Anda di halaman 1dari 15

SK BUKIT BAYAS

SEMAKAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT) PASCA COVID


19 BAHASA MELAYU TAHUN 2
2020

MINGGU TEMA / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD CATATAN


/TARIKH TAJUK KANDUNGAN PRESTASI

MINGGU 1.1 Mendengar dan 1.1.1 Mengajuk dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang
27 memberikan mengandungi pelbagai bunyi; Buku
(19-23 TEMA: 5- respons ii) konsonan 1 teks
JULAI 2020) JATI DIRI, iii) diftong Tahu
m.s 7
PATRIOTISM 2.1 Asas membaca 2
E DAN dan memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai, dan Tahun dan
KEWARGAN memahami; faham
EGARAAN i) perkataan dua suku kata dan tiga suku kata 3
Tahu, faham dan
ii) frasa
Tajuk: 14- boleh buat
iii) ayat
Hidup 3.2 Menulis perkataan,
Berbakti frasa, dan ayat yang 4
bermakna 3.2.1 Membina dan menulis
Tahu, faham dan
boleh buat dengan
i) perkataan, beradab
5.1 Memahami fungsi
dan menggunakan 5
golongan kata Tahu, faham dan
mengikut konteks boleh buat dengan
5.1.1 Memahami, mengenal pasti dan menggunakan golongan kata beradab terpuji
mengikut konteks; 6
iii) kata ganti nama Tahu, faham dan
boleh buat dengan
beradab mithali
1.1Mendengar dan 1
1.1.1 Mengajuk dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang
memberikan respons Tahu
mengandungi pelbagai bunyi;
2
MINGGU iv) vokal Tahun dan
28 2.1 Asas membaca berganding faham
(26 -30 dan memahami 3 Buku
JULAI 2020) 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai, dan Tahu, faham dan
teks
TEMA: 5- memahami; boleh buat
m.s 13
JATI DIRI, i) perkataan dua suku kata dan tiga suku kata
PATRIOTISM ii) frasa 4
E DAN 2.2 Membaca, iii) ayat Tahu, faham dan
KEWARGAN memahami, dan boleh buat dengan
beradab
EGARAAN menaakul bahan grafik
2.2.1 Membaca, memahami, dan menaakul bahan untuk mendapatkan; 5
dan bukan grafik
Tahu, faham dan
Tajuk: 15- i) kosa kata
boleh buat dengan
Oh, beradab terpuji
Malaysiaku! 3.2 Menulis perkataan, 3.2.1 Membina dan menulis
6
frasa, dan ayat yang ii) frasa
Tahu, faham dan
bermakna boleh buat dengan
beradab mithali
5.1.1 Memahami, mengenal pasti dan menggunakan golongan kata
mengikut konteks;
5.1 Memahami fungsi iii) penjodoh bilangan
dan menggunakan
golongan kata
mengikut konteks

1
Tahu
1.1 Mendengar dan 1.1.1 Mengajuk dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang
2
memberikan respons mengandungi pelbagai bunyi; Tahun dan
v) digraf faham
3
2.2 Membaca, 2.2.1 Membaca, memahami, dan menaakul bahan untuk mendapatkan; Tahu, faham dan
MINGGU 1.1Mendengar dan 1.1.1 Mengajuk dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang Buku
30 memberikan respons mengandungi pelbagai bunyi; teks
(09 – 13 vi) konsonan bergabung m.s 13
OGOS 2.2 Membaca,
2020) memahami, dan
menaakul bahan grafik 2.2.1 Membaca, memahami, dan menaakul bahan untuk mendapatkan;
dan bukan grafik ii) idea tersirat
TEMA: 5- 3.2 Menulis perkataan,
JATI DIRI, frasa, dan ayat yang 1
PATRIOTISM bermakna Tahu
E DAN 2
KEWARGAN Tahun dan
EGARAAN 3.2.2 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan; faham
5.1 Memahami fungsi ii) bercapah 3
dan menggunakan
Tajuk: 15- golongan kata
Tahu, faham dan
Oh, boleh buat
mengikut konteks
Malaysiaku! 4
Tahu, faham dan
5.1.3 Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata adjektif boleh buat dengan
beradab
mengikut konteks
5
Tahu, faham dan
boleh buat dengan
beradab terpuji
6
Tahu, faham dan
boleh buat dengan
beradab mithali

