Anda di halaman 1dari 16

PENGHARGAAN

Ribuan terima kasih diucapkan kepada guru matapelajaran Reka Bentuk dan
Teknologi Tingkatan 3 Ixora iaitu Encik Richard ak Laja atas tunjuk ajar dan bantuan
beliau bagi saya menyiapkan alat iFlies ini. Turut tidak dilupakan iaitu sekalung
penghargaan buat ibu yang tersayang iaitu Puan Armiah binti Drahman atas segala
bantuan dan sumbangan idea dalam menyiapkan produk ini sehingga berjaya.
Terima kasih juga diucapkan buat semua pihak yang terlibat secara langsung atau
tidak langsung dalam proses menyiapkan produk ini.

ABSTRAK
Produk iFlies ini dihasilkan bertujuan untuk membantu para pengguna seperti
peniaga makanan mahupun digunakan di rumah untuk memburu lalat agar tidak
hinggap pada makanan yang disediakan. Penggunaan pemburu lalat manual iaitu
menggunakan tangan sebagai penggerak didapati sedikit sukar kerana memerlukan
tenaga manusia untuknya berfungsi secara maksima. Dengan adanya produk iFlies,
dengan hanya bantuan dua biji bateri 9V, produk tersebut akan berfungsi secara
automatik untuk memburu lalat dan sudah semestinya tidak memerlukan tenaga
manusia untuk berfungsi.

1
ISI KANDUNGAN HALAMAN
Penghargaan 1
Abstrak 1
1.0 Pengenalan
1.1 Kajian keperluan pelanggan
1.2 Penyelesaian masalah inventif
1.3 Borang projek brief
1.4 Aplikasi projek brief dalam bentuk jadual
2.0 Penentuan Gabungan Teknologi
2.1 Teknoogi yang dipilih
2.2 Tujuan penggunaan teknologi
2.3 Fungsi teknologi
2.4 Kekuatan dan kelemahan teknologi
3.0 Perancangan Konsep
3.1 Pemiihan konsep reka bentuk
3.2 Lakaran perkembangan idea bagi produk
4.0 Lakaran Akhir
4.1 Lakaran bermaklumat
4.2 Lakaran ceraian
4.3 Analisis lakaran dari aspek elemen reka bentuk
4.4 Analisis lakaran dari aspek prinsip reka bentuk
5.0 Jadual Kerja
6.0 Pengurusan Kewangan
7.0 Penghasilan Produk
8.0 Pengujian Dan Penilaian
8.1 Pengujian
8.2 Analisis keputusan pengujian
8.3 Penilaian
8.4 Analisis keputusan penilaian
8.5 Menilai kesesuaian produk
9.0 Cadangan Penambahbaikan
10.0 Penutup
Bibliografi
Lampiran
2
1.0 Pengenalan

1.1 Kajian keperluan pelanggan


Dilampirkan pada bahagian lampiran.

1.2 Penyelesaian masalah inventif


Prinsip inventif diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah inventif yang dihadapi
pelanggan apabila menggunakan pemburu lalat manual

1.3 Borang projek brief


Tajuk:
Kriteria pertimbangan utama Catatan
Fungsi
1. Apakah kegunaan produk ini?
2. Di manakah produk ini digunakan?
Persembahan
1. Bagaimanakah cara produk ini
dipersembahkan?
Tujuan pasaran
1. Siapakah yang akan menggunakannya?
2. Siapakah pesaing yang wujud?
3. Pelanggan bagaimanakah yang akan

3
menggunakan produk ini?
Kuantiti
1. Berapakah jumlah yang diperlukan?
Stail / Gaya
1. Bagaimanakah reka bentuk produk ini?
2. Adakah reka bentuk ini akan mendapat
perhatian di pasaran?
Kualiti
1. Bagaimanakah kualiti pembuatannya?
2. Adakah pelanggan mempunyai
sebarang permintaan yang istimewa?
Anggaran kos seunit
1. Berapakah kos untuk menghasilkan
seunit produk?
Jangka masa
1. Bilakah pelanggan ingin projek ini
disiapkan?

