Anda di halaman 1dari 22

BENGKEL ADD MATHS/CIKGU MANAF 2019

BENGKEL MATEMATIK TAMBAHAN


2019

MOMO PAPER 2

(MINIMUM ONE MARK ONLY)

TARGET LULUS

NAMA:_________________________________________

TINGKATAN:____________________________________

DISEDIAKAN OLEH:

ABDUL MANAF BIN CHE AMAT

PANITIA MATEMATIK TAMBAHAN

SMK INDERAPURA

KAEDAH PERMARKAHAN
BENGKEL ADD MATHS/CIKGU MANAF 2019

TEKNIK PEMARKAHAN
Periksa semua jawapan Pilih EMPAT soalan terbaik Tuliskan EX pada markah
Bahagian B dan DUA soalan soalan yang selebihnya.
terbaik untuk Bahagian C

PANDUAN PEMARKAHAN
Pengetahuan Kemahiran Nilai
Markah diberi untuk Markah diberi untuk kerja Markah diberi untuk jawapan
respons/ jawapan calon, calon, sesuai dengan calon, sesuai dengan Nilai
sesuai dengan. Kemahiran yang ditaksir, yang ditaksir, sebagaimana
Pengetahuan yang ditaksir, sebagaimana dinyatakan dinyatakan dalam Peraturan
dalam Peraturan Permarkahan.
sebagaimana dalam
Permarkahan.
Peraturan Permarkahan.

Pkotak Pbulat K N kotak


N bulat

P1 P1 K1 N1 N1

Pengetahuan Pengetahuan Melibatkan penggunaan rumus Nilai betul Nilai betul


betul betul atau panduan yang betul atau sebagaimana sebagaimana
sebagaimana sebagaimana yang setara dalam peraturan nilai sebelum
dalam peraturan nilai sebelum permarkahan
permarkahan

KESILAPAN DAN PEMOTONGAN MARKAH

MR OW PA SS
- 1 daripada markah N - 1 atau – 2 daripada -1 daripada markah N -1 daripada markah N
apabila data soalan silap markah N apabila langkah- apabila melakukan apabila langkah-langkah/
dibaca, kecuali dinyatakan langkah penting tidak penghampiran diperingkat jawapan tidak ditunjukkan
dalam Peraturan ditulis. awal (< dengan jelas dan teratur
Permarkahan. daripada tiga angka atau tidak sempurna.
bererti), kecuali
dinyatakan dalam
Peraturan
Permarkahan.

PENGGUNAAN SIMBOL SEMASA PEMARKAHAN

BOD SOS BC EX
Menandakan kes kurang Menandakan ada Menandakan jawapan/ Berlebihan soalan dijawab.
pasti tetapi markah diberi penyelesaian lain yang lebih kerja calon yang telah
kepada calon. baik telah diambil. dibatalkan.
BENGKEL ADD MATHS/CIKGU MANAF 2019

PERSAMAAN SERENTAK
BENGKEL ADD MATHS/CIKGU MANAF 2019

SITUASI PERMARKAHAN

SITUASI 1 2 x  y  1 dan 2 x 2  y 2  xy  5 . Beri


Selesaikan persamaan serentak
SIMULTANEOU jawapan anda betul kepada tiga tempat perpuluhan.
S EQUATIONS (5 markah)

TEKNIK PEMARKAHAN ANALISIS DAN FOKUS MARKAH

 Latih pelajar dapat


Menukar kepada tajuk x atau y menukar perkara rumus/
tajuk dengan betul.
1 y
y  1  2 x atau x  atau setara P1
 Pastikan pelajar dapat
2
memasukkan olahan nilai
dengan betul dalam
Menghapuskan x atau y
persamaan yang tak diolah.

