Anda di halaman 1dari 63

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN


KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH

BAHASA TAMIL

TAHUN

Pusat Perkembangan Kurikulum


Kementerian Pendidikan Malaysia
! !" ##

$ % &' #(

) * ' +

, - .

&/ 0' 12 3

! , 3

4, 5

) ', '

'- ! 6 &/

###
$', 7
" ' ' !
68 9 : !"
0 - ' 12; 6 ! ' &5 ' 1 <!
6 ) ', 1 < =6 !"
> !' ' ? @A !' ? B
! !"

- > " $', ' C $', 4, D* 0< 1 '


0, 4, C = 7 C &/ C & = ' @ , 'E F " '- ?
$' 2 , > > =4, '- ) A ' 8! " @ %
) 4 G $ ) 4 > " 0, H C 2C > ,C 512E %; C H
5 =4, = 4', 1 45 8 ! 4 ) ! 4 6<4
@ ' 1 6' ? 1' ? - ' & !'
I G

vii
KATA PENGANTAR

Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang Guru perlu sentiasa peka terhadap tahap penggunaan
memperincikan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk dan penguasaan bahasa Tamil murid dengan
memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah mengambil kira kesepaduan ilmu, nilai dan amalan.
Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan murid Pengajaran dan pembelajaran dirancang supaya dapat
menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan melahirkan murid yang boleh berkomunikasi serta
pengetahuan pada abad ke-21. meneruskan warisan budaya Tamil yang sesuai dengan
kesejahteraan diri, masyarakat dan negara.
Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan
Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran yang
pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan
penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan disemak semula ini banyak pihak yang terlibat terutama
kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti guru, pensyarah maktab dan universiti, pegawai
mengikut kesesuaian murid. Huraian ini diharapkan Kementerian Pendidikan, dan individu yang mewakili
dapat membantu guru merancang dan melaksanakan badan-badan tertentu.
pengajaran dan pembelajaran secara berkesan.
Kepada semua pihak yang telah memberikan
sumbangan kepakaran, masa, dan tenaga sehingga
Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran,
terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini, Kementerian
guru diharapkan dapat memberikan penekanan pada
Pendidikan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan
unsur bernilai tambah yang difikirkan sesuai dalam
dan ucapan terima kasih.
aspek pedagogi. Di samping itu, nilai murni dan
semangat patriotik serta kewarganegaraan tetap
diutamakan. Semua elemen ini diharapkan dapat
memberikan keyakinan kepada murid dan boleh
(Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN)
diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia
Pengarah
pekerjaan.
Pusat Perkembangan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia

#(
! 6 H ' =I8

) * '

6< /' 4 C ' ! 1 / 45 H C /


J 8 H &/ " G ' ! 1 / 0< 1 ' H /
1 1 H 4 1 8 ," G 1 / K ! 1 6 8/ L '> '- ! 6
- C $ '- ! 6 ) 0, H %; C 6 81 45C @ 45' ? E %H ) - > M ! & 4
I ," G

! !" ! 0< 1 ' '- ! 6 E 0, 4, C = 7 C & C &/


= J 5 ; 7% %; 0' ' I8/ " G 0< 1 ' ! $- E ! ' 0, F " C
- 1 , %2 / H !' ; 1 8! H $ '- ! 6
I ," G '> ? N I8 " ,' ? F '> ! , '> ? %! " /
E % $ : G

4, O 4 ! < ' = % K & H ' =I8 @ 5 ) =5 ' @P %


=I< 4 > ! 6 H' / 1 6 8/ > G @ P % =I< 4 > ! 6 ! 0 H H
0F F =I< 4 H' ' ! Q ,> G 4, O 4 ! - = % K 6< 1
8 5 $' 0' 1 6 8/ > G $F 1 ! 6 H' &/ 0' 1 > " ! , /C
4, 5 /C E / C '- ! 6 0 = 4', I8/ " G

$F R F =I81 ! 6 H' M 5 - E / &/ > G 0' , C 4, 5C M - Q / 0 - "


0B ) ', / 0 - " < ' / D> 1 1 6 8/ > G ) -E C RF =I8 E % /
, I< , / 0'> ! " 0' E 1 6 8/ > G $ I -E 4, 5 / M 5
< '- 1 1 6 8/ > G M , -E 8 1 6 8/ < ' / 0'> !" F" ' G
= % / Q / E % 0' H '- K 4 0 4, '> 4, / - G

$1 ! 6 H' ! 1 / K > '- ! 6 G $! 6 ! , - C


Q / C &/ 0' 12 = ' $ 45/ >G

+
! 6 H ' =I8

, -

,H 5 4 H 0 , ' ' ', H S" / 4 H M ! %2


/ 4 H ' 1 8 =4, '- E % / 0' I8 D '- ! 6 !
, - G

Q /

4, O 4 ! C 1 / $5 E % / 0' I< ' T

#G 0 , &' -: ) ', > U : ,% J 5 !" ' >) 8! " 1 2 F "


I8 " S ! G

##G 5 U K L4 > &; 12 1 9 G

###G !" 1 4, S ? ,% !' L4 ? ' ' V) <H B V


) < H D 8! G

# G 5 121 ' ! , 1 4 ! ' 1 8 , ' ' 1 5 G

G 5 M -! - F" 6< !' ? '- ? 7%W ! H S" S H DA !"


< ! : , ! ! G

#G !' ? L '- ? S H DA !" < ! : = ' * / '


' ! G

##G 0, H %; ,H > ; 0' H !' 1 5 G

###G > , 1 I2C $E 1 C 6 81 45 = 4', %! " /K G

.
! 6 H ' =I8

=I8 R F E % / 0' I< Q /

4, O 4 ! C =I8 R F $5 / E % / 0' I< ' T

#G 0 , &' -: ) ', > U : ,% J 5 !" ' >) 8! " 1 2 F "


I8 " S ! G

##G 5 U K L4 > &; 12 1 9 G

###G !" 1 4, S ? ,% !' L4 ? ' ' V) <H B V


) < H D 8! G

# G 5 121 ' ! , 1 4 ! ' 1 8 , ' ' 1 5 G

G 5 M -! - F" 6< !' ? '- ? 7%W ! H S" S H DA !"


