Anda di halaman 1dari 7

KEMAHIRAN KOMUNIKASI KEPENGURUSAN SCCG3143

1.0 PENGENALAN

Komunikasi adalah medium terpenting yang berfungsi menyebar dan mentafsir maklumat yang
dihantar dan diterima pada waktu yang sama. Definisi lain, proses pertukaran maklumat diantara
penyampai dan penerima di kalangan pelbagai pihak (Johns,1996). Komunikasi adalah berasal
dari perkataan inggeris iaitu 'communication' yang juga berasaldari perkataan Latin
'communicare' yang bermaksud 'tomake common' iaitu mewujudkan persamaan. 

Pandangan lain pula, suatu proses dimana individu, kumpulan dan organisasi yang bertindak


sebagai penyampai menghantar sesuatu maklumat kepada individu, kumpulan dan organisasi lain
yang bertindak sebagai penerima mesej (Greenberg dan Baron,1996).Walaubagaimanapun masih
terdapat halangan atau lebih dikenali dengan istilah 'noise' dalam berkomunikasi.

Halangan komunikasi ini wujud apabila terdapat gangguan yang boleh menganggu proses


kelancaran penghantaran dan penerimaan maklumat ini. Di dalam sesebuah organisasi gangguan
ini mungkin berpunca dari struktur organisasi, pengkhususan dalam tugas, perbezaan objektif,
status dan faktor persekitaran. Malahan faktor individu jugamampu memberi impak kepada
halangan ini seperti tanggapan yang bercanggah, semantic atau pemilihan perkataan yang kurang
sesuai, emosi, budaya, bahasa, persepsi individu serta latar belakang anggota di dalam sesebuah
organisasi yang juga dari pelbagai peringkat. Hubungan komunikasi yang baik mampu
mewujudkan iklim komunikasi yang sihat dan melicinkan perjalanan pengurusan atau sistem
yang diamal dalam sesebuah unit, bahagian atau jabatan di dalam sesebuah organisasi. Kajian
terhadap kepuasan komunikasi dikaitkan dengan keperluan pekerja (Cotton,1996, Wall
et.al,1995), hubungan penyelia dengan pekerja(Hatfield dan Huseman,1982

[AUTHOR NAME] 1
KEMAHIRAN KOMUNIKASI KEPENGURUSAN SCCG3143

2.0 PENYATAAN MASALAH DAN ISU

Weiss (1985) berpendapat bahawa persekitaran maklumat adalah iklim komunikasi yang positif
seperti keterbukaan, mudah dihubungi, bekerjasama dan penglibatan dalam kalangan kakitangan
organisasi turut berperanan dalam komunikasi organisasi. Beliau juga berpendapat bahawa
persekitaran atau iklim yang positif akan meningkatkan kepuasan kerja, mengurangkan kos
akibat ketidakhadiran dan pusing ganti dan meningkatkan kepercayaan. Keadaan ini akan dapat
membantu organisasi mempertingkatkan kepuasan kerja kakitangan dan mempereratkan
hubungan dan tingkahlaku antara ahli dalam organisasi. Secara tidak langsung ini akan
memberikan impak dan pengaruh terhadap kepuasan komunikasi di dalam organisasi.

Dalam sesebuah organisasi, komunikasi memainkan peranan yang amat penting kepada para
pekerja ketana mereka memerlukan maklumat dalam melaksanakan tugas harian mereka.
Komunikasi merupakan antara elemen penting dalam menentukan kejayaan organisasi tetapi
seringkali dianggap mudah. Selain itu, ia turut menimbulkan masalah di mana penerimaan
maklumat yang tidak tepat dan tidak jelas akan menyebabkan para pekerja tidak akan mendapat
kepuasan dalam melakukan tugas yang dipertanggungjawabkan.

Tahap kepuasan seseorang pekerja dapat diukur serta dilihat apabila melakukan sesuatu tugas.
Kebiasaannya, para pekerja akan melakukan tugas mereka dengan baik sekiranya maklumat yang
diterima dari pihak atasan adalah tepat, jelas dan teratur. Manakala, sekiranya hasil tugas yang
diberi tidak memuaskan hati pihak atasan, ini menunjukkan bahawa pekerja tidak mendapat
kepuasan dalam kerja mereka.

Penerimaan maklumat yang tepat amat diperlukan bagi tujuan untuk mengelakkan kesan negatif
yang akan mempengaruhi produktiviti sesebuah organisasi. Menurut George dan Jon(1996),
komunikasi akan lebih efektif apabila kesemua ahli dalam organisasi berkongsi maklumat antara
satu sama lain dan semua individu yang terlibat dapat memahami maklumat yang disampaikan
dengan jelas. Komunikasi yang jelas akan membantu pekerja serta organisasi dalam usaha
meningkatkan motivasi, prestasi kerja dan organisasi serta mengurangkan masalah
pemberhentian pekerja dalam organisasi.