2 x 2  *(1  2 x) 2  x(1  2 x)  5  Pastikan pelajar dapat


atau K1 menukar dalam bentuk am
kuadratik ax  bx  c  0 .
2
2
 1 y   1 y 
  y  y * 5
2
2* 
 2   2   Pastikan pelajar dapat
menggunakan rumus
Menyelesaikan persamaan kuadratik, untuk mencari nilai bagi
Samada guna humus atau sesuatu pembolehubah.
Penyempurnaan kuasa dua. b  b 2  4ac
x
2a
(3)  (3) 2  4(4)( 4) K1
x
2(4)  Pastikan pelajar dapat
atau mengantikan nilai pertama
yang diperolehi untuk
mencari nilai kedua
( 1)  (1) 2  4(2)( 9) dengan betul.
y
2(2)
 Pastikan pelajar dapat
mengenalpasti jawapan
yang didapati menepati
Menentukan nilai x atau y dahulu,
kehendak soalan atau
tidak contohnya 3 titik
x  1.443,  0.693 atau N1 perpuluhan, 3 angka
y=-1.886, 2.386 bererti. Jika tiada arahan ,
pastikan sentiasa dalam 4
ATAU angka bererti jira
perpuluhan.
y=-1.886, 2.386 atau
K1
x  1.443,  0.693  Pastikan pelajar
mengetahui kelogikan
jawapan atau silap

pengiraan contohnya ve


BENGKEL ADD MATHS/CIKGU MANAF 2019

1
x+ y =1
SITUASI 2: Selesaikan persamaan serentak 2 dan y 2 −10=2 x .

PERATURAN FOKUS MARKAH PENGETAHUAN (P) DAN KEMAHIRAN


PERMARKAHAN (K)
1 P1
x=1− y P1 Menukar dalam sebutan x atau y dengan betul.
2 atau y = 2 – 2x atau
y 2−10
x= K1
2 atau Menghapuskan x atau y dengan ungkapan yang ditukar dengan
betul.
y=√ 2 x+10 atau setara

K1
Menghapuskan x atau y Menggunakan rumus untuk menyelesaikan persamaan jika anda
tidak mahir kaedah pemfaktoran.
1
K1
2
y −10=2 1− y
2 ( ) atau x=
−b± √ b 2−4 ac
(2−2 x )2 −10=2 x 2a
atau
1 Nota :
x+ ( √ 2 x+ 10 )
2 =1 atau setara Guna kalkulator untuk dapat nilai x atau y tolak 1 markah dari
markah nilai.
Menyelesaikan persamaan kuadratik

 pemfaktoran K1
 rumus
 penyempurnaan kuasa dua

(2x + 1)(x – 3) = 0 atau (y + 4)(y – 3) = 0


atau kaedah setara.

N1
Nilai yang diperolehi
1
x=3 ,−
2 atau y = -4 , 3
Markah = 3 daripada 5
atau sebaliknya N1

RAMALAN PERSAMAAN SERENTAK


BENGKEL ADD MATHS/CIKGU MANAF 2019

3 1 1
x + y= + =6
1 Selesaikan persamaan serentak 4 and x y . [6
marks ]

1 1 1 1
x = 2 , 4 or y= 4, 2

2 Selesaikan persamaan serentak berikut;

2 2
2x+ y=4 , 2 x +3 y =52 .

Berikan jawapan yang betul kepada tiga tempat perpuluhan. [5 markah]

x  3.510,  0.0814 y  3.020, 4.163

3 Selesaikan persamaan serentak berikut.

x 1  2 y  0
y 3x
 2
x y
[5 markah]

1 1 1 3
x  , y   ,
3 5 3 5
BENGKEL ADD MATHS/CIKGU MANAF 2019

HUKUM LINEAR
BENGKEL ADD MATHS/CIKGU MANAF 2019

SITUASI 1 Jadual 2 menunjukkan nilai-nilai bagi dua pembolehubah, x dan y yang


diperoleh daripada satu ujikaji. Pembolehubah x dan y dihubungkan oleh
HUKUM y  pk x 1 , dengan keadaan p dan k adalah pemalar .
LINEAR persamaan
x 1 2 3 4 5 6
y 4.0 5.7 8.7 13.2 20.0 28.8
(a) Plot log y melawan ( x  1) , dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1
unit pada paksi- (x + 1) dan 2 cm lepada 0.2 unit pada paksi-log y.
seterusnya, lukiskan garis lurus penyuaian terbaik.
(5 markah)
(b) Gunakan graf anda dari 7(a) untuk mencari nilai
(i ) p
(ii) k (5 markah)
TEKNIK PEMARKAHAN ANALISIS DAN FOKUS MARKAH
(a )
 Latih pelajar menentukan jadual
x+1 2 3 4 5 6 7 N1 baru bagi maklumat plot titik.

