Anda di halaman 1dari 5

Allahumaftah lana abwabal khairi wa Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu

abwabal barakati wa abwaban ni'mati wa kebaikan, pintu keberkahan, pintu nikmat,


abwabarrizki wa abwabal kuwati wabwabash pintu rizki, pintu kekuatan, pintu kesehatan,
shihhati waabwabas salamati wa abwabal pintu keselamatan, pintu kebugaran, pintu
afiyati wa abwabal jannati. surga.

Ya Allah, aku memohon daripada-Mu


Allahumma Inni As Aluka Ridhaka Wal keredhaan-Mu dan syurga, dan aku
Jannah, Wa A’uzubika Min Sakhathika memohon perlindungan daripada
Wannaar. kemurkaan-Mu dan daripada azab api
neraka.

Ya Allah, aku memohon pada-Mu ilmu yang


Allahumma inni as-aluka ‘ilman naafi’a wa
bermanfaat, rizki yang thoyyib dan amalan
rizqon thoyyibaa wa ‘amalan mutaqobbalaa.
yang diterima”

Ya muqollibal quluub tsabbit qolbi ‘alaa Wahai Zat yang membolak-balikkan hati
diinik teguhkanlah hatiku di atas agama-Mu.

Ya Allah, tolonglah aku agar selalu


Allahumma A’inni ‘Ala Dzikrika Wa
berdzikir/mengingat-Mu, bersyukur pada-
Syukrika Wa Husni ‘Ibadatik.
Mu, dan memperbagus ibadah pada-Mu.

Allahummakhtim Lanaa Bil Islaami, Ya Allah akhirilah hidup kami dengan Islam,
Wakhtim Lanaa Bil Iimaani, Wakhtim Lanaa dengan membawa iman, dengan kebaikan,
Bil Khoiri, Wakhtim Lanaa Bis Sa'aadah, dengan kebahagiaan dan dengan husnul
Wakhtim Lanaa Bihusnil Khootimah. khotimah.

Wahai Rabbku, berilah aku keturunan yang


Rabbi habli minash shalihin
shalih.

Ya Robbku, jadikanlah aku dan anak cucuku


Rabbij’alni muqimas salati wamin zurriyati
orang yg tetap melaksanakan sholat.
rabbana wataqobbal du’a.
Ya Robb kami , perkenankanlah doaku
Ya Allah kami memohon kepadamu
jadikanlah kehidupan kami bersama
Alquran. Ya Allah jadikanlah kami orang-
Allahumma inna nas alukal hayatama al
orang yang mencintai Al-Quran. Ya Allah
qur’an
tingkatkan derajat kami dengan Al-Quran.
Allahummaj alna muhibbatal qur’an
Ya Allah berilah Rizki kepada kami dengan
Allahummal fa’darojatana bil qur’an
mencintai Al-Quran. Ya Allah kami
Allahummar zuqna muhibbatal qur’an
memohon kepadaMu jadikanlah kematian
Allahumma inna nas alukal mauta alal qur’an
kami senantiasa di atas Al-Quran. Ya Allah
Allahummaj alil qur’ana hujjatal lana yaumal
jadikanlah Al-Quran sebagai Hujjah
qiyamah
kebaikan untuk kami di Hari Kiamat
Wala taj alil qur’ana hujjatan Alaina
kelak.dan sebaliknya jangan jadikan Al-
Fala qu lana minal ghosirin
Quran sebagai Hujjah keburukan untuk
kami, sehingga kami menjadi orang-orang
yang merugi.

Allahumma aidzal islama wal muslimin Ya Allah muliakanlah islam dan kaum
Allahumma aidzal islam ma wal muslimin muslimin. Ya Allah tolonglah agama islam
Allahumman suril islam ma wal muslimin ini serta kaum muslimin.

Allahumma inni a’udzu bika minal ‘ajzi, wal Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari
kasali, wal jubni, wal haromi, wal bukhl. Wa kelemahan, rasa malas, rasa takut, kejelekan
a’udzu bika min ‘adzabil qobri wa min di waktu tua, dan sifat kikir. Dan aku juga
fitnatil mahyaa wal mamaat. berlindung kepada-Mu dari siksa kubur serta
bencana kehidupan dan kematian

Ya Allah permudahlah dan jangan Engkau


Allahumma yassir walaa tu’assir
persulit

Ya allah ya tuhan kami, jadikanlah nur


Allahummaj 'alnii nuuru yusufa ala 'wajhii fa cahaya (ketampanan) Nabi Yusuf AS atas
man roaanii yuhibbunii mahabbatani. wajah ku, barang siapa melihat ku dia
menjadi kagum dan cinta kasih kepada ku

Allahummajj alna laka dzakkariin, laka Ya Allah jadikanlah kami sebagai hamba
syakkarin, laka tawwabin, laka rohbabiin, yang selalu mengingat engkau, yang selalu
laka muthowaiin, ilaika awwahiina muniibiin bersyukur kepadamu, yg selalu bertaubat
ya arrahamarrohimin kepadamu, yg selalu takut kapadamu, yang
Allahumma innaka afuwwun kariimun selalu taat kepadamu, dan selalu kembali
tuhibbul afwa fa'fuanna Afwaka yaa rohiimu kepadamu. Wahai tuhan yg maha
Afwak, Afwaka yaa Ghofuru Afwak, Afwaka penyayang.
yaa Rohiimu Afwak, Afwaka ya wadudu Ya Allah sesungguhnya engkau maha
Afwak, Afwaka ya rohmanu Afwak, Afwaka pengampun lagi maha penyayang, engkau
ya arhamarrohimin. menyukai ampunan kami maka ampuni kami
Ya Allah janganlah Engkau membiarkan aku
Robbi latadzarni wa anta choirul warisin hidup seorang diri, sesungguhnya engkau
pemberi waris yang paling baik.