< ! : , ! ! G

#G !' ? L '- ? S H DA !" < ! : = ' * / '


' ! G

##G 0, H %; ,H > ; 0' H !' 1 5 G

###G > ,1 I2C $E 1 C 6 81 45 = 4', %! " /K G

#(G 5 ' > 6 8' ' 0, F " YZ 4 K ', 6 8' D A " G

X
! 6 H ' =I8

&/ 0' 12

/ 1
K > ! 6 E % / 0' I< 4, 5 ' - ? 5! " ," G
$ 4, 5 / 6 C ;9 C 12C D A ! " = ! , ' 0< 1 ' I8
0' 1 6 8/ > G 4, 5 / $- E J 5 ' ? E ' ? @ Q 'E 1 " '- ! 6 !
&/ 78 ' ? " 'E 1 / ,> G

! ,

! , 6 C ;9 C 12C D A ! " = , ' &/ G ' ; ' 1


8! " 4 $ ! , / 0< 1 ' ,> G

6 ,

6 ,> E % / 5 U & > 1 ; 8! " C @ - 5 8 ' 0, F " I8


8! 4, ' 1 2 F" I8 " -Q %G

;9 ! ,

;9 ! ,> E % / I2 - &' < , %' L 4 8! / 8C


F !" ! Q ! " C D IE C = 4', ; > &; 12 * H * , J 5 %G

12! ,

12! ,> E % / H > &; 12 * & !" 1 5 &! ' ' I8


=S H ; F '> ? !" ! " E % %G

3
! 6 H ' =I8

DA !" ! ,

DA !" ! ,> E % / DA !" 1 ' , C $- E 0' ? - ' A! %! " D A " 8


Q K ' D IE Q ' ? !" ' ? ' 1 %G E % / F '> ! , ' 1 8! 4 '>
!" ' 12 ' & %G

4, 5

4, , >" ! 6 Q - F" ,1 6 4, 0' H Q G E % / 0'


I< ! ,> 0 H @P 4, ,: ' 5 1 6 8/ " G $ 4, 5 ' E % / 0'
I8 D ' = % / ) ' / I8 G ! 6 H' 4, 5 '
0' 4 > 4, O 4 ! < ' / 6 1 6 8/ > G 0 4', ! " 'E I8 E %
> / 45' / C ' 4, E /C ' [ IE , H = 4', ! I8 4, 5 '
0' 4 = % : 6 I8 G 4, 5 0< 1 ' - E % 0' H '- 1 78
S 1 I8 G

) ', '

4 8 ' '> ) ', ' 0< 1 ' I8/ "G = % K 6<


) ', ' $- E J 5 /C S?/ C ' C C $'E C 2! %C & ' ! %C
$ 6' ,' ' 5 1 6 8 $'E 1 6 8/ >G

'- ! 6 &/

$ '- ! 6 ! &/ >" 4 - %; E 1 8 0, H C M 1 I 6 8 6 8C 2


\ 4, I< 4 ! ' > F '> ! , C / )A" 4, C [6 C %2! " ', ! , /C
D % - = ' E % ' ! " ', ! % 8! " 6 8 @ Q 'E ! " 0' 1 6 8/ > G
: C %; ' F ) !' & 6 81 45C < ' ? E %H ,' ? - ? 5! 1 6 8/ > G
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
+G. I8 / 81 %V < '- T + _ / H J ,1 8 '
I8 ' 8 1 8 ' ? 0, 1 ; S G
', 45 %V !" ' ? 0, 1 O 0' J
0, 12; S %G J 5 %G O 2, 1 < '

< '- T .
' ; > _ 1 8 ' 6 < 0, 12;
&; 12 * > ? * S
0, 12; S %G O S ! /
O " 0' 12 /

< '- T X _ Q " 'E ? 0, 12; S G


@ '> 4 '> S" O H
I8 0 4 > = ! O
< ' ' 0, 12; O $
S %G O
_ Q ' ; ! >
/ ' 1 8! " G

]
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
+GX ' ' ', 4, < '- T + _ U : 4 ! > 4 , ' 1
/ &' '- > ! ' > ' ' 1 8! &' 8 G
4 / %G 5 4 &' 8 %G O \ '-

< '- T . _ / ' Q " <! ^ -;


>" ' ' ', 4, S G -!
/ &' 8 %G O Q <

< '- T X
> ! ' > ' ' _ '- - 1 5 ' /
', 4, / &' 8 %G O !" I<
O 7 'E 12 '-
O '-

`
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
+G /C < '- T + _ @ ' ; ! % ! '>
= 4, @ '> ; ! % O / H /
" 'E ? ! '> , 12 " 'E ? O > I 6
!" J 5 %G !" J 5 %G

< '- T . _ > 1 !' % ; 1 Q '


Q ' ! " 'E I8 !" J 5 G
! W 45 ) ', ,1 6 O /
) <H ' H O ' ; F'
H ! " J 5 %G

< '- T X _ @ ! '> 1 2 F " I8 E % /


@ ! '> 1 2 F " I8 O '- 6
0 :/ Q ' H O - '
H J 5 %G _ = % 6 / ? C E % /
/ / 6 ? 2 F" I '
!" J , ! W I8 G

Y
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
+G] %! C [ %F < '- T + _ E% %! C [ %F 0 ,
H ' J 5 %G D ' > / ' 6 H ' 1 4, J 5 4 D ' >
E % / Q / [ %F / / 6 G
H ' J 5 %G O > DG T D > C DQ

< '- T .
E % / %! C [ %F _ E % / %! C [ %F H ' 1 4,
H ' 1 4, O %! 2" $ Q /
- F" ' <1 %F " / %G

< '- T X _ E % / %! C [ %F H )
E % / %! [ %F O I 68
H ) Q '
J 5 %G

a
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
+G` 4 Q ' _ @ 4 Q '> ; ! %
' J 5 %G @ 4Q '> ; ! ! '> I8 Q ' '
% ! '> I8 J , = % " 'E 2 G
Q ' ' O 7 9 4
J 5 %G

_ 8 1 6 Q ' I8 @
8 1 6 Q ' O I I &
I8 @ 4 Q '> O Q !
' J 5 %G

_ 8 1 6 '- 1 4 4, 4 Q '>
5 M -Q - F"
, 1 8! - @
4 Q '> '
J 5 %G

+Z
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
+Ga 8! :/ < '- T + _ - F" ' - 8! )
) 0, 12C S C &' O D > C DQ C D1 A"C % ) -
!" ' = 4', ; 8! " 0 4, ! " ' 0' Q I8 J 5 G
0' Q I8 ) !" '
J 5 %G 0' Q I8 J 5 %G

< '- T . _ @- 1 H C > - 8!


