Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SK MENSON

RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN


MATA PELAJARAN Bahasa Melayu MINGGU
KELAS 2 Ibnu Khaldun MASA
TARIKH 15 Jun 2020 HARI Isnin
TAJUK :
3.2.3 Menyusun dan mencatat
KOD STANDARD 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan KOD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN maklumat yang bermakna tentang
ayat yang bermakna
sesuatu perkara.
Pada akhir pdp, murid akan dapat :

OBJEKTIF Menulis maklumat yang bermakna secara


PEMBELAJARAN tersusun tentang sesuatu perkara.

STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN


1. Guru memuat turun tugasan pada hari ini dalam group WhatsApp.

2. Guru meminta murid membaca petikan cerita yang diberikan

3. Murid diminta menyusun dan menulis semula cerita tersebut mengikut urutan yang betul berdasarkan
AKTIVITI
gambar yang diberikan

4. Murid yang telah menyiapkan tugasan boleh menghantar jawapan melaui whatsApp.

5. Guru juga telah mengedarkan lembaran kerja murid yang bercetak melalui wakil setiap kampung.

 ____/____ murid sahaja yang telah menyiapkan tugasan dalam tempoh yang ditetapkan. ______ murid lagi
belum memberi respons tentang tugasan yang diberikan melalui whatsApp.
REFLEKSI  ____/____murid telah berjaya menghantar tugasan yang diberikan secara off-line ( lembaran kerja bercetak)