[AUTHOR NAME] 2
KEMAHIRAN KOMUNIKASI KEPENGURUSAN SCCG3143

3.0 CADANGAN MENGATASI MASALAH INI

3.1 peranan pihak pengurus

Untuk membina interaksi dan hubungan keorganisasian yang baik, sudah pasti
melibatkan sokongan yang kuat dari pihak pengurusan bagi menggalakkan perubahan dan
seterusnya meningkatkan penglibatan kakitangan dalam program pembaharuan (Rosli, 2015).
Hal ini disokong oleh Nadiah et al. (2015) yang turut berpendapat bahawa sokongan pengurusan
memainkan peranan penting dalam meningkatkan hubungan antara keberkesanan audit dalaman
yang mana berkait rapat dengan pelaksanaan aktiviti komunikasi. Oleh yang demikian, ia bukan
sahaja memberi peluang kepada kakitangan untuk menonjolkan diri dengan kemahiran yang ada,
bahkan meningkatkan keyakinan kakitangan untuk mencuba perkara baharu. Sokongan pihak
pengurusan dapat dilihat dari segi bentuk latihan dan kursus kepada kakitangan dalam
meningkatkan kepakaran mereka. Kepakaran yang biasanya diperoleh daripada pengetahuan,
pengalaman dan latihan yang konsisten dijangka dapat meningkatkan kebolehan kakitangan
dalam melaksanakan tugas dan seterusnya meningkatkan kualiti kerja (Noor Nizah, 2012).

3.2 pembangunan sumber manusia

Pembangunan sumber manusia mempunyai hubungan positif di antara sokongan


pengurusan atasan, kepuasan kerja dan komitmen keorganisasian. Hasil kajian juga mendapati
apabila pengurusan atasan mempunyai matlamat yang jelas dan dibantu oleh pembangunan
sumber manusia yang cekap dalam pelaksanaannya, maka kakitangan dapat memberi komitmen
sepenuhnya terhadap tugas mereka. Suhailawatie et al. (2015) pula mendapati, keberkesanan
komunikasi dalaman di antara pihak pengurusan atasan dengan kakitangan dapat membina
reputasi positif kerana majoriti kakitangan mengakui, dengan berinteraksi dengan pihak
pengurusan atasan dapat membantu kakitangan menjadi jurucakap kepada syarikat. Hal ini
disokong oleh Shao et al. (2016) yang mendapati, sokongan pengurusan atasan dikenal pasti
sebagai faktor penting terhadap kejayaan sistem perusahaan sesebuah organisasi.

[AUTHOR NAME] 3
KEMAHIRAN KOMUNIKASI KEPENGURUSAN SCCG3143

3.3 mesej bersasaran

Mesej bersasaran turut dikaitkan dengan keberkesanan sesuatu komunikasi. Mesej


bersasaran adalah bermaksud mencari khalayak yang spesifik bagi memastikan mesej sampai
kepada sasaran (Pate & Buchner, 2013). Menurut Griffin dan Ebert (2006), sasaran boleh
dibahagikan kepada tiga kategori. Ini termasuk sasaran jangka panjang, jangka pertengahan dan
jangka pendek. Sasaran mesej ke atas khalayak yang spesifik harus selaras dengan visi, misi dan
prinsip organisasi. Ini supaya sasaran tersebut dapat memenuhi dan memberi sumbangan kepada
misi dan matlamat organisasi. Sifat-sifat sasaran ialah tetap, mempunyai satu tempoh tertentu,
menggambarkan suatu arah yang jelas, realistik dan dapat dicapai oleh organisasi (Gaspersz,
2007). Sesebuah mesej perlu dipastikan sampai kepada sasaran, diterima dan disimpan oleh
sasaran (Mohd Yusof, 2002). Justeru, pendedahan berterusan mesej perlu dilakukan untuk satu
tempoh yang munasabah bagi memastikan mesej tersebut sampai kepada sasaran yang dituju.
Oleh kerana itu, setiap mesej yang ingin disampaikan perlu digubal dan dilihat kembali
kandungan mesej tersebut serta keberkesanannya kepada organisasi.

