Anda di halaman 1dari 35

CONTACT RESISTANCE TEST AIR CIRCUIT

BREAKER

Oleh

ANBUVELLAN A/L MUNIYANDY

2019

DIPLOMA TEKNOLOGI ELEKTRIK


KOLEJ VOKASIONAL SULTAN ABDUL SAMAD

i
PENGAKUAN PENULIS

“Dengan ini saya akui bahawa laporan ini adalah hasil kerja saya sendiri dan dibuat
berdasarkan undang-undang yang termaktub di bawah peraturan Kolej Vokasional.
Ia adalah asli berpandukan daripada kajian yang telah dilakukan oleh saya. Projek ini
masih belum dihasilkan oleh mana-mana pihak atau institusi untuk mana-mana
diploma atau kelayakan.

Saya dengan ini berjanji sekiranya projek ini melanggar mana-mana syarat, segala
hasil kerja saya akan digagalkan dan didapati sebagai tidak melengkapkan diploma
dan bersetuju untuk dikenakan sebarang tindakan undang-undang di bawah
peraturan Kolej Vokasional.

Nama Penulis 1 : ANBUVELLAN A/L MUNIYANDY


Tandatangan : ...................................................
No Kad Pengenalan : 000228-10-1765

Program : TEKNOLOGI ELEKTRIK


Nama Kolej : KOLEJ VOKASIONAL SULTAN ABDUL SAMAD
Tajuk Projek : PENAMBAHBAIKAN UJIAN KESERTAN PEMUTUS LITAR
UDARA AIR CIRCUIT BREAKER

Tarikh : …………………………….........
Penyelia Projek : EN.ROGER BIN JOHN
Tandatangan : ................................................

ii
PERAKUAN PENYELIA PROJEK (PP)

“Saya dengan ini memperakui bahawa telah membaca laporan ini dan segala yang
terkandung di dalama dalah benar. Projek ini adalah memadai dari segi skop dan
kualiti serta telah memenuhi segala syarat dan undang-undang di bawah peraturan
Kolej Vokasional bagi tujuan penganugerahan Diploma Teknologi Elektrik dan
Diploma Kemahiran Malaysia.”

Tandatangan : ……………………………………….
Nama : EN.ROGER BIN JOHN
No. Kad Pengenalan : ……………………………………….
Tarikh : ……………………………………….

PERAKUAN PEGAWAI PENGESAH LUARAN (PPL)

“Saya mengaku telah membaca Laporan Projek ini dan pada pandangan saya,
laporan ini adalah mencukupi dan memenuhi skop dan kualiti bagi tujuan
penganugerahan Persijilan Kemahiran Malaysia.”

Tandatangan : ……………………………………….
Nama : ……………………………………….
No. Kad Pengenalan : ……………………………………….
Tarikh : ……………………………………….

iii
PENGHARGAAN

Jutaan terima kasih dan sekalung penghargaan diucapkan kepada Penyelia Projek
saya, En. Roger Bin John yang telah banyak memberi bimbingan dan nasihat
kepada saya untuk menyiapkan projek ini dengan penuh kesabaran.

Tidak lupa juga kepada seluruh keluarga yang banyak memberi sokongan dan
dorongan yang kuat sepanjang kajian ini dijalankan. Kepada semua rakan-rakan
seperjuangan yang secara langsung atau tidak dalam memberikan idea-idea dan
cadangan. Segala tunjuk ajar, nasihat dan panduan tidak akan saya lupakan.

Semoga kajian yang telah dijalankan ini mendapat keberkatan dari Tuhan.