log y 0.60 0.76 0.94 1.12 1.30 1.46  Latih pelajar mahirkan
N1 penggunaan skala dan
Nota : kedudukan kertas graf dan titik
 jika jadual tidak ditunjukkan, berikan markah N jika yang sesuai.
semua titik betul.
 Nilai log y sekurang-kurangnya 2 tempat  Latih pelajar dapat memplot
perpuluhan. titik dengan tepat dan bina
K1 garis lurus penyuaian terbaik.
Plot graf log y melawan (x+1)
(paksi betul dan skala seragam)  Pastikan selepas pelajar melukis
graf, terus menentukan nilai
6 * titik ditanda betul K1 kecerunan dan nilai pintasan- y.

Garis lurus penyuaian terbaik N1  Pastikan pelajar mengetahui


(sekurang-kurangnya melalui 3 titik dan seimbang) titik perpuluhan yang perlu
ditulis, biasanya sekurang-
( b) i log y = (x+1) log k + log p kurangnya 2 titik perpuluhan
P1
(boleh imply) kecuali dinyatakan.

(b) ii Gunakan kecerunan  Pastikan pelajar memahami


K1 arahan kehendak soalan.
*m = log k

k = 1.48
atau sebarang nilai N1
apabila dibundarkan
termasuk dalam
julat 1.46 – 1.53
K1 guna nilai pintasan-y
*c = log p
N1
p = 1.82
atau sebarang nilai apabila
dibundarkan termasuk dalam
BENGKEL ADD MATHS/CIKGU MANAF 2019

julat 1.55 – 1.91

SITUASI 2

Jadual 1 menunjukkan nilai-nilai bagi dua pembolehubah , a dan y yang diperolehi daripada satu ujikaji. Pembolehubah x
r
y= px +
dan y dihubungkan oleh persamaan px , dengan keadaan p dan r adalah pemalar.

x 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 5.5


y 5.5 4.7 5.0 6.5 7.7 8.4
Jadual 1

2
a. Plotkan xy melawan x , dengan menggunakan skala 2cm kepada 5 unit pada s kedua-dua paksi.
Seterusnya, lukiskan garis lurus penyuaian terbaik.
[5 markah]

b. Gunakan graf anda dari (a) untuk mencari nilai.

i. p
ii. r
[5 markah]

PERATURAN AGIHAN MARKAH PENGETAHUAN (P)


PERMARKAHAN DAN KEMAHIRAN (K)

N1 N1, N1
7a. Pastikan anda menggunakan kalkulator dan
2 1 4 9 16 25 30.25 melengkapkan jadual dengan betul
x
xy 5.5 9.4 15 26 38.5 46.2
K1
2 N1 Pastikan anda dapat plot graf mengikut paksi yang
Plot xy melawan x dengan K1 betul dan skala seragam.
paksi betul dan skala seragam
N1
Semua titik N1 Pastikan anda tanda titik dengan betul
diplot betul
N1
Buat garis lurus Buat garis lurus penyuaian terbaik.
penyuaian terbaik N1

Markah = 5 daripada 5
r P1
xy= px 2 + K1
7b.i p Pastikan anda terus bina segitiga pada garis lurus
dan cari kecerunan atau ambil 2 titik pada garis dan
K1 tentu nilai kecerunan.
ii. gunakan *m = p
K1
p = 1.33 – 1.45 N1 Pastikan anda mengambil nilai pintasan dari graf .

K1
BENGKEL ADD MATHS/CIKGU MANAF 2019

¿r
c=
gunakan * ¿p N1
r = 4.9 - 5.9
RAMALAN HUKUM LINEAR

1.Jadual 8 menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleubah, x dan y, yang diperoleh daripada satu

eksperimen. Pembolehubah x dan y dihubungkan oleh persamaan a x y  b , dengan keadaan p dan


q ialah pemalar.

x 1 2 3 4 5 6
y 1.78 2.14 2.63 3.16 3.89 4.57
Table 8 / Jadual 8

(a Plot log10 y melawan x ,dengan menggunakan skala 2 cm kepada 0.1 unit pada paksi-y dan 2
cm kepada 1 unit pada paksi-x. Seterusnya, lukis garis lurus penyuaian terbaik.