8! :/ ) O 0, 12C S C &'
!" ' , 1 8! " O > 6 ' H
J 5 %G

< '- T X _ 8! S C &' C = 4,


8! :/ ) O - 45 ' /
!" ' 8! J 5 %G
_ !" ' 8! J 5 G

++
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
+G+Z !' < '- T + _ = % " 'E ? ! " ' ) ', H
) ', H %! C 6 C <! O E % / 4, [ %H / % >
H ; ' 1 4, !'
J 5 %G J 5 %G

< '- T . _ , 12 " 'E ? '- 1' 6< A


! 4 '- 1' 6< !" ! ' ) ', H H
! ' ) ', H J 5 G
H J 5 %G DG T 0, %; ' 7' ' 1
4, ! G

< '- T X
K ! 7%H B _ K ! 7%H B ' E
) ', E Q K !' ) ', H
Q K !' H J 5 G
) ', H H J 5 %G O 8 1 6 '- 1' 6< A
DG T !" '- ! %
' /G

+.
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
+G++ !" < '- T + _ A 0 % !' J 5 4
@ ' 1 8 E '- 1' 6< !" S1 ! G
&' 8 %G @ ' 1 8 E Q ' ; O 0'> ! " !" ' ? 7%W 1 %!
! " &' 8 %G O %2C D %H !" /
O @ 45' 45' E
D G T 0'> ! " E % K @
> 7 ' 0 b

< '- T .
F '> ! , '> 1 8! _ * - B !" ' ' 1
!" @ ' 1 8 E O 0'> ! " !" ' ? 7%W
&' 8 %G O %2C D %H !" /
O @ 45' 45' E

< '- T X _ 1 K L 4, 5 4 / \ ' 1


8 1 6 '- 1 4 4, O ! 4 L 4, '- 12 / G
' > Q ' ! 6< DG T Q > ' b
!" @ ' 1 8 E 7' b
&' 8 %G

+X
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
+G+. '- 1' 6< < '- T + _ Q " 'E ? E % /
!" ' J 5 %G - F" ' - C !" ' J , = % " 'E 2 G
'- 1' 6< Q / DG T !" E H
!" ' J 5 %G

< '- T . _ 4
/ \ ' 1 8! '- 12 4,
! W 45 ) ', Q ' ; 1 %G
'- 1' 6< !" ' _ '- 1' 6< ! W 45 ) ', ,1 6
H H J 5 %G !" ' ' J ,; S G
DG T E > %2! " ',

< '- T X _ ! Q ' - F" ' -


'- 1' 6< ; ! H H J ,; S G
Q ' H DG T !" I8 < 12 /
H J 5 %G

+3
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
+G+3 / K 4 1 < '- T + _ D ' > 121 ' @6<
- 1 %G / ' 1 2 F" I8 / K 1 0 ! G
0 4 1 ! > '- _ 5 ! >' !
J 5 %G %F 8! " J ,; S G

< '- T . _ E % U @ , '> 8! "


U : L4 6 1 8 _ 0 '> 6< / K ! H
/ K ! H DG T O / 1 F' ! , 6 &
9 H - 1 %G I DP 5 & H Sb

< '- T X _ ! SH / 1 0 ! G
U : L4 6 1 8 DG T O 0, - ' b 7' b
/ K ! H O -F , ' ' ' 1 < <
H 0 1 %G L4 8 / ' b

+
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
+G+ ,H < '- T + _ 8 1 6 !' 6< ,H
H @ ', 1 4, H / / 6 G
/ / 6 %G > ; 4 ' 1 8! _ L C D1 < C DP 5C D > = > ;
/ / 6 %G 4 ' 1 8! / / 6 G

< '- T . _ L * @ U '- 6< D ' >


@ ', 1 4, ,H / / 6 4 ! " 'E 2 G
H > ; _ D > C DQ C D1 A"C % ) - > ;
4 ' 1 8! / / 4 ' 1 8! / / 6 G
6 %G

< '- T X _ % E
[ %H ' E H O ' 6 8 7%
Q / H / / O ,F E %
6 %G

+]
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
+G+] F ' ' ? < '- T + _ % ; 1 Q ' ' 1 8!
4 '> Q ' ? , 12 ' ?
' ' ? J 5 %G " 'E I8 0, F
' ' J 5 %G

'-
< ' - T. _ 6 C <! ' ' ! > C '> C
F ' ' ? 4 '> &E %; = 45 9' J 5 G
' ' ? J 5 %G

< '- T X _ ) 451 , ' ' ) < !" J 5 G


' )<' N !" J 5 %G _ @ ' ' 0< 1 ' I8 5 '
J 5 G

+`
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
+G+` F 1 C ' C < '- T + _ A $'E F " ' C C S?/
S?/ C = 4', 8 1 6 S?/ ' ? O ' C C S?/ = 4, /
@ 12 ! " % ' ' ? H 0, G
> 8 @ 12 ! " %G

< '- T . _ 68 S?
&! /
8 1 6 S?/ ' ? O / Q 68 S
' ' ? 68 >> O '> 0, F " 68 S
S" / Q J 5 %G O %2 8! 68 S
O 4 5 Q / 0, F " 68 S
O ) ', J , 68 S
O C F = 4, " 'E ?
68 S
DG T
O ,/
O M"'
O ' ; S?/