MINGGU TEMA: 6- 1.1Mendengar & 1.1.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap; 1 Tahu Buku
ALAM memberikan respons i) soalan 2 Tahun dan
31 teks
SEKITAR ii) suruhan faham
(16 – 19 DAN 2.3Membaca & m.s
OGOS TEKNOLOGI mengapresiasi karya 2.3.1 Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan 3 Tahu, faham dan 22
2020) HIJAU sastera & bukan bukan sastera; boleh buat
sastera i) cerita 4
Tahu, faham dan
Tajuk: 3.2 Menulis perkataan, boleh buat dengan
16-Alamku frasa &ayat yang 3.2.1 Membina dan menulis; beradab
Sayang bermakna i) perkataan 5
ii) frasa Tahu, faham dan
5.1Memahami fungsi & boleh buat dengan
megunakan gol kata beradab terpuji
mengikut konteks 5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata tugas mengikut 6
konteks Tahu, faham dan
iv) kata sendi nama boleh buat dengan
beradab mithali

MINGGU TEMA: 6- 1.1 Mendengar & 1.1.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap; Buku
ALAM memberikan respons iii) pesanan
32 teks
SEKITAR
(25 – 27 2.3 Membaca & m.s 22
DAN
OGOS TEKNOLOGI mengapresiasi karya 2.3.1 Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan
2020) HIJAU sastera & bukan bukan sastera;
sastera i) cerita

Tajuk: 3.2 Menulis perkataan,


16-Alamku frasa &ayat yang 3.2.1 Membina dan menulis;
Sayang bermakna iii) ayat

5.2 Memahami dan


menggunakan 5.2.1 Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata terbitan mengikut
pembentukan kata konteks;
mengikut konteks i) kata berimbuhan awalan
ii) kata berimbuhan akhiran
1
Tahu
2
Tahun dan
faham
3
Tahu, faham dan
boleh buat
4
Tahu, faham dan
boleh buat dengan
beradab
5
Tahu, faham dan
boleh buat dengan
beradab terpuji
6
Tahu, faham dan
boleh buat dengan
beradab mithali

MINGGU 1.2bertutur utk 1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi secara bertatasusila. Buku
TEMA: 6- menyampaikan
33 maklumat idea bg teks
ALAM
(30 OGOS – pelbagai tujuan. m.s 22
SEKITAR
03 SEPT DAN
2020) TEKNOLOGI 2.3 Membaca & 2.3.1 Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan
HIJAU mengapresiasi karya bukan sastera;
sastera & bukan ii) pantun
sastera
Tajuk: 3.2.1 Membina dan menulis;
16-Alamku 3.2 Menulis pkt frasa i) perkataan
Sayang &ayat yg bmakna ii) frasa
iii) ayat
5.2Memahami & 1
menggunakn Tahu
pembentukan kata 5.2.2 Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata majmuk 2
mengikut konteks Tahun dan
mengikut konteks; faham
i) kata majmuk rangkai kata bebas 3
Tahu, faham dan
boleh buat
4
Tahu, faham dan
boleh buat dengan
TEMA: 6- beradab
MINGGU ALAM 5 Buku
34 SEKITAR Tahu, faham dan teks
DAN boleh buat dengan
(06 – 10 1.2bertutur utk 1.2.2 Menyampaikan maklumat daripada bahan m.s 22
beradab terpuji
SEPT 2020) TEKNOLOGI menyampaikan 6
HIJAU maklumat idea bg Tahu, faham dan
pelbagai tujuan. boleh buat dengan
2.3.1 Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan beradab mithali
Tajuk: 2.3 Membaca & bukan sastera;
16-Alamku mengapresiasi karya iii) lagu kanak-kanak
Sayang sastera & bukan
sastera
3.2.4 menulis secara imlak
3.2 Menulis pkt frasa ii) frasa
&ayat yg bmakna
5.2.3 Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata ganda mengikut
5.2Memahami &
menggunakn konteks;
pembentukan kata i) kata ganda
mengikut konteks
MINGGU 1.2 Bertutur utk
1
35 TEMA: 6- menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat daripada bahan Tahu Buku
(13 – 17 ALAM maklumat idea bg 2 teks
SEKITAR pelbagai tujuan Tahun dan
SEPT 2020) m.s 29
DAN faham
TEKNOLOGI 2.2 Membaca, 3
HIJAU memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami, dan menaakul bahan untuk mendapatkan; Tahu, faham dan
menaakul bahan grafik ii) idea tersurat boleh buat
Tajuk: 17- dan bukan grafik iii) idea tersirat 4
Kebersihan Tahu, faham dan
Alam 3.3 Menghasilkan boleh buat dengan
Tanggungjaw penulisan beradab
ab Bersama 3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan naratif secara; 5
5.3 Memahami dan i) terkawal Tahu, faham dan
membina ayat boleh buat dengan
mengikut konteks beradab terpuji
5.3.1 Memahami dan membina ayat mengikut konteks; 6
Tahu, faham dan
i) ayat penyata
boleh buat dengan
beradab mithali