[4 marks/ markah]

(b) Gunakan graf di 8(a) untuk mencari nilai

(i) a

(ii) b

(iii) y apabila x = 3.5

[6 marks/markah]

a  0.8204

b  1.445
BENGKEL ADD MATHS/CIKGU MANAF 2019

2 Guna kertas graf untuk menjawab soalan ini.

Jadual 9 menunjukkan nilai-nilai dua pembolehubah, x dan y , yang diperolehi


daripada suatu eksperimen. Pembolehubah x dan y dihubungkan oleh persamaan

y  hk 2x dengan keadaan k dan h ialah pemalar.

x 1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 9.0


y 2.51 3.24 4.37 5.75 7.76 10.00

Jadual 9

a) Berdasarkan Jadual 9 , bina satu jadual bagi nilai-nilai


log10 y . [1 markah]

b) Plot
log10 y melawan x , menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x

dan 2 cm kepada 0.1 unit pada


paksi  log10 y . Seterusnya , lukis garis lurus
penyuaian terbaik.
[3 markah]
c) Using the graph in 9 (b) , find the value of
Menggunakan graf di 9 (b) , cari nilai

(i) y apabila x  5.5


(ii) h
(iii) k

log10 y   2log10 k  x  log10 h


C)

(i)
y  5.25

(ii) h  1.905

k  1.096
BENGKEL ADD MATHS/CIKGU MANAF 2019

Kertas2 – graf bukan log


1. SPM 2018
Jadual menunjukkan nilai-nilai bagi dua pembolehubah x dan y yang diperoleh daripada suatu

eksperimen. Satu garis lurus akan diperoleh apabila graf


y 2 melawan 1 diplotkan.
x x

x 1.25 1.43 2.00 2.50 4.00 5.00


y 4.47 4.38 4.18 3.87 2.83 2.24

(a) Berdasarkan jadual, bina satu jadual bagi nilai-nilai


1
dan
y2 .
x x
(b) Plot
y 2 melawan 1 menggunakan skala 2 cm kepada 0.1 unit pada paksi- 1 dan 2 cm
x x x
2
kepada 2 unit pada paksi-
y . Seterusnya, lukis garis lurus penyuaian terbaik.
x
(c) Menggunakan graf
(i) cari nilai y apabila x = 2.7, [ y = 3.75]
(ii) ungkapkan y dalam sebutan x. [ y = √ −4 x+24.97 ]

2. SPM 2017
Jadual menunjukkan nilai-nilai bagi dua pembolehubah x dan y yang diperoleh daripada suatu
hk
eksperimen. Pembolehubah x dan y dihubungkan oleh persamaan y− √ h= dengan keadaan
x
h dan k ialah pemalar.

x 1.5 2.0 3.5 4.5 5.0 6.0

y 4.5 5.25 5.5 6.3 6.34 6.5

(a) Plot xy melawan x, menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 2 cm kepada 5
unit pada paksi-y. Seterusnya lukiskan garis lurus penyuaian terbaik.
(b) Menggunakan graf di (a), cari
(i) nilai h dan nilai k, [51.27,-0.0780]
(ii) nilai y yang betul jika satu daripada nilai-nilai y telah tersalah catat semasa
eksperimen. [6.0]
BENGKEL ADD MATHS/CIKGU MANAF 2019

3. SPM 2016
Jadual menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah x dan y yang diperoleh daripada suatu
q
eksperimen. Pemboleh ubah x dan y dihubungkan oleh persamaan y=2 px+
5x
x 1 2 3 4 5 6
y 3.10 2.30 2.33 2.35 2.72 3.00

(a) Berdasarkan Jadual 10, bina satu jadual nilai-nilai x2 dan xy.
(b) Plotkan xy melawan x2, menggunakan skala 2 cm kepada 5 unit pada paksi-x2 dan 2 cm
kepada 2 unit pada paksi-xy. Seterusnya lukis garis lurus penyuaian terbaik.
(c) Menggunakan graf cari nilai
(i) p, [0.211]
(ii) q. [q = 15]