< '- T X _ ' C S?/ = 45/ 0 Q > ,1


8 1 6 S?/ C ' O 5 N Q - F" !" !
= 45/ > , 1 I2 '
O 6 8 ! G
0' Q I8 J 5 %G

+Y
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
.G+ > &; 12 < '- T + _ 5 &' ' 1 ' ; > &; 12
& ! " 1 2 F" 5 &' ' 1 ' ; > DG T- C C 5 8 C,
&; 12 1 %G 5 8
/ %G
_ &' ' 1 $ 45/
_ &' ' 1 % > !" E %

< '- T . _ D &' ' ; > &; 12


D &' ' ; > _ H S 1 6 &' ' ; 8! " ; >
&; 12 1 %G &; 12 ! G
_ &' % > !" E % / K

< '- T X _ D ' C ' = 4', ; 8! G


D ' C ' _ D ' C ' = 4', ; C C
= 4', ; > &; 12 _ ' C ' = 4, $ 45/
!" 1 2 F" / %G _ ' C ' % > !" E %
/ K ' ! G

+a
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
.G. 5 ' > < '- T + _ H S 1 6 C S ,
121 ' 1 C S , 121 121 ' ; 8! G
/ Q ' & 1 %G _ 8! 121 ' ; >
' > C &; 12 & ! G
&; 12 = 45 _ 121 $ 45/
1 %G 5! , 6 ' 0, G

< '- T . _ H S 1 6 0, 12C 0, ' ) - >


0, 12C 0, ' , 121 ' ; 8! G
' ; > C _ 8! 121 ' ; > C
&; 12 = 45 &; 12 = 45 5! , K 4
5! , K 4 1 %G ! G
_ 5! , 6' 0, G

< '- T X _ H S 1 6 5' ' ;


5' ' ; > 8! G
C &; 12 = 45 _ A 'E 12 ) ', ' ! G
5! , K 4 1 %G _ 121 $ 45/ Q ' ;
> C &; 12 = 45
5! , K 4 ! G
_ C 0, 12C S C 0, ' C 5'
= 4', ! " 0 45/
, F 4', I8 6 8 / ! G

.Z
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
.GX 121 < '- T + _ =S F 1 C ; 4 ' ?
) !' 121 _ / / ) !'
0, %G Q ' 0' Q B G
0' Q I %G

< '- T . _ ! ) !'


5 121 ' 0' Q I8 J 5 G
!" ) !" ' _ 0' Q I ) !' ! ! G
0' Q I %G DG T
O S / C '- c G

< '- T X _ ! &/ ) !" '


! ) _ ! ) !' 8!
!' ! !" J 5 %V
D A " %G

.+
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
.G3 - , < '- T + _ 0< ; 4 ' 0' Q E D ' >
N 1 %V 0 ' 1 0 ' ' K ) ', ' 4 / 0 ! G
8! " %G 0, %G _ 0 ' ' 1 8! -
' 0, G

< '- T . _ 0 ' 1 8! 0 c -


121 U : L 4, > ' DA " G
0 c 4 K 0 ' 1
8! ! > ' !
%F 81 %G

< '- T X _ dD 0 d = %
dD 0 e 1 %G W I8 G
_ @ / - 4 ' 0, G
O U f - Cg 5
_ - / 68 @ 0, G
O Q / f -H C

..
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
.G 5 N Q ' ? < '- T + _ S ! /C C $ /
4 / \ ' ? ' / Q ' ! 6< '- 1' 6< Q ' ! 6< ! G
8! Q ' ; 1 %G _ Q ' ! !" C 6 8 !"
1 %G ! G

< '- T . _ 4 / \ / Q ' ! !"


4 / \ / Q ' ! ! G
6< 1 %G _ ! Q ' 12 ! G
O 0, S /
O ' 6 8; S /

< '- T X _ '- 1' 6< A ) ', Q ' !


68 12 / C &- ; S / 68 G
= '- 1' 6< _ 6< Q ' A %F " /K G
S ! /C 4 / \ /C $'E ! ' 1 8! N H
$'E C ) - > 4,
Q ' ! 6< !"
1 %G

.X
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
.G] 06 'E C < '- T + _ ' ! &/ Q ' 1 /
06 ' C ' C ' ! &/ Q ' %! " J 5 G
, H C 2/ %G
= 4', 1 2 F "
%G

< '- T . _ 2/ C 6 ,H = 4', 6<


8 1 6 2/ C Q ' ; ! G
6 ,H = 4', 1 2 F " _ 2/ C 6 ,H % >
%G > K ' 0 ! G

< '- T X _ ' C 2/ C 6 ,H % >


' C 2/ C 6 ,H !" E % / K ' ! G
= 4', 1 / %1 %G

.3
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
.G` E < '- T + _ 5 121 ' ! " 0 4, : /
J 45 ' I , F" C D 121 :/ E E J 45 ' 0' Q I8
' H ' J 45 ' J 5 G
0* > !" J 5 %G 0' Q I8 J 5 %G

< '- T . _ E J 45 '


121 :/ E ' 1 8! J 5 G
J 45 ' ' 1 8! " %G DG T
- ' '> F
S S1 6 G
E

S S1 8 ' '>

.
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
< '- T X _ 121 :/ 5 E
121 :/ E J 45 ' 0' Q B G
J 45 K > _ 0' Q I E J 45 '
' H ' 0* > !" J 5 %G - ' 1 8! " G
_ 1 " 'E 8 ' 1 8!
E J 45 K > ' H '
I , G
D G TO
,F E
E
' '> F S S1 6 G
+G / ;
' H - '- G
.G !" '
E ; , G

E ' H
' S S1 8 +G / ;
S S1 8 :
.G !" '
E ;
:

.]
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
.GY 121 < '- T + _ ! ) !" '
) !" ' 121 ' !" )
' 1 8! @ ) <H !" ' ! %F 81 %G
%G

< '- T . _ ) !" ' 0< 1 ' I8


121 ' !" ! !' 8 G
!" ' J 5 %G _ !" = D %1
!' J 5 G

< '- T X _ %2C D %H !" ' 0' Q I8


5 N Q /C 4 / _ ' 1 8! ) ! " ' 0, F "
\ ' !" )
!" ' ' 1 8! @
) <H %G

.`
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
.Ga < '- T + _ 121 $ 45/
/ %G 4, 2 4 K > 0 c 4 ' 1 6< - 8 G
' 0, %G _ 0 ) - " 'E I8
0 c 4 K > / 0, G
_ 121 $ 45/ @ /
- 4 ' 1 6< - 8 G
_ - / @ 4 6 < '- !
! G

