Anda di halaman 1dari 70

STANDARD OBJEKTIF

MINGGU BIDANG TAJUK STANDARD KANDUNGAN AKTIVITI PDPC


PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks ms 1-3
Perkembangan /Latihan:
1.1.1 Menamakan 4.Guru meminta murid
nombor hingga 1000: bercerita tentang gambar
(i) Membaca sebarang 5. murid melakukan aktiviti
nombor yang diberi menyebut nombor yang
NOMBOR DAN NOMBOR BULAT Menyatakan sebarang
1a
OPERASI
1.1 Nilai nombor. dalam perkataan. terdapat pada fakta yang
SEHINGGA 1000 nombor hingga 1000.
(ii) Menyebut diberikan secara individu dan
sebarang nombor berkumpulan
yang diberi dalam 6.Murid membaca nombor
bentuk angka. Dalam perkataan dan
menyebut nombor dalam
angka secara berpasangan
menggunakan kad imbasan
Plenari/
Peneguhan/Penutup :
6. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks ms 4
Perkembangan /Latihan:
4. Murid melakukan aktiviti
1.1.1 Menamakan
memadankan kad angka
nombor hingga 1000:
NOMBOR BULAT Menyatakan sebarang dengan perkataan
1b NOMBOR HINGGA 1000 1.1 Nilai nombor. (iii) Memadan angka
SEHINGGA 1000 nombor hingga 1000. 5. guru melekatkan kad angka
dengan namanya
di papan tulis dan meminta
dalam perkataan.
murid dari setiap kumpulan
untuk memadankan kad
perkataan berdasarkan angka
yang diberi
Plenari/
Peneguhan/Penutup :
6. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
1c NOMBOR HINGGA 1000 NOMBOR BULAT 1.1 Nilai nombor. 1.1.1 Menamakan Menyatakan sebarang Set Induksi
SEHINGGA 1000 nombor hingga 1000: nombor hingga 1000. 1. Pengenalan tajuk
(i) Membaca sebarang Pemula/Pembelajaran :
nombor yang diberi 2. Guru menyampaikan OP
dalam perkataan. kepada murid.
(ii) Menyebut 3. buka buku teks JILID 1 ms 5
sebarang nombor Perkembangan /Latihan:
yang diberi dalam 4. Guru meminta murid
bentuk angka. membuka buku teks muka
(iii) Memadan angka surat 5
dengan namanya 5. guru Melatih murid
menyebut nombor nombor
pada satu garis nombor
6. guru Memberikan murid
lembaran kerja sebagai
latihan pengukuhan
dalam perkataan.
Plenari/
Peneguhan/Penutup :
6. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 6
Perkembangan /Latihan:
4. Menuliskan nombor dalam
perkataan pada papan putih
1.2.1 Menulis nombor 5. guru Memanggil beberapa
NOMBOR BULAT menulis nombor dalam
2a NOMBOR HINGGA 1000 1.2 Menulis nombor dalam angka dan orang murid untuk
SEHINGGA 1000 angka
perkataan. menuliskan nombor bagi
setiap perkataan yang ditulis
6. Guru Membimbing murid
menulis nombor dalam angka
dan perkataan dengan betul
dalam buku latihan bergaris
Plenari/
Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms 6
Perkembangan /Latihan:
4. Murid menjalankan aktiviti
menulis nombor dalam angka
1.2.1 Menulis nombor
NOMBOR BULAT menulis nombor dalam dan perkataan pada kertas
2b NOMBOR HINGGA 1000 1.2 Menulis nombor dalam angka dan
SEHINGGA 1000 angka lukisan menggunakan krayon
perkataan.
dan pensel warna
5. guruMenegaskan kepada
murid Supaya menulis
nombor mengikut nilai nya
bukan sebutan
Plenari/
Peneguhan/Penutup :
6. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1.1.2 Menentukan 1. Pengenalan tajuk
nilai nombor hingga Pemula/Pembelajaran :
Menentukan nilai nombor 2. Guru menyampaikan OP
NOMBOR HINGGA NOMBOR BULAT 1000:
2c 1.1 Nilai nombor. dan menyusun nombor kepada murid.
1000 SEHINGGA 1000 (i) Menunjukkan
dalam tertib. 3. buka buku teks JILID 1 ms
kuantiti bagi nombor
yang diberi. 8-10
Perkembangan /Latihan:
4.Murid menggunakan objek
sebenar iaitu batang aiskrim
dan straw untuk memahami
nilai nombor bagi sebarang
nombor
5. guru menegaskan nilai yang
diwakili oleh setiap blok asas
secara simulasi
6. guru Menentukan kuantiti
objek bagi sebarang nilai
nombor yang diberikan
menggunakan pembilang dan
dekak-dekak
Plenari/
Peneguhan/Penutup :
6. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
3a NOMBOR HINGGA NOMBOR BULAT 1.1 Nilai nombor. 1.1.2 Menentukan Menentukan nilai nombor
1000 SEHINGGA 1000 nilai nombor hingga dan menyusun nombor Set Induksi
1000: dalam tertib. 1. Pengenalan tajuk
(ii) Memadankan Pemula/Pembelajaran :
kumpulan objek 2. Guru menyampaikan OP
dengan nombor. kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms
11
Perkembangan /Latihan:
4.Guru menampar gambar
kumpulan objek di papan tulis
5. Murid diminta
memadankan kumpulan
objek dengan nombor
6. guru Jalankan aktiviti
memadankan kumpulan
objek Dengan nilai nombor
secara pertandingan
menggunakan kad imbasan
Plenari/
Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
1.1.2 Menentukan
kepada murid.
nilai nombor hingga
3. buka buku teks JILID 1 ms
1000:
12
(i) Menunjukkan Menentukan nilai nombor
NOMBOR HINGGA NOMBOR BULAT Perkembangan /Latihan:
3b 1.1 Nilai nombor. kuantiti bagi nombor dan menyusun nombor
1000 SEHINGGA 1000 4.Guru menegaskan kepada
yang diberi. dalam tertib.
murid 10 puluh sama dengan
(ii) Memadankan
10
kumpulan objek
Plenari/
dengan nombor
Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
1.4.1 Menyatakan Pemula/Pembelajaran :
NOMBOR HINGGA NOMBOR BULAT nilai tempat dan nilai Menentukan nilai tempat 2. Guru menyampaikan OP
3c 1.4 Nilai tempat.
1000 SEHINGGA 1000 digit bagi sebarang dan nilai digit kepada murid.
nombor. 3. buka buku teks JILID 1 ms
12
Perkembangan /Latihan:
4.Guru membimbing murid
memahami nilai tempat
menggunakan pembilang dan
carta nilai tempat
5.Guru menegaskan nilai
tempat ialah kedudukan digit
dalam sesuatu nombor
6. Murid melakukan aktiviti
soal jawab aktivititentang
digit dengan pelbagai nombor
untuk menguji kefahaman
murid
Plenari/
Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
4a NOMBOR HINGGA NOMBOR BULAT 1.4 Nilai tempat. 1.4.2 Mencerakin Mencerakin sebarang
1000 SEHINGGA 1000 sebarang nombor nombor mengikut nilai Set Induksi
mengikut nilai tempat tempat dan nilai digit. 1. Pengenalan tajuk
dan nilai digit. Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms
16-17
Perkembangan /Latihan:
4.Guru membimbing murid
mencerakinkan nombor
dengan mengasingkan
nombor mengikut nilai
tempat atau Nilai digitnya
5. melakukan aktiviti
permainan menggunakan kad
nombor dan kad cerakin
untuk mengukuhkan
pemahaman mu
Plenari/
Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms
18-21
Perkembangan /Latihan:
4.Read melakukan aktiviti
1.1.2 Menentukan membanding dua nombor
nilai nombor hingga menggunakan Perwakilan
NOMBOR HINGGA NOMBOR BULAT Membandingkan nilai dua
4b 1.1 Nilai nombor. 1000: seperti pembilang
1000 SEHINGGA 1000 nombor.
(iii) Membandingkan 5. Guru menegaskan kepada
nilai dua nombor. murid supaya membanding
nombor bermula daripada
nilai terbesar
6. Guru menegaskan bilangan
yang lebih banyak mewakili
nilai yang lebih besar
Plenari/
Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
4c NOMBOR HINGGA NOMBOR BULAT 1.1 Nilai nombor. 1.1.2 Menentukan Menyusun kumpulan objek
Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms
22-23
Perkembangan /Latihan:
nilai nombor hingga 4.murid melakukan aktiviti
1000: permainan dan simulasi
(iv) Menyusun menyusun nombor
mengikut tertib menaik
1000 SEHINGGA 1000 kumpulan objek 5. Murid jalankan aktiviti
dan tertib menurun.
mengikut tertib permainan menyusun kad
menaik dan tertib nombor dalam tertib menaik
menurun. dan tertib menurun
6. Guru menegaskan tertib
menaik dan tertib menurun
mesti berpola
Plenari/
Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
1.3.1 Membilang
Pemula/Pembelajaran :
nombor. 1 Membilang nombor.
NOMBOR HINGGA NOMBOR BULAT 2. Guru menyampaikan OP
5a 1.3 Rangkaian ombor. 1.3.2 Melengkapkan 2 Melengkapkan sebarang
1000 SEHINGGA 1000 kepada murid.
sebarang rangkaian rangkaian nombor.
3. buka buku teks JILID 1 ms
nombor.
24-26
Perkembangan /Latihan:
4.Murid melakukan aktiviti
menyebut dan Membilang
nombor menggunakan kad
nombor
5. Setiap murid diberikan kad
nombor dan meminta murid
menyusun kad nombor dalam
tertib menaik dan menurun.
Plenari/
Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
5b NOMBOR HINGGA NOMBOR BULAT 1.3 Rangkaian ombor. 1.3.1 Membilang
1000 SEHINGGA 1000 nombor. 2 Melengkapkan sebarang Set Induksi
1.3.2 Melengkapkan rangkaian nombor. 1. Pengenalan tajuk
sebarang rangkaian Pemula/Pembelajaran :
nombor. 2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms
27 -28
Perkembangan /Latihan:
4.murid melakukan aktiviti
membilang dan
melengkapkan nombor yang
terdapat dalam gambar
5.guru bersoal jawab dengan
murid tentang susunan
nombor sama ada menaik
atau menurun
6. Guru membanyakkan
latihan menggunakan kad
soalan atau lembaran kerja
Plenari/
Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
5c NOMBOR HINGGA NOMBOR BULAT 1.5 Menganggar 1.5.1 Memberi Memberi anggaran
1000 SEHINGGA 1000 anggaran bilangan bilangan objek yang Set Induksi
objek yang munasabah. 1. Pengenalan tajuk
munasabah. Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms
29-31
Perkembangan /Latihan:
4.guru membimbing murid
membuat anggaran
berpandukan set rujukan
yang diberikan.
5.Guru melatih murid
menggunakan perkataan
lebih kurang, kurang daripada
dan lebih daripada apabila
menganggar.
6. guru membimbing murid
menganggar bilangan objek
yang munasabah.
7.Guru menegaskan anggaran
ialah proses menentukan nilai
yang hamper bukannya
sekadar tekaan
Plenari/
Peneguhan/Penutup :
8. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms
29-31
Perkembangan /Latihan:
4.Guru menegaskan murid
perlu melihat digit puluh dan
sa untuk membundarkan
nombor tiga digit kepada
puluh yang etrdekat
5. murid jalankan simulasi
1.6.1 Membundarkan Membundarkan nombor
NOMBOR HINGGA NOMBOR BULAT 1.6 Membundarkan menggunakan blok asas untuk
6a nombor bulat hingga bulat hingga ratus
1000 SEHINGGA 1000 nombor membundarkan nombor
ratus terdekat. terdekat.
kepada puluh terdekat
6. guru menegaskan nombor
yang berada di tengah-tengah
antara dua nombor puluh
yang berturutan mesti
dibundarkan kepada puluh
terdekat yang lebih besar
7. pelbagaikan nombor untuk
latih tubi bagi mengukuhkan
pemahaman murid
Plenari/
Peneguhan/Penutup :
8. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms
29-31
Perkembangan /Latihan:
4.Guru jalankan simulasi pola
nombor dengan membilang
objek di dalam kelas secara
satu-satu hingga sepuluh-
1.7.1 Mengenal sepuluh dan serratus-seratus
NOMBOR HINGGA NOMBOR BULAT Mengenal pasti pola bagi
6b 1.7 Pola nombor pasti pola bagi siri 5.guru membimbing murid
1000 SEHINGGA 1000 siri nombor yang diberi.
nombor yang diberi. menyatakan pola nombor
yang dilihat
6. Guru membimbing murid
mengenalpasti pola nombor
menurun berpandukan
beberapa siri nombor
7.Guru mengaitkan bilang
menurun satu-satu, sepuluh-
sepuluh dan serratus-seratus
Plenari/
Peneguhan/Penutup :
8. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
6c NOMBOR HINGGA NOMBOR BULAT 1.7 Pola nombor 1.7.2 Melengkapkan Melengkapkan pelbagai
1000 SEHINGGA 1000 pelbagai pola nombor pola nombor yang mudah. Set Induksi
yang mudah. 1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms
38
Perkembangan /Latihan:
4.Guru menegaskan pola
nombor adalah berkaitan
dengan susunan nombor
dalam tertib menaik dan
tertib menurun satu-satu
hingga sepuluh-sepuluh dan
serratus-seratus
5. murid menjalankan aktiviti
melengkapkan nombor
berpandukan garis nombor
dan jalur nombor yang
diberikan
Plenari/
Peneguhan/Penutup :
8. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
1.7.1 Mengenal
1. Mengenal pasti pola Pemula/Pembelajaran :
pasti pola bagi siri
bagi siri nombor yang 2. Guru menyampaikan OP
NOMBOR HINGGA NOMBOR BULAT nombor yang diberi.
7a 1.7 Pola nombor diberi. kepada murid.
1000 SEHINGGA 1000 1.7.2 Melengkapkan
2. Melengkapkan pelbagai 3. buka buku teks JILID 1 ms
pelbagai pola nombor
pola nombor yang mudah. 39
yang mudah.
Perkembangan /Latihan:
4.murid membuat latihan
menggunakan lembaran kerja
dank ad soalan
Plenari/
Peneguhan/Penutup :
5. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms
40-42
Perkembangan /Latihan:
4.Guru membimbing murid
1.8.1 Menyelesaikan
Menyelesaikan masalah memahami kehendak soalan
NOMBOR HINGGA NOMBOR BULAT masalah yang
7b 1.8 Penyelesaian masalah. yang melibatkan situasi dengan mencatatkan
1000 SEHINGGA 1000 melibatkan situasi
harian. maklumat penting
harian.
5.guru juga membimbing
murid menggariskan
maklumat penting yang
terdapat dalam soalan untuk
menyelesaikannya.
Plenari/
Peneguhan/Penutup :
5. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
1.8.1 Menyelesaikan
Menyelesaikan masalah
NOMBOR HINGGA NOMBOR BULAT masalah yang Set Induksi
7c 1.8 Penyelesaian masalah. yang melibatkan situasi
1000 SEHINGGA 1000 melibatkan situasi 1. Pengenalan tajuk
harian.
harian. Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms
43
Perkembangan /Latihan:
4.Guru mengglakkan murid
membuat latihan yang
melibatkan kemahiran
nombor dengan melayari
internet
