Anda di halaman 1dari 22

1.

0 KONSEP

Menurut Siti Hajar Hj. Abdul Aziz dalam buku Tatabahasa Bahasa Melayu
menyatakan bahawa, kata tugas ialah jenis perkataan yang berbeza daripada kata
nama, kata kerja dan kata adjektif kerana ia tidak berfungsi sebagai unsur inti dalam
prediket ayat. Perkataan-perkataan yang tidak digolongkan sebagai kata nama, kata
kerja dan kata adjektif dapat dikelompokkan dalam golongan kata tugas, iaitu
perkataan yang hadir dalam ayat, klausa atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas
sintaksis tertentu. Fungsi kata tugas dalam ayat adalah sebagai pemeri, penerang,
penentu, penghubung, pembenar, penguat. Penegas dan beberapa tugas yang lain.
Kata tugas boleh dipecahkan kepada tiga kelompok iaitu kata penyambung, kata
praklausa dan kata prafrasa. Dalam kajian ini, kata sendi nama akan menjadi bahan
kajian yang terdapat dalam kata prafrasa.

Menurut Siti Hajar, kata sendi nama ialah perkataan-perkataan yang biasanya
terdapat pada bahagian hadapan frasa nama. Dalam bahasa Melayu ada banyak kata
sendi nama yang setiap satunya mempunai tugas serta fungsi yang berbeza. Setiap
penggunaan kata sendi nama ditentukan oleh peraturan-peratuan yang khusus dan
perlu dipatuhi supaya ayat-ayat yang digunakan tepat dan gramatis.

Menurut Nik Safiah Karim dalam buku Tatabahasa Dewan pula, kata sendi
nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama. Antara kata-kata sendi
nama yang lazim digunakan dalam bahasa Melayu ialah di, ke, dari, daripada,
kepada, pada, bagi, demi, tentang, seperti, bagai, umpama, laksana, sejak terhadap,
akan, oleh, hingga, antara, untuk, dengan dan sampai.

Walaupun semua kata sendi nama hadir dihadapan kata nama atau frasa
nama, namun tiap-tiap satu mempunyai tugas atau fungsi yang berlainan dan
penggunaannya ditentukan oleh peraturan-peraturan yang khusus, yang akan
dijelaskan seterusnuya. Tambahan lagi antara kata sendi nama ini terdapat juga
beberapa bentuk yang menganggotai golongan kata yang lain, iaitu akan juga
berfungsi sebagai kata bantu, dalam juga berfungsi sebagai kata nama arah dan kata
adjektif, sampai juga berfungsi sebagai kata kerja dan antara juga berfungsi sebagai
kata nama arah.
2.0 CIRI-CIRI

a) Kata Sendi Nama “di”


Kata sendi nama “di” digunakan khusus di hadapan kata nama atau
frasa nama yang menunjukkan tempat. Kata sendi nama ini ditulis terpisah
daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya. Contohnya:

Kata Sendi Nama “di” Ayat contoh

i. Ibunya bekerja di sekolah itu.


 Menunjukkan tempat. ii. Pengembara itu sesat di dalam
 Tidak boleh hutan.
digunakan untuk iii. Dia menunggu kami di
menunjukkan masa. perhentian bas.

 Tidak boleh iv. Raja Iskandar memerintah di


digunakan di hadapan zaman itu. (salah)
kata nama atau frasa v. Raja Iskandar memeintah
nama yang pada zaman itu. (betul)
menerangkan waktu, vi. Dia masih bujang di ketika itu.
masa atau zaman. (salah)
vii. Dia masih bujang pada ketika
itu. (betul)
Jadual 1: kata sendi nama “di”

b) Kata Sendi Nama “ ke ”


Kata sendi nama “ke” digunakan di hadapan kata nama atau frasa
nama yang menunjukkan tempat atau arah yang dituju. Ia juga turut
digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan masa
dan waktu. Kata sendi nama “ke” dieja sebagai satu kata yang terpisah
daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutnya. Contoh ayat:
Kata Sendi Nama “ke” Ayat contoh

