Anda di halaman 1dari 4

Tentang sholawat setan.

Sholawat yang haram dan bisa kufur bila dibaca.


Untuk mengundang raja nya iblis (iblis yang sangat besar)

Qosam ini dibaca 103 x dalam keadaan suci yang sempurna (badan,
pakaian dan tempat
yang suci/bersih). Dan simpanlah dikanan dan kiri anda mushaf alqur'an .
Karena sesungguhnya ritual ini sangat berbahaya dan bisa mencelakakan
anda. Berhati- hatilah. Selain iblis hadir juga malaikat saktayaail , raja jin
marid, ummi hanbiqah, putri raja jin burqan (kihlah), putri raja jin murrah
( shofiyah), putri raja jin abyadh (yaqutah) , raja jin danhasy, umi syathab,
binti malikil habbab, raja jin nashur, raja jin murrah dll. Semua anak2 iblis
dan konco2'nya akan hadir dihadapan anda. Jagalah jiwa anda agar selalu
dalam keadaan suci.
Ini qosam nya :
Aqsamtu bismil jaalisi fauqa arsyis samaa-ul khaaliq al ladzii showwiru wa
ahkamus shona:i wa adhaa'a bil haqqi nuurihil akwani wa hakamu ala
adama wa dzurriyyatihi bil majdi tsummal hawaani wa tusallithu alaihi
ibliisa syaithaani wa athaala alaihi kaaffatil jinaani alaihi fasakhathika wa
tharahika ilal yummi wa baddala nuurika ila naarin wa khoirika wa tasri'u
likhidmatii wa qadhaai haajatii bil asmaa-il haakimah ala jamii'il kawaakibi
wal aflaaki anzil min kursiyyika ya ghuyuub wa ala amrika maghluubun
asri' bil hudhuuri bihaqqi haadzihil asmaai 'allaqanhiishin as syaamiri
lasyin2 allajiimaalighin2 kamsanaayaalighin2 aitaluughin2 bath
hakaalahiisyin2 ailatskhan2 sandaghin2 syaikhafan2 lanaghin2
aitarghaalihaalaghin2 bah laliinamin2 lakmaalamiighin2 muniiras samaa-u
wa maa hawat hathaa yathaa bathiighin muniiral qomaru bimaa ahaatha
'athiya hath muukhin2 muniiral kawaakibu wamaa haulaha
hamthaihamjaalakhakhin 2 ahdhiru ma la usallitha alaihil imaami ya man
akhrajati adama minal jinaani dakhaakhiinaka2 naarun naarika muthafiyah
. Ahdhiru wa akhrijub min makaanika ( ya kadza) wa ahdhiru amaahin2 al
qadiiril qaahiri fauqa 'ibaadihi wahuwal hakiimul khobiir.

Qosam zu'zuu' an nikaah.

Aqsamtu alaika ya zu'zuu' antunkiha/ antankaha kadza ... bihaqqi hamsyin2


harhaaqisyin2 syah waarisyin2 'amaarisyin2 kamaarisyin2 syamuusyin2
laithamuusyin2. Ahyuuhin2 hauyahin2 ahwaarisyin2 a'yathuusyin2 kaluusyin2
hasyiisyin2 hal yuuhasyin2 kaamaarisyin2 ajib ya zu'zuu' bihaqqi haafzihil asmaa-i
alaika illa ma ajabtu wa tawakkaltu fi 'amalii haadza antankaha kadza ... fi farjihaa au fi
duburihaa min haadzal waqti nikaahab daaiman bidawaamil laili wan nahaari
Wala tuftaru an nikahiha lahdzatan waahidatan wa tharfata ainii hattaa tahdhuru ilayya
au ila kadza fi hadzal makani bihaqqi haadzihil asmaa-i maktuubati waraqi zaituuna
allatii lau al qaitu fin naari fanharaqatil hadhratu wa baqiyyatil asmaa'u mu'alliqatan bil
qudrati wabihaqqi kulli ismin talaa alaika fa ajiibu bihi wa tusallitu ala kadza ...wa
ankahiha kamaa amartu bihaqqi alin syal'in ya'win yubiyahin yahin wahin ahin bitak
hin bitak faalin bisho'iyyin ka'iyyin mimyaalin muthii'iina laka ya aalin jalla zaryaalin
ma sami'a ismika ruuhi ruhanii wa jinnin wa syaiyhaani wa 'amaa illa shoiqa wahtaraqa
ya aalin jalla zaryaalin ajib wajma' ya zu'zuu' 2 bihaqqi ahyan syarahiyan adunaya
robbal ash bawuut aali saddaya

Apabila ingin menikah dengan khadam iblis tersebut.


Tulislah thalsamin di bawa ini pada tanah liat atau batu bata mentah. Lalu simpan di
dekat bakaran api sambil membaca qosamnya 21 x. Dan taukil nya.