5. guru menegskan bahawa
sifar tidak boleh diletakkan di
hadapan nombor kerana tiada
nilai
Plenari/
Peneguhan/Penutup :
6. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
2.1.1 Menambah dua kepada murid.
Menambah dua nombor
2.1 Tambah dalam nombor hasil tambah 3. buka buku teks JILID 1 ms
8a BIDANG DAN OPERASI OPERASI ASAS hasil tambah dalam
lingkungan 1000 dalam lingkungan 46-47
lingkungan 1000.
1000. Perkembangan /Latihan:
4.Guru membimbing murid
menambah tanpa
mengumpul semula dengan
membilang terus,
menggunakan blok asas
5. guru menegaskan murid
kepentingan meletakka digit
pada nilai tempat yang betul.
6.guru membibing murid
menambah bermula daripada
sa diikuti oleh puluh dan ratus
Plenari/
Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
8b BIDANG DAN OPERASI OPERASI ASAS 2.1 Tambah dalam 2.1.1 Menambah dua Menambah dua nombor
lingkungan 1000 nombor hasil tambah hasil tambah dalam Set Induksi
dalam lingkungan lingkungan 1000. 1. Pengenalan tajuk
1000. Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms
48-50
Perkembangan /Latihan:
4.guru menjalankan kuiz kira
cepat
5.guru melatih murid
menambah menggunakan
abacus dengan mencari
kawan kecil iaitu kombinasi 5
6. guru merujuk modul
abacus untuk membimbing
murid menggunakan abacus
dengan betul
7.guru menunjukkan kepada
murid bahawa operasi
tambah boleh diselesaikan
menggunakan operasi tolak
untuk mencari anu
Plenari/
Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms
51-52
Perkembangan /Latihan:
4.guru membimbing murid
mengumpul semula bermula
2.1.1 Menambah dua
Menambah dua nombor daripada sa kepada puluh.
2.1 Tambah dalam nombor hasil tambah
8c BIDANG DAN OPERASI OPERASI ASAS hasil tambah dalam 5.Guru menegaskan apabila
lingkungan 1000 dalam lingkungan
lingkungan 1000. jumlah digit sa menjadi 10
1000.
atau lebih, lakukan kumpul
semula
6.Guru membimbing semula
menambah dengan pelbagai
cara seperti menggunakan
blok asas
Plenari/
Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
9a BIDANG DAN OPERASI OPERASI ASAS 2.1 Tambah dalam 2.1.1 Menambah dua Menambah dua nombor
Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms
53-54
Perkembangan /Latihan:
4.Guru membimbing murid
melakukakn kumpul semula
daripada puluh kepada ratus
5.Guru banykkan soalan
nombor hasil tambah
hasil tambah dalam latihan menambah semula
lingkungan 1000 dalam lingkungan
lingkungan 1000. dua nombor dengan
1000.
mengumpul semula
menggunakan lembaran kerja
6.guru membimbing murid
menambah dengan pelbagai
cara seperti kaedah separa,
cerakinkan dan kaedah lain
yang sesuai
Plenari/
Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
2.1.1 Menambah dua
Menambah dua nombor 1. Pengenalan tajuk
2.1 Tambah dalam nombor hasil tambah
9b BIDANG DAN OPERASI OPERASI ASAS hasil tambah dalam Pemula/Pembelajaran :
lingkungan 1000 dalam lingkungan
lingkungan 1000. 2. Guru menyampaikan OP
1000.
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms
55-57
Perkembangan /Latihan:
4 .guru membimbing murid
menambah dengan pelbagai
cara seperti kaedah separa,
cerakinkan dan kaedah lain
yang sesuai
5.guru melatih murid
menambah menggunakan
abacus dengan mencari
kawan besar iaitu kombinasi
10.
6.guru meminta murid
senaraikan kombinasi 10
Plenari/
Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
2.1.1 Menambah dua kepada murid.
Menambah dua nombor
2.1 Tambah dalam nombor hasil tambah 3. buka buku teks JILID 1 ms
9c BIDANG DAN OPERASI OPERASI ASAS hasil tambah dalam
lingkungan 1000 dalam lingkungan 58-59
lingkungan 1000.
1000. Perkembangan /Latihan:
4 .guru membimbing murid
menambah dengan pelbagai
cara.
5.Guru da murid berbincang
kesilapan yang biasa
dilakukan seperti tidak
meletak nombor mengikut
nilai tempat yang betul.
6. Guru membimbing murid
menambahpenggenap 10
atau dua digit yang sama
dahulu.
Plenari/
Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
10a BIDANG DAN OPERASI OPERASI ASAS 2.1 Tambah dalam 2.1.1 Menambah dua Menambah dua nombor
lingkungan 1000 nombor hasil tambah hasil tambah dalam Set Induksi
dalam lingkungan lingkungan 1000. 1. Pengenalan tajuk
1000. Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms
58-59
Perkembangan /Latihan:
4 .guru membimbing murid
mencari nilai anu dengan
pengiraan mental
5.guru membimbing murid
meneroka penambahan
nombor seperti aktiviti teroka
ria untuk mengukuhkan
kefahaman
Plenari/
Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms
62-63
Perkembangan /Latihan:
4 .Guru membimbing murid
2.2.1 Menolak dua
2.2 Tolak dalam lingkungan Menolak dua nombor menolak tanpa mengumpul
10b BIDANG DAN OPERASI OPERASI ASAS nombor dalam
1000. dalam lingkungan 1000. semula menggunakan garis
lingkungan 1000.
nombor dan petak serratus
5.guru membimbing murid
menulis dengan pelbagai cara
seperti menggunakan
pembilang
Plenari/
Peneguhan/Penutup :
6. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2.2.1 Menolak dua
2.2 Tolak dalam lingkungan Menolak dua nombor 2. Guru menyampaikan OP
10c BIDANG DAN OPERASI OPERASI ASAS nombor dalam
1000. dalam lingkungan 1000. kepada murid.
lingkungan 1000.
3. buka buku teks JILID 1 ms
64-65
Perkembangan /Latihan:
4 .Guru membimbing murid
melengkapkan ayat
matematik melibatkan anu
dengan simulasi nombor yang
lebih kecil
5.guru galakkan murid
menyemak jawapan dengan
cara tambah
6.guru membimbing murid
menolak dengan abacus
melibatkan kawan kecil
Plenari/
Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
11a BIDANG DAN OPERASI OPERASI ASAS 2.2 Tolak dalam lingkungan 2.2.1 Menolak dua Menolak dua nombor
1000. nombor dalam dalam lingkungan 1000. Set Induksi
lingkungan 1000. 1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms
66-68
Perkembangan /Latihan:
4 .Guru membimbing murid
menolak dengan mengiumpul
semula
5.Guru menegaskan digit sa
tidak cukup, kumpul semula
puluh kepada sa.
5.guru membimbing murid
menolak dengan mengumpul
semula ratus kepada puluh
menggunakan pembilang
6.guru membimbing murid
menolak dengan mengumpul
semula ratus kepada pulh
danpuluh kepda sa
Plenari/
Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
11b BIDANG DAN OPERASI OPERASI ASAS 2.2 Tolak dalam lingkungan 2.2.1 Menolak dua Menolak dua nombor
1000. nombor dalam dalam lingkungan 1000. Set Induksi
lingkungan 1000. 1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms
66-68
Perkembangan /Latihan:
4 .Guru melatih murid
menolak dengan pelbagai
cara untuk mengukuhkan
kefahaman mereka.
5.Guru pelbagaikan soalan
6.Guru melatih murid
melengkapkan ayat
matematik melibatkan anu
menggunakan petak 100 dan
blok asas
Plenari/
Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms
71-72
Perkembangan /Latihan:
2.2.1 Menolak dua 4 .guru melatih murid
2.2 Tolak dalam lingkungan Menolak dua nombor
11c BIDANG DAN OPERASI OPERASI ASAS nombor dalam menolak menggunakan
1000. dalam lingkungan 1000.
lingkungan 1000. abacus yang melibatkan
kawan besar
5.Guru banyakkkan soalan
latihan dalam bentuk
lembaran kerja
Plenari/
Peneguhan/Penutup :
6. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2.2.2 Menolak dua
2. Guru menyampaikan OP
2.2 Tolak dalam lingkungan nombor dari satu Menolak dua nombor
12a BIDANG DAN OPERASI OPERASI ASAS kepada murid.
1000. nombor dalam dalam lingkungan 1000.
3. buka buku teks JILID 1 ms
lingkungan 1000.
73-74
Perkembangan /Latihan:
4 .Guru membimbing murid
melakukan aktiviti simulasi
menolak berturut-turut
menggunakan blok asas
5.Gurubimbing murid
menolak degan mengumpul
semula menggunakan
pembilang
6. guru membimbing murid
menolak berturut-turut
dengan pelbagai strategi.
7. Guru menegaskan
pemindahan jawapan bagi
menolak berturut-turut
mestilah betul
Plenari/
Peneguhan/Penutup :
8. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
12b BIDANG DAN OPERASI OPERASI ASAS 2.5 Penyelesaian 2.5.1 Mereka cerita Mereka cerita masalah
masalah. masalah tambah, tolak Set Induksi
tolak, darab dan 1. Pengenalan tajuk
bahagi dalam Pemula/Pembelajaran :
lingkungan 1000. 2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms
76-77
Perkembangan /Latihan:
4 .guru bimbing murid
mereka cerita menggunakan
ayat sendiri.murid lakukakn
aktiviti secara berpasangan
5. guru bimbing murid
mereka cerita menggunakan
ayat sendiri,
Plenari/
Peneguhan/Penutup :
6. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan
12c BIDANG DAN OPERASI OPERASI ASAS 2.5 Penyelesaian 2.5.2 Menyelesaikan Menyelesaikan masalah
masalah. masalah tambah, tolak Set Induksi
tolak, darab dan 1. Pengenalan tajuk
bahagi yang Pemula/Pembelajaran :
melibatkan situasi 2. Guru menyampaikan OP
harian. kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms
78-80
Perkembangan /Latihan:
4. Guru minta murid
memahami soalan dan
mencatatkan maklumat
penting yang diberikan.
Guru melatih murid
mencatatkan maklumat
penting yang diberikan
5. guru latih murid
menggariskan maklumat
penting dan menulis ayat
matematik berpandukan
masalah yang diberikan
6. guru membimbing murid
menyelesaikan massalah
secara simulasi dan
menyemak jawapan secara
tambah.
7. guru banyakkan aktiviti
untuk emngukuhkan
pemahaman murid mengikut
tahap keupayaan mereka
Plenari/
Peneguhan/Penutup :
8. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
13a BIDANG DAN OPERASI OPERASI ASAS 2.3 Darab dalam 2.3.1 Mendarab mendarab sehingga 1000
lingkungan 1000. dalam lingkungan Set Induksi
fakta asas. 1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms
81-83
Perkembangan /Latihan:
4. Murid jalankan simulasi
mengumpul objek
dalambilangan sama banyak
untuk membina ayat
matematik darab
5. guru perkenalkan istilah
dan symbol berkaitan
darab.guru menegaskan
bahawa darab adalah
penambahan nombor
berulang
6.Guru membimbing murid
melakukan simulasi yang
melibatkan lajur dan baris
untuk emnunjukkan axb=bxa
Plenari/
Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms
84-85
Perkembangan /Latihan:
4. Guru bimbing murid
membina sifir darab 2 dengan
membilang dua-dua dan sifir
darab 3 dengan membilang
2.3.1 Mendarab
2.3 Darab dalam tiga-tiga
13b BIDANG DAN OPERASI OPERASI ASAS dalam lingkungan mendarab sehingga 1000
lingkungan 1000. 5. guru membimbing murid
fakta asas.
melakukan simulasi yang
melibatkan kumpulan ahli
yang sama banyak dan
mengitkan sifir darab 4
dengan sifir darab 2
6.Guru terangkan pola
jawapan sifir darab lima dan
sifir darab 4
Plenari/
Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
13c BIDANG DAN OPERASI OPERASI ASAS 2.3 Darab dalam 2.3.1 Mendarab mendarab sehingga 1000
Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms
86-89
Perkembangan /Latihan:
4. Guru bimbing murid
membina sifir darab 6 dengan
membilang enam-enam
5.guru bimbing sifir darab
6dengan sifir darab 3
6. guru bimbing darab 7
dalam lingkungan denagn membilang tujuh-
lingkungan 1000.
fakta asas. tujuh menggunakan bahan
konkrit
7.gur bimbing murid
membina sifir darab 8 dengan
membilang lapan-lapan daan
kaitkan dengan sifir 4
8. guru bimbing murid
membina sifir 9 dengan
membilang Sembilan-
sembilan
Plenari/
Peneguhan/Penutup :
9. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
14a BIDANG DAN OPERASI OPERASI ASAS 2.3 Darab dalam 2.3.1 Mendarab mendarab sehingga 1000
lingkungan 1000. dalam lingkungan Set Induksi
fakta asas. 1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms
90
Perkembangan /Latihan:
4. Guru bimbing murid
membina sifir darab 2 hingga
9
5.guru agalakkan murid
mencoongak sifir darab
Plenari/
Peneguhan/Penutup :
6. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
14b BIDANG DAN OPERASI OPERASI ASAS 2.3 Darab dalam 2.3.1 Mendarab mendarab sehingga 1000 Set Induksi
lingkungan 1000. dalam lingkungan 1. Pengenalan tajuk
fakta asas. Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms
91-93
Perkembangan /Latihan:
4. guru bimbing murid
memahami sifir darab 1 dan 0
dengan melakukan aktiviti
simulasi menggunakan bahan
konkrit
5.Guru bimbing murid
membina sifir darab 10
dengan membilang sepuluh-
sepuluh
6.guru menerangkan skor
mewakili ahli dan bilangan
sasaran mewakili kumpulan
dalam aktiviti kKBAT
Plenari/
Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
14c BIDANG DAN OPERASI OPERASI ASAS 2.3 Darab dalam 2.3.1 Mendarab mendarab sehingga 1000
lingkungan 1000. dalam lingkungan Set Induksi
fakta asas. 1. Pengenalan tajuk
2.3.2 Mendarab Pemula/Pembelajaran :
nombor satu digit 2. Guru menyampaikan OP
dengan 10. kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms
94
Perkembangan /Latihan:
4. Murid sediakan penutup
botol.
5.Guru menulis soalan dan
jawapan sepadan pada
pelekat. Lekatkan soalan di
bahagian luar dan jawapan
sepadan di bahagian dalam.
Masukkan penutup botol ke
dalam uncang
6.guru minta murid
menentukan giliran sebelum
bermain
Plenari/
Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.

