Anda di halaman 1dari 2

RANGKUMANTEMA1SUBTEMA1

IPA

1.Gerakpadamanusiadanhewanadaduamacam y
ait
utul
angdanot
ot,
tul
angsebagai
alatger
ak
pasifdanot
otsebagai
alatger
akakt
if
.

2.Tulangdikat
akansebagaial
atgerakpasi
fkarenat
ulangt
idakdapatberger
akdengansendir
inya,
sedangkan otot sebagaialat ger
ak akti
f kar
ena memi l
ikisenyawa ki
mi ay ang dapat
membuat nyabergerak.

3.Organgerakpadahewan:
a.Burung :sayapuntukter
bang
b.Ular:perutuntukmeray apmencarimangsa
c.Keli
nci :Kakiunt
ukmel ompat
d.katak :Kakiunt
ukmel ompat
e.ikan :si
ri
pdanokorunt ukberenang

3.Tor
pedoadal
ahger
akhewanai
ryangdapatmel
iuk–l
iukdar
iki
rikekanan.

4.I
kanmemi
l
iki
sir
ipt
ambahany
angber
fungsi
unt
ukmenj
agakesei
mbangan.

5.Hewanv
ert
ebr
ataadal
ahhewany
angmemi
li
kit
ulangbel
akang.Cont
ohny
akel
inci
,kuci
ng,
ikan
dl
l

6.Hewaninv
ert
ebr
ateadal
ahhewany
angt
idakmemi
li
kit
ulangbel
akang.Cont
ohcaci
ng,
kupu–
kupu.

7.Tubuhsi
putl
unaksehi
nggadi
l
indungi
rangkal
uardi
sebutcangkang.

10.Bent
ukot
otpadacaci
ngadal
ahmemanj
angdanmel
ingkar
.

11.Kupu–kuput
ermasukser
anggadal
am or
dol
epi
dopt
era.

12.Lepi
dopt
eraar
ti
nyaber
say
apsi
sik.

13.Ci
ri–ci
rihewanv ert
ebr at
a
a.memil
ikitulangbelakang
b.memil
ikialatpencernaan
c.memil
ikitubuhyangumum seper
tikepal
a,l
eher
,badan

14.Ci
ri–ci
rihewaninvert
ebrat
e
a.Ti
dakmemi li
kit
ulangbelakang
b.Al
atpencernaansederhana
c.memil
ikit
ubuhy angsederhana

15.Hewan–hewani nver
tebrat
edanorgangeraknya:
a.Cacing,ototyangadadiselur
uhtubuhnyaberfungsiunt
ukmer ayap
b.Ubur–ubur, tent
akelfungsi
nyauntukberger
akdanper l
indungan
c.Belalang,kakidepandanbel akangfungsinyakakidepanunt ukmencengkr
am dankaki
bel
akanunt ukmelompat