4. SPM 2015 – sedikit mencabar


Jadual menunjukkan nilai-nilai bagi dua pembolehubah x dan y yang diperoleh daripada suatu
eksperimen. Pembolehubah x dan y dihubungkan oleh persamaan nx = py+xy, dengan keadaan
n dan p ialah pemalar.
x 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
y 2.020 0.770 0.465 0.385 0.351 0.339
1 1
(a) Berdasarkan Jadual, bina satu jadual bagi nilai-nilai dan
y x
1 1 1
(b) Plot melawan menggunakan skala 2 cm kepada 0.1 unit pada paksi- dan 2 cm
y x x
1
kepada 0.5 unit pada paksi- . Seterusnya lukiskan garis lurus penyuaian terbaik.
y
(c) Menggunakan graf di (b), cari nilai
(i) n, [0.260]
(ii) p. [-1.3]
BENGKEL ADD MATHS/CIKGU MANAF 2019

PENYELESAIAN SEGITIGA
BAHAGIAN C
Rajah 7 menunjukkan sebuah segitiga ABC.
SITUASI 1 A

PENYELESAIAN
SEGITIGA
20 cm

65
B
15 cm
C

a. Hitungkan panjang , dalam cm, AC. [2 markah]

b. Suatu sisiempat ABCD dibentuk dengan keadaan AC ialah pepenjuru, ACD =


40 dan AD = 16 cm. Hitungkan dua nilai yang mungkin bagi ADC. [2
markah]
c. Dengan menggunakan ADC yang tirus dari (b), hitungkan
i. panjang, dalam cm, CD .
ii. luas, dalam cm2, sisiempat ABCD itu. [6 markah]
TEKNIK PEMARKAHAN ANALISIS DAN FOKUS MARKAH

12a. Gunakan petua kos dalam ABC untuk mencari AC K1

2 2 2 Menggunakan petua kosinus dengan


AC =20 +15 −2(20 )(15 )kos65 ° K1 betul
2 2 2
19.27 N1 AC =20 +15 −2(20 )(15 )kos65 °

12b. Gunakan petua sin dalam ADC untuk mencari ADC.


K1
Menggunakan petua sinus dengan betul
BENGKEL ADD MATHS/CIKGU MANAF 2019

¿ 19 . 27 16
=
sin D sin 40 K1
P1
50.73 dan 129.27 atau setara dalam minit. N1 Menentukan sudut dan gunakan 180-40
-ADC yang diperolehi dalam (b)
12c.i gunakan
180 – 40 - *ADC P1 K1
Gunakan petua sin atau petua kos dalam ADC K1 Gunakan petua sin atau petua kos dalam
24.89 N1  ADC
1
ab sin C K1
ii. Gunakan 2 untuk ABC atau ADC K1 Menggunakan rumus luas,
Jumlahkan luas
1
*ABC dan *ADC K1 ab sin C
2
290.1 N1 K1
Menentukan jumlah luas *ABC dan
*ADC ikut nilai sudut yang diperolehi.
SOALAN FORMAT SPM 2018 & 2019

1.

Rajah 12

Rajah 12
menunjukkan
sebuah segi
tiga ABC
dengan
keadaan AEC dan ADB ialah garis lurus. Diberi bahawa AB = 14 cm, AE = 7 cm, EC =

14 cm, BC = 16 cm dan
 CED  120 . Hitung

a)
 BAC [2 markah]

b) Panjang dalam cm, DE [3 markah]

c) (i) Lakar sebuah segi tiga A’ BC yang mempunyai bentuk berbeza dari segi
tiga ABC dengan keadaan A’ B = AB. [1 markah]
(ii) Seterusnya, cari luas segi tiga A’ BC . [4 markah]

(a) 49.61°
BENGKEL ADD MATHS/CIKGU MANAF 2019

(b) 5.660//5.662 cm

(c) (i)

(ii) 15.24 cm2

2.

a) Rajah 12(a) menunjukkan segi tiga ABC dan segi tiga AED. AEC ialah garis lurus.

5 cm
8.5 cm
E
B D
8 cm 15.6 cm
C
Rajah 12(a)

Diberi  BAC = 60o, AB = 5 cm, BC = 8 cm, AE = 8.5 cm and ED = 15.6 cm.