3.4 penggunaan media baharu

Hal ini turut disokong oleh Faradillah et al. (2015) dengan menekankan penggunaan
media baharu bagi membantu penyampaian serta penyebaran mesej dengan mudah dan pantas.
Penggunaan media baharu yang betul mampu memberi impak yang besar kepada organisasi,
kerana media baharu semakin berkembang dan digunakan oleh khalayak tanpa mengira usia.
Oleh yang demikian, organisasi perlu mengambil langkah yang sewajarnya agar mesej secara
bersasaran dapat dilaksanakan dengan berkesan. Pengggunaan saluran media dan komunikasi
yang sesuai dilihat dapat membantu meningkatkan kesedaran dalam sesuatu organisasi. Pihak
pengurusan harus memanfaatkan perkembangan teknologi pada masa kini. Teknologi media dan
komunikasi merupakan sebahagian daripada alat komunikasi. Teknologi media dan komunikasi
pada hari ini mempunyai pelbagai aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, WeChat, Facebook dan
sebagainya yang menjadikan komunikasi boleh dilakukan tanpa halangan. Justeru pemilihan
saluran komunikasi yang tepat, mampu menyebarkan maklumat dengan tepat dan dengan itu
mampu meningkatkan keberkesanan komunikasi.

[AUTHOR NAME] 4
KEMAHIRAN KOMUNIKASI KEPENGURUSAN SCCG3143

4.0 KESIMPULAN

Kejayaan sesebuah organisasi bergantung kepada pekerja aktif dan produktif. Adalah
perlu bagi pihak majikan mahir menguruskan komunikasi dengan pekerja bawahannya kerana
proses komunikasi yang berkesan merupakan faktor penting dalam meningkatkan prestasi kerja
dan kepuasan kerja dalam kalangan pekerja bawahan. Justeru itu, kepuasan kerja didapati
mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan kepuasan kerja dan komitmen terhadap
organisasi.

Keberkesanan komunikasi dalam organsiasi adalah sangat penting, ini kerana bermula
dengan proses komunikasi yang lancar maka kerjasama dalam pasukan antara rakan sekerja
menjadikan meningkatkan kualiti kerja dan membina kepuasan kerja dalam setiap organisasi.
Kerja berpasukan yang berkesan juga akan mengurangkan masalah pembaziran tenaga dan
meningkatkan semangat dan daya motivasi di kalangan ahli pasukan dalam organisasi.

Komunikasi merupakan proses perkongsian maklumat atau mesej yang penting dalam
organisasi. Sesebuah organisasi tidak dapat berjalan lancar sekiranya proses komunikasi dalaman
tidak dilaksanakan dengan baik dan sistematik. Ia bukan sahaja memberi kesan kepada
ketidakpuasan hati pekerja, malah pekerja hanya datang ke tempat kerja untuk memenuhi
tuntutan kerja dan mencari rezeki tanpa merasa kepunyaan terhadap organisasi dan berkerja
untuk sama-sama mencapai matlamat organisasi.

[AUTHOR NAME] 5
KEMAHIRAN KOMUNIKASI KEPENGURUSAN SCCG3143

5.0 RUJUKAN

Faradillah Iqmar Omar, Samsudin A. Rahim, & Ali Salman. (2015). Penyertaan digital dan ciri

keusahawanan dalam pemerkasaan usahawan wanita di Malaysia. Jurnal Komunikasi,

31(1), 241-256

Gaspersz, V. (2007). Lean six sigma for manufacturing and service industries: Strategi dramatik

reduksi cacat/kesalahan, biaya, inventori, dan lead time dalam Waktu kurang dari 6 bulan

(Terj.). Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Government Communication

Service. (2014). Writing a communication strategy. London: Author

Greenberg, J., & Baron, R. A. (1997). Behavior in organizations: Understanding and managing

the humanside of work (6th ed.). New Jersey: Prentice Hal

Mohd Yusof Abdullah. (2002). Merancang kempen komunikasi berasaskan penilaian formatif.

Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 17, 43-56.

Noor Nizah Zakaria. (2012). Kesan kualiti audit dan sokongan pengurusan terhadap

keberkesanan fungsi audit dalaman sektor awam di Malaysia (Tesis Sarjana, Program

Perakaunan, Graduate School of Business, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi).

Nadiah Hassan, Mohd Mohid Rahmat, & Zakiah Muhammaddun Mohamed. (2015). Sistem

kawalan dalaman, sokongan pengurusan dan keberkesanan audit dalaman sektor awam di

Malaysia. Asian Journal of Accounting and Governance, 6, 1- 12.

Weiss, W. H. (1985). Communication: key to successful supervision. The Wall Street Journal,

19, 237-245.

[AUTHOR NAME] 6
KEMAHIRAN KOMUNIKASI KEPENGURUSAN SCCG3143

[AUTHOR NAME] 7

Anda mungkin juga menyukai