i. Burung-burung itu terbang


 Menunjukkan tempat ke arah selatan.
atau arah. ii. Mereka akan ke Kuatan
esok.
iii. Othman dan isterinya pulang
ke kampung.
 Menunjukkan waktu iv. Mereka mengadakan
atau masa pemeriksaan dari semasa ke
semasa.
v. Mesyuarat itu berlangsung
dari pukul 9.00 pagi ke pukul
11.00 pagi.
vi. Tradisi itu masih kekal dari
dahulu ke zaman sekarang.
 Tidak boleh vii. Berita itu hanya sampai ke
digunakan untuk pihak polis semalam. (X)
merujuk kepada viii. Tolong beri barang ini ke
manusia atau Ali. (X)
binatang. ix. Sisa makanan itu diberinya
ke kucing. (X)
 Sering berpadanan x. dari bandar ke desa.
dengan kata sendi xi. dari semasa ke semasa.
nama dari unutk xii. dari hati ke hati.
membawa maksud xiii. dari masa ke masa.
arah atau waktu.
Jadual 2: kata sendi nama “ke”

c) Kata Sendi Nama “dari “


Kata sendi nama dari digunakan di hadapan kata nama atau frasa
nama yang menyatakan arah, tempat atau waktu. Ciri ini membezakannya
daripada kata sendi nama daripada yang hanya digunakan di hadapan kata
nama atau frasa nama yang menyatakan punca bagi manusia, haiwan atau
benda, asal kejadian dan sumber, atau unsur perbandingan atau perbezaan.
Contoh penggunaan kata sendi nama dari adalah seperti berikut:

Kata Sendi Nama “dari” Ayat contoh


i. Angin kencang bertiup dari
 Menunjukkan tempat arah selatan.
atau arah. ii. Kereta itu membelok dari kiri
ke kanan.
iii. Kami akan membincangkan
tajuk itu dari segi moral.
 Menunjukkan waktu iv. Tempoh pembayaran bermula
atau masa. dari tarikh penyerahan
barangan itu.
v. Kerajaan itu terkenal dari
kurun ke-18 lagi.
vi. Perkara itu telah diketahui
dari waktu subuh lagi.
Jadual 3: kata sendi nama “di”

d) Kata Sendi Nama “daripada”


Kata sendi nama “daripada” hadir di hadapan kata nama atau frasa
nama yang menjayatakan punca bagi manusia, haiwan, benda, unsur, sumber
atau asal kejadian sesuatu benda dan perbezaan atau perbandingan.

Kata Sendi Nama “daripada” Ayat contoh


i. Pemain sarkas itu menerima
 Menyatakan punca bola daripada beruangnya.
bagi manusia, haiwan, ii. Daripada siapakah gerangan
benda dan unsur. surat ini?
iii. Sumbangan daripada kerajaan
sudah diterima.

 Menyatakan maksud iv. Ukiran itu diperbuat daripada


sumber atau asal logam.
kejadian sesuatu v. Semua ubatnya daripada akar
benda. kayu.
vi. Daripada perbincangan itu
lahirlah projek buku ini.
 Menunjukkan vii. Edisi kedua buku itu lebih
perbezaan atau lengkap daripada edisi
perbandingan. pertama.
viii. Daripada Ali lebih baik
Ahmad.
ix. Perangai Ahmad berbeza
daripada perangai abangnya.
Jadual 4: kata sendi nama “daripada”

e) Kata Sendi Nama “kepada”


Kata sendi nama kepada terletak di hadapan kata nama atau frasa
nama untuk menunjukkan sasaran yang merujuk kepada manusia, haiwan,
unsur mujarad, menyatakan pecahan dan perubahan keadaan.

Kata Sendi Nama “kepada ” Ayat contoh


i. Sila kembalikan borang itu
 Menyatakan sasaran kepada kerani pejabat ini.
yang merujuk ii. Sisa makanan itu diberikan
manusia, haiwan dan kepada kucing.
unsur mujarad. iii. Pastikanlah anak-anak tidak
terdedah kepada bahaya
dadah.
 Digunakan di iv. Ibu bapa telah menghantar
hadapan kata nama surat bantahan kepada sekolah
yang merujuk institusi tersebut.
yang berkaitan v. Surat itu hendaklah dihantar
dengan manusia. kepada Kementerian
Kewangan dengan segera.
 Menyatakan pecahan vi. Peserta bengkel dibahagikan
kepada dua kumpulan.
vii. Bermula pada tahun ini,
pengajian universiti itu
dipecahkan kepada dua
semester.
 Menyatakan viii. Keadaan ekonomi berubah
perubahan keadaan kepada tahap yang lebih baik.
ix. Harga pasaran saham menurun
kepada paras yang
membimbangkan.
 Turut digunakan x. Daripada Aminah kepada
untuk berpadanan Salmah.
dengan daripada xi. Daripada warna biru tua
kepada warna biru muda.
Jadual 5: kata sendi nama “kepada”

f) Kata Sendi Nama “pada”


Kata sendi nama pada digunakan di hadapan kata nama atau farsa nama
untuk menunjukkan keterangan waktu dan tempat. Ia digunakan juga dalam
ungkapan ada + pada (manusia dan haiwan) pada situasi tertentu.

