Anda di halaman 1dari 2

Di beberapa ayat disebutkan sifat dan wujud malaikat, di antaranya:

1. Mulia,
Seperti dalam surat Abasa: 15-16, “di tangan para penulis (malaikat), yang mulia lagi
berbakti.”

2. Bukan laki-laki/ perempuan, atau pun bukan


pula anak Allah. QS Shaffat 149-151,
“Tanyakanlah (ya Muhammad) kepada mereka
(orang-orang kafir Mekah): ‘Apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk
mereka anak laki-laki, atau apakah Kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan
dan mereka menyaksikan(nya)?’
Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka
dengan kebohongannya benar-benar mengatakan: ‘Allah beranak,’ dan
Sesungguhnya mereka benar-benar orang yang
berdusta.”

3. Wajahnya menawan, seperti yang terdapat dalam surat al-Najm 5-6, “Yang diajarkan
kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat. Yang mempunyai akal yang cerdas dan (Jibril itu)
menampakkan diri dengan rupa yang asli (rupa yang bagus dan perkasa).”

4. Mempunyai sayap.
QS. Fathir (35): 1,
“Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan Malaikat sebagai
utusan-utusan (untuk mengurus berbagai
macam urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat.
Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

5. Tidak makan dan juga tidak minum.


QS. adz-Dzariyat (51): 24-28, “Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tentang
tamu Ibrahim (Yaitu malaikat-malaikat) yang
dimuliakan? (ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan: ‘Salaaman.
Ibrahim menjawab: ‘Salaamun (kamu) adalah
orang-orang yang tidak dikenal.’ Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya,
kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk.
Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim
lalu berkata: ‘Silahkan anda makan.’ (Tetapi mereka tidak mau makan), karena itu Ibrahim
merasa takut terhadap mereka. Mereka
berkata: ‘Janganlah kamu takut’, dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan
(kelahiran) seorang anak yang alim (Ishak).”

6. Tidak punya lelah.


QS. al-Anbiya: 20,
“Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya.”

7. Dapat berubah wujud Seperti yang dikisahkan al-Qur’an tentang Maryam, ibu Nabi Isa,
dalam surat Maryam: 16-19,
“Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam al- Qur’an, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari
keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, maka ia mengadakan tabir (yang
melindunginya) dari mereka; lalu Kami mengutus roh Kami kepadanya. Maka ia menjelma
di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna.
Maryam berkata ,” Sesungguhnya aku
berlindung dari padamu kepada Tuhan yang Maha pemurah, jika kamu seorang yang
bertakwa.’ Ia (Jibril) berkata: ” Sesungguhnya
aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang
suci’.

8. Selalu takut kepada Allah SWT. ( QS. Ali Imran: 18 ) “Allah menyatakan bahwasanya
tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak
disembah), yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga
menyatakan yang demikian itu). Tak ada
Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

9.  Makhluk yang paling


taat beribadah.( QS. Al Anbiya: 27 )
“Mereka itu tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah
perintahNya.”
Di antara ibadah-ibadah malaikat adalah sebagai berikut:
a. Bertasbih.( QS. Al-Syura: 5 )
“Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atas (karena kebesaran Tuhan) dan malaikat-
malaikat bertasbih serta memuji Tuhan-nya dan
memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Ingatlah, bahwa sesungguhnya
Allah Dia-lah yang Maha Pengampun lagi
Penyayang.”
b. Shalat, (QS. Shaffat: 165 ) “Dan sesungguhnya Kami benar-benar bershaf-shaf (dalam
menunaikan perintah Allah).”