Anda di halaman 1dari 9

BNN.

PT
KEPLITUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINCGI

NOMOR :466lSKtsAN-PT/Akred7D?l,lIr r20l4


TENTANG
NILAI DAN PERINCKAT AKREDITASI PROcMM STUDI PADA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINCCI

BahNa u uk nelaksanakan ketenlm Pasal 12 ayai (l)


Pemrurm Menreri Pendidiks ds Kebudayun Republik
Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 te.hng Ba'10. Akftdirasi
Nasional, Badan Akedir6i N6ion!1 Peryurua. Tinggi
(BAN-p]) relah melakukan akredirasi erhadap prcgmm
sudi pad! ProgrM Diplona III yang diusutkan dan retah

Brhwa bcrdasaCi.n penimbsnean scb.gainana dinaksud


pado huruf o, p€rlu dnebpkan Keputusd Badm Akredilasi
N:sional P.ryuruan Tinggr rent!ng Nilai dan p.ringkar
Alredlb\inrcer.m iudipad: Prcgmm D ploms. t.
uDdaneud g Nono. 20 r'ahutr 200:t rcnhtrg sntm
l,.rdidikxn \rstun.l (Ldnbaran Neg. Rcpuhl I ttutidc\i,
''rhur 2001 No'nor 7N rrnbitmi I .rnhirsr Nlgira
ReDtrbrik ridooerii Nonro. lj1rl):

Undang undrtrg Nonor 12 tbhun 20t2 renhng pendidikan


Tinggi (l-erbamh Ncg..a Repubtik tndonesta Tahr.20t2
Non,or 153. TdmhJhJi Lembmi Neexr Hepubtk

.1. Perarumn Pemerintah Nonor Tohu. 2005 tentang Shnda!


19
Nasional Pendi,likan (LembaBn Ne8ara Repuhtik Indonesia
-lamban.n
Tahun 200J Nomor 4 Lembarin Ness.,
R.publil lndoner, Nomor 44coJi
P*arumn lEsiden Repuhlik Indoresil Nonoi 47 Tlhun
2009 tqnrane Penbenru(an dan Org.nissi Kehenrerian
Nesa3 Republrl lntl!ne!a sebaga nana retah beberapa k3tr
Lliubah reralhr dengan Pedrurin Prejden pefdbt/t
IndonesiaNomor rl Tahun 2011:
5. P@luo Pqidd RlFblit In.hoBia N6or 2a T.iu
2010 L,t rg K.dudoLn, T!!$, dd rurSsi &rndlrim
N.8a clA Sulifu OrleLdL Tuga, d.r !6&!i A*loo
I Xcn6G.ie N.ge t 6.srlmm t l.i disb.! d6t!r
Pcn&6 PE lLn Noor 92 Lhu 20ll Erag
Ptublnb K.du Altt !4.Otu lrcrldd Nhor 2a T.n6
2010 TcdeS (.dodutd, Tulrs, de Funssi km.rr..io
N{.i Sdr. S@M OBuisi, Tu8!s' d0 Fu83i
Eelon I K.@nlcdo N.,el
6, Kcpuru$n Prlsidd R.lqblik Indd.sl. Nonor 84/P Trhu
2009 m.nsmi Pcmb. ut n Knbin.l IrdoBir Ba!.lu Il
$6lscimur t!l.h b.b{tpi lo,i dilhrh, laall.tlr deUo
kputus PEsid.r Nffi 6llP T.nu 2012;
P.6lu@ M..lori Padidlk!tr dd K.bud4un Rca{blik
Ind@61. l{mn J9 Tlhu 2012 t nt&g Bidar AloldlIsi

3 K.putusn M.nrci P.ndidikrn dan (.budlysan Republik


Indonesii Nonor 171/P/2012 renrtrng ArBedli Bldrn
,\l,cdirrs NNoBt P.rgtrn,rtr lir$], Ir.Jan ,\[Edus
Nrj {[ !rk,,h]r'Nrr!18\rr. drr lJrdxn A[r.dih, Nr!mt
P(iiJLN,m \,,tr'n n.,r l,e.,J. rr[trn :01: 201i.
rb!8ainrtuh rclah diubal, leqan kpulusn M.iteri
Pcndiditn d& Kcbu&ye R.SbliL lndomsi! Nmor
l9r/Pt20l2 l.it A P.ob.lm 4l!! K.putM Matlri
P.ldiditr d.n K.trd.Fr Nomn 174/P2012 rd&g
An88ot! Badd Ahlnill3l Ndiod P.r8@ Tlng{ll,
Brd& A*,EdilGi NBicd Scl@hUMida$ll drn 8.d."
AkEdit8i Nlsidal Podldlk n Nonfomal P.rlod. flhun
1012 20t1i
K.putusn M.nLri Pcndidita da K.bud!y6 Rrplblik
Ind@.si. Nomd 207P/2012 &nr.q (ctu du Scklr.ds
B!&n A*r.rtl.ci l,lai@l Pdgtu li.Agi, Ed&
Atcrditsi Naio l S.kohrModrulh, d{ Dlnh
Alfdilai Nslon0l Perdidlkan Nofod.l P.riod. Tdru
2Ol2-2011i
10. Y.?utu$ B!d!n Alndir.si Naiqd P.4[lu l_ee8i
Nm OoIiSX/BAN-Pr/MOIo rahng PrcscdB de
M.lois Al6.di.n PrcBm Studi:
ll. (.puluen Bad& Ak&dltal NaioM, P.r8@e no!8i
Nmq 002/SK/BAN-PVN20I0 &nLrs Nibi, Pqing*.t
&. M.s B.rlaku Atldir.si PoSm Studi ,q,ee
Diplm!, Sdjq MrSira, Do|d6 ds Prcf6l.
H6i, k pulu$ n .r pkno S.d!r Aklditlri N.d@t
P.rguMn Tinggl ra4gd l, Dsmbd 2014
MEiNMJSl(AN

KEPUTUSAN DADAN AXIIDTTASI NASIONAL


PERCURUAN TINGGI TBNIANO MLAI DAN
PERINGX-AT AKRBDITASI DR(XiIAM STIIDI PADA
PROCMM DIPLOMA.M

Mcn.Gploi nilai d.n pqinStll rlc.dlmsi prellm rudl


,.& Pt am DiDlmlII yng t .daldit si !.6.s!i@
Lluhn Fdr hrpitu t FrUs ini.
KEDUA Nilli da poinetll .*6dit i $b.8{ns! yea dk.lulkD
,!d. dihe Fi.fr! b.drru elM. 5 (lnt) bhu-
KETIGA k potrq iri hal.tu *LM FB Fng.lolo da
Dcn}el.D&ee progmm !&!d& k di ,rogrm sludi
lBlhpn n@nuhi dm *$ai d.nte F6nm pdndeg-

Keptrtsan ii mulai h.rlrku padr rrngeal dilehpk.n

padaran3gal l5 Dcsmbsr20l4

KETUA BADAN A(REDTIASI NASIONAL


'\

sill.ddi$m llcr t oad. YllI:


t. Matcii Pddiditr &r Kchd.'m
2. Matcri P.ndt rgllllq Ap..&n Nc86 de R.foMi Sid(Ei
3. K.r.l. B.d!n X.p.g.*rl.r N.gu
4. DiEkur6d.r.lP.trdiditeT6aSil(q@k n Padilifxd.nK.htdrr.n
5. P6 K@din rd Kddlnin Paglltu flBgl Swdr
6, R.tto.Aclsr/Dlektui P.rg!tud nnrel ,es bor&shllrn
riqml.g,lx,un.ft,A&t.'D.l{l^rwx

Mnr6.. r.r. .rb di x.iF*rM,


^rr&ir
^ud.t.m...kd[^PlB!r&!.

krrt'n.r.dr*iM&rer
Pdi*nlsisl,4l,hrE6xg

\(,.".
\l -, &i.,n i'i*. Ll"u tr* ii;-";r

s&n r.si f r+.l t.ctn& d.. (-Ek

ull!* id-ron ?d. D!. rLi+retu

lfurnsd.n.ELqi
sbrr td br .bnr bdhr Mrbnrr.r,
&btr r.d,b. &krrrdiLru Y r f,t,3idr4
$!rr.Brkr.t srtr.db.rr x.4e.
$kri Tfid rldb ki.{, hnrrr
s.brr rkn h. r- &.drE bds.
I{o{or:.@xAf,,^rndD?umn,Dn

u tdlrtd lrru,30.!4

s&d rh*r Mnr.io riro'inrk di x.nFrr

i.,h.r
hi@..,ry..;.,u
nh
^kdorrlhob.rprryrurLtu,$r

Pehtrnr srflrsnft {i x!84!

unwhrM rm rrhsnknr,surrnr
u.l!r!5$-it.r.edtu

Uri.fuk*i.'.&qa{lE!

(srilrr s.1) | 6! - r@r. lerl I &r . ,


^
noEol:exAx?l/rdD'}lmDl

&d rh reri!,rhord6dr.r.!4ft,Eri'
s.rdrr.,rrturdr rub*.+rr

i
h; 1'.,.. 4

.rtur rh.nh! Eh.dL.rPtsFtror6&Er


tur4.5 r.rne.i k+Grrr nq
^rfu
Jqqrr,lllldrrkFkkr
^k..r.M

rdn^p br4d b.Ld


^&.(

Aud(qI'*.bna.[4^dEn
slhi&! i&4x. ns'u4r&
^bkr ^d
xNm:r../61/Jl.xrui{llxD!

$r -10o: B (B.h: er. $or c(c!k+) I z@-s.


^($4re*):
.D
spor:003290 PSD.III

lno.pT
Sertifikat Akreditasi
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
B.rd!r!r*u ri.?utu!.n BAN-PI No, a{tr6rgBAN-PT/A}nd/D*lMU[r{ lr oyrlrk& bthl{! Prosnm $udi
Dlploqla Ti8, T.hor%l Po.rg*rp.r I}.., Aldcll P.rftri.n BXrDt, aflrrg laCoEdii.li d€n8!r Pahgfit

Akeditasi A
S-tfrta, cffirott proga'n ttudt dvbno ini bqtah. 5 (lbna) toltua ejal ta,a8al lt ' De,,b., - 20la Nhpai
d.ra@ I1 - lb.nb., -ru,

J.tdr!, 15 - Dccdnb.. - 2014

a7."--
;ry"'a--
I _l
003291 PSD.III

['lrr'! flT
t ., . {
.i;. . .!.r.i !' ?1lr
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Be.dasekan K€putuen BAN-PT No, 466/SK,tsAN-PT/Akred/Dpl-U[r(V2014, menyatake bahwa Proglm Sludi
DiplomaTiga Msin dan Per.l.t
Perik ru, Akrd.mi P.rikrmtr BituDg, Bilutrg terakredibsi dengb pdingkal

Akrcditasi B
Se iJikzt dbellitdi prcErdn ttutli diploho iri beddka 5 (lina) tahuh. sejak tonssal 15 - D6enb.r- 20U suhNt
de neo n U - Desembet -20 I 9

Jakana, l5 Dc{mbtr - 2014

C>,,-

i, , n & /li
'4tr

Anda mungkin juga menyukai