Sekian

iv
ABSTRAK

Ujian keseratan tidak tepat untuk menentukkan sesentuh contact pada ACB baik atau
tidak. Ia menyebabkan ACB masih terpelantik walaupun kerja-kerja menyelenggara
telah dilakukan.Oleh yang demikian,kajian ini menumpukan usaha dalam
memperkenalkan kaedah yang lebih tepat iaitu menggunakan ujian ‘contact resistance
test’. Pertama sekali, kami mencari maklumat mengenai kaedah pembuatan projek,
dan mengumpulkan maklumat mengenai masalah yang dihadapi oleh Hitachi
Electronics Bandar Baru Bangi. Kemudian, kami mengenalpasti masalah ujian
keseratan ACB. Seterusnya, kami mencari ujian baru untuk menentukan sesentuh
ACB berfungsi baik. Akhir sekali, kami dapat kaedah baru untuk ganti ujian keseratan
ACB , iaitu Contact Resistance Test dengan menggunakan Micro Ohm Meter. Contact
Resistance Test ini menggunakan Micro Ohm Meter. Untuk bacaan sesentuh yang
baik (19 – 30 micro ohm) dan sesentuh yang tidak baik (50 micro ohm keatas).
Sebelum melakukan penyelenggaraan mengikut ujian keseratan, kita menggunakan
Micro Ohm Meter kita dapat bacaan 230 micro ohm. Bacaan ini menunjukkan sesentuh
ACB dalam keadaan yang tidak baik. Selepas itu, kita buat penyelenggaraan dan
menggunakan Contact Resistance Test dan mendapat bacaan 19 micro ohm. Bacaan
ini menunjukkan sesentuh ACB kembali ke keadaan baik. Secara keseluruhannya,
kajian ini menerangkan penyelenggaraan dan mengunakan Contact Resistance Test
lebih tepat berbanding ujian keseratan dalam menentukan keadaan ACB.

v
ABSTRACT

Equality test to determine whether a contact is on the ACB or not. This has led to the
ACB being crowned even though maintenance work has been done. Therefore, this
study focuses on introducing a more accurate method of Contact Resistance Test.
First and foremost, we are looking for information on how to create a project, and are
gathering information on the problems faced by Hitachi Electronics Bandar Baru Bangi.
Then, we identified the problem of ACB's equality test. Next, we are looking for a new
test to determine if ACB contacts will work. Finally, we came up with a new method to
replace the ACB's equality test, the Contact Resistance Test using Micro Ohm Meter.
This Contact Resistance Test uses Micro Ohm Meter. For very good reading (19 - 30
micro ohms) and bad contacts (50 micro ohms and above). Before performing
maintenance on the equality test, we use Micro Ohm Meter we can read 230 micro
ohms. This reading determines that the ACB contact is not good. After that, we do
maintenance and using our Contact Resistance Test we can read 19 micro ohms. This
reading shows that the ACB contact is back to normal. Overall, this study describes the
maintenance and use of the Contact Resistance Test to ensure good ACB air circuit
breaker test.

vi
ISI KANDUNGAN

PERKARA
MUKA SURAT

Muka Dalam Laporan Projek i


Pengakuan Penulis ii
Perakuan Penyelia Projek (PP) iii
Perakuan Pegawai Pengesah Luaran (PPL) iii
Penghargaan iv
Abstrak v
Isi Kandungan vii - viii
Senarai Rajah ix
Senarai Jadual x
BAB 1 PENGENALAN 1
1.1 Pengenalan 1
1.2 Matlamat Projek 1
1.3 Objektif 1
1.4 Skop Projek 2
1.5 Latar Belakang Kajian 2
1.6 Kepentingan Kajian 2
BAB 2 KAJIAN LITERATUR 3
2.1 Pengenalan 3
2.2 Kajian – Kajian Lepas Berkaitan ACB 4
2.3 Ujian Keseratan 4-5
2.4 Ujian Kerintangan Sesentuh 6
2.5 Micro Ohm Meter 7
BAB 3 METODOLOGI 8
3.1 Pengenalan 8
3.2 Proses Pembuatan Kerja 9
3.3 Senarai Bahan Dan Peralatan 10
3.4 Carta Gantt 12
BAB 4 DAPATAN DAN ANALISIS 13
4.1 Pengenalan 13
4.2 Langkah – Langkah Kerja 14 - 18
4.3 Contact Resistance Test 19
4.4 Jadual Perbandingan Ujian Keseratan Dan
20
Contact Resistance Test
4.5 Jadual Nilai Micro Ohm Meter 20