MINGGU TEMA: 6- Buku


36 ALAM 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menyampaikan maklumat daripada bahan teks
(20 – 23 SEKITAR menyampaikan m.s 29
DAN maklumat dan idea bg
SEPT 2020) TEKNOLOGI pelbagai tujuan
HIJAU
2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan
Tajuk: 17- mengapreasiasikan bukan sastera;
Kebersihan karya sastera dan i) cerita 1
Alam bukan sastera Tahu
Tanggungjaw 2
ab Bersama 3.3 Menghasilkan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek; Tahun dan
penulisan i) ejaan faham
3
5.3 Memahami dan 5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan menggunakan bentuk ayat mengikut Tahu, faham dan
membina ayat konteks. boleh buat
mengikut konteks i) ayat tunggal 4
Tahu, faham dan
boleh buat dengan
beradab
5
Tahu, faham dan
boleh buat dengan
beradab terpuji
6
Tahu, faham dan
boleh buat dengan
beradab mithali
MINGGU TEMA: 6- Buku
37 ALAM 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menyampaikan maklumat daripada bahan teks
SEKITAR menyampaikan
(27 SEPT – m.s
DAN maklumat dan idea bg
1 OKT TEKNOLOGI pelbagai tujuan 35
2020) HIJAU
2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan
Tajuk: 18- mengapreasiasikan bukan sastera;
Mesrai Alam karya sastera dan ii) pantun
bukan sastera

3.3 Menghasilkan 3.3.4 menulis secara imlak


penulisan iii) ayat
4.2 Menghayati
keindahan dan 4.2.1 melafazkan pantun dengan intonasi yang betul
kesantunan Bahasa
dalam bahan sastera

MINGGU 1
38 TEMA: 6- 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menyampaikan maklumat daripada bahan Tahu Buku
ALAM menyampaikan teks
(4 – 8 OKT 2
SEKITAR maklumat dan idea bg Tahun dan
2020) pelbagai tujuan m.s 35
DAN faham
TEKNOLOGI 3
HIJAU 2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan Tahu, faham dan
mengapreasiasikan bukan sastera; boleh buat
Tajuk: 18- karya sastera dan iii) lagu kanak-kanak 4
Mesrai Alam bukan sastera Tahu, faham dan
boleh buat dengan
beradab
3.2 Menulis pkt frasa 3.2.4 menulis secara imlak 5
&ayat yg bmakna iii) ayat Tahu, faham dan
boleh buat dengan
4.2 Menghayati beradab terpuji
keindahan dan 4.2.2 Menyanyikan dengan sebutan dan intonasi yang betul. 6
kesantunan Bahasa i) lagu kanak-kanak Tahu, faham dan
dalam bahan sastera boleh buat dengan
beradab mithali

MINGGU 1.2 Bertutur untuk


39 TEMA: 7- menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat daripada bahan Buku
(11 – 15 PERTANIAN maklumat dan idea bg teks
DAN pelbagai tujuan
OKTOBER m.s 44
PENTERNAK
2020) AN 2.3 Membaca dan
mengapreasiasikan 2.3.1 Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan
karya sastera dan bukan sastera;
bukan sastera ii) lagu rakyat
Tajuk: 19-
Hargailah 3.2 Menulis perkataan 3.2.5 menulis secara imlak
Pokok frasa dan ayat yang iii) ayat
bmakna

