Anda di halaman 1dari 10

SULIT KATEGORI 4a

BORANG PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN PEGAWAI


BAHAGIAN / JPN / PPD / INSTITUSI PENDIDIKAN DAN AGENSI LAIN
TAHUN: 2020

Bahagian / Jabatan : SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA JENDERAK


SELATAN, 28050 KUALA KRAU, PAHANG

Nama Pegawai Yang Dinilai : SITI FATIMAH AZZAHRAH BINTI MOHD


AMINUDDIN
Kad Pengenalan :

Jawatan/ Gred Jawatan : PPP DG41

Gred Penyandang : 41

Gred Yang Dipohon : 44

Arahan: 1. Sila berikan huraian yang ringkas dan padat dalam ruang yang disediakan bagi menjelaskan pencapaian
ANDA bagi setiap domain.
2. Setiap huraian perlu disertakan dengan *dokumen sokongan yang telah disahkan sebagai bukti.
3. Borang hendaklah ditaip atau ditulis dengan jelas menggunakan dakwat hitam.
4. Sila serahkan Borang ini kepada Ketua Jabatan setelah lengkap diisi.

A. LAPORAN BIDANG TUGAS

Huraian Ringkas (10 hingga 20


Bil. Domain Elemen
perkataan bagi setiap elemen)
1. PENGETAHUAN DAN Penguasaan pengetahuan  Dapat menguasai isi kandungan
KEMAHIRAN DALAM dalam bidang tugas dan mempunyai pengetahuan serta
BIDANG TUGAS kemahiran dalam mengendalikan
isi pelajaran mengikut tahap
kemampuan murid.

2. TUGAS UTAMA a. Perancangan  Merancang objektif yang ingin


dicapai.

b. Pelaksanaan  Mencapai objektif yang dirancang


dalam setiap pengajaran dan
pembelajaran.
 Mengaplikasikan pelbagai strategi
dan kaedah serta aktiviti mengikut
kesesuaian dan tahap kemahiran
murid.
 Menggunakan dan menyediakan
pelbagai bahan/sumber yang
sesuai dengan tahap murid untuk
memastikan objektif pengajaran
dan pembelajaran tercapai.

SULIT
1
c. Pemantauan  Mencapai semua aspek
kepimpinan, pengurusan
organisasi, pengurusan kurikulum,
kokurikulum dan hal ehwal murid,
pembelajaran dan pemudahcaraan
dan kemenjadian murid.
d. Penilaian  Meningkatkan pengetahuan murid
dalam pengajaran dan pembelajaran
berdasarkan peningkatan penguasaan
konstruk Literasi dan Numerasi.

 Meningkatkan kemahiran berfikir dan


memimpin dalam kalangan murid
semasa aktiviti berkumpulan.

 Kemahiran dwi bahasa diselitkan


dalam proses pengajaran dan
pembelajaran.

 Nilai murni sentiasa diterapkan dalam


setiap pengajaran dan pembelajaran
terutama dalam aktiviti kumpulan.

 Murid didedahkan kepada identiti


nasional melalui pengajaran dan
pembelajaran dan aktiviti luar bilik
darjah yang dilaksanakan.

SULIT
2
SULIT
B. TUGAS KHAS / SUMBANGAN PROFESIONAL

Bil Aktiviti Peringkat Pencapaian (√ ) Catatan


Institusi Daerah Negeri Kebangsaan Antarabangsa (Sila nyatakan

1 Setiausaha / 2017
Kokurikulum
2 Ketua Panitia / 2017

3 Setiausaha / 2017
Panitia Bahasa
Melayu
4 Guru / 2017
Perpustakaan
5 Guru penyelaras / 2017
Kesihatan dan
Rawatan

6 Ketua Kelab / 2017


Perpustakaan
7 Program Ziarah / 2017
Kasih Azizah
8 i-THINK Online / 2017
Course
9 BLUE OCEAN / 2017
STRATEGY
ONLINE
TRAINING
10 Setiausaha / 2018
Kokurikulum
11 Guru penyelaras / 2018
Kesihatan dan
Rawatan
12 Setiausaha / 2018
Panitia Bahasa
Melayu
13 Guru / 2018
Perpustakaan