Hitung

(i) panjang EC, [3 markah]

(ii)  AED , jika luas segi tiga AED ialah 54 cm2. [2 markah]

(b) Rajah 4(b) menunjukkan sebuah prisma yang mempunyai tapak segi tiga kaki sama.

DE = DF = 10 cm, FE = 8 cm dan AD = 7 cm.

A
C
7 cm
B D

F 10 cm
8 cm
E
BENGKEL ADD MATHS/CIKGU MANAF 2019

Rajah 12(b)

Hitung,

(i) sudut di antara garis AE dengan tapak FED, [2 markah]

(ii)  FAE . [3 markah]

(a) i)56.44° (a) ii)3.464 cm (b) i) 20.81° @ 20° 49’ (b) ii) 15.87 cm2

3. Diagram 1 shows a quadrilateral ABCD such that ∠ ABC is acute.

D 5.2 cm
C
9.8 cm 12.3 cm

9.5 cm
40.5
A

DIAGRAM 1

(a)Calculate

(i) ∠ ABC

(ii) ∠ ADC

2
(iii) the area , in cm , of quadrilateral ABCD.
[8 marks]

(b) A triangle A ' B ' C ' has the same measurements as those given for triangle ABC, i.e.,
' '
A ' C' =12.3 cm, C B = 9.5 cm, dan ∠ B ' A ' C ' = 40.5 °
, but which is different
in shape to triangle ABC .

(i) Sketch the triangle A' B'C' ,


BENGKEL ADD MATHS/CIKGU MANAF 2019

' ' '


(ii) State the size of ∠ ABC
[2 marks]

° ° ' ° ' 2
(a) (i) 57.23 or 57 14 (ii) 106 4 82.38 cm
C'
°
(b) (i) (ii)122.77
°
or 122 46'

A' B' B

NOMBOR INDEKS

Jadual 2 menunjukkan harga dan indeks harga empat bahan, P, Q, R dan S, yang
SITUASI 1 digunakan untuk membuat sejenis biskut. Raah 8 ialah carta pai yang mewakili
kuantiti relative bagi penggunaan bahan-bahan P, Q, R dan S itu.
NOMBOR Harga se kg (RM) Indeks harga tahun 2004
INDEKS Bahan 2001 2004 berasaskan tahun 2001
P 0.80 1.00 x
Q 2.00 y 140
R 0.40 0.60 150
S z 0.40 80
a. Carikan nilai x, y dan z . [3 markah]
b. i. Hitungkan nombor indeks gubahan bagi kos membuat biskut itu pada
tahun 2004 berasaskan tahun 2001.
ii. Seterusnya, hitungkan kos membuat biskut itu yang sepadan bagi
tahun 2001 jika kos membuatnya pada tahun 2004 ialah RM2985.
[5 markah]
c. Kos membuat biskut itu dijangka meningkat sebanyak 50 % dari tahun 2004
ke tahun 2007. carikan nombor indeks gubahan kos membuat biskut itu
yang dijangkakan pada tahun 2007 berasaskan tahun 2001.
[2 markah]
TEKNIK PEMARKAHAN ANALISIS DAN FOKUS MARKAH
P2004
I= ×100 K1 K1
13a. Gunakan
P 2001 Menggunakan rumus indeks harga

x = 125
y = 2.8 // 280 sen N2,1,0
z = 0.50 // 0.5 // 50 sen

13b.i. nilai w : 80, 120, P1


100, 60 atau setara. P1 Menentukan nilai pemberat yang sesuai
untuk digunakan..

I=
∑ W i Ii K1 K1
Menggunakan rumus indek gubahan
Gunakan ∑ Wi dengan betul
BENGKEL ADD MATHS/CIKGU MANAF 2019

129.4 atau 129 N11 K1


Menggunakan nilai indeks gubahan yang
2985 diperolehi dan kaitkan dengan soalan.
×100 K1
ii. Gunakan ¿I
atau setara K1
Menggunakan nilai indek gubahan dan
2306 2306.8 // 2307 kaitkan dengan soalan .
// 2313.95 // 2314 N11