Kata Sendi Nama “pada” Ayat contoh

 Menunjukkan i. Bas kami bertolak pada pukul


keterangan waktu tujuh pagi.
apabila mendahului ii. Seminar itu bermula pada hari
kata nama yang ini.
menyatakan waktu iii. Pada ketika itu saya sedang
dan masa. tidur.
 Kata sendi nama iv. Wang itu ada pada ibu.
‘pada’ apabila v. Naluri mengawan ada pada
didahului ‘ada’ perlu semua binatang.
diikuti dengan kata vi. Jam itu ada pada kakak Ali.
nama yang merujuk
manusia atau haiwan.

 Perkataan dihadapan vii. Kaki lembu itu digantung


kata nama untuk pada cakuk besi.
menunjukkan tempat viii. Laying-layang itu tersangkut
sesuatu kata kerja pada tiang elektrik.
ix. Tulis nama pada kertas ini.

 Digunakan dalam x. Pada saya kejayaan yang


ungkapan dicapainya itu cukup
memuaskan.
xi. Kisah itu hanyalah khayalan,
pada pandangan saya.
Jadual 6: kata sendi nama “di”

g) Kata Sendi Nama “ bagi” dan “untuk”


Kata sendi nama bagi dan untuk digunakan di hadapan kata nama atau
frasa nama dengan fungsi tertentu seperti berikut:

Kata Sendi Nama “bagi” dan Ayat contoh


“untuk”
i. Asrama untuk/bagi penuntut-
 Menunjukkan penuntut Sabah sedang dibina.
kegunaan untuk ii. Derma untuk/bagi anak-anak
sesuatu. yatim akan dipungut.
iii. Kereta itu untuk/bagi
kegunaan pejabat sahaja.
 Menyatakan maksud iv. Hadiah itu untukmu. (Betul)
bahagian yang v. Hadiah itu bagimu. (Salah)
ditentukan atau vi. Tanah seluas dua ekar itu
diperuntukkan. untuk kami. (Betul)
 Untuk tidak boleh vii. Tanah seluas dua ekar ini bagi
bertukar ganti dengan kami. (Salah)
bagi.
Jadual 7: kata sendi nama “untuk” dan “bagi”.

h) Kata Sendi Nama “ demi”


Kata sendi nama demi digunakan di hadapan kata nama atau frasa
nama dengan fungsi tertentu seperti berikut:

Kata Sendi Nama “demi ” Ayat contoh


 Membawa makna i. Rakyat Malaysia mesti bersatu
tujuan padu demi kestabilan negara.
ii. Demi kepentingan bersama,
marilah kita berganding bahu
menyelesaikan masalah ini.
 Sebagai unsur iii. Demi Allah, aku tidak akan
penegas dalam mengulangi perbuatan
ungkapan terkutuk itu.

 Digunakan untuk iv. Terjemahan perkataan demi


melahirkan makna perkataan sering kali
urutan satu atau menghasilkan susuk ayat yang
sekumpulan menggelikan hati.
v. Ayah sanggup memandu
selama empat jam demi
menonton perlawanan bola
sepak pasukan Malaysia yang
berlangsung di Stadium Bukit
Jalil.
Jadual 8: kata sendi nama “demi”

i) Kata Sendi Nama “ tentang”


Kata sendi nama tentang digunakan sebagai unsur yang membawa
maksud rujukan sesuatu yang tidak tentu atau umum atau mujarad. Kata
nama atau frasa nama yang mengikuti kata sendi nama ini menjadi hal yang
diperlakukan atau dibincangkan.

Kata Sendi Nama “tentang ” Ayat contoh


 Membawa maksud i. Mereka berbincang tentang
rujukan tidak umum masalah negara.
ii. Tentang perkara itu, kami perlu
merujuk ketua kami dahulu.
 Sering digantikan iii. Tembakan pemburu itu
dengan penggunaan mengenai sasarannya.
mengenai. iv. Penyakit ini lebih kerap
mengenai kanak-kanak daripada
orang dewasa.
Jadual 9: kata sendi nama “tentang”

j) Kata Sendi Nama “seperti”, “bagai”. “umpama” dan “laksana”.