4.2 Menghayati 4.2.2 Menyanyikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.
keindahan dan i) lagu rakyat
kesantunan Bahasa
dalam bahan sastera

MINGGU 1.1 Mendengar & 1.1.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap;
1
40 memberikan respons iii) pesanan Tahu Buku
(18 – 22 TEMA: 7- 2 teks
PERTANIAN 2.3 Membaca & Tahun dan
OKTOBER mengapresiasi karya 2.3.1 Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan M.s 44
DAN faham
2020) PENTERNAK sastera & bukan bukan sastera; 3
AN sastera i) cerita Tahu, faham dan
boleh buat
3.3 Menghasilkan 4
penulisan 3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan naratif secara; Tahu, faham dan
Tajuk: 19- i) terkawal boleh buat dengan
Hargailah 5.2 Memahami dan beradab
Pokok menggunakan 5.2.1 Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata terbitan mengikut 5
pembentukan kata konteks; Tahu, faham dan
mengikut konteks i) kata berimbuhan awalan boleh buat dengan
ii) kata berimbuhan akhiran beradab terpuji
6
Tahu, faham dan
boleh buat dengan
beradab mithali

Buku
MINGGU TEMA: 7- 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menyampaikan maklumat daripada bahan 1 teks
41 PERTANIAN menyampaikan Tahu M.s 49
(25 – 29 DAN maklumat dan idea bg 2
PENTERNAK pelbagai tujuan Tahun dan
OKTOBER AN faham
2020) 2.3 Membaca & 2.3.1 Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan 3
Tajuk:20- mengapresiasi karya Tahu, faham dan
bukan sastera;
Ternakan sastera & bukan boleh buat
i) cerita
yang sastera 4
Berfaedah Tahu, faham dan
3.3 Menghasilkan boleh buat dengan
3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan naratif secara; beradab
penulisan i) terkawal 5
Tahu, faham dan
5.3 Memahami dan 5.3.1 Memahami dan membina ayat mengikut konteks; boleh buat dengan
membina ayat
i) ayat penyata beradab terpuji
mengikut konteks 6
Tahu, faham dan
boleh buat dengan
beradab mithali
MINGGU 1.2 Bertutur untuk 1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi secara 1
42 TEMA: 7- menyampaikan bertatasusila Tahu Buku
(01 – 05 PERTANIAN maklumat dan idea bg 2
teks
DAN pelbagai tujuan Tahun dan
NOVEMBER PENTERNAK 2.2 Membaca, faham 49
2020 memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami, dan menaakul bahan untuk mendapatkan; 3
AN
ii) idea tersurat Tahu, faham dan
menaakul bahan grafik
iii) idea tersirat boleh buat
Tajuk:20- dan bukan grafik
Ternakan 4
3.3 Menghasilkan Tahu, faham dan
yang
penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek; boleh buat dengan
Berfaedah
i) ejaan beradab
5.2 Memahami dan 5
5.2.1 Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata terbitan mengikut Tahu, faham dan
menggunakan
boleh buat dengan
pembentukan kata konteks;
beradab terpuji
i) kata berimbuhan awalan
mengikut konteks ii) kata berimbuhan akhiran 6
Tahu, faham dan
boleh buat dengan
beradab mithali
MINGGU 1.3 Bertutur untuk 1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi secara 1
43 TEMA: 7- menyampaikan bertatasusila Tahu Buku
(08 – 12 PERTANIAN maklumat dan idea 2 teks
DAN bg pelbagai tujuan Tahun dan
NOVEMBER PENTERNAK m.s 55
faham
2020 AN 2.2 Membaca, 3
memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami, dan menaakul bahan untuk mendapatkan; Tahu, faham dan
Tajuk:21- menaakul bahan grafik ii) idea tersurat boleh buat
Rajin dan dan bukan grafik iii) idea tersirat 4
Usaha Tahu, faham dan
Tangga 3.3 Menghasilkan boleh buat dengan
Kejayaan penulisan beradab
3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek; 5
5.2 Memahami dan i) ejaan Tahu, faham dan
menggunakan boleh buat dengan
pembentukan kata 5.2.1 Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata terbitan mengikut beradab terpuji
mengikut konteks konteks; 6
i) kata berimbuhan awalan Tahu, faham dan
ii) kata berimbuhan akhiran boleh buat dengan
beradab mithali