150
¿ I =¿
13c. Gunakan 100 atau setara

193.5 - 194.2

RAMALAN NOMBOR INDEKS

1
Harga (RM) per unit
Price (RM) per unit

5.80

5.00
4.80
4.00
3.60
3.20
2.50 Rajah 15
Rajah 15 menunjukkan carta palang bagi empat jenis harga alat tulis A, B, C dan D pada tahun 2008 dan 2012.
(a) Cari Indeks harga untuk setiap C tahun 2008.
A jenis alat tulis padaBtahun 2012 berasaskan D
Stationery/Alat Tulis [4 marks / markah]
(b) Diberi indeks gubahan untuk semua jenis alat tulis itu pada tahun 2012 berasaskan tahun 2008 ialah
Year / Tahun 2008 Year / Tahun 2012
105 dan pemberatnya dalam nisbah 2 : m : 1 : 4. Cari nilai m
[3 marks / markah]
(c) Harga bagi setiap alat tulis itu meningkat 10 % dari tahun 2012 ke tahun 2015. Cari indeks gubahan
bagi tahun 2015 berasaskan tahun 2008
[3 marks / markah]
BENGKEL ADD MATHS/CIKGU MANAF 2019

(a)
A:
5.00 K1
  100 K1
4.00
 125 N1 N1

B : 128
C: 116 N2, 1, 0 N2,1,0
D: 75

(b)

125  2   128(m)  116(1)  75(4) K1


I  K1
2  m 1 4
125  2   128(m)  116(1)  75(4) K1
105 
2  m 1 4
K1
N1
m3 N1

(c) P1
I 15  110
12 P1

K1
105  110 N1
I 15 
08 100
115.5 N1
K
BENGKEL ADD MATHS/CIKGU MANAF 2019

2 Jadual 14 menunjukkan indeks harga pada tahun 2013 berasaskan tahun 2012, bagi
empat bahan berbeza J, K, L dan M, bagi satu produk dalam penghasilan sejenis biskut.
Diberi juga taburan penggunaan bahan-bahan tersebut.

Material Price Index 2013 Weightage


(2012 = 100)
J 125 4
K 120 q
L 80 5
M 150 q+3

Jadual 14

a) Jika harga bahan J ialah RM 10 pada tahun 2013, hitungkan harga pada tahun 2012.
[2 markah]
b) Diberi indeks gubahan tahun 2013 berasaskan tahun 2012 ialah 120, cari nilai q.
[3 markah]
c) Cari harga biskut itu pada tahun 2013 jika harga pada tahun 2012 ialah RM 8.00.
[2 markah]
d) Jika harga bahan-bahan tersebut dijangka meningkat sebanyak 15 % dari tahun
2013 ke tahun 2014, hitungkan indeks gubahan biskut tersebut pada tahun 2014
berasaskan tahun 2012.
[3 markah]

(a)
Q2012  8.00

(b) q  3

(c) p  9.60

(d) 138
BENGKEL ADD MATHS/CIKGU MANAF 2019

3 Jadual 14 menunjukkan indeks harga, perubahan indeks harga dan pemberat bagi
empat bahan A, B, C dan D, yang merupakan bahan utama yang digunakan untuk
membuat satu tin kerepek.

Bahan Indeks harga pada tahun Perubahan indeks harga dari tahun Pemberat
2013 berasaskan tahun 2010 2013 ke tahun 2015

A 110 Menokok 10% 2


B 120 Tidak berubah 4
C x Menyusut 5% 3
D 140 Tidak berubah 1
Jadual 14

(a) Hitung
(i) Harga bahan A pada tahun 2010 jika harganya pada tahun 2013 ialah
RM 5.50.
(ii) Harga bahan D pada tahun 2013 jika harganya pada tahun 2010 ialah
RM 3.50.

[ 3 markah]

(b) Indeks gubahan bagi kos membuat satu tin kerepek pada tahun 2013 berasaskan
tahun 2010 ialah 115.5. Cari nilai x.

[2 markah]

(c) Seterusnya, hitung indeks gubahan bagi kos membuat satu tin kerepek pada tahun
2015 berasaskan tahun 2010.

[ 3 markah]

(d) Hitung kos membuat satu tin kerepek pada tahun 2015 jika kos sepadan pada tahun
2010 ialah RM 15

[2 markah]

(a) (i)
Q2010  5.00

(ii)
Q2013  4.90

(b) 105

(c) 116.13

(d) RM 17.42