Keempat-empat kata sendi nama ini bersifat kelainan atau varian
antara satu sam lain kerana fungsinya yang sama yang membawa maksud
perbandingan.

Kata Sendi Nama “seperti”, Ayat contoh


“bagai”, “umpama” dan
“laksana”.

 Membawa maksud i. Murid baharu itu kebingungan


perbandingan. seperti/bagai/umpama/laksan
a rusa masuk kampung.
ii. Pemuda itu berlagak
seperti/bagai/umpama/laksan
a orang kaya.
Jadual 10: kata sendi nama “seperti”, “bagai”. “umpama” dan “laksana”.

k) Kata Sendi Nama “dengan”


Kata Sendi Nama “dengan” Ayat contoh

 Membawa maksud i. Isman bergurau dengan


bersama-sama atau adiknya.
berserta. ii. Pekerja-pekerja itu berdialog
dengan majikan mereka.
iii. Dengan siapakah engkau
hendak berguru?
 Cara sesuatu iv. Kerja ini dapat diselesaikan
dilakukan dengan kerjasama semua
pihak.
v. Dia menyambut tetamu
dengan senyum simpul.
vi. Mereka memulakan majlis
dengan bacaan doa.
 Memakai atau vii. Ani melukis potret itu dengan
menggunakan sebagai cat air.
alat viii. Fatimah memotong roti
dengan pisau tajam.
ix. Ibu membungkus nasi lemak
dengan daun pisang.
 Menyatakan keadaan x. Orang itu sentiasa sependapat
perbandingan yang dengan ketuanya.
serupa atau sama. xi. Hasilnya tidak setimpal
dengan usahanya.
xii. Warna bajunya sama biru
dengan warna bajuku.
Jadual 11: kata sendi nama “dengan”
l) Kata Sendi Nama “sejak/semenjak”
Kata sendi nama sejak atau semenjak membawa maksud penanda
waktu atau masa dan digunakan di hadapan frasa nama atau kata
nama.

Kata Sendi Nama “sejak” Ayat contoh

 Membawa maksud i. Hasnah sentiasa sunggul


penanda waktu atau sejak/semenjak kematian ibunya.
masa ii. Mereka berjaga-jaga
sejak/semenjak subuh lagi.
iii. Kami tinggal di Kmapung Atap
sejak/semenjak dua tahun yang
lalu.
Jadual 12: kata sendi nama “sejak”

m) Kata Sendi Nama “terhadap”


Kata sendi nama terhadap digunakan sebagai unsur yang membawa
maksud rujukan yang melibatkan penyambut tertentu, sama ada manusia,
haiwan atau benda.

Kata Sendi Nama “terhadap” Ayat contoh


 Membawa maksud i. Seorang ketua harus sentiasa
rujukan melibatkan bersikap adil terhadap anak
penyambut sama ada buahnya.
manusia, haiwan atau ii. Tanamilah rasa belas kasihan
benda. terhadap binatang.
iii. Kasih sayang Mariam terhadap
ibu bapanya elok dicontohi.
 Membawa maksud iv. Ketua pejabat itu sentiasa curiga
rujukan umum atau tentang kejujuran anak buahnya.
mujarad v. Kerajaan sentiasa memberi
perhatian tentang kesejahteraan
rakyat.
vi. Penghulu itu mengambil berat
terhadap kebajikan orang
kampung.
Jadual 13: kata sendi nama “terhadap”
n) Kata Sendi Nama “akan”
Kata sendi nama akan digunakan di hadapan kata nama atau frasa
nama yang merujuk manusia dan mesti didahului kata adjektif yang bersifat
emotif.