< '- T . _ 121 $ 45/ U : 4,


4, 2 4 6' _ U : 4, / 4 / $
0, %G 45/ Q ' ! ! G
_ 4, 2 4 K 4, !' ;
_ 0 c 4 / 0 Q 6 8 ! G

< '- T X
_ 4, 2 4 , F"
4, 2 4 , F"
_ $ / @ '- !
8! " %G
_ 4 K > D % 4 ' I , G
_ %; 4 ' I8 2 4 /
_ D 0 ) - ! G
, .G3 R .Ga & $'E ! " =I8 ) A "
4 I8 G

.Y
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
.G+Z 121 < '- T + $ I8 ) =I8 ' 4, $'E C
$'E C C 121 $ 45/ 2! %C C& ' ! %C = 4',
2! %C & ' ! $'E C 2! %C 7/ %' S H G $! , =I8 ) A "
%C $ 6 ' C& ' ! %C $ I8 G $'E C 2! %C C
, 4, / , 4, / 0, %G & ' ! % = 4', 1 5 '
0, %G > ! > H 45 I8 G

_ 121 $ 45/ $'E C


2! %C C& ' ! %C =! U <
= 4', 0' Q B G
_ = % 45 4 / \ " 'E ?
$'E C 2! %C C
& ' ! % = 4, / 0, G

< '- T . _ $'E C 2! %C C


L 4, $'E C 2! %C & ' ! % = 4, ' 0, F "
& ' ! %C = 4, !" DA " G
, F" 8! " %G _ , 1 6 $'E C 2! %C
C& ' ! % = 4', 1
! ), Q ', H S %G
_ $'E C 2! %C C
& ' ! % = 4, / !
6 8 ! G

.a
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
< '- T X _ U : $'E C 2! %C C
8 1 6 U : 1 _ U : $'E C 2! %C C
! > $'E C _ U : )" K 0 Q 6 8
2! %C & ' ! %C ! G
= 4', ! %F 8! "
D A " %G
4 1 I< ' T

$'E T
+G ', ',
.G 8 ) 8
XG ? ?
3G 2 A
G 0' ',
]G ' 7'

& ' ! % T
+G 0> - $6 A -
.G 6 8! 7
XG , -6 -
3G U '> I > -

XZ
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
2! % T
+G = %!
.G &; %
XG ' ? H S
3G S!
G 8 S 8!
]G ) 68 6'
`G ) 2
YG ' AH
aG '- >
+ZG $', !
++G K !" Q

/ T

+G 0, H ' ' 0 * 2
.G =4, - @ 4, - @
XG $ ' '- DA !"
3G RF ' " R ' ? b
G H' > % ' 1 %
]G ' 1 % ' ! : ' ?
`G > 7
YG 5 " /
aG ! ) ' 1 F A 1
+ZG / ) 0'E 8
++G @ 5 6 &I8 H

X+
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
.G++ ' C C < '- T + _ ' C C S?/ = 4', !"
S?/ = 4, 4, ' C C S?/ _ ' C C S?/ = ' &E %! "
/ 0, %G = 4', 1 K E %F "
1 %G

< '- T . _ ' C C S?/ = 4, !" E %


4, ' C C S?/ / K 1 E ; S G
= 4, K E %F " _ ' C C S?/ = 4', $' ?
!" 1 %G 8 G
_ ' C C S?/ = 4', >>
S" @ 12 ! G

< '- T X _ 8 1 8 > , 1 I2 K !


' C C S?/ % > ' C C S?/
= 4', 1 K E %F " = 4', ! 68 G
!" !" %G _ ' C C S?/ = 4', 1 /
&E %F " !" !" G
_ E % / 9 D ' ' $ 45 G

X.
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
$'E 12TO
2 =! U < %
0; % =I' ,
$' ! $ ; h' ,
& - '> &5 S N I 2
D IB " & %H L5
R , =6 / @ 45' -'
iS @ @ ',
4, " @ A - 0
,/
+G I8 I ' GGGGGGGGGG
.G 4 S % GGGGGGGGGGGGG
XG , ! GGGGGGGGGGGGGGGG
3G 7 ' 7 GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
G ) >% GGGGGGGGG
]G / ! '> GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
`GD IE D IE Q GGGGGGGGG
YG&8 ' $ F GGGGGGGGGGGGGGG
M"'
O 0 )' % GGGGGGGGGGGGGGGGGGG
' ; S?/
O > IE GGGGGGGGGGGGGGGGGGG
7 ,
O S ! % GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
-< %
O - % D> ! GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

XX
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
.G+. ' C &' C < '- T + _ &' C = 4', !" 1
= 4, &' C = 4, 45 < ! G
! Q ' F % I2 - ' _ ' F % I2 - '
I2 ' %G 0' Q I %G 0' Q I8 ! G

< '- T . _ ' F % I2 @ 45' ' ?


&' C = 4, _ @ 45' 45' ' -
' F % I2 ' 1 8! G
@ 45' 45' I %G

< '- T X _ ) ' ' F %C " 'E ' F %


&' C = 4, _ 45 &S ! " E %F " < ! G
' F % I2 - ' _ ' F % I2 - ' @ 1 78 S G
@ 1 78 S %G

X3
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
.G+X 5 DA !" 1 < '- T + _ %F 8 1 6 ' C 6 8' C &' C
< Q ' - ; ! Q /C" B / ' ) - DA !" 1 < Q ' ! G
! " ! " S 1 %G , 4', !" %G _ ! DA !" 1 < Q &/
; 4 ' ? Q ' ?
0' Q I8 D A " G
_ -; ! Q ' ? "B ' ? !"
4, E % K %F " /K G

< '- T . _ 6 8 !" 6 ' ! G


C ' = 4', _ C ' = 4', ! G
!" !" E % _ !" E % / " 'E 8 !
/ K ' 1 %G ) !" '
0' Q B G
_ !" E % / K ' ! G

< '- T X _ -; ! Q /C" B /C C '


- ; ! Q /C" B /C _ ! &/ ) !" '
C ' = 4', _ 5 121 < Q / 0 Q 6 8
! " ! " S 1 %G ! G

X
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
XG+ > 0 HC < '- T + _ 4, ' C C S?/ = 4', 1 %! "
$' C < C > 0 HC ) ', H 0' 12 * DA " G
0' 12 = 4 , 8 $' C < C 0' 12 _ 9 6 < / C 0, 12 / C 0, ' /
L 4, 5! , K 5! , = 4 , 8 ' C
D A " %G C S?/ , 4', 1
%! " ) ', D A " %G

< '- T . _ 4, D A ! " 1 ' 12 ' ) ', H < H


> 0 H C $' C DA " G
< C 0' 12C 5! , _ D A ! " 1 ' 12 ' ; >
= 4 , 8 ' C C
S?/ , 4', ) ',
D A " %G

< '- T X _ ' C C S?/ , 4', ; >


> 0 H C $' C _ 9 6 < / C 0, 12 / C 0, ' /
< C 0' 12C 5! ,
= 4 , 8 ' C C
S?/ , 4', < H ,
D A " %G

X]
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
XG. > 0' 1 %G _ %; 4 ' I8 0' ! G
4 K DG T
', DA SC > '- ' O ' O
$' 2 > DA " %G ' ' Q > G
_ > 1 Q K 1 ! > Q /

_ % ; 1 Q / C 06 'E C
% ; 1 C 4 Q 1 = 4, 4 L 4, D
06 'E C 4 Q 1 4 , % ' DA " G
= 4, 4 L 4, Q ' _ 4 , % ' I8 0' ! G
D A " %G

_ 4, 0 c 4 ' I8 >
5 ' > >
_ 5 ' > > Q / DA " G
Q ' D A " %G
- S
- >
- &E %;

X`
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
XGX / 1 %G < '- T + _ Q ' 6< Q / 0, / /
Q ' 1 5 4 1 ! G
! > > ; '- 1 _ H @ ', 1 4, ! >
8! / / 1 %G / / 6 G
_ / / 68 Q ' ! 68 G

< '- T . _ ! >


> ; '- 1 8!
Q ' 1 5 4 1 / / ! G
! > / / 1 %G DG T D 4 b L b
_ S Q ' >
, '> %! G

< '- T X _ % E ' ; 8! G


% E C %) ! %H , _ % E Q ' 0, / /
< 0' F / 1 %G 6 G
_ % E '- ! ! G

XY
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
XG3 2E ' ? < '- T + _ $- E ' 1 < Q
2E ' ? O ->C - > C $' > @- '
$- E !' ? $- E !' ? = % I 4 ' !" 1 >%
0, F " '> H J %F " 6 : 0, F " D A " %G DA " G
D A " %G O '> ; 4 ' 1 8! -
_ 7 B ' ' 0, F "
8! " G
O %;
/ C $ C - C '> C E C G
O '> ;
S '> C 1 6 8 '>
O $' ;
=> C D> * C L > > C
= * C= C D> CL > , C
=> : C $ 1 * C $ F : C D , : C
: C$ * C0 4 G

< '- T . _ ' C '> ' ' 1 4,


2E ' ? = % " 'E ? DA " G
$- E !' ? ) ',
0, F " '> H J %F " D A " %G

Xa
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
XG3 2E ' ? < '- T + _ $- E ' 1 < Q
2E ' ? O ->C - > C $' > @- '
$- E !' ? $- E !' ? = % I 4 ' !" 1 >%
0, F " '> H J %F " 6 : 0, F " D A " %G DA " G
D A " %G O '> ; 4 ' 1 8! -
_ 7 B ' ' 0, F "
8! " G
O %;
/ C $ C - C '> C E C G
O '> ;
S '> C 1 6 8 '>
O $' ;
=> C D> * C L > > C
= * C= C D> CL > , C
=> : C $ 1 * C $ F : C D , : C
: C$ * C0 4 G

< '- T . _ ' C '> ' ' 1 4,


2E ' ? = % " 'E ? DA " G
$- E !' ? ) ',
0, F " '> H J %F " D A " %G

3Z
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
< '- T X _ = C0" C &' = 45' & 2 '
2E ' ? L 45 4 ' Q 8! " G
-- E !' ? 0, F " _ 1 2E %; , C = 4',
) ', 1 8! D A " %G 0, F " 8! " G
_ $ I C 45' K 1
- F" D A " G
_ 0 C$ h45 '> ; ! 4 1 - G
_ C ; 9 C 6 8C ! " C 12C 45 D > ) < H 5
% 4, : ; 4 K 1 G
_ ' 68 d /e ' ; 1 2E %!
DA " G
_ 0! '> C $! '> C D ! '> = 45 1
- ' ' 0, F " 8! " G
_ 0" C $" C D " C 0' C $' C D ' C 0 5C $ 5G
_ < D* $' ; : 1 G
_ 5C F " C I8C S " D > ) < ? '> ; ! 4 1
G
, 12
d /e ' 1 2E %! D A " " >
I< ' T

0 68 % ) <? 4 K 1 G
DG T
O /
2, O 2, /
j O j /
h O h /

3+
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
= $ 4 ,A ! " ' I8C & h4,
) <? 4 K 1 T
DG T
8 O 8 /
0B O 0B /

$ > , '- 08! " C/ = 45 1


T
DG T
O 4 /
)/ O )6 /

h k Q = ! ?
DG T
O Q /
O Q /

l /m $'E , C > <


= 45 1 $ 1 2E G

$'E , > <

/O / / O /
O / /O / /
H/ O H/ / !" O !" /
6 8O 6 8 /

3.
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
XG < '- T + _ ! 1 &/ 0 c 4 ' 1
/ %G 4, 2 4 ' 1 _ 0 c : L 4, ' N !"
, F " D A " %G DA " G
_ 4 , L 4, @
DG T
K !" %1 % f !" %G
F" 8Q % f '
0 > >Q / " ; :
U '- f

< '- T . _ ! &/ 4 , % K L 4,


4, 4 , % @ DA " G
, F" D A " %G _ : L 4, 4 , ' DA " G

< '- T X _ 0 c 4 ' 0, F " D A " G


5 DA !" 1 < Q &/ _ 4 6 < '- I8 ' ! G
0 c 4 , F"
D A " %G

3X
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
XG] !' H 8! < '- T + _ ', H , Q ' ', H S G
DA " %G Q ' ? " 'E _ 8 1 6 '- 12 1 ! >
Q ' ? 0' Q I8 _ Q K L 4, " 'E Q '
H 8! D A " %G

< '- T . _ > Q ' ! % DA " G


) ' !' ! _ ) ' ! ' ! " 'E I8 @
" 'E I8 @ ! ' ! DA " G
D A " %G

< '- T X _ '- 1' 6< ) ' !" ' ?


) ' !" ' ? " 'E !" ' ? DA " G
" 'E ! " ' ? " 'E _ '- 1' 6< 5 ! / DA " G
I8 ! ' & %G

33
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
XG` % J 45C 0 4J 45 < '- T + _ &' % J 45C 0 4J 45
Q ' 0, F " % J 45C 0 4J 45 Q ' 0' Q I8 !"
D A " %G Q ' 0' Q I8 DA " G
D A " %G _ &' C Q $ 5
% J 45C 0 4J 45 Q '
0' Q I8 ' 8! " G

< '- T . _ % J 45 Q ' 0 4J 45


% J 45C 0 4J 45 4, DA " G
Q ' 0' Q I8 _ 0 4J 45 Q ' % J 45
% J 4', 0 4J 4, H C 4, DA " G
0 4J 4', % J 4, H
45 %G

< '- T X _ % J 45C 0 4J 45 Q / $ 5


% J 45C 0 4J 45 5 &' / DA " G
Q ' 1 8! _ 5 Q / DA " G
&' D A " %G

3
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
XGY % Q / < '- T + _ % Q ' 6 < - F" ' <
0' ! " D A " %G $ I8 > Q ' ! _ $ I8 Q ' $'E ! " D ' >
% D A " %G

< '- T . _ % Q E 1 8 - $ Q
$' ; 4 ' I8 ! > $' ; 4 ' 1 8!
> Q ' $'E ! " ! _ $' ; 4 ' I8 > Q '
% Q D A " %G

< '- T X _ i% DA S $ I8 0 - " M 5


i% DA S $ I8 0 - " > '- ' I Q ' DA " G
M 5 > '- ' I
Q ' D A " %G

3]
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
XGa '- 1' 6<1 < '- T + _ > 6 ' M- '- 12 4,
! 0' 1 %G '- 12 4, 5 ! 0' 1 %G !" ' ; ! G
_ ! !" ' ; 5 ! DA " G

< '- T . _ '- 1' 6< 6 0' ! G


Q 1 6 8/ '- 12 4, _ 6< !" ' ! % Q
! / 0' 1 %G

< '- T X _ '- 1 '> A ) ', - F" ' <


8 1 6 '- 1' 6< !" / 6 < C ! 0' ! G
! 0' 1 %G _ > 6 ' " 'E 8 '- 1' 6<
! 0' ! G

3`
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
XG+Z F 1 C ' C < '- T + _ ' E 1 8 F 1 C ' C
&' ' 1 F 1 C ' C _ F 1 C ' C &' ' = 4', < H ,
= 4', 1 %! " &' ' 1 = 4', < H, DA " G
0 -" '> H J %F " D A " %G
- ' A! DA " %G

< '- T . _ F 1 C ' C &' ' 1 = 4',


F 1 C ' C
&' ' 1 = 4',
'> H J %F " D A " %G

_ F 1 C ' C &' ' 1 = 4',


< '- T X '> H J %F " < H, DA " G
F 1 C ' C
&' ' 1 = 4',
'> H J %F " < H , D A " %G

3Y
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
XG+Z F 1 C ' C < '- T + _ ' E 1 8 F 1 C ' C
&' ' 1 F 1 C ' C _ F 1 C ' C &' ' = 4', < H ,
= 4', 1 %! " &' ' 1 = 4', < H, DA " G
0 -" '> H J %F " D A " %G
- ' A! DA " %G

< '- T .
F 1 C ' C _ F 1 C ' C &' ' 1 = 4',
&' ' 1 = 4',
'> H J %F " D A " %G

< '- T X _ F 1 C ' C &' ' 1 = 4',


F 1 C ' C '> H J %F " < H, DA " G
&' ' 1 = 4',
'> H J %F " < H , D A " %G

3a
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
XG++ 5 M -Q - F" < '- T + _ '- 12 4, ; 4 ' ,1 8! G
) !" ' '- 12 4, ) O 7 )/
, 1 81 %G ; 4 ' 0' Q I8 _ , 1 8! ; 4 ' 1 , 8 @ 1 6 81
D A " %G %! " ) ! ' 0' B G

< '- T . _ A ) ', 1 ' 1 4, - F" ' <


5 M -Q - F" ) _ 0' Q I ) !" ' 8!
!" ' - F" ' < DA " G
D A " %G

< '- T X
5 M -Q - F" ) _ 1 ; 4 ' 0' Q I8
! " ' 0' Q I8 _ 8! ) !" '
L 42' > 6 ' !" DA " G
, 1 81 %G _ !" DA ) !" '
1 ', J 5 G

Z
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
XG+. $'E C C < '- T + _ ' 5 1 6 $'E C C
2! %C & ' ! %C $'E C C _ 0 4, ' 0, F " D A " G
$ 6' = 4', 1 2! %C & ' ! %C _ U : L 4 $'E C C
8! D A " %G $ 6' = 4, 2! %C & ' ! ' DA " G
, F " D A " %G

< '- T . _ 8 1 6 Q $'E C


$'E C C _ 0 4', 1 / Q ! 0' ! G
2! %C & ' ! %C
= 4', Q
8! D A " %G

< '- T X _ $'E C C 2! %C


$'E C C & ' ! % = 4', D U - DA " G
2! %C & ' ! % O 6 8' C ' D A " G
= 4', '
U C ' C 6 8' D A " %G

+
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
XG+X > C % ; 1 < '- T + _ > C % ; 1 ! 4
! 4 4 6 8' > C % ; 1 Q ' ! % Q 45 G
D A " %G ! 4 > Q ' _ % Q ' $'E ! " 1 !
$'E ! " 1 ! D A " %G

< '- T . _ > C % ; 1 ! 4 , 12;


> C % ; 1 _ % Q ' @ Q 'E ! " 1 ! /
! 4 , 12; 4 ' _ ! ' ' 1 8! ; 6 0' ! G
I8 5 6 8' D A " %G

< '- T X _ > C % ; 1 Q K L4


> C % ! 4 4 6 !" ' ! ! G
0' ! " 6 8' D A " %G _ !" ' ! !" ; 6 0' ! G
_ 6 0' 12 ) ', 4 ! / DA " G
_ ! ' ' 1 8! 6 8' DA " G
_ 6 8' ! 1 8 ! G

.
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
XG+3 !" ; S C ! ; < '- T + _ !" ; S C ! ; S C ,
S C , C !" ; S C ! ; S C _ !" ; S C ! ; S C , C
0, 12 , 4', ! , C 0, 12 _ D !" ; S C ! ; S C ,
' 4 ! !" , 4', 0, F " D A " %G
0* 12 %G

< '- T . _ !" ; S C ! ; S C , C


!" ; S C ! ; S C _ ! " 06 ' C $ Q S 06 '
, C 0, 12 ! G
, 4', ! D A " %G

< '- TX _ 0c !" C ! ; S


!" ; S C ! ; S C 0* 12 G
, C 0, 12 _ 0, 12 D A " G
, 4', D A 0* 12 %G

X
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
XG+ 9 6<C < '- T + _ 9 45; U - E % / %! 9 6< ' 1
= 4', 1 = % " 'E ? ; 4, - F " ' 8 G
! > 9 6<C Q ' 1 _ 0 4, 0' 12C C = 4',
> %! " 1 2 > 4', ! 1 %G 0, G
0' 12 0 DA " %G _ - 9 6< ' 1 %! " C 0 4, 0' 12

< '- T . _ ; 9 6< / Q 0' 12


> C 0' 12 ) ', ' 0, G
) ', ? C0 9 6< /C _ D '- 1 4 4 A ) ', 9 6< /C
Q / 1 %G DG T
O 8 ' ?Q /
O 12
O $ 4' ' 1 B

< '- T X _ 8 1 6 1 ' ! " 'E


5 H / % I8 9 6< ' ? Q ' ?
9 6< ' ? 0 DA " G
Q ' ? ! _ 9 6< /C Q / DA " 6<
1 %G !" G
_ 9 6< /C Q ' ! !" C
1 8 ! G

3
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
XG+] 6 2 C &, H C < '- T + _ < Q ' ! " 0' 12 ) ', '
0: = 6 2C &, H C 0: = < _ < Q 8 6 ' ', H S G
< Q / D A " %V 0' 12 ) ', 0, %G
0c 0* 12 %G

< '- T . _ < Q ' 1 4, D 6 2C &, H


6 2C &, H C 0: C < Q ' < DA " G 0c F" /
D A " %G < Q ' 1 < D 8! " D A " G
_ 6 2C &, H C 0: = < DA " G

< '- T X _ DA 1 6 6 2C &, H < Q K 1


6 2C &, H C 0: < Q /C _ 0c ' ! < Q K 1
0c = 4', D A " %G
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
XG+` ' C 4 '> < '- T + _ 6 8' ' 1 %! " D A " G
6 8' = 4', " 'E Q " 'E ? _ <6 $ Q ' 1 6 8' '
D A " %G ' C 4 '> 6 8' _ > 6 ' H 0 -" 6 -
= 4', D A " %G Q 1 6 8/ ' C 4 '> 6 8'
_ Q ' @ Q 'E ! " ' C 4 '>
6 8' % > ! ' 0' ! G
_ 6 ! 4 4 ! ' '
)A 6 8' D A " G

_ , 12; 4 " 'E ? ' C


< '- T . 4 '> 6 8' % > 6 0' ! G
, 12; 4 " 'E ? _ 6 0' 12 ) ', 4 )A 6 8'
' C 4 '> 6 8' DA " G
= 4', D A " %G _ C Q / C =I8C $
6 8' ' ! 6< 6 8 ! G

< '- T . _ 8 1 6 '- 1' 6< 6


' C 4 '> 6 8' 0' ! G
= 4', 8 1 6 _ 6 0' 12 ) ', L4 ) A 6 8'
'- 1' 6 < D A " %G DA " G
_ 6 8' K > > 6 ' H ' !
!" ! 6 8 & G

]
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
XG+Y 6 8' C < '- T + _ 6 8' C 0, ' C &'
0, ' C &' 6 8' C 0, ' C &' = 4', 1 %! " D A " G
= 4', = 4', 0, %G _ 6 0' ! C 6 8' C
D A " %G _ <6 $ Q ' 1 6 8' ' ) A '
_ 6 8' ' ; ! G

< '- T . _ 6 8' C 0, ' C &' $ 4,


8 1 6 '- 1' 6< _ 6 8' C 0, ' C &' ' 1
!" ' ; !" 4, D A " G
6 8' C 0, ' C &'
= 4', D A " %G

< '- T X _ 8 1 6 '- 1' 6< 6


8 1 6 '- 1' 6 < YZ 0' ! G
4 K ', _ 8 1 6 '- 1' 6< 6 8' C
6 8' C 0, ' C &'
= 4', D A " %G

`
! 6 H ' =I8

4, 5 ! , < ' ^ , 12
XG+a ,H ' &' ' 1 < '- T + _ 8 1 6 ,H ' 6< A
/ %12; S %G 8 1 6 ,H ' _ ,H ' 6< D ' > / K
&' ' 1 / %12; _ ,H / % > > K ; 9
S - F" ' < / K ' ' ! G
' 1 %G DG T ' 0 H

< '- T . _ 8 1 6 Q ' I8 , H


, &/ Q ' 1 2 F" % > > K 0' 1
I8 H H G
/ %12; S %G DG T
O / ' E 812
O 6< L 45

< '- T X
, H ' ! " 'E I8 _ 8 1 6 , H ' 1 2 F" I8
5 , 12 1 %G !" DA " G