14 Guru Data/EMIS / 2018

15 Petugas / 2018
Pengawasan
Ujian Bertulis
UPSR
16 Kem Perdana J- / 2018
QAF

17 Bengkel / 2018
Penghakiman
Aktiviti
Koakademik
Bahasa Melayu
Peringkat Negeri
Melaka
SULIT
18 Guru Kelas / 2019
Tahun 1 Inovatif

19 Guru penyelaras / 2019


Kesihatan dan
Rawatan
20 Setiausaha / 2019
Panitia Bahasa
Melayu
21 Setiausaha / 2019
Panitia
Pendidikan
Kesenian

22 Jawatankuasa / 2019
Guru Penyayang

23 Guru Penasihat / 2019


Persatuan
Bahasa Melayu

24 Guru Penasihat / 2019


Unit Beruniform
Pengakap

25 Guru Penasihat / 2019


Rumah Sukan
Merah

26 Guru Penasihat / 2019


Permainan Bola
Jaring

27 Bengkel Royal / 2019


Watercolour

28 Bengkel dan / 2019


Pertandingan
Penulisan Kreatif
Peringkat Negeri
Melaka

29 Kem Bestari / 2019


Solat
SULIT
*Dokumen sokongan merujuk kepada Dokumentasi Kerja / Sasaran Kerja Tahunan, sijil penghargaan / penyertaan, laporan
aktiviti kurikulum / kokurikulum dan dokumen lain yang berkaitan dalam tempoh tiga (3) tahun terakhir di Gred semasa.

PENGAKUAN PEMOHON
Saya mengesahkan bahawa maklumat-maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar dan memahami bahawa
sekiranya maklumat yang diberikan didapati palsu, penilaian ini akan dibatalkan.

Tarikh :
(Tandatangan PYD)

PENGESAHAN KETUA JABATAN


Disahkan bahawa maklumat-maklumat yang diberikan oleh pegawai berkenaan adalah benar.

Tarikh :
(Tandatangan Ketua Jabatan)
Cop Rasmi
RUMUSAN PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN (Markah – Diisi oleh Panel Penilai)

Panel Penilai dikehendaki memberikan penilaian menggunakan skala 1 hingga 10 seperti di Lampiran A (Skala Penilaian
Kriteria Kecemerlangan)
Nama Pegawai Yang Dinilai :
No. Kad Pengenalan :

BAHAGIAN A – BIDANG TUGAS (80%)


KRITERIA
Penilai Pertama Penilai Kedua Ketua Penilai
(Dinilai berdasarkan laporan dan disertakan dokumen (PP) (PK) (KP)
sokongan sebagai bukti)

1. Pengetahuan dan Kemahiran Dalam Bidang /10 /10 /10


Tugas

2. Tugas Utama
a. Perancangan /10 /10 /10

b. Pelaksanaan /10 /10 /10

c. Pemantauan /10 /10 /10

d. Penilaian /10 /10 /10

x 80 = x 80 = x 80 =
Jumlah markah mengikut wajaran
50 50 50

BAHAGIAN B – TUGAS KHAS / SUMBANGAN PROFESIONAL (20%)


KRITERIA
Penilai Pertama Penilai Kedua Ketua Penilai
(Dinilai berdasarkan laporan dan disertakan dokumen (PP) (PK) (KP)
sokongan sebagai bukti)

1. Penglibatan Dalam Tugas Khas / Sumbangan


Profesional /10 /10 /10

x 20 = x 20 = x 20 =
Jumlah markah mengikut wajaran
10 10 10

BAHAGIAN C – JUMLAH MARKAH KESELURUHAN (100%)


PP (%) PK (%) KP (%) MARKAH PURATA (%)
MARKAH
KESELURUHAN /100 /100 /100 /100
Penilai Pertama Penilai Kedua

Tandatangan Tandatangan
Nama Pegawai :
Nama Pegawai :
Jawatan :
Jawatan :
Tarikh :
Tarikh :

BAHAGIAN D – TAHAP KECEMERLANGAN

Sila tandakan (√) di ruang berkenaan (Diisi oleh Ketua Penilai)


Cemerlang Sangat Baik Baik Sederhana Lemah
Tahap
Kecemerlangan

KEPUTUSAN PANEL PENILAI

Diperaku Tidak Diperaku *

Ulasan :

Ketua Penilai (Pengerusi)

Tandatangan
Nama Pegawai :
Jawatan :
Tarikh Lembaga Panel Penilai Bersidang :