1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms
95-98
4. Bimbing muri memahami
konep bahagi sebagai
pengumpulan objek untuk
mewakili kumpulan dan ahli
menggunakan bahan konkrit
5.guru perkenalkan istilah dan
symbol berkaitan bahagi
2.4.1 Membahagi
2.4 Bahagi dalam Membahagi dalam 6.guru bimbing murid
15a BIDANG DAN OPERASI OPERASI ASAS dalam lingkungan
lingkungan 1000. lingkungan fakta asas. memahami konsep bahagi
fakta asas.
sebagai pengongsian untuk
mewakili kumpulan dan ahli
menggunakan bahan konkrit
7. bimbing murid memahami
konsep bahagi sebagai tolak
berturut-turut menggunakan
pembilang dan blok asas
8.guru bimbing murid
mengaitkan bahagi dengan
darab melalui aktiviti simulasi
menggunakan objek
9. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
15b BIDANG DAN OPERASI OPERASI ASAS 2.4 Bahagi dalam 2.4.1 Membahagi Membahagi dalam
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms
99-101
4. Guru bimbing murid
membina sifir bahagi 2 dan 4
menggunakan kad gambar
dan garis nombor
5. guru bincangkan perkaitan
sifir bahagi 2 dan 4 dengan
dalam lingkungan
lingkungan 1000. lingkungan fakta asas. membilang menurun dua-dua
fakta asas.
dan empat-empat.
6. Guru bimbing murid
membina sifir bahagi 3 dan 5
menggunakan blok asas dank
ad gambar
7. guru bimbing murid
memahami perkaitan antara
garis nombor dengan ayat
matematik bahagi
8. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
15c BIDANG DAN OPERASI ASAS 2.4 Bahagi dalam 2.4.1 Membahagi Membahagi dalam
OPERASI lingkungan 1000. dalam lingkungan lingkungan fakta asas. 1. Pengenalan tajuk
fakta asas. Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms
101-102
4. Guru bimbing murid
membahagikan nombor
dalam fakta asas denagn 6
dan 7 menggunakan objek
seperti batu Seremban dan
buah dam
5. bimbing murid membahagi
sebarang nombor dalam fakta
asas dengan 8 dan 9 secara
berturut-turut
6. minta murid membina kad
sifir bahagi 8 dan 9
7.guru banyakkan aktiviti
dalam bentuk lembaran kerja
8. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
16a BIDANG DAN OPERASI ASAS 2.4 Bahagi dalam 2.4.1 Membahagi Membahagi dalam
OPERASI lingkungan 1000. dalam lingkungan lingkungan fakta asas. 1. Pengenalan tajuk
fakta asas. Pemula/Pembelajaran :
2.4.2 Membahagi 2. Guru menyampaikan OP
sebarang nombor dua kepada murid.
digit dengan 10. 3. buka buku teks JILID 1 ms
104-105
4. Guru membimbing murid
membahagi nombor dengan 1
secara simulasi
5. guru tegaskan apabila
suatu nombor dibahagi
dengan 1. Jawapannya ialah
nombor itu juga
6. guru bimbing murid
membahagi sebarang nombor
dengan 10 secara simulasi
menggunakan objek dank ad
gambar
7.guru tegaskan apabila 0
dibahagi dengan suatu
nombor.jawapannya ialah 0.
Sebarang nombor tidak boleh
dibahagi dengan 0
8. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.