1.4 Aplikasi projek brief dalam bentuk jadual


Tajuk:
A. Tajuk projek
1. Apakah jenis produk /
perkhidmatan?
2. Apakah kegunaan produk ini?
3. Di manakah produk ini akan
digunakan?
B. Gambaran keseluruhan projek
1. Siapakah yang akan
menggunakannya?
2. Apakah tujuan produk ini
dihasilkan?
3. Adakah produk ini diperlukan oleh
pelanggan?
4. Bagaimanakah produk ini
digunakan atau dipersembahkan?
C. Reka bentuk produk

4
1. Apakah elemen dan prinsip reka
bentuk yang akan digunakan?
2. Apakah konsep reka bentuk yang
ingin diterapkan?
3. Adakah produk ini inovasi daripada
produk sedia ada atau produk yang
baharu dibangunkan?
D. Perancangan dan pengurusan
projek
1. Pembahagian kumpulan kerja
2. Jadual kerja
3. Kos pengeluaran
4. Kuantiti penghasilan
E. Analisis kajian reka bentuk
produk dan pasaran
1. Membuat perbandingan dari segi
fungsi, persembahan, tujuan pasaran,
kuantiti, kualiti, anggaran kos seunit
dan jangka masa.
2. Adakah produk ini akan mendapat
permintaan di pasaran?
F. Lakaran idea
1. Bagaimanakah rupa bentuk produk
dalam bentuk 2D dan 3D?

G. Penghasilan mock-up atau


model
1. Bahan dan peralatan yang
diperlukan untuk menghasilkan
mock-up atau model

5
2.0 Penetuan Gabungan Teknologi
2.1 Teknologi yang dipilih
Saya telah memilih gabungan reka bentuk ____ dan reka bentuk ____ untuk
digabungkan dalam penghasilan produk _____ .

2.2 Tujuan penggunaan teknologi


Reka bentuk ____ dan reka bentuk ___ telah dipilih kerana ___

2.3 Fungsi teknologi


1.
2.

2.4 Kekuatan dan kelemahan teknologi


Aplikasi
teknologi

Komponen

Kekuatan

Kelemahan

3.0 Perancangan Konsep


3.1 Pemilihan konsep reka bentuk
Saya telah memilih konsep ____ kerana ___-. Elemen reka bentuk yang
digunakan pada lakaran ialah ___. Prinsip reka bentuk yang digunakan pada
lakaran ialah

4.0 Lakaran Akhir

6
4.3 Analisis lakaran produk dari aspek elemen reka bentuk
Elemen Ada Tiada Ulasan
1. Garisan
2. Ruang
3. Rupa
4. Bentuk
5. Tekstur
6. Konstras
7. Kepelbagaian
8. Kesatuan
9. Harmoni

4.4 Analisis lakaran produk dari aspek prinsip reka bentuk


Prinsip Ada Tiada Ulasan
1. Keseimbangan
2. Penekanan
3. Keringkasan
4. Pergerakan
5. Pengulangan
6. Kontras
7. Kepelbagaian
8. Kesatuan
9. Harmoni

5.0 Jadual Kerja


Minggu
Aktiviti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Penerangan
keperluan pelanggan
kepada pereka
bentuk (Kajian
keperluan
pelanggan)
2. Perbincangan
konsep bersama
pelanggan (Projek
brief)
3. Melakar reka bentuk

7
projek
4. Penyediaan mock-up
atau model
5. Mengukur, menanda,
memotong dan
memasang produk.
Kemasan.
6. Pengujian dan
penilaian kefungsian.
7. Kerja siap. Membuat
dokumentasi dan
tuntutan bayaran.

6.0 Pengurusan Kewangan


6.1 Konsep SMART

S) Tujuan projek

M) Pengagihan kewangan

8
(A) Kos bahan

(B) Kos upah

(C) Kos overhead

(D) Jumlah modal

(E) kos jualan

A) Boleh dicapai

R) realistik

T) Tempoh masa

7.0 Penghasilan Produk


9
A) Mengukur, menanda dan memotong bahan

B) Membina dan mencantum bahagian produk

C) Membuat kemasan

8.0 Pengujian Dan Penilaian


8.2 Analisis keputusan pengujian

8.3 Penilaian

8.4 Analisis keputusan penilaian

8.5 Menilai kesesuaian produk

9.0 Cadangan Penambahbaikan


Berdasarkan laporan pengujian dan penilaian, produk iFlies didapati mampu
berfungsi seperti yang dirancang dan selamat digunakan oleh pengguna. Walau
bagaimanapun, beberapa penambahbaikan perlu dilakukan pada produk.