PERBINCANGAN, CADANGAN DAN KESIMPULAN


BAB 5 21
5.1 Pengenalan 21
5.2 Cabaran Dihadapi 21
5.3 Kesimpulan 22
Rujukan 23
Lampiran 24

vii
SENARAI RAJAH

NO. RAJAH TAJUK HALAMAN


2.1 Evolosi Air Circuit Breaker 4
2.2 Ujian Keseratan ACB 5
2.3 Ujian Keseratan ACB 5
2.4 Ujian Keseratan ACB 5
2.5 Micro Ohm Tester 7
3.1 Proses Pembuatan Kerja 9
3.2 Micro Ohm Meter Berkadaran 200 Amp 10
3.3 Metal Spray, Screw Driver, Metal Polish, Brush 10
3.4 Kain 10
4.1 Tempat Kerja 14
4.2 Menyediakan Barang 14
4.3 Alat Pelindungan Diri 15
4.4 Tanda Penyelenggaraan 15
4.5 Mematikan Bekalan 16
4.6 Rack Out The ACB 16
4.7 Servicing The ACB 17
4.8 Servicing The ACB 17
4.9 Servicing The ACB 18
4.10 Servicing The ACB 18
4.11 Servicing The ACB 19

viii
SENARAI JADUAL

NO. JADUAL TAJUK HALAMAN


3.1 Kos Projek 12
4.1 Jadual Perbandingan 20
4.2 Nilai Micro Ohm Meter 20

ix
x
BAB 1

PENGENALAN

1.0 Pengenalan
Bab ini akan memberi gambaran secara keseluruhan mengenai projek
berkaitan Contact Resistance Test pada pemutus litar udara Air Circiut Breaker (ACB)
yang merangkumi matlamat, objektif, skop kerja serta latar belakang dan kepentingan
projek.
Hitachi Electronics Bandar Baru Bangi adalah sebuah kilang yang
menggeluarkan komponen-komponen elektronik dan menggunakan perisian komputer
yang tinggi. Terdapat aduan dari unit mekanikal Hitachi Electronics Bandar Baru Bangi
berkenaan ACB yang kerap kali terputus bekalan pada PSU 1. Hal ini mengakibatkan
banyak kerugian wang pada Hitachi Electronics Bandar Baru Bangi.
UTech ialah kontraktor penyelenggaraan elektrik Hitachi Electronics Bandar
Baru Bangi dan juga melakukan kerja – kerja peyelenggaraan elektrik pada kilang dan
syarikat lain. Apabila terdapat aduan dari unit mekanikal, UTech membuat
pemeriksaan dan ujian pada ACB tersebut. Sesentuh ACB tersebut tidak baik ditemui
semasa membuat pemeriksaan dan ujian. Disamping itu, ujian keseratan tidak boleh
digunakan lagi, disebabkan oleh ujian keseratan tidak tepat untuk menentukan
sesentuh ACB baik atau tidak baik.

1.1 Matlamat Projek


Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji kaedah Contact Resistance Test dalam
memastikan sesentuh ACB berfungsi dengan baik dan mengurangkan gangguan
bekalan elektrik di Hitachi Bandar Baru Bangi.

1.2 Objektif
1. Mengenalpasti pengujian dan penyelenggaraan ACB.

2. Menggunakan ujian Contact Resistance Test dalam memastikan ujian


keserataan telah dibuat dengan baik.

3. Mengenal pasti nilai ‘Contact Resistance (Ohm)’ yang membolehkan ACB


berfungsi dengan baik.

1
1.3 Skop Kerja
Skop kajian ini adalah untuk kerja-kerja menyelenggara, menguji Air Circuit
Breaker berkadaran 3200 Amp. Di samping itu, ujian ‘Contact Resistance Test’ akan
menggunakan Micro Ohm Meter.

1.4 Latar Belakang Kajian


Ujian keseratan tidak tepat untuk menentukkan sesentuh (contact) pada ACB
baik atau tidak. Ia menyebabkan ACB masih terpelantik walaupun kerja-kerja
menyelenggara telah dilakukan. Oleh yang demikian, kajian ini menumpukan usaha
dalam memperkenalkan kaedah yang lebih tepat iaitu menggunakan ujian ‘Contact
Resistance Test’.