Kata Sendi Nama “akan” Ayat contoh


 Digunakan di i. Wanita itu amat rindu akan
hadapan kata nama anaknya.
dan mesti didahului ii. Anak raja itu berahi akan Tuan
kata adjektif bersifat Puteri Bongsu.
emotif. iii. Kami sungguh benci akan
kelakuannya yang buruk itu.
Jadual 14: kata sendi nama “akan”

o) Kata Sendi Nama “oleh”


Kata sendi nama oleh digunakan di hadapan kata nama atau frasa
nama untuk membawa maksud berikut:
Kata Sendi Nama “oleh” Ayat contoh

 Menunjukkan hubungan i. Kuih itu dibeli


pembuat dalam ayat : di-, olehnya.
ter-, dan kena. ii. Ia mati oleh senjatanya
 Menunjukkan hubungan sendiri.
membawa maksud sebab. iii. Oleh ketekunanya
menelaah, Ai
mencapai keputusan
yang cemerlang.
Jadual 15: kata sendi nama “oleh”

p) Kata Sendi Nama “hingga”


Kata sendi nama “hingga” dan “sampai “digunakan di hadapan kata
nama atau frasa nama untuk membawa maksud berikut:
Kata Sendi Nama “hingga” dan Ayat contoh
“sampai”
 Untuk membawa maksud had i. Pegawai itu berjaga
masa, waktu dan tempat. hingga/sampai ke pagi.
ii. Anak-anaknya belajar
hingga/sampai peringkat
universiti.
Jadual 15: kata sendi nama “hingga” dan “sampai”
q) Kata Sendi Nama “ antara” dan “dalam”
Kata sendi nama “dalam” dan “antara “digunakan di hadapan kata
nama atau frasa nama untuk membawa maksud berikut:
Kata Sendi Nama “dalam” dan Ayat contoh
“antara”
 Berfungsi sebagai kata arah.  Dalam hal ini, kita semua
 Membawa makna lingkungan setuju.
yang tidak mempunyai ruang  Perkara itu telah
atau jarak. dibincangkan dalam
mesyuarat yang lalu.
 Mereka berbincang antara
adik-beradik.
 Antara ilmu perubatan
dengan ilmu biologi ada
persamaannya.
Jadual 17: kata sendi nama “dalam” dan “antara”
3.0 BENTUK KATA SENDI

Abdullah Hassan menyatakan bahawa kata sendi dalam bahasa Melayu dapat
dibahagikan kepada tiga golongan kecil, iaitu kta sendi tunggal, kata sendi terbitan
dan kata sendiri gabungan atau frasa.

Sendi tunggal: di, ke, dari, dekat, demi, kerana, pula, sambil, sebab, untuk dan
sebagainya

Sendi berimbuhan: beserta, berkenaan, melalui, sepanjang, seluruh, serata,


semenjak, sekeliling dan sebagainya

Sendi gabungan atau frasa: daripada, di samping, si muka, di tepi, kepada, daripada,
kepada, oleh kerana, oleh sebab, selain dari dan lain-lain

4.0 DAPATAN

1. Morfologi oleh Abdullah Hassan

Dalam buku yang dikaji telah menyatakan bahawa kata sendi menunujukkan
perkaitan perkataan dengan perkataan dan juga menunjukkan perkaitan perkataan
dengan frasa. Kata sendi tidak digunakan di depan kata nama dan frasa nama sahaja.
Oleh yang demikian, golongan kata tersebut telah dipanggil sebagai sendi nama.
Disebabkan oleh kata sendi juga berlaku di depan perkataan bukan nama,
penggunaan panggilan sendi nama tidak tepat. Maka, penggunaan penggunaan istilah
kata sendi sudah mencukupi berbanding kata sendi nama. Berdasarkan istilah Z’aba
dalam penulisannya, beliau telah membahagikan kata sendi kepada dua bahagian
besar iaitu sendi nama dan sendi kata. Sendi nama dikenali sebagai kata sendi yang
menunjukkan perkaitan atau persangkutan antara kata nama dan ganti nama dengan
perkataan yang lain. Manakala, sendi nama pula merupakan kata sendi yang
menghubungkan perkataan selain daripada nama dengan nama.
i. Sendi Nama

Sendi nama menurut Z’aba menunjukkan perkaitan antara kata nama dan ganti nama
dengan kata nama dan ganti nama lain. Contohnya :

Contoh Ayat Huraian


…dia dan ibunya… dan adalah sendi nama
…pandai lagi cantik… lagi adalah sendi nama
…berjalan atau berlari… atau adalah sendi kata
…mahu kaya tetapi malas… tetapi adalah sendi kata
…diam di Johor… di adalah sendi nama
…pergi ke Melaka… ke adalah sendi nama
…dipukul dengan kayu… dengan adalah sendi nama
…merah seperti bunga… seperti adalah sendi nama
Jadual 1

