Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA

MELAYU TAHUN 4

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu

Tahun : 4 Aman

Tarikh : 21 Julai 2008 ( Isnin)

Masa : 60 Minit (8.00 – 9.00 pagi)

Bilangan Murid : 22 Orang

Tajuk : Kasihan Sang Burung (Alam Sekitar)

Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat;

i. Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai


bahan bacaan.
ii. Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang
dibincangkan.
iii. Membaca pantun secara lancar dengan sebutan dan
intonasi yang betul.

Hasil Pembelajaran
Fokus Utama:

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

Aras : 1 i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan


bacaan.

Fokus Sampingan:

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan
kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul, dan laras bahasa yang sesuai.

Aras : 1 i) Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang dibincangkan.


ii) Menyampaikan maklumat yang bernas dengan jelas dan tersusun.
SISTEM BAHASA
Tatabahasa : Perkataan Berimbuhan

Kosa Kata : Pokok senduduk, berserat-serat, lukah.

Sebutan dan Intonasi : Pantun

PENGISIAN KURIKULUM
i. Ilmu : Sains
ii. Nilai Murni : Hemah tinggi, menghargai alam sekitar.
iii. Kemahiran Nilai Tambah

-Kemahiran Berfikir: Mengelaskan, mengenal pasti idea utama dan idea


sokongan.
-Kecerdasan Pelbagai: Pendidikan muzik.

PENGETAHUAN SEDIA ADA


Pernah dan tahu

i. Kebaikan menjaga alam sekitar.


ii. Mengenal pasti kata kerja.
iii. Mengeja dan membaca.

BAHAN BANTU MENGAJAR


-Komputer

-Internet

-Buku Teks Tahun 4

-Lembaran kerja
Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Catatan
pembelajaran

i. Pantun dua  Murid diperdengarkan


Set Induksi kerat pantun dua kerat BBM :
( 5 Minit) yang dibaca oleh Pantun Dua
guru. Kerat
 Guru menjelaskan Komputer.
kaitan pantun
tersebut dengar
pengajaran yang
akan di jalankan pada
hari tersebut.
 Guru menunjukkan
Mengunakan Internet, cara menggunakan BBM :
Enjin Pencarian. Enjin Pencari untuk Komputer.
mendapatkan bahan Internet.
Langkah 1 Pautan internet: berkaitan.
( 15 Minit)  Guru menunjukkan
1. www.kekwa.gov.c cara untuk KB :
om menyimpan maklumat Mengumpul
2. www.moh.gov.my daripada internet ke maklumat
dalam folder.
 Murid diminta cuba KP :
melakukan perkara
yang telah di ajar oleh Verbal
guru. Linguistik
 Murid dikehendaki KBKK
membentuk lima
kumpulan kecil. BBM :
Kad arahan :  Setiap kumpulan Komputer
dikehendaki mencari Internet
1. mencari pantun teks yang berkaitan KB :
Langkah 2 berkaitan dengan dengan alam sekitar, Mengumpul
(15 Minit) alam sekitar. dengan maklumat
2. menyimpan menggunakan Enjin
maklumat yang Pencarian.
telah didapati ke (Guru membuat pemantaun Nilai :
dalam folder teks dan memberi tunjuk ajar) Kerjasama.
yang di sediakan.  Murid dikehendaki
menyimpan pantun
yang telah di cari ke
dalam folder .

Langkah 3 Cerita “Kasihan Sang  Guru meminta setiap


(20 minit) Burung” kumpulan mencari
perkataan
Arahan : berimbuhan dan KP :
Senaraikan perkataan mengelaskan kata
berimbuhan yang kerja yang terdapat Verbal
terdapat dalam cerita didalam cerita Linguistik
“Kasihan Sang “Kasihan Sang
Burung” Burung”. Nilai murni:
 Setiap kumpulan di Hemah tinggi
minta untuk Menghargai
membentangkan alam sekitar
hasil kerja mereka.
 Wakil setiap
kumpulan diminta
membaca kuat
perkataan
berimbuhan yang di
jumpai dalam cerita.
 Guru membetulkan
pelajar jika terdapat
perkataan yang
bukan merupakan
perkataan
berimbuhan..
Penutup kognitif :  Murid diminta Nilai Murni :
menyatakan perkara-
penutup Apakah yang telah perkara yang telah Menjaga
( 5 Minit) kamu pelajari sebentar dipelajari. kebersihan
tadi? diri.
 Murid dikehendaki Menjaga
Apakah menyatakan apakah kesihatan diri.
tanggungjawab kamu tanggungjawab Mengamalkan
terhadap diri sendiri? mereka terhadap diri gaya hidup
sendiri. sihat.

 Kerja rumah : Guru


memberi lembaran
kerja.

Anda mungkin juga menyukai