MINGGU 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menyampaikan maklumat daripada bahan


44 TEMA: 8- menyampaikan Buku
(15 – 19 INTEGRITI maklumat dan idea bg teks
pelbagai tujuan
NOVEMBER m.s 64
Tajuk: 22-
2020 Anak yang 2.3 Membaca & 2.3.1 Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan
Baik mengapresiasi karya bukan sastera;
sastera & bukan i) cerita
sastera
3.3 Menghasilkan
penulisan 3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan naratif secara;
i) terkawal
5.3 Memahami dan
membina ayat 5.3.1 Memahami dan membina ayat mengikut konteks;
mengikut konteks i) ayat penyata

MINGGU TEMA: 8- 1.1.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap;


1
45 INTEGRITI 1.1 Mendengar & iii) pesanan Tahu Buku
memberikan
(22 – 26 2 teks
Tajuk: 22- respons Tahun dan
NOVEMBER Anak yang m.s 64
faham
2020 Baik 2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan 3
mengapresiasi karya bukan sastera; Tahu, faham dan
sastera dan bukan i) cerita boleh buat
sastera 4
Tahu, faham dan
3.3 Menghasilkan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek; boleh buat dengan
penulisan i) ejaan beradab
5
Tahu, faham dan
5.3 Memahami dan 5.3.1 Memahami dan membina ayat mengikut konteks; boleh buat dengan
membina ayat beradab terpuji
i) ayat penyata
mengikut konteks 6
Tahu, faham dan
boleh buat dengan
beradab mithali

MINGGU 1.2 Bertutur untuk 1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi secara bertatasusila. Buku
46 TEMA: 8- menyampaikan teks
(29 NOV – INTEGRITI maklumat dan idea bg m.s 69
pelbagai tujuan
03
Tajuk: 23- 2.3.1 Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan
DISEMBER Amalan Baik 2.3 Membaca dan bukan sastera;
2020 di Sekolah mengapresiasi karya i) cerita
sastera dan bukan
sastera
3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek;
3.3 Menghasilkan
i) ejaan
penulisan

5.3 Memahami dan 5.3.1 Memahami dan membina ayat mengikut konteks;
membina ayat i) ayat penyata
mengikut konteks

MINGGU 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menyampaikan maklumat daripada bahan Buku
47 TEMA: 8- menyampaikan teks
(06 – 10 INTEGRITI maklumat dan idea m.s 69
bagi pelbagai tujuan.
DISEMBER
Tajuk: 23-
2020 Amalan Baik 2.3 Membaca dan
di Sekolah mengapresiasi karya 2.3.2 membaca dan mempersembahkan karya
sastera dan bukan
sastera

3.2 Menulis perkataan


3.2.3 Mencatat maklumat tentang sesuatu perkara
frasa dan ayat yang
bermakna

4.3 Menghasilkan
bahan sastera dengan 4.3.1 Mencipta secara terkawal dan mempersembahkan;
menyerapkan ii) pantun empat kerat
keindahan dan
kesantunan Bahasa
serta
mempersembahkannya
secara kreatif
MINGGU TEMA: 8- 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menyampaikan maklumat daripada bahan Buku
1
48 INTEGRITI menyampaikan Tahu teks
(13 – 17 maklumat dan idea 2 m.s 75
Tajuk: 24- bagi pelbagai tujuan. Tahun dan
DISEMBER Berbuat Baik faham
2020 Selalu 2.3 Membaca dan 3
mengapresiasi karya 2.3.2 membaca dan mempersembahkan karya
Tahu, faham dan
sastera dan bukan boleh buat
sastera 4
Tahu, faham dan
3.2 Menulis perkataan boleh buat dengan
3.2.3 Mencatat maklumat tentang sesuatu perkara
frasa dan ayat yang beradab
bmakna 5
Tahu, faham dan
4.3 Menghasilkan boleh buat dengan
bahan sastera dengan 4.3.1 Mencipta secara terkawal dan mempersembahkan; beradab terpuji
menyerapkan ii) pantun empat kerat 6
keindahan & Tahu, faham dan
kesantunan Bahasa boleh buat dengan
serta beradab mithali
mempersembahkannya
secara kreatif