1.5 Kepentingan Kajian


Di akhir projek ini , saya dapati Contact Resistance Test boleh menentukan
keadaan sesentuh sebuah ACB yang boleh berfungsi dengan baik. Ia juga dapat
memastikan Hitachi Electronics Bandar Baru Bangi tidak mengalami gangguan
bekalan dan mengurangkan risiko terpelantik (trip) pada ACB. Di samping itu, kajian ini
dapat mengurangkan kos penyelenggaran jika berlaku kerosakkan dan risiko
kemalangan.

2
BAB 2

KAJIAN LITERATUR

2.0 Pengenalan

Penyelenggaraan adalah aktiviti yang dilaksanakan untuk memulihara,


menjaga, mengendali dan mengawalselia bangunan, kemudahan, kelengkapan,
perkhidmatan (services) bangunan dan persekitarannya bagi memenuhi piawaian
semasa, mempertahankan utiliti dan nilai fasiliti kemudahan serta selamat digunakan
(https://notaelektrikkolejvokasional.blogspot.com/2018/03/penyelenggaraan-dan-
pembaikan-peralatan.html, 2018).

Terdapat tiga jenis utama iaitu ;

1. Preventive Maintenance

a. Kerja penyelenggaraan secara berkala seperti mencuci, melencirkan,


membaiki, dan menggantikan bagi komponen-kompenan.
b. Pelan penyelenggaraan pencegahan adalah sangat penting supaya
peralatan berfungsi pada tahap yang tinggi.

2. Breakdown Maintenance

a. Dibuat apabila terdapat kerosaka dan gangguan bekalan diluar jangka.

3. Rountine Maintenance

a. Kerja penyelenggaraan secara harian seperti pemeriksaan, mencuci (jika


perlu), membaiki (jika perlu) komponen – komponen.

3
2.1 Kajian – Kajian Lepas Berkaitan Dengan ACB

ACB (Pemutus Litar Udara) adalah sejenis pemutus litar dengan pemadam
arka dalam bentuk udara. ACB boleh digunakan pada voltan rendah dan voltan
sederhana. Udara di tekanan atmosfera digunakan sebagai peredam arka yang timbul
+

4
daripada proses pensuisan dan gangguan.

Kajian awal berkenaan ACB telah dijelaskan oleh Thomas Edison pada tahun
1879. Walaubagaimanapun kajian beliau lebih kepada,aplikasi fius yang
digunakauntuk tujuan komersil.Ia membangunkan alat ini untuk melindungi masalah
short circuit dan juga overload. Antara kajian lepas yang berjaya digunapakai adalah
seperti Brown, Boveri & Cie pada tahun 1924. Disamping itu, kajian oleh Hugo Stotz
bagi kilang BBC juga telah menjadi langkah awal dalam penggunaan ACB. Pada tahun
1935 projek Boulder Dam merupakan projek terbesar di awal tahun 30-an yang
menggunakan ACB secara komersil (Wikipedia, 2019). Evolusi ACB dapat dilihat
seperi dalam Rajah 2.1.

Rajah 2.1 Evolusi Air Circuit Breaker (ACB)

Dalam ACB, terdapat beberapa ujian yang perlu dilakukan bagi memastika ia
sentiasa berfungsi dengna baik dan berkesan. Antaranya adalah Ujian Keserataan dan
Ujian Riintangan Sesentuh. Pelbagai alat juga digunakan untuk membuat ujian ini dan
telah berubah sejak dahulu lagi. Contohnya, untuk Ujian Rintangan Sesentuh, ia
menggunakan Micro Ohm Meter pada masa kini.

2.2 Ujian Keserataan (Equality Test)

Ujian keseratan ialah ujian untuk memastikan sesentuh ACB berfungsi baik
atau tidak baik. Ujian keseratan dilakukan seperti letakkan kertas putih dan lapikkan
kertas karbon kepada sesentuh utama dan ON kan ACB untuk mendapat tanda pada
kertas putih itu samada baik atau tidak sesentuh utama itu.