Ya Tuhan berilah aku seorang anak yang


Robbi habli miladunka duriyattan, thoyibatan
baik dari sisiMu, sesungguhnya Engkau
innaka sami’ud du’a
maha pendengar Doa.

Ya Tuhanku lapangkanlah dadaku, dan


Robis shrohli shodri wa ya shirli amri wah
lancarkanlah lidahku serta mudahkanlah
lul uqdatam mil lissani yah khohu khouli
urusanku

Tidak ada Tuhan Tuhan selain Engkau,


Lailaha illa anta subhanaka inni kuntum
Maha Suci Engkau sesungguhnya aku orang
minadh dholimin
yang dholim.

Ya Tuhanku jadikanlah aku dan anak cucuku


Robbi ja alni muqimas sholati wa min orang – orang yang tetap mendirikan sholat,
dzuriyyati, robbana wa taqobal doa, ya Tuhanku perkenankanlah doaku , ya
Robbannagh firli wa li wa li dayya wa li Tuhanku beri ampunlah aku dan kedua ibu
jamiil mukminina yauma yaqumul hisab bapaku dan seluruh orang mukmin, pada
hari terjadinya hisab

Ya Tuhan kami terimalah amalan kami


Robbana taqobal minna innaka anta sami’ul sesungguhnya Engkau maha mendengar dan
alim wa tub alaina innaka antat Mengetahui, dan termalah taubat kami,
tawwaburrokhim sesungguhnya Engkau penerima taubat lagi
Maha Penyayang.

Ya Allah aku menganiaya diri sendiri,


Robbi inni dholamtu nafsi fa firlhi
ampunilah aku

Ya Tuhanku turunkanlah pada kami


hidangan dari langit, yang turunnya akan
Robbana anzil alaina ma idatam minas samai
menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi
taqunu lana idzal li awalina, wa akhirina, wa
orang–orang yang bersama kami dan yang
ayyatam minka war zukna wa anta khoiru
datang sesudah kami, menjadi tanda bagi
roziqin
kekuasaan Engkau, berilah kami rejeki dan
Engkaulah pemberi rejeki yang paling baik.
Berilah keputusan diantara kami dan kaum
Robbana taf bainana, wa baina kaumina bil
kami dengan adil, Engkaulah pemberi
haqqi , wa anta khoirul fatihin
keputusan yang sebaik – baiknya.

Bahwasanya aku telah ditimpa bencana,


Robbi inni masyaniyad durru wa anta
Engkaulah Tuhan yang paling penyayang
arhamur rohimin
diantara penyayang.

Ya Tuhan kami berilah aku ilham untuk


selalu mensyukuri nikmatmu yang telah
Robbi auzidni an askhuro ni’matakallati an
Engkau anugerahkan kepadaku, dan kepada
amta allaya wa ala wa li dayya wa an a’mala
kedua ibu bapakku dan mengerjakan amal
sholikhan tardhohu wa ad khilni birrohmatika
sholeh yang Engkau ridloi, dan masukkanlah
fi ibadikas sholikhin
aku dengan rahmatMu kedalam golongan
hamba-hambMu yang Sholeh.

Ya Tuhanku selamatkanlah aku beserta


Robbi naj jini wa ahli mimma ya’malun keluargaku dari perbuatan yang mereka
kerjakan.

Ya Tuhanku tolonglah aku dari kaum yang


Robbin surni alal kaumil mufsidin
berbuat kerusakan

Wahai pencipta langit dan bumi Engkaulah


Fatiros samawati wal ardli anta fiddunya wal pelindungku di dunia dan akhirat
akhiro tawwaffani musliman wa al hiqni wafatkanlah aku dalam keadaan pasrah
bissholihin (Islam), dan masukkanlah aku dengan
orang-orang sholeh

Ya Tuhanku janganlah Engkau palingkan


Robbana latuzig qullubana ba’daidz
hati kami setelah Engkau beri petunjuk, dan
haddaitana wahabblana miladunka, rohmatan
berilah kami rahmat, sesungguhnya Engkau
innaka antal wahab
adalah dzat yang banyak pemberiannya.
“Ya Allah tunjukkanlah akan daku sebagaiman mereka yang telah Engkau tunjukkan. Dan
berilah kesehatan kepadaku sebagaimana mereka yang Engkau telah berikan kesehatan.
Dan jagalah aku sebagaimana orang yang telah Engkau jaga. Dan berilah keberkatan
bagiku pada apa-apa yang telah Engkau karuniakan. Dan selamatkan aku dari bahaya
kejahatan yang Engkau telah tentukan. Maka sesungguhnya Engkaulah yang menghukum
dan bukan kena hukum. Maka sesungguhnya tidak hina orang yang Engkau pimpin. Dan
tidak mulia orang yang Engkau memusuhinya. Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan
Maha tinggi Engkau. Maha bagi Engkau segala pujian di atas yang Engkau hukumkan. Ku
memohon ampun dari Engkau dan aku bertaubat kepada Engkau. (Dan semoga Allah)
mencurahkan rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga dan
sahabatnya”