1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms
106-107
2.4.1 Membahagi 4.guru bimbing murid
dalam lingkungan membina sifir bahagi 1 hingga
BIDANG DAN 2.4 Bahagi dalam fakta asas. Membahagi dalam sifir bahagi 10
16b OPERASI ASAS
OPERASI lingkungan 1000. 2.4.2 Membahagi lingkungan fakta asas. 5.haiwan-haiwan hiasan
sebarang nombor dua dalam gambar boleh dikaitkan
digit dengan 10. dengan pembelajaran sains
deperti haiwan jinak dan
haiwan buas.
6. jalankan kuiz menjawab
sifir bahagi secara spontan.
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
2.4.1 Membahagi
BIDANG DAN 2.4 Bahagi dalam Membahagi dalam
16c OPERASI ASAS dalam lingkungan 1. Pengenalan tajuk
OPERASI lingkungan 1000. lingkungan fakta asas.
fakta asas. Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms
109-
4. Guru banyakkan aktiviti
untuk mengukuhkan
pemahaman dan penguasaan
murid melibatkan operasi
bahagi yang berbaki
5. guru jelaskan 2 ialah
pembahagi dan baki mesti
kurang daripada pembahagi.
6. guru bimbing murid
membahagi melibatkan baki
menggunakan bahan konkrit
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
17a BIDANG DAN OPERASI ASAS 2.4 Bahagi dalam 2.4.1 Membahagi Membahagi dalam
OPERASI lingkungan 1000. dalam lingkungan lingkungan fakta asas. 1. Pengenalan tajuk
fakta asas. Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms
110-115
4. Murid lakukan aktiviti
membahagi nombor 2 digit
dengan 1 digit melalui aktiviti
simulasi
5. guru bimbing murid
membahagi mengggunakan
bahan konkrit
6. guru bimbing murid
menggunakan sifir darab
untuk selesaikan bahagi
7.guru tegaskan murid baki
mesti kurang daripada
pembahagi
8. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.