5
Rajah 2.2 Ujian Keseratan ACB

Rajah 2.3 Ujian Keseratan ACB

Rajah 2.4 Ujian Keseratan ACB

6
2.3 Ujian Rintangan Sesentuh (Contact Resistance Test)

Contact resistance is the resistance to current flow, due to surface conditions


and other causes, when contacts are touching one another (in the closed condition of
the device). This can occur between contacts of :

i. Breakers (Pemutus)

ii. Contactors

iii. Relays (Geganti)

iv. Switches (Suis)

v. Connectors

vi. Other switching devices

There are a number of applications which rely upon the high accuracy
resistance readings provided my milliohm and micro-ohm meters. Among them :

i. Switch and contact breaker resistance (Suis dan rintangan pemutus


hubungan)

ii. Bus bar and cable joints (Bar bas dan sambungan kabel)

iii. Aircraft frame bonds and static control circuits (Bon rangka pesawat dan
litar kawalan statik)

iv. Integrity of welded joints (Integriti sendi dikimpal)

v. Inter-cell connections on battery systems up to 600 V peak

vi. Quality control of resistive components

vii. Transformer and motor winding resistance

viii. Rail and pipe bonds

ix. Graphite electrodes and other composites

x. Wire and cable resistance

xi. Transmitter aerial and lightning conductor bonding

(https://carelabz.com/what-contact-resistance-test-why-contact-resistance-testing-
done/)

2.4 Meter Mikro Ohm (Micro Ohm Meter)

7
Milliohm and micro-ohm meters are precision test instruments capable of
measuring very low resistance values in circuits, in many cases down to fractions of
micro-ohms--less than one millionth of an ohm.

Standard ohm meters, like those found in multimeters, can accurately measure
resistance down to perhaps a few hundred ohms. At levels below a few ohms, the
intrinsic resistance of the ohmmeter, the leads, and contacts can distort the readings
and affect the results. For precise measurement of such small resistances only a
milliohm meter can be used.

There are a number of applications which rely upon the high accuracy
resistance readings provided my milliohm and micro-ohm meters. Among them:

i. Switch and contact breaker resistance

ii. Bus bar and cable joints

iii. Aircraft frame bonds and static control circuits

iv. Integrity of welded joints

v. Inter-cell connections on battery systems up to 600 V peak

vi. Quality control of resistive components

vii. Transformer and motor winding resistance

viii. Rail and pipe bonds

ix. Graphite electrodes and other composites

x. Wire and cable resistance

xi. Transmitter aerial and lightning conductor bonding

(https://www.instrumart.com/MoreAboutCategory?CategoryID=5979)

Rajah 2.4 Micro Ohm Test

BAB 3

8
METODOLOGI

3.0 Pengenalan

Dalam bab metodologi ini, kami akan menerangkan tentang kaedah bagi
mencapai objektif dan matlamat yang disasarkan untuk projek tahun akhir ini. Selain
itu, ia bertujuan untuk memastikan setiap kerja dilaksanakan mengikut masa yang
telah ditetapkan sehingga tarikh perbentangan projek tahun akhir.

Pertama sekali, kami mencari maklumat mengenai kaedah pembuatan projek,


dan mengumpulkan maklumat mengenai masalah yang dihadapi oleh Hitachi
Electronics Bandar Baru Bangi. Kemudian, kami mengenalpasti masalah ujian
keseratan ACB. Seterusnya, kami mencari ujian baru untuk menentukan sesentuh
ACB berfungsi baik. Akhir sekali, kami dapat kaedah baru untuk ganti ujian keseratan
ACB , iaitu Contact Resistance Test dengan menggunakan Micro Ohm Meter.

3.1 Proses Pembuatan Kerja

9
Mula

Memilih tajuk projek tahun akhir

Mengenalpasti masalah kajian

Membincangkan tajuk dan projek dengan


mentor

TIDAK
Tajuk dan
projek betul YA

Mencari tempat untuk membuat kajian

Membincangkan kajian dengan kontraktor


penyelenggaraan (UTECH)

Membuat kajian, menganilsis keputusan


kajian, menyiapkan kajian dan laporan

Tamat

Rajah 3.1 Proses Pembuatan Kerja

3.2 Senarai Bahan Dan Peralatan

10
Jadual 3.1 Senarai Bahan Dan Peralatan

Bil Bahan Dan Peralatan

Micro ