti kang Maha Luhur
Mula ayo padha tafakur
Muga bisa urip sing luwih makmur
Amien…
(PS, No.40-2 Oktober 2010)

11. Endahe guritan Abad 21 dumunung ing …


a. Pungkasane gatrane mawa purwakanthi guru swara
b. Cacahe wandane sing ana ing sawatara gatra
c. Pangriptane kanga ran Dewi Hajar Pinuji
d. Sumbere kang saka Panjebar Semangat
e. Cacahing gatrane sing mung sapada
ANS: A
Abad 21
(Dewi Hajar Pinuji)

Saiki abad selikur


Bumine wis lekas njamur, meh ajur
Ananging Indonesaia durung bisa makmur
Manungsane padha ajur mumur
Amarga akeh kang wis ora bisa diatur
Mangkono mau amarga ora padha syukur
Marang Gusti kang Maha Luhur
Mula ayo padha tafakur
Muga bisa urip sing luwih makmur
Amien…
(PS, No.40-2 Oktober 2010)

12. Guritan Abad 21 dumadi saka…


a. Sapada sedasa gatra
b. Sapada sedasa wanda
c. Sedasa gatra sapada
d. Sedasa wanda sapada
e. Sagatra
ANS: A

13. Kepriye kahanane rakitan ukara ing guritan katandhingake rakitan ukara ing gancaran?
a. Rakitan ukara ing guritan kudune luwih omber tinimbang rakitan ukara ing gancaran
b. Rakitan ukara ing guritan kudune luwih padhet tinimbang rakitan ukara ing gancaran
c. Rakitan ukara ing guritan kudune padha ombere karo rakitan ukara ing gancaran
d. Rakitan ukara ing guritan kudune padha padhete karo rakitan ukara ing gancaran
e. Rakitan ukara ing guritan kudune mesthi padha karo rakitan ukara ing gancaran
ANS: C

14. Titikane guritan gagrak lawas yaiku…


a. Taune lawas
b. Tansah diwiwiti tembung Sun nggegurit
c. Ora kaiket paugeran
d. Basane gampang
e. Ora ana purwakanthi
ANS: B

15. Titikane guritan gagrak anyar yaiku…


a. Kaiket paugeran
b. Ana purwakanthi
c. Sipate mardika
d. Kaiket guru swara
e. Sapada ana 5 gatra
ANS: E

Panyandra Tamu

Sinatriya pundi ta ingkang kaeka adi dasa purwa, eko marang sawiji, dasa sepuluh,
purwa kawiwitan, satuhu kathah titahing jalma, nanging satus tan jangkep sedasa yen sedasa
among sawiji, kang kasinungan budi utama, budi utamaning kang sinatriya boten kadi
luhuring budi pamengku gati.
Satuhu priyantun ingkang luhur kawibane, jembar pacopane, bebasan suket godhong
dadi kaang, kalawan wreksa adoh dadi samya mentelung, dadya cerak samya hamentiyung.
Ingkang adoh dadi sanak,kang cerak sangsaya sumanak, mila datan nggumunaken bilih ing
wanci menika para tamu sampun bek amblabar hangebeki pahargyan.
Prasasat linobong ing penggalih ingkang dahat suka amarwata, suta tumanduk ingkang
ndaweg mangun buja, kadi kelem karoban ing memanis sinanding kastuba manik.
Kapanduking raos ingkang dahat tumemen ing kalbu, saksana ambuka osiking driya,
denira sumengko pangawak braja, lir keplasing warasta lungit, prentuling parasdya miwah
esthining prayojana, tan ana liyan among daya-daya denira arsa asung swagata, manembrama
atur pambagyaharja, konjuk sagunging para tamu minulya.
Among kewala, awit saking berag birawaning penggalih ingkang dahat amara suka,
sakala legeg putek, buneg jroning wardaya, sandyan saklimah tan kuwawa medhar
pangandikan, awit among kandheg wonten ing tenggak.

16. Isine pada siji wacan ing ndhuwur…


a. Para tamune sing rawuh luhur kawibane sarta jembar pocapane
b. Para tamune sing adoh dadi sanak, sing cedhak sangsaya sumanak
c. Tamune sing padha rawuh ing pahargyan pengantenan akeh banget
d. Sing kagungan kersa lobong penggalihe awit saka rawuhe pra tamu
e. Sing kagungan kersa kato ngudarasa tetembungan manis kanthi aris
ANS: C

17. Isine pada kaloro wacan ing ndhuwur….


a. Tamune sing padha rawuh ing pahargyan penganten akeh banget
b. Para tamune sing adoh dadi sanak, sing cedhak sangsaya sumanak
c. Sing kagungan kersa lobong pengalihe awit saka rawuhe para tamu
d. Para tamune sing rawuh luhur kawibane sarta jembar pocapane
e. Sing kagungan kersa katon ngudarasa tetembung manis kanthi aris
ANS: D

18. Isine pada kalmia wacan ing ndhuwur…


a. Tamune sing padha rawuh ing pahargyan penganten akeh banget
b. Para tamune sing rawuh luhur kawibawane sarta jembar pocapane
c. Para tamune sing adoh dadi sanal, sing cedhak sangsaya sumanak
d. Sing kagungan kersa katon ngudarasa tetembung manis kanthi aris
e. Sing kagungan kersa lobong penggalihe awit saka rawuhe pra tamu
ANS: D

19. Tembung Penggalih iku nunggal teges karo…


a. Kalbu,kaloka,kalpika
b. Wardaya,maruta,samirana
c. Galih,pindha,kadya
d. Driya,danawa.darapon
e. Nala, tyas,kalbu
ANS: E

20. Tembung-tembung sing entuk seselan um …


a. Amblabar,mentelung,tumemen
b. Linobong,sinatriya,sinanding
c. Manembrama,pambagyaharja
d. Nggumunaken,amblabar
e. Tumemen, sumanak, tumanduk
ANS: E

21. Tembung-tembung sing entuk seselan in….


a. Linobong,sinatriya,sinanding
b. Tumemen, sumanak, tumanduk
c. Amblabar,mentelung,tumemen
d. Manembrama,pambagyaharja
e. Nggumunaken,amblabar
ANS: A

22. Suta tumaduk ngemu teges….


a. Tindak-tanduke bapak
b. Tindak-tanduke anak
c. Tindak-tanduke biyung
d. Tindak-tanduke penganten
e. Tindak-tanduke wong tuwa
ANS: B

23. Pamengku gati iku tegese…


a. Sing padha rawuh
b. Sing dadi penganten
c. Sing kagungan gawe
d. Sing lagi megawe
e. Sing nyandra panganten
ANS: C

24. Buneg jroning wardaya, ngemu teges….


a. Kandheg ing pangucap
b. Kandheg ing jero ati
c. Kandheg ing dalan
d. Kandheg ing gorokan
e. Kandheg ing pikiran
ANS: B

25. Kandheg wonten ing tenggak, ngemu teges…


a. Kandheg ing gorokan
b. Kandheg ing dalan
c. Kandheg ing pikiran
d. Kandheg ing jero ati
e. Kandheg ing pangucap
ANS: A

26. Mauidhoh hasanah iku klebu ing adicara…


a. Wawan rembug
b. Pacelathon
c. Pambagyaharja
d. Donga-panutup
e. Wedhar sabda
ANS: E