Berdasarkan jadual 1 di atas, golongan perkataan yang sendi nama yang dipanggil
oleh Z’aba mencakupi kata hubung dan kata sendi nama. Dalam Tatabahasa Dewan
memperkatakan perkataan dan, lagi, atau dan tetapi adalah berada dalam golongan
perkataan yang dipanggil sebagai kata hubung. Manakala, perkataan di, ke, dengan
dan seperti pula digolongkan sebagai sendi nama oleh Tatabahasa Dewan.
ii. Sendi Kata

Menurut Z’aba dalam bukunya mengatakan bahawa terdapat perkaitan antara kata
nama dengan kata kerja, kata adjektif dan kata tugas selain daripada yang terdapat
dalam kata sendi nama. Contohnya :

Contoh Ayat Huraian


…bekerja bagi menjayakan… bagi adalah sendi kata
…menyelam sambil minum air… sambil adalah sendi kata
…berzikir selepas solat… selepas adalah sendi kata
…memanggil sebelum berkenduri… sebelum adalah sendi kata
Jadual 2

Berdasarkan jadual 2 di atas, perkataan sendi kata telah menunjukkan perkaitan


antara perkataan dengan perkataan bukan nama iaitu dengan kata kerja. Lantaran itu
juga, terdapat perkataan sendi kata yang mempunyai perkaitan dengan frasa dan
klausa. Sebagai contoh, “Ali berjanji bahawa semua makanan itu akan dihabiskan”.
Daripada contoh tersebut menunjukkan kata ‘bahawa’ adalah sendi kata mengaitkan
klausa kecil ‘semua makanan itu akan dihabiskan’ kepada klausa induk ‘Ali
berjanji’. Menurut Z’aba, beliau menjelaskan bahawa kata sendi nama terbahagi
kepada tiga iaitu sendi nama penambat, sendi nama penambah dan sendi nama
penyambut. Tatabahasa Dewan memanggil sendi nama penambat sebagai kata
hubung. Hal ini dapat dilihatbahawa terdapat perbezaan penggunaan istilah bagi
topik kata sendi nama.

A. Perbezaan istilah dalam Pelita Bahasa Melayu I dan Tatabahasa Dewan

Menurut Z’aba terdapat dua jenis kata sendi iaitu sendi nama dan sendi kata.
Manakala, dalam Tatabahasa Dewan hanya dijelaskan mengenai sendi nama sahaja.
Keperluan untuk membezakan sendi nama dan sendi kata adalah tidak perlu
dititikberatkan. Hal ini demikian kerana, jika dilihat dari segi bentuk dan fungsi
adalah tidak menunjukkan perbezaan di antara kedua-duanya. Sama ada kata sendi
digunakan di depan kata nama, kata kerja, kata adjektif atau kata tugas, fungsinya
tetap untuk menunjukkan perkaitan antara perkataan-perkataan tersebut dan perlulah
dipanggil sebgai kata sendi sahaja. Bagi pengkaji, istilah sendi nama dan sendi kata
sepatutnya tidak digunakan untuk mengajar pelajar-pelajar disekolah. Perkataan yang
sesuai bagi pengajaran tatabahasa melayu sewajarnya menggunakan istilah yang
ringkas, tepat dan mudah difahami oleh pelajar. Istilah kata sendi diguna pakai di
dalam tatabahasa kerana kata sendi mencakupi kedua-duanya iaitu sendi nama dan
sendi kata. Oleh sebab itu, pelajar dapat memahami istilah tatabahasa dengan lebih
mudah serta menggalakkan guru-guru mengajar pelajar dengan lebih berkesan.

B Penyesuaian istilah dengan istilah Dewan Bahasa dan Pustaka

Kata sendi perlu disesuaikan dengan istilah Tatabahasa Dewan bagi memudahkan
proses pengajaran dan pembelajaran. Istilah sendi nama penambat yang dipanggil
oleh Z’aba merupakan kata hubung dalam Tatabahasa Dewan. Kata hubung
merupakan kata yang digunakan untuk menyambung sesuatu ayat. Selain itu,
perkataan sendi nama penambah dan seni nama penyambut yang dipanggil oleh
Z’aba merupakan sendi nama di dalam Tatabahasa Dewan. Seterusnya, perkataan
yang disebut sebagai sendi kata oleh Z’aba tidak dihuraikan dalam Tatabahasa
Dewan. Namun begitu, apabila timbul contoh sendi kata dalam sesuatu ayat,
perkataan tersebut dipanggil sebagai sendi nama. Lantaran itu, segala perbezaan
perlu diselaraskan dari segala aspek. Hal ini demikian kerana bagi memudahkan guru
mengajar tatabahasa melayu kepada pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar juga akan
memperoleh ilmu dengan mudah dan akan di aplikasi dalam penulisan dan
sebagainya.

