Anda di halaman 1dari 14

Bahagian A

[60 markah]
Jawab semua soalan

1. Rajah berikut menunjukkan jenis garisan yang terdapat dalam elemen reka bentuk

C
B
A

Padankan fungsi jenis garisan itu dengan menulis A, B dan C pada ruang jawapan.
Menunjukkan pergerakan arah
Menunjukkan keseimbangan
Menunjukan perhubungan

( 3 markah )
2. Rajah berikut produk yang berasaskan prinsip reka bentuk.

Maklumat berikut menunjukkan prinsip reka bentuk

 Pengulangan
 Kesatuan
 Keringkasan
 Keseimbangan
Berdasarkan rajah dan prinsip reka bentuk itu pilih tiga prinsip reka bentuk yang dengan
menulis jawapan pada ruang yang disediakan.

2
A : ___________________________________________________________
B : ___________________________________________________________
C: ___________________________________________________________
( 3 markah )

3. Maklumat berikut adalah kepentingan reka bentuk dan teknologi

 Menyumbang kepada perkembangan teknologi moden


 Memenuhi keperluan individu dan masyarakat
 Memudahkan kerja melalui pengubahsuaian
 Membuka laluan kerjaya dan pekerjaan.

Pilih dan tuliskan tiga kepentingan reka bentuk dan teknologi

i. ______________________________________________________________
ii. ______________________________________________________________
iii. ______________________________________________________________

( 3 markah )

4. Tandakan (√) bagi maksud yang betul dan (X) bagi yang salah pada petak yang disediakan

Invensi ialah keadaan dan proses mencari jalan untuk menghasilkan produk
yang baru

Inovasi ialah pengubahsuaian terhadap produk sedia ada supaya menjadi lebih
baik.

Inovasi peringkat komersial ialah penciptaan produk baru yang lebih kreatif
dan berdaya saing.

( 3 markah )

5. Maklumat berikut menunjukkan penyediaan anggaran kos sebelum reka bentuk projek.

3
Nama projek : Bekas Hiasan Meja Guru
Bilangan : 100 unit

Kos Jumlah
Kos Bahan dan Alat RM 300.00
Kos Upah RM 200.00
Kos Overhed RM 20.00

Berdasarkan maklumat itu, Hitungkan,

(i) Jumlah kos modal


Jumlah kos modal = Kos Bahan dan Alat + Kos Upah + Kos Overhed
= ................................ + .................. + ......................
= ...............................

(ii) Kos pengeluaran sebuah bekas hiasan

( 3 markah )

6. Rajah berikut menunjukkan tiga teknik lakaran piktorial.

A B C

Namakan teknik lakaran dengan menulis jawapan pada ruang di bawah.

4
A
B
C
( 3 markah )

7. Rajah berikut menunjukkan langkah membina lakaran isometrik. Susun mengikut urutan yang
betul langkah membina lakaran isometrik itu dengan menulis 1, 2 dan 3 pada petak yang
disediakan.

( 3 markah )

8. Maklumat berikut adalah tentang bahan perekat untuk cantuman mock-up atau model.
Padankan maklumat tersebut dengan jenis bahan perekat yang betul.

Bahan perekat
Maklumat
Digunakan untuk mencamtumkan dua atau lebih
Super glue
permukaan papan untuk menghasilkan mock-up

Bahan pelekat yang menyambung mock-up atau model


Perekat kayu
berasaskan penggunakan paip PVC tidak berulir

Memcantumkan permukaan pelbagai jenis bahan mock-


up seperti plastik, fabrik, mounting board dan kayu Simen pelarut

( 3 markah )

9. Tandakan (√) bagi sistem fertigasi yang betul dan (X) bagi yang salah pada petak yang
disediakan.

5
Sistem fertigasi ialah sistem pengeluaran tanaman yang menggunakan
sistem pengairan pembajaan rapi.

Sistem ini menggunakan coco peat atau sekam padi bagi menggantikan
tanah.
Sistem hidroponik merupakan satu cabang dalam sistem fertigasi.

( 3 markah )

10. Maklumat berikut menunjukkan langkah membuat mock up kasut

Padankan langkah itu dengan menulis A, B dan C pada petak jawapan yang disediakan

Menanda
Mendraf
Memotong
( 3 markah )

11. Susun fasa penyelesaian masalah inventif dengan menulis 2,3, dan 4 pada petak yang
disediakan. Jawapan 1 telah diberikan.

Analisis punca masalah 1

6
Kaedah penyelesaian
Model penyelesaian
Model masalah
( 3 markah )

12. Maklumat berikut berkaitan dengan hubung kait antara produk dengan objek dari segi
fungsinya

Mengangkut Lori Barang

Lengkapkan carta aliran berikut dengan mengisi jawapan dalam ruangan yang disediakan

Fungsi
Produk Objek
b) ______________
a) ________________ c) ______________

( 3 markah )

13. Maklumat berikut adalah berkaitan dengan dua jenis masalah

A
Masalah bukan inventif
B
Masalah inventif

Padankan jenis masalah dengan penyataan berikut dengan menulis A atau B pada petak
yang disediakan.

Encik John telah menukarkan enjin keretanya kepada enjin turbo untuk
meningkatkan kuasa enjin tetapi mengakibatkan keretanya mudah
hilang kawalan serta membazirkan bahan api

Raju mudah membawa barang – barang yang dibeli di pasar setelah

7
memasang bakul di motosikalnya

Encik Ramli telah memasang cermin gelap di keretanya supaya tidak


panas dengan mengikut standard yang ditetapkan oleh pihak berkuasa.

( 3 markah)

14. Padankan prinsip inventi bagi percanggahan fizikal pemisahan ruang dengan huraian yang
betul

Prinsip inventif Huraian


Memisahkan bahagian yang mendatangkan
Penyarangan gangguan
Memasukkan satu objek ke dalam satu objek yang
Pembahagian sama tetapi berlaianan saiz

Pengekstrakan Membahagikan objek kepada beberapa bahagian

( 3 markah )

15. Terdapat dua jenis pemisah bagi masalah inventif iaitu pemisahan ruang dan pemisah masa.
nyatakan tiga prinsip inventif bagi pemisah masa yang anda ketahui.

i. ____________________________________________________
ii. ____________________________________________________
iii. ____________________________________________________
( 3 markah )

16. Tandakan (√) bagi penyataan yang betul dan (X) bagi penyataan yang salah pada petak yang
disediakan

Produk merupakan gabungan komponen dan fungsi yang membentuk sebuah


sistem

Terdapat tiga jenis percanggahan fizikal di dalam masalah penyelesaian secara


inventif.

Apabila sesebuah analisis fungsi dijalankan, fungsi setiap komponen akan

8
dinyatakan.
( 3 markah )

17. Maklumat berikut merupakan sebahagian proses pembuatan produk.

A Mock - up
B Perancangan
C Lakaran

Lengkapkan rajah proses pembuatan produk yang berikut dengan menulis jawapan dalam
ruang yang disediakan berdasarkan maklumat yang diberikan di atas.

____________________________

______________________________

Model ____________________________

( 3 markah )

18. Sesuatu produk dihasilkan secara pembuatan. Nyatakan 3 kaedah pembuatan yang
digunakan untuk menghasilkan sesuatu produk di ruang yang disediakan di bawah.

i. ____________________________________________________
ii. ____________________________________________________
iii. ____________________________________________________
( 3 markah )

19. Susunkan langkah – langkah membuat model 3D menggunakan acuan dan tuangan. Tuliskan
nombor 1, 2 dan 3 dalam petak yang disediakan

9
Warnakan model yang telah kering dan siap menggunakan warna air sebagai
kemasan

Sediakan acuan dengan menggunakan tanah liat

Bancuh plaster of paris dengan air mengikut sukatan yang betul. Tuang
bancuhan yang telah siap ke dalam acuan.
( 3 markah )

20.
Kaedah pembuatan konvensional merupakan kaedah
penghasilan produk secara manual dengan menggunakan
alatan tangan dan mesin yang ringkas.

Berdasarkan pernyataan di atas, tandakan (√) bagi penyataan yang betul dan (X) bagi
penyataan yang salah pada petak yang disediakan

Produk yang dihasilkan mempunyai nilai estetik yang tinggi

Mengambil masa yang singkat untuk menyiapkan produk

Boleh menghasilkan sesuatu produk dalam kuantiti yang banyak


( 3 markah )

Bahagian B
Jawab semua soalan
[40 markah]

21. Rajah di bawah menunjukkan sebuah cekak rambut (hairband).

10
a) Lakar semula cekak rambut tersebut dan lakukan penambahbaikan dengan
memasukkan teknik cantuman dan elemen yang sesuai dalam reka bentuk fesyen.
Aplikasikan juga teknik rendering serta kesan cahaya atau bayang pada lakaran anda.

(6 markah )
b) Isikan jadual di bawah dengan menyatakan teknik, bahan cantuman, elemen dan
prinsip yang digunakan untuk dalam rekaan anda di (a).

Teknik cantuman

Bahan pada cantuman

Elemen (i)

11
(ii)

Prinsip (i)
(ii)

[4 markah]

22. Rajah di bawah menunjukkan reka bentuk kerusi A dan B.

a) Tandakan (√ ) bagi kriteria reka bentuk yang betul dan ( X ) bagi yang tidak
menunjukkan criteria yang betul.

A B

Kriteria Reka bentuk A Reka bentuk B


Kecenderungan inovasi
Kekuatan kualiti
Ergonomik
(6 markah)

b) Cadangkan satu inovasi pada reka bentuk kerusi tersebut. Jelaskan cadangan anda.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(2 markah)

c) Nyatakan dua kerjaya yang berkait dengan bidang reka bentuk dan teknologi.

(i) __________________________________________________________
(ii) __________________________________________________________

12
(2 markah)

23. Rajah di bawah merupakan salah satu contoh kaedah pembuatan kuih bahulu secara
konvensional dan secara moden

Kaedah pembuatan secara konvensional

Kaedah pembuatan secara moden


i. Berdasarkan pengetahuan anda, lengkapkan jadual perbandingan di bawah antara
menggunakan kaedah konvensional dan kaedah moden dalam menghasilkan kuih
bahulu.

Kaedah konvensional Perbandingan Kaedah moden

Tenaga

Kuantiti

13
Hasil produk

( 6 markah )

ii. Berikan maksud teknologi pembuatan secara moden.


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
( 2 markah )

iii. Pada pendapat anda, mengapakah kebanyakan industri di Malaysia banyak


menggunakan kaedah moden dalam menghasilkan sesuatu produk? Berikan
alasan anda.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
( 2 markah )

24. Rajah berikut menunjukkan sebuah rak kasut dan komponen – komponennya.

14
i. Berdasarkan komponen – komponen di atas, lukiskan satu contoh sistem fungsi.

( 6 markah )
ii. Nyatakan hubungkait antara produk dengan objek dari segi fungsinya
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
( 2 markah )
iii. Secara jelas, berikan maksud masalah inventif
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
( 2 markah )

- KERTAS SOALAN TAMAT -

15

Anda mungkin juga menyukai