Nota : (i) Ketua Penilai WAJIB membuat ulasan bagi PPP yang diperaku atau tidak diperaku.
(ii) Ulasan dan keputusan yang dibuat hendaklah berdasarkan persetujuan bersama dengan ahli-ahli panel.
(iii) Jika keputusan Panel Penilai TIDAK DIPERAKU, Panel Penilai perlu memaklumkan kepada PPP dan
rayuan hendaklah dikemukakan dalam tempoh 30 HARI dari Tarikh Panel Penilai Bersidang. *
LAMPIRAN E

BORANG RAYUAN TAHAP KECEMERLANGAN


PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP)

KEPADA :

PENGERUSI PANEL RAYUAN

NAMA :
NO. KAD PENGENALAN :
TEMPAT BERTUGAS :
GRED PENYANDANG SEKARANG: 29 / 32 / 34 / 41 / 44 / 48 / 52 (sila bulatkan gred berkenaan)

ASAS-ASAS RAYUAN:

TANDATANGAN

Tarikh :
Nota : (i) Rayuan hanya boleh dibuat sekali (1) sahaja untuk sesuatu urusan
(ii) Rayuan hendaklah dikemukakan dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan diterima oleh PPP.
(ii) Sila sertakan dokumen tambahan yang tidak dikemukakan semasa penilaian terdahulu (jika berkenaan).
(iii) Sila gunakan helaian tambahan sekiranya ruangan di atas tidak mencukupi.
SULIT
LAMPIRAN F

LAPORAN PANEL RAYUAN TAHAP


KECEMERLANGAN TAHUN :

NAMA :
NO. KAD PENGENALAN : _
TEMPAT BERTUGAS :
GRED PENYANDANG SEKARANG: 29 / 41 (sila bulatkan gred berkenaan)

Panel Rayuan dikehendaki memberikan penilaian menggunakan skala 1 hingga 10 seperti di Lampiran A (Skala
Penilaian Kriteria Kecemerlangan) (Markah – Diisi oleh Panel Rayuan)

BAHAGIAN A – BIDANG TUGAS (80%)


KRITERIA
Ahli Panel Rayuan Pengerusi Panel
(Dinilai berdasarkan Laporan Panel Penilai dan disertakan (APR) Rayuan (PPR)
dokumen sokongan sebagai bukti)

1. Pengetahuan dan Kemahiran Dalam Bidang Tugas /10 /10


2. Tugas Utama
a. Perancangan /10 /10

b. Pelaksanaan /10 /10

c. Pemantauan /10 /10


d. Penilaian /10 /10

x 80 = x 80 =
Jumlah markah mengikut wajaran
50 50

BAHAGIAN B – TUGAS KHAS / SUMBANGAN PROFESIONAL (20%)


KRITERIA
Ahli Panel Rayuan Pengerusi Panel
(Dinilai berdasarkan Laporan Panel Penilai dan disertakan (APR) Rayuan (PPR)
dokumen sokongan sebagai bukti)

1. Penglibatan Dalam Tugas Khas / Sumbangan Profesional /10 /10

x 20 = x 20 =
Jumlah markah mengikut wajaran
10 10

BAHAGIAN C – JUMLAH MARKAH KESELURUHAN (100%) (RAYUAN)


APR (%) PPR (%) MARKAH PURATA (%)

MARKAH KESELURUHAN
/100 /100 /100
BAHAGIAN D – TAHAP KECEMERLANGAN

Sila tandakan (√) di ruang berkenaan (Diisi oleh Pengerusi Panel Rayuan)
Cemerlang Sangat Baik Baik Sederhana Lemah
Tahap
Kecemerlangan

KEPUTUSAN PANEL RAYUAN

Diperaku Tidak Diperaku

ULASAN :

Ahli Panel Rayuan: Pengerusi Panel Rayuan :

Tandatangan Tandatangan:

Nama Ahli : Nama Pengerusi :


Jawatan : Jawatan :

Tarikh Lembaga Panel Rayuan Bersidang:

Nota : (i) Pengerusi Panel Rayuan hendaklah memberi ulasan ke atas penilaian semula yang telah dilaksanakan.
(ii) Borang ini hendaklah dikepilkan bersama-sama dengan salinan Borang Penilaian Tahap Kecemerlangan terdahulu.
(iii) Sila gunakan helaian tambahan sekiranya ruangan di atas tidak mencukupi.

Anda mungkin juga menyukai