Anda di halaman 1dari 1

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


UPTD TK DAN SD KECAMATAN BANJARAN
SD NEGERI BHAKTIWINAYA 01
Jalan : Raya Barat Banjaran No. 213 Kode Pos 40377 Banjaran

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI BHAKTIWINAYA 01
Nomor : 422.1 / 003/ SD / VII / 2013

TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS POKOK GURU
DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR DI SDN BHAKTIWINAYA 01
TAHUN AJARAN 2013/2014

Menimbang : Dst
Mengingat : Dst

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : Nama : Ayi Satriana, S.Pd.SD
NIP : 19670201.201412.2002
Pangkat/ Gol : Penata Muda/ III A
Jabatan : Guru Kelas
Unit Kerja : SDN Bhaktiwinaya 01
Terhitung mulai tanggal 2 Maret tahun 2015 ditugaskan mengajar di kelas I (satu) dengan jumlah jam
mengajar 24 jam di SD Negeri Bhaktiwinaya 01, UPTD TK dan SD Kecamatan Banjaran Kabupaten
Bandung dan kepadanya diberikan hak dan kewajiban sesuai undang-undang yang berlaku.
Kedua : Apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sebagaimana mesinya dikenakan
sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
Ketiga : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjaran
Tanggal : 2 Maret 2015
Kepala SDN BHAKTIWINAYA 01

Drs. Sucipto
NIP. 19630504.198410.1010