Anda di halaman 1dari 3

SURAT KUASA KHUSUS PENJUALAN

TANAH
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Rahmat Hidayat


No. KTP: 049365908638362
Alamat: Beji, Depok
Pekerjaan: Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut Pemberi Kuasa,


yang karena kesibukan yang tidak dapat
dihindari, maka dengan ini memberikan
kuasa penuh kepada:

Nama: Eko Suprianto


Alamat: Beji, Depok
Pekerjaan: Guru

Yang untuk selanjutnya disebut Penerima


Kuasa.
-KHUSUS-
1. Mewakili dan bertindak untuk dan atas
nama Pemberi Kuasa untuk menjual sebidang
tanah dengan luas 1.000 m2 yang terletak di
Jl. Sukadamai No. 12-14, Kota Depok, sesuai
dengan sertifikat yang terlampi dengan
syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh
Penerima Kuasa.
2. Menerima semua dokumen berharga,
seperti kuitansi pembayaran jual beli tanah
tersebut den bukti kepemilikan atas nama
Ahmad Solahudin.
3. Membela kepentingan Pemberi Kuasa.
Segala hal yang ditimbulkan dari pelimpahan
kuasa ini menjadi tanggung jawab saya
sepenuhnya.
Demikian surat kuasa ini saya buat dengan
sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari
pihak mana pun untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Depok, 1 November 2018

Eno Sujatmiko