1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 1 ms
116-117
2.5.1 Mereka cerita
4. murid membina cerita
masalah tambah,
BIDANG DAN Membahagi dalam berdasarkan ayat matematik.
17b OPERASI ASAS 2.5 Penyelesaian masalah. tolak, darab dan
OPERASI lingkungan fakta asas. 5. guru terima cerita murid
bahagi dalam
berdasarkan logic matematik
lingkungan 1000.
6. bimbing murid mereka
cerita berdasarkan gambar
yang berkaitan dengan situasi
harian dan matematik
8. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.

2.5.2 Menyelesaikan
masalah tambah, 1. Pengenalan tajuk
BIDANG DAN tolak, darab dan Menyelesaikan masalah Pemula/Pembelajaran :
17c OPERASI ASAS 2.5 Penyelesaian masalah. 2. Guru menyampaikan OP
OPERASI bahagi yang bahagi
melibatkan situasi kepada murid.
harian 3. buka buku teks JILID 1 ms
118-121
4.bimbing murid
menyelesaikan masalah
menggunakan pelabgai
strategi seperti melukis rajah
dan tambah berulang
5.kemukakan pelbagai soalan
untuk mengukuhkan
pemahaman murid
6. galakkan murid
menggunakan pelbagai
strategi seperti simulasi dan
cuba jaya
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
18a NOMBOR DAN PECAHAN DAN 3.1 Pecahan wajar. 3.1.1 Mengenal pasti 1 .Mengenal pasti dan 1. Pengenalan tajuk
OPERASI PERPULUHAN dan menyebut menyebut pecahan wajar Pemula/Pembelajaran :
pecahan wajar yang yang pengangkanya 1 dan 2. Guru menyampaikan OP
pengangkanya 1 dan penyebutnya hingga 10. kepada murid.
penyebutnya hingga 2. Menamakan pecahan 3. buka buku teks JILID 2 ms
10. wajar yang pengangkanya 1-3
3.1.2 Menamakan hingga 9 dan penyebutnya 4.murid lakukan simulasi
pecahan wajar yang hingga 10. untuk menjelaskan konsep
pengangkanya hingga pecahan menggunakan
9 dan penyebutnya plastisin
hingga 10. 5. guru bimbing murid
mengenal pasti pecahan
wajar dengan menggunakan
kit pecahan
6. jalankan aktiviti
menamakan pecahan wajar
berpandukan kad gambar
pecahan dan akad pecahan
7. guru bimbing murid
mengenal pasti pecahan
wajar menggunakan bentuk
dan saiz gambar rajah yang
berbeza
8. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.

1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
3.1.1 Mengenal pasti
kepada murid.
dan menyebut
3. buka buku teks JILID 2 ms
pecahan wajar yang
1 Mengenal pasti dan 4-6
pengangkanya 1 dan
menyebut pecahan wajar 4.guru bimbing murid menulis
penyebutnya hingga
yang pengangkanya 1 dan pecahan wajar berdasarkan
10.
penyebutnya hingga 10. lipatan kertas,lipatan kertas.
3.1.2 Menamakan
2 Menamakan pecahan 5. guru kaitkan deangan
pecahan wajar yang
wajar yang pengangkanya aktiviti harian seperti
NOMBOR DAN PECAHAN DAN pengangkanya hingga
18b 3.1 Pecahan wajar. hingga 9 dan penyebutnya mengecat dan menampal
OPERASI PERPULUHAN 9 dan penyebutnya
hingga 10. 6guru pelbagaikan bentuk
hingga 10.
3 Mewakilkan gambar gambar rajah yang telah
3.1.3 Mewakilkan
rajah mengikut pecahan dibahagikan kepada dua
gambar rajah
yang diberi. hingga 10 bahagian yang
mengikut pecahan
4 Menulis pecahan wajar sama besar untuk aktiviti
yang diberi.
yang diberi. melorek
3.1.4 Menulis
7. guru meminta murid
pecahan wajar yang
kumpulkan hasil kerja mereka
diberi.
secara berkumpulan
8. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms
7-9
4. Guru bimbing murid
membanding pecahan wajar
dengan melukis gambar rajah
pecahan yang diberikan
5.guru tegaskan jika nilai
3.1.5 Membanding
NOMBOR DAN PECAHAN DAN Membanding nilai dua penyebut sama, pengangka
18c 3.1 Pecahan wajar. nilai dua pecahan
OPERASI PERPULUHAN pecahan wajar yang diberi lebih besar mempunyai nilai
wajar yang diberi
pecahan yang lebih besar
6.Guru terangkan semakin
banyak bahagian dalam satu
objek, nilai pecahan bagi 1
bahagian adalah semakin kecil
7.Guru jalankan aktiviti
membanding pecahan
menggunakan jalur kertas
yang sama saiz dan bentuk
8. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
3.2.1 Menukar 1. Menukar pecahan
pecahan persepuluh persepuluh kepada
kepada perpuluhan. perpuluhan. 1. Pengenalan tajuk
NOMBOR DAN PECAHAN DAN
19a 3.2 Perpuluhan 3.2.2 Menyebut 2. Menyebut perpuluhan Pemula/Pembelajaran :
OPERASI PERPULUHAN
perpuluhan sifar sifar perpuluhan satu 2. Guru menyampaikan OP
perpuluhan satu hingga sifar perpuluhan kepada murid.
hingga sifar sembilan. 3. buka buku teks JILID 2 ms 1
4. guru bimbing murid
memahami penukaran
pecahan persepuluh kepada
perpuluhan menggunakan
gambar rajah dan lipatan
kertas
perpuluhan sembilan.
5.guru tegaskan sebutan dan
3.2.5 Menulis 4. Menulis perpuluhan
cara menulis perpuluhan
perpuluhan yang yang diberi.
yang betul dengan
diberi.
meletakkan titik perpuluhan
di antara nilai sa dengan niali
persepuluh
6. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
19b NOMBOR DAN PECAHAN DAN 3.2 Perpuluhan 3.2.1 Menukar 1 Menukar pecahan
OPERASI PERPULUHAN pecahan persepuluh persepuluh kepada
kepada perpuluhan. perpuluhan. 1. Pengenalan tajuk
3.2.2 Menyebut 2 Menyebut perpuluhan Pemula/Pembelajaran :
perpuluhan sifar sifar perpuluhan satu 2. Guru menyampaikan OP
perpuluhan satu hingga sifar perpuluhan kepada murid.
hingga sifar sembilan. 3. buka buku teks JILID 2 ms
perpuluhan sembilan. 3 Menunjuk nombor 11-12
3.2.3 Menunjuk perpuluhan 0.1 hingga 0.9. 4. guru bimbing murid
nombor perpuluhan 4 Mewakilkan gambar menyebut dan menulis sifar
0.1 hingga 0.9. rajah mengikut perpuluhan satu hingga sifar
3.2.4 Mewakilkan perpuluhan diberi. perpuluhan Sembilan
gambar rajah 5 Menulis perpuluhan berpandukan pelbagai
mengikut perpuluhan yang diberi. lipatan kertas
diberi. 5. guru tegaskan nilai
3.2.5 Menulis perpuluhan bagi pecahan
perpuluhan yang wajar untuk pecahan
diberi. perepuluh adalah kurang
daripada 1
6. bimbing murid
menggunting jawapan pada
halaman 95 BA
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.

