Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN MINGGU 32


KELAS 1 IBNU KHALDUN MASA 11.40 – 12.10 tengah hari
TARIKH 27 OGOS 2020 HARI KHAMIS
BIDANG : Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial TAJUK : Kekeluargaan
2.4 KOD 2.4.2
KOD STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARA
N
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,
murid dapat;
OBJEKTIF KRITERIA
1. Menetapkan batas hubungan antara diri
PEMBELAJARAN dengan ibu bapa, ahli keluarga, rakan sebaya
KEJAYAAN
dan orang lain

STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN


AKTIVITI
PERMULAAN 1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid mengadakan simulasi beberapa perlakuan yang melibatkan sentuhan sesama jantina dan berlainan
AKTIVITI UTAMA jantina dengan bantuan guru
3. 2. Edarkan Lembaran Kerja 1.
4. Murid memberi pandangan secara lisan berkaitan isi pelajaran. (Guru akan menggalakkan murid memberi
AKTIVITI idea atau pandangan yang kreatif dan kritis). Guru merumuskan isi pelajaran yang telah dipelajari.
PENUTUP

PEMBELAJARAN
ALAF 21  Three Stray, One
 P. Koperatif  Round Table  Peta I-Think Stay  Lain – lain :
 Think, Pair –  Role Play/Main  Pembentangan
 PBL Share Peranan
_______________________________
Hasil Sendiri
 P. Masteri  Hot Seat  Gallery walk  Deklamasi
 Inkuiri Pen. Sajak/Nyanyian

 PM. Masalah

 Buku teks  Internet  Radio / TV


BAHAN BANTU  Lain-lain : ________________________
 Kad manila  Eksperimen  Bola __________________________________
BELAJAR (BBB)
 Powerpoint  Gambar /cerita  Field Marker _________________________________

KECERDASAN  Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis


PELBAGAI  Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang

ELEMEN
MERENTASI  Kreativiti & Inovasi  TMK  Keusahawanan
KURIKULUM
(EMK)

 Membanding beza  Menghubungkait  Membuat Inferens  Membuat Keputusan


KEMAHIRAN
 Mengkategori  Menginterpretasi  Membuat Ramalan  Membuat Rumusan
BERFIKIR  Mentafsir
 Menjana Idea  Mencipta Analogi  Menilai
 Lembaran Kerja  Hasil Pembentangan  Lisan
PENILAIAN
 Pemerhatian  Tugasan individu /  folio  Lain – lain :
PENGAJARAN &
 Kuiz kumpulan  Perbincangan ____________________
PEMBELAJARAN  Projek  Ujian  Senarai semak

 Komunikasi  Pemikiran Kritikal


ELEMEN 6K  Kolaboratif  Kreativiti dan inovatif
 Karektor  Kebangsaan

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
 Mesyuarat / Kursus
 Cuti Rehat / Cuti Sakit
REFLEKSI  Program Sekolah
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Cuti Bencana / Cuti
ditangguhkan kerana ….  Mengiringi Murid
Khas
Keluar
 Cuti Peristiwa / Cuti
 Aktiviti Luar
Aktiviti PdP dibawa ke :

KERJA SUSULAN PEMULIHAN


UNTUK MURID PENGAYAAN

RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN


MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN MINGGU 30
KELAS 2 IBNU SINA MASA 12.10 – 12.40 TENGAH HARI
TARIKH 10 OGOS 2020 HARI ISNIN
BIDANG : Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial TAJUK : Kekeluargaan
3.1 KOD 3.1.5
KOD STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARA
N
Pada akhir pengajaran, murid dapat:

OBJEKTIF KRITERIA
1. Mengenal pasti tanda-tanda penyakit
PEMBELAJARAN KEJAYAAN
tidak berjangkit.

STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN


AKTIVITI
PERMULAAN Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

1. Murid memilih kad gambar penyakit tidak berjangkit secara rawak.


2. Perbincangan dalam kumpulan mengenai tanda-tanda penyakit tidak berjangkit.
AKTIVITI UTAMA 3. Pembentangan hasil kerja.
4. Lembaran kerja.

Murid memberi pandangan secara lisan berkaitan isi pelajaran. (Guru akan menggalakkan murid memberi idea atau
AKTIVITI pandangan yang kreatif dan kritis). Guru merumuskan isi pelajaran yang telah dipelajari.
PENUTUP

PEMBELAJARAN
ALAF 21  Three Stray, One
 P. Koperatif  Round Table  Peta I-Think Stay  Lain – lain :
 Think, Pair –  Role Play/Main  Pembentangan
 PBL Share Peranan
_______________________________
Hasil Sendiri
 P. Masteri  Hot Seat  Gallery walk  Deklamasi
 Inkuiri Pen. Sajak/Nyanyian

 PM. Masalah

 Buku teks  Internet  Radio / TV


BAHAN BANTU  Lain-lain : ________________________
 Kad manila  Eksperimen  Bola __________________________________
BELAJAR (BBB)
 Powerpoint  Gambar /cerita  Field Marker _________________________________

KECERDASAN  Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis


PELBAGAI  Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang

ELEMEN
MERENTASI  Kreativiti & Inovasi  TMK  Keusahawanan
KURIKULUM
(EMK)

 Membanding beza  Menghubungkait  Membuat Inferens  Membuat Keputusan


KEMAHIRAN
 Mengkategori  Menginterpretasi  Membuat Ramalan  Membuat Rumusan
BERFIKIR  Mentafsir
 Menjana Idea  Mencipta Analogi  Menilai

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Hasil Pembentangan  Lisan  Lain – lain :


PENGAJARAN &  Pemerhatian  Tugasan individu /  folio ____________________
 Kuiz kumpulan  Perbincangan
PEMBELAJARAN 
 Projek Ujian  Senarai semak

 Komunikasi  Pemikiran Kritikal


ELEMEN 6K  Kolaboratif  Kreativiti dan inovatif
 Karektor  Kebangsaan

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
 Mesyuarat / Kursus
 Cuti Rehat / Cuti Sakit
REFLEKSI  Program Sekolah
Aktiviti pengajaran & pembelajaran  Cuti Bencana / Cuti
ditangguhkan kerana ….  Mengiringi Murid
Khas
Keluar
 Cuti Peristiwa / Cuti
 Aktiviti Luar
Aktiviti PdP dibawa ke :

KERJA SUSULAN PEMULIHAN


UNTUK MURID PENGAYAAN