10.0 Penutup
10
Lampiran

BORANG KAJIAN KEPERLUAN PELANGGAN


Bahagian A: Maklumat Pelanggan

Nama:

Jantina: Umur:

No. telefon: Email:

Pekerjaan: Pendapatan:

Alamat: Bekeluarga: Ya / Tidak


Tanggungan:
Jumlah perbelanjaan bulanan (tandakan /):
< RM100 RM300 – RM499
RM100 – RM299 > RM500

11
Bahagian B: Latar Belakang Produk yang Digunakan Sekarang

Nama produk yang digunakan

Ciri produk yang digunakan

Mengapakah produk digunakan?

Kebaikan produk sedia ada

Kelemahan produk sedia ada

Bahagian C: Penambahbaikan

Nyatakan penambahbaikan yang


perlu ada pada produk yang akan
dihasilkan.

BORANG KAJIAN KEPERLUAN PELANGGAN


Bahagian A: Maklumat Pelanggan

Nama:

Jantina: Umur:

No. telefon: Email:

Pekerjaan: Pendapatan:

Alamat: Bekeluarga: Ya / Tidak


Tanggungan:
Jumlah perbelanjaan bulanan (tandakan /):
< RM100 RM300 – RM499
RM100 – RM299 > RM500
Bahagian B: Latar Belakang Produk yang Digunakan Sekarang

12
Nama produk yang digunakan

Ciri produk yang digunakan

Mengapakah produk digunakan?

Kebaikan produk sedia ada

Kelemahan produk sedia ada

Bahagian C: Penambahbaikan

Nyatakan penambahbaikan yang


perlu ada pada produk yang akan
dihasilkan.

BORANG KAJIAN KEPERLUAN PELANGGAN


Bahagian A: Maklumat Pelanggan

Nama:

Jantina: Umur:

No. telefon: Email:

Pekerjaan: Pendapatan:

Alamat: Bekeluarga: Ya / Tidak


Tanggungan:
Jumlah perbelanjaan bulanan (tandakan /):
< RM100 RM300 – RM499
RM100 – RM299 > RM500
Bahagian B: Latar Belakang Produk yang Digunakan Sekarang

13
Nama produk yang digunakan

Ciri produk yang digunakan

Mengapakah produk digunakan?

Kebaikan produk sedia ada

Kelemahan produk sedia ada

Bahagian C: Penambahbaikan

Nyatakan penambahbaikan yang


perlu ada pada produk yang akan
dihasilkan.

BORANG KAJIAN KEPERLUAN PELANGGAN


Bahagian A: Maklumat Pelanggan

Nama:

Jantina: Umur:

No. telefon: Email:

Pekerjaan: Pendapatan:

Alamat: Bekeluarga: Ya / Tidak


Tanggungan:
Jumlah perbelanjaan bulanan (tandakan /):
< RM100 RM300 – RM499
RM100 – RM299 > RM500
Bahagian B: Latar Belakang Produk yang Digunakan Sekarang

14
Nama produk yang digunakan

Ciri produk yang digunakan

Mengapakah produk digunakan?

Kebaikan produk sedia ada

Kelemahan produk sedia ada

Bahagian C: Penambahbaikan

Nyatakan penambahbaikan yang


perlu ada pada produk yang akan
dihasilkan.

BORANG KAJIAN KEPERLUAN PELANGGAN


Bahagian A: Maklumat Pelanggan

Nama:

Jantina: Umur:

No. telefon: Email:

Pekerjaan: Pendapatan:

Alamat: Bekeluarga: Ya / Tidak


Tanggungan:
Jumlah perbelanjaan bulanan (tandakan /):
< RM100 RM300 – RM499
RM100 – RM299 > RM500
Bahagian B: Latar Belakang Produk yang Digunakan Sekarang

15
Nama produk yang digunakan

Ciri produk yang digunakan

Mengapakah produk digunakan?

Kebaikan produk sedia ada

Kelemahan produk sedia ada

Bahagian C: Penambahbaikan

Nyatakan penambahbaikan yang


perlu ada pada produk yang akan
dihasilkan.

Bibliografi

16