1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3.2.6 Membanding 3. buka buku teks JILID 2 ms
NOMBOR DAN PECAHAN DAN Membanding nilai dua
19c 3.2 Perpuluhan nilai dua perpuluhan 13
OPERASI PERPULUHAN perpuluhan yang diberi
yang diberi 4. guru bimbing murid
membanding perpuluhan
menggunakan lipatan kertas
5. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
20a NOMBOR DAN PECAHAN DAN 3.3 Pecahan dan 3.3.1 Membanding Membanding nilai pecahan
OPERASI PERPULUHAN Perpuluhan. nilai pecahan dan nilai dan nilai perpuluhan yang 1. Pengenalan tajuk
perpuluhan yang diberi. Pemula/Pembelajaran :
diberi. 2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms
14
4. guru gunakan perkataan
lebih besar daripada lebih
daripada kurang daripada dan
sama dengan semasa
membanding
5. bimbing murid
membanding pecahan
persepuluh dan perpuluhan
dengan menukarkan pecahan
persepuluh kepada
perpuluhan dan sebaliknya.
6. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.

1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms
3.4.1 Menyelesaikan 15-17
Menyelesaikan masalah
NOMBOR DAN PECAHAN DAN masalah yang 4. Guru latih murid
20b 3.4 Penyelesaian masalah. yang melibatkan situasi
OPERASI PERPULUHAN melibatkan situasi menggarisimaklumat penting
harian
harian dalam masalah yang diberikan
5. guru bimbing murid
menyelesaikan masalah
secara simulasi
6. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
20c NOMBOR DAN WANG 4.1 Wang kertas dan duit 4. 1.1 Mengenal pasti Mengenal pasti mata wang
OPERASI syiling. mata wang Malaysia Malaysia hingga RM100. 1. Pengenalan tajuk
hingga RM100. Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms
19-20
4. guru galakkan murid
bercerita tentang gambar.
Guru kaitkan dengan
pengalaman harian murid
tentang wang
5. guru minta murid bercerita
tentang sumber wang yang
disimpan dan terapkan
amalan menabung
6.guru bimbing murid
menyatakan ciri-ciri wang
RM20, RM50 dan RM100
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
21a NOMBOR DAN WANG 4.1 Wang kertas dan duit 4.1.2 Menentukan Menentukan nilai wang
OPERASI syiling. nilai wang hingga hingga RM100. 1. Pengenalan tajuk
RM100. Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms
21-22
4. GURU tegaskan titik yang
memisahkan ringgit dan sen
5.Guru jalankan simulasi nilai
wang hingga RM100
menggunakanwang mainan
melibatkan nilai wang tunggal
dan gabungan wang
6.guru bimbing murid menulis
nilai wang dengan betul, Guru
tegaskan 5 sen boleh ditulis
sebagai RM0.05.
7. murid jalankan aktiviti
pertukaran wang yang sama
nilai secara berpasangan
menggunakan wang mainan
8. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.

1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms
23
4. Murid lakukan aktiviti jual
beli di dalam kelas. Guru
4.2.1 Menambah dua bimbing murid menambah
Menambah dua nilai wang
NOMBOR DAN nilai wang hasil niali wang kertas dan duit
21b WANG 4.2 Tambah wang hasil tambahnya hingga
OPERASI tambahnya hingga syiling
RM100.
RM100. 5. Guru latih murid
menambah niali wang dengan
cara bilang terus dan
menggunakan abacus
6. guru tgaskan titik di antara
ringgit dan sen mesti ditulis
selajur
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
4.2.1 Menambah dua 1 Menambah dua nilai
nilai wang hasil wang hasil tambahnya 1. Pengenalan tajuk
NOMBOR DAN tambahnya hingga hingga RM100. Pemula/Pembelajaran :
21c WANG 4.2 Tambah wang
OPERASI RM100. 2 Menambah tiga nilai 2. Guru menyampaikan OP
4.2.2 Menambah tiga wang hasil tambahnya kepada murid.
nilai wang hasil hingga RM100. 3. buka buku teks JILID 2 ms
24-25
4. Guru tunjukkan
penambahan terus untuk
menambah tiga nilai wang
5. guru lakukan aktiviti
menambah dengan
menggabungkan set-set
makanan lain untuk
tambahnya hingga
mengukuhkan kefahaman
RM100.
murid.
6. guru tunjukkan pelbagai
kaedah seperti bilangan terus,
penggenap dan kira cepat
untuk menambah wnilai wang
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
22a NOMBOR DAN WANG 4.3 Tolak wang 4.3.1 Menolak dua Menolak dua nilai wang
OPERASI nilai wang dalam dalam lingkungan RM100. 1. Pengenalan tajuk
lingkungan RM100. Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms
26
4. Guru lakukan aktiviti
simulasi menolak wang
menggunakan pelbagai
kaedah
5.guru tegaskan penolakan
mestilah niali yang kecil
ditolak daripada nilai yang
besar
6. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.

1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms
4.3.1 Menolak dua 27-28
nilai wang dalam 1 . Menolak dua nilai wang 4. guru tegaskan untuk
lingkungan RM100. dalam lingkungan RM100. kumpul semula dariapda
NOMBOR DAN
22b WANG 4.3 Tolak wang 4.3.2 Menolak dua 2. Menolak dua nilai wang ringgit kepada sen yang
OPERASI
nilai wang dari satu dari satu nilai wang dalam melibatkan RM1 sama dengan
nilai wang dalam lingkungan RM100 100 sen
lingkungan RM100 5. guru pelbagaikan istilah
berkaitan tolak seperti beza,
beri, baki dan sebagainya
dalam kehidupan harian
6. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
22c NOMBOR DAN WANG 4.4 Darab wang 4.4.1 Mendarab nilai Mendarab nilai wang dan
OPERASI wang dan hasil hasil darabnya hingga
darabnya hingga RM100. 1. Pengenalan tajuk
RM100. Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms
29-30
4. Guru jalankan aktiviti
mendarab nilai wang
mengguankan harrga barang
dalam katalog barangan pasar
raya
5.murid lakukan aktiviti
simulasi menggunakan wang
mainan untuk tambah
berulang.
6. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.

1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms
31-32
4. guru latih murid
membahagi nilai wang
menggunakan resit bayaran
4.5.1 Membahagi nilai makanan dan resit belian
NOMBOR DAN Membahagi nilai wang
23a WANG 4.5 Bahagi wang wang dalam barang
OPERASI dalam lingkungan RM100
lingkungan RM100 5. guru bimbing murid
membahagikan nilai wang
dalam bentuk lazim.guru
kaitkannya dengan tajuk
bahagi nombor.
6.guru tegaskan membahagi
nilai wang dengan 10
mengguanakn garis nombor
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
NOMBOR DAN 4.6 Simpanan dan 4.6.1 Menguruskan Menguruskan kewangan
23b WANG
OPERASI pelaburan kewangan secara secara efektif sebagai asas 1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms
33
4. Guru tegaskan kepentingan
merancang dan mengurus
wang dengan berhemat untuk
efektif sebagai asas mengelakkan perbelanjaan di
kepada simpanan dan
kepada simpanan dan luar kemampuan
perbelanjaan.
perbelanjaan. 5. guru bercerita tentang
kepentingan tabung
pendidikan, institusi
pendidikan, amanah saham
dan sebagainya untuk masa
depan.
6. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
23c NOMBOR DAN WANG 4.7 Penyelesaian masalah. 4.7.1 Menyelesaikan Menyelesaikan masalah
OPERASI masalah harian yang harian yang melibatkan 1. Pengenalan tajuk
melibatkan situasi situasi harian. Pemula/Pembelajaran :
harian. 2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms
34-37
4Guru terapkan murid
menyelesaikan masalah
dengan melukis rajah
5. guru terapkan nilai murni
untuk menambah wang
seperti aktiviti berniaga,
menabung dan mengambil
upah membuat kerja
6.guru galakkan murid
menyemak jawapan dengan
cara yang mudah
7. guru lakukan simulasi
mengguanakan wang mainan
untuk menyelesaikan masalah
melibatkan wang
8. guru tegaskan langkah
demi langkah penyelesaian
masalah seperti dalam
kaedah polya
9. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
24a SUKATAN DAN MASA DAN WAKTU 5.1 Waktu dalam jam dan 5.1.1 Mengenal tanda Mengenal tanda senggatan
GEOMETRI
minit. senggatan minit pada minit pada muka jam. 1. Pengenalan tajuk
muka jam. Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms
40-41
4.Guru bimbing murid
mengira senggatan minit
menggunakan model jam, jam
dinding dan jam tangan
5.Guru Bincangkan aktiviti
yang dilakukan dalam satu
minit 5 minit 15 minit dan
sebagainya
6. guru meminta murid
mengira gandaan 5 minit dan
Kaitkan dengan sifir 5
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
24b SUKATAN DAN MASA DAN WAKTU 5.1 Waktu dalam jam dan 5.1.2 Menyatakan dan 1.Menyatakan dan 1. Pengenalan tajuk
GEOMETRI
minit. menunjukkan waktu menunjukkan waktu dalam Pemula/Pembelajaran :
dalam jam dan minit. jam dan minit. 2. Guru menyampaikan OP
5.1.3 Menukar waktu 2. Menukar waktu dalam kepada murid.
dalam jam dan minit jam dan minit daripada 3. buka buku teks JILID 2 ms
daripada perkataan perkataan kepada angka 42-44
kepada angka dan dan sebaliknya. 4.Murid jalankan simulasi
sebaliknya. menyebut waktu dengan
betul menggunakan model
jam analog dan digital
5. guru jelaskan kedudukan
jarum jam dan jarum minit
pada jam analog serta
nombor dan titik pemisah
untuk menyatakan jam dan
minit pada jam digital
6. guru tegaskan sebutan
waktu melibatkan gandaan 5
minit
7. murid lakukan aktiviti
menukar waktu dalam angka
menggunakan kad imbasan
model jam analog dan digital
8. murid melakukan aktiviti
menukar waktu dalam angka
kepada perkataan
menggunakan model jam
analog dan digital
9. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms
42-44
4.Guru meminta murid
bercerita aktiviti harian
semasa di sekolah dan
selepas pulang dari sekolah
SUKATAN DAN 5.1 Waktu dalam jam dan 5.1.4 Merekod waktu Merekod waktu dalam jam
24c
GEOMETRI MASA DAN WAKTU dan merekodkan aktiviti
minit. dalam jam dan minit. dan minit.
tersebut
5. guru Bincangkan turutan
peristiwa murid pada hujung
minggu atau cuti sekolah
6. murid jalankan aktiviti
terus karya secara
berpasangan
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
25a SUKATAN DAN MASA DAN WAKTU 5.2 Perkaitan dalam waktu. 5.2.1 Menyatakan Menyatakan perkaitan hari
GEOMETRI
perkaitan hari dengan dengan jam dan jam 1. Pengenalan tajuk
jam dan jam dengan dengan minit. Pemula/Pembelajaran :
minit. 2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms
42-44
4.Guru menegaskan apabila
jarum minit bergerak jarum
jam juga bergerak
5. murid membincangkan
aktiviti yang boleh dilakukan
dalam tempoh satu jam
6. murid Imbas kembali suku
jam setengah jam tiga suku
jam dan kaitkannya dengan
satu jam
7. guru menggunakan garis
masa untuk menjelaskan 24
jam dalam sehari
8. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.