2 Tatabahasa Dewan Edisi Baharu

Berdasarkan buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu yang dikaji, didapati penggunaan
istilah bagi kata sendi adalah berbeza. Penggunaan istilah kata sendi nama digunakan
di dalam buku ini. Ia sedikit berbeza dengan buku yang ditulis oleh Abdullah Hassan.
Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, kata sendi nama ialah perkataan yang
berada di hadapan frasa nama. Walaupun semua kata sendi nama dikatakan hadir di
hadapan kata nama atau frasa nama, namun setiap daripadanya mempunyai tugas
atau fungsi yang berlainan. Penggunaan setiap kata sendi nama itu juga ditentukan
oleh peraturan-peraturan yang khusus. Kata sendi nama juga terdapat dalam beberapa
bentuk yang menganggotai golongan kata yang lain. Contohnya :

Contoh Kata Sendi Nama Golongan Kata Lain


akan  Kata bantu
dalam  Kata nama arah
 Kata adjektif
sampai  Kata kerja
antara  Kata nama arah
Jadual 3

Berdasarkan jadual 3 diatas menunjukkan bahawa kata sendi nama ‘akan’ boleh
menjadi kata bantu dalam sesuatu ayat. Begitu juga dengan kata sendi nama ‘dalam’
boleh menjadi kata nama arah dan kata adjektif. Jadual di bawah menunjukkan
contoh ayat bagi setiap kata sendi nama yang boleh menjadi golongan kata lain.

Kata Sendi Nama Contoh Ayat


Kata sendi nama kepada kata bantu Saya akan mandi sungai.
Kata sendi nama kepada kata adjektif Air sungai itu dalam.
Kata sendi nama kepada kata arah Pelajar-pelajar ada di dalam dewan.
Kata sendi nama kepada kata kerja Adik belum sampai dari sekolah.
Jadual 4

Dalam buku ini juga turut disenaraikan kata sendi nama yang lazim ataupun sering
digunakan dalam bahasa melayu seperti di, ke, dari, daripada, kepada, pada, bagi,
demi, tentang, seperti, bagai, akan, oleh dan lain-lain. Penggunaan setiap kata sendi
nama mempunyai kedudukan yang sesuai di dalam ayat. Contohnya penggunaan kata
sendi nama ‘di’ digunakan khusus di hadapan kata nama atau frasa nama yang
menunjukkan tempat dan tidak boleh digunakan di hadapan kata nama atau frasa
nama yang menerangkan waktu, masa atau zaman. Kata sendi nama ‘di’ ini juga
ditulis terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya.

Oleh itu, dapat dilihat bahawa penjelasan kata sendi nama dan istilah yang digunakan
dalam buku ini amat sesuai bagi semua golongan tenaga pengajar serta para pelajar.
Dengan adanya Tatabahasa Dewan ini akan membantu para guru untuk
meningkatkan cara untuk mengajar bagi topik kata sendi nama. Penggunaan istilah
yang tepat dan mudah difahami oleh pelajar akan menjadi panduan oleh semua
lapisan masyarakat.
5.0 KESIMPULAN

Berdasarkan ketiga-tiga buku yang dikaji iaitu buku Nahu Melayu Mutakhir (2009),
buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2015) dan Tatabahasa Asas Edisi Kedua
(2014) kesemuanya mempunyai tentang kata sendi nama. Namun begitu, ia masih
mempunyai perbezaan diantara ketiga-tiga buku tersebut dari aspek pengolahan
definisi kata sendi nama dan penjelasan ciri kata sendi nama tersebut bagi setiap
buku.
Secara kesimpulannya, hasil daripada perbincangan dan pandangan-
pandangan tokoh yang penulis telah kongsikan telah membuktikan bahawa walaupun
istilah dan cara pengolahan yang digunakan adalah berbeza, namun demikian
maksud untuk istilah tersebut adalah sama.
6.0 RUJUKAN

Siti Hajar Abdul Aziz. (1996). Tatabahasa bahasa Melayu. Kuala Lumpur:


Kumpulan Budiman Sdn Bhd.