1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms
42-44
5.3.1 Menyelesaikan
Menyelesaikan masalah 4.Guru membimbing murid
SUKATAN DAN masalah yang
25b
GEOMETRI
MASA DAN WAKTU 5.3 Penyelesaian masalah. yang melibatkan situasi menyelesaikan masalah
melibatkan situasi
harian. secara simulasi menggunakan
harian.
model jam dan garis masa
5. Guru membimbing murid
menyelesaikan masalah
menggunakan garis masa
6. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
5.3.1 Menyelesaikan 1. Pengenalan tajuk
Menyelesaikan masalah
SUKATAN DAN masalah yang Pemula/Pembelajaran :
25c
GEOMETRI MASA DAN WAKTU 5.3 Penyelesaian masalah. yang melibatkan situasi
melibatkan situasi 2. Guru menyampaikan OP
harian.
harian. kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms
42-44
4.Guru membimbing murid
menyelesaikan masalah
menggunakan model jam dan
garis masa
5. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
26a SUKATAN DAN UKURAN DAN 6.1 Panjang 6.1.1 Mengenal unit Mengenal unit panjang. 1. Pengenalan tajuk
GEOMETRI
SUKATAN panjang. Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms
54-55
4.Guru meminta murid
melihat senggatan pada
pembaris. guru membimbing
murid mengenal pasti
panjang serta penggunaan
simbol cm dalam kehidupan
harian
5. guru menegaskan unit cm
digunakan untuk mengukur
objek yang pendek dengan
betul. guru Perkenalkan
istilah berkaitan panjang
seperti tinggi rendah lebar
pendek dan sebagainya
6. murid membincangkan
penggunaan unit meter dalam
kehidupan harian yang
melibatkan tinggi lebar jarak
dan sebagainya
7. guru menegaskan unit mm
digunakan untuk mengukur
objek yang lebih panjang
murid menjalankan simulasi
melihat senggatan pada pita
ukur
5. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
26b SUKATAN DAN UKURAN DAN 6.1 Panjang 6.1.2 Mengukur Mengukur panjang. 1. Pengenalan tajuk
GEOMETRI
SUKATAN panjang. Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms
54-55
4Guru membimbing murid
menjalankan aktiviti
memupuk objek di sekeliling
menggunakan pembaris atau
pita ukur
5. guru meminta murid
merekodkan panjang objek
seperti mengukur ketinggian
pokok dalam tempoh
seminggu
6. guru membimbing murid
mengukur panjang dan
menandakan cara objek di
sekitar sekolah dalam cm dan
m
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms
59
4Guru menjalankan aktiviti
menganggar panjang objek
lain secara berkumpulan
SUKATAN DAN UKURAN DAN 6.1.3 Menganggar
26c
GEOMETRI
6.1 Panjang Menganggar panjang. 5. guru membimbing murid
SUKATAN panjang.
menganggar panjang objek
dan mengukur panjang
sebenarnya
6. murid membincangkan
perbezaan ukuran
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.

27a SUKATAN DAN UKURAN DAN 6.1 Panjang 6.1.2 Mengukur 1. Mengukur panjang.
GEOMETRI
SUKATAN panjang. 2. Menganggar panjang. 1. Pengenalan tajuk
6.1.3 Menganggar Pemula/Pembelajaran :
panjang. 2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2
ms60
4.Guru membimbing murid
menjalankan aktiviti TEROKA
RIA cara berkumpulan
5.guru meminta setiap
kumpulan membentangkan
hasil kerja kumpulan
6. murid Menjalankan aktiviti
menganggar panjang objek
dalam meter berpandukan
panjang pembaris 1 meter
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.

1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2
ms61
SUKATAN DAN UKURAN DAN 6.2.1 Mengenal unit 4.Murid membincangkan unit
27b
GEOMETRI
6.2 Jisim Mengenal unit jisim.
SUKATAN jisim. KG DAN G yang terdapat
dalam risalah
5. guru meminta murid
menyatakan contoh jisim kg
dan g dalam kehidupan harian
6. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
27c SUKATAN DAN UKURAN DAN 6.2 Jisim 6.2.1 Mengenal unit Mengenal unit jisim.
GEOMETRI
SUKATAN jisim. 1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms
62
4.Guru membimbing murid
membaca nilai senggatan
yang terdapat pada alat
penimbang yang berbeza
5. guru menegaskan
1000gram sama dengan 1 kg
6. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.

1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms
SUKATAN DAN UKURAN DAN 6.2.2 Menimbang 63
28a
GEOMETRI
6.2 Jisim Menimbang objek.
SUKATAN objek. 4.Guru menegaskan jisim
sesuatu objek tidak
bergantung pada saiz objek
seperti span dengan batu
5. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
28b SUKATAN DAN UKURAN DAN 6.2 Jisim 6.2.3 Menganggar Menganggar jisim.
GEOMETRI
SUKATAN jisim. 1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms
64
4.Guru membahagikan murid
kepada beberapa kumpulan
untuk menganggar jisim objek
di dalam kelas
5. guru meminta murid
Membuat kesimpulan seperti
kurang atau lebih
6. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.

1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms
65
4.Guru membimbing murid
menganggar jisim objek dan
menimbang jisim sebenar
6.2.2 Menimbang secara berkumpulan
SUKATAN DAN UKURAN DAN objek. 1.Menimbang objek. 5. guru menegaskan
28c
GEOMETRI
6.2 Jisim
SUKATAN 6.2.3 Menganggar 2.Menganggar jisim. pemilihan alat penimbang
jisim. yang sesuai untuk aktiviti
menganggar jisim dan
menimbang jisim sebenar
dalam g dan kg
6. guru berbincang dengan
murid tentang kepentingan
menganggar jisim objek
dalam kehidupan
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.

1. Pengenalan tajuk
SUKATAN DAN UKURAN DAN 6.3.1 Mengenal unit isi Mengenal unit isi padu
29a
GEOMETRI
6.3 Isi padu cecair. Pemula/Pembelajaran :
SUKATAN padu cecair. cecair.
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms
66-67
4.Guru membincangkan
isipadu cecair dalam unit mm
dan detail dalam kehidupan
harian
5. Guru minta murid lihat saiz
bekas dengan isipadunya
6. baru menegaskan
penulisan simbol ml dan L
yang betul
7. guru membimbing murid
membaca senggatan pada
pelbagai alat penyukat yang
berlainan saiz
8. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
29b SUKATAN DAN UKURAN DAN 6.3 Isi padu cecair. 6.3.2 Menyukat isi Menyukat isi padu cecair.
GEOMETRI
SUKATAN padu cecair. 1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms
68-69
4.Guru bimbing murid
menyukat isipadu cecair
menggunakan alat penyukat
yang sesuai. guru terapkan
nilai murni seperti berhati-
hati ketika mengambil Dos
ubat cecair supaya tidak
diambil berlebihan
5. guru menegaskan bacaan
isipadu yang di sukat Mestilah
dilihat pada aras mata
6. guru bimbing murid
menyukat isipadu cecair
menggunakan pelbagai jenis
alat penyukat
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.

1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms
70
4.Guru bimbing murid
SUKATAN DAN UKURAN DAN 6.3.3 Menganggar isi Menganggar isi padu
29c
GEOMETRI
6.3 Isi padu cecair. menganggar isipadu cecair
SUKATAN padu cecair. cecair.
dalam ml dan L di dalam
bekas yang berlainan
5. guru meminta murid
Membuat kesimpulan seperti
lebih atau kurang
6. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
30a SUKATAN DAN UKURAN DAN 6.3 Isi padu cecair. 6.3.2 Menyukat isi 1, Menyukat isi padu
GEOMETRI
SUKATAN padu cecair. cecair. 1. Pengenalan tajuk
6.3.3 Menganggar isi 2. Menganggar isi padu Pemula/Pembelajaran :
padu cecair. cecair. 2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms
71
4.Guru bimbing murid
menganggar isipadu cecair
dan menyukat isipadu
sebenar secara kumpulan
5. guru meminta murid
membanding isipadu
anggaran dengan isipadu
sebenar
6. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.

1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms
72-75
4.Guru menggunakan kaedah
6.4.1 Menyelesaikan
Menyelesaikan masalah simulasi untuk menyelesaikan
SUKATAN DAN UKURAN DAN masalah yang
30b
GEOMETRI 6.4 Penyelesaian masalah. yang melibatkan situasi masalah
SUKATAN melibatkan situasi
harian. 5. guru membimbing murid
harian.
mencari maklumat seperti
apa yang diberi dan apa yang
dicari
6. guru menegaskan 100 cm
sama dengan 1m
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
SUKATAN DAN 7.1.1 Mengenal pasti Mengenal pasti bentuk
30c
GEOMETRI
RUANG 7.1 Bentuk tiga dimensi.
bentuk tiga dimensi tiga dimensi berdasarkan 1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms
78-79
4.Guru menggalakkan murid
membuat peta pemikiran ciri-
ciri bentuk 3D bagi kubus
kuboid kon piramid dan
silinder
5. guru jalankan simulasi
berdasarkan huraian
huraian ciri-cirinya. untuk menjelaskan
ciri-cirinya.
permukaan rata permukaan
melengkung bucu dan sisi
lurus
6. guru melakukan aktiviti
penerokaan di dalam kelas
untuk mengenal pasti bentuk
3D dengan menyatakan ciri-
cirinya
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.

1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
7.1.2 Mengenal pasti Mengenal pasti bentuk
SUKATAN DAN kepada murid.
30c
GEOMETRI RUANG 7.1 Bentuk tiga dimensi. bentuk asas bagi asas bagi bentuk tiga
3. buka buku teks JILID 2 ms
bentuk tiga dimensi. dimensi.
80
4.Guru jalankan simulasi
bentuk 3D dan minta murid
menamakan bentuk asasnya
5. murid menyatakan bentuk
asas kun ialah bulatan dan
sektor
6. murid melakukan aktiviti
berkumpulan membuat
pelbagai corak menggunakan
bentuk asas dan minta murid
bercerita tentangnya
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.

1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms
81
4.Murid jelaskan bentangan
ialah bentuk rantai yang
diperoleh dengan membuka
7.1.3 Mengenal pasti Mengenal pasti pelbagai
SUKATAN DAN lipatan permukaan bentuk 3D
31a
GEOMETRI
RUANG 7.1 Bentuk tiga dimensi. pelbagai bentangan bentangan bentuk tiga
5. murid lakukan simulasi dan
bentuk tiga dimensi. dimensi
kaitkannya dengan bentuk
asas untuk mengukuhkan
pemahaman murid
6. guru sediakan pelbagai
bentangan kubus dan kuboid
dan minta murid bercerita
tentangnya
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms
85
4.Guru meminta murid
bercerita tentang bentuk
permukaan objek lain atau
7.2.1 Mengenal pasti corak 2D yang terdapat dalam
Mengenal pasti bentuk
SUKATAN DAN bentuk dua dimensi gambar
31b
GEOMETRI
RUANG 7.2 Bentuk dua dimensi. dua dimensi berdasarkan
berdasarkan huraian 5. guru tegaskan bentuk-
huraian ciri-cirinya.
ciri-cirinya. bentuk 2D banyak terdapat
pada permukaan objek 3D
dalam kehidupan
6. guru membuat rumusan
berkaitan dengan ciri-ciri
bentuk 2D berdasarkan
permukaan bentuk 3D objek
sebenar
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
31c SUKATAN DAN RUANG 7.2 Bentuk dua dimensi. 7.2.2 Melukis bentuk Melukis bentuk asas bagi
GEOMETRI
asas bagi bentuk dua bentuk dua dimensi. 1. Pengenalan tajuk
dimensi. Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms
86-87
4.Guru membimbing murid
menyurih permukaan bentuk
3D dengan betul di atas
kertas
5. murid lakukan aktiviti
melukis bentuk 2D daripada
lipatan kertas dan kertas titik
serta menamakan bentuknya
6. Jalankan pertandingan
membina seberapa banyak
bentuk 2D pada papan cium
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
32a SUKATAN DAN RUANG 7.3 Penyelesaian masalah. 7.3.1 Menyelesaikan Menyelesaikan masalah
GEOMETRI
masalah yang yang melibatkan situasi 1. Pengenalan tajuk
melibatkan situasi harian. Pemula/Pembelajaran :
harian. 2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms
88-89
4.Guru gunakan pelbagai
strategi seperti melukis
gambarajah dan simulasi
untuk menyelesaikan masalah
yang diberikan
5. Guru tegaskan membaca
soalan dengan teliti dan
menggariskan maklumat
penting
6. guru melatih murid
menyelesaikan masalah
dengan cara melukis
membuat gambaran mental
aktiviti simulasi dan
menggunakan objek sebenar
untuk mengukuhkan
pemahaman murid
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.

1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms
91-93
4.Guru jalankan simulasi cara-
cara mengumpul dan
menyusun data
8.1.1 Mengumpul data
STATISTIK DAN 8.1 Mengumpul, mengelas Mengumpul data 5. guru meminta murid
32b
KEBARANGKALIAN
PENGURUSAN DATA berdasarkan situasi
dan menyusun data. berdasarkan situasi harian mengumpul data seperti
harian.
makanan kegemaran dan
sebagainya secara
berkumpulan
6. murid buat perbandingan
cara mengumpul data dan
mengenalpasti cara yang
paling mudah
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.

8.2.1 Membaca dan


Membaca dan 1. Pengenalan tajuk
STATISTIK DAN mendapatkan
32c
KEBARANGKALIAN
PENGURUSAN DATA 8.2 Carta palang mendapatkan maklumat Pemula/Pembelajaran :
maklumat dari carta
dari carta palang. 2. Guru menyampaikan OP
palang.
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms
94-96
4.Murid bersoal jawab
dengan guru tentang perkara
yang dapat dilihat pada carta
palang
5. guru meminta murid
bercerita tentang carta palang
yang pernah mereka lihat
6. murid melakukan aktiviti
soal jawab dengan guru
Supaya mereka dapat
memberikan seberapa banyak
maklumat
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
33a STATISTIK DAN PENGURUSAN DATA 8.3 Penyelesaian masalah. 8.3.1 Menyelesaikan Menyelesaikan masalah
KEBARANGKALIAN
masalah melibatkan melibatkan situasi harian 1. Pengenalan tajuk
situasi harian Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP
kepada murid.
3. buka buku teks JILID 2 ms
97-100
4.Guru membimbing murid
menyelesaikan masalah
dengan mengenalpasti kata
kunci dan mengeluarkan
maklumat yang diberikan
5. guru menegaskan
penyelesaian masalah
melibatkan carta palang
adalah untuk mendapatkan
maklumat daripada carta
palang mengikut kehendak
soalan
6. guru kemukakan pelbagai
soalan untuk mengukuhkan
pemahaman murid
7. Guru membuat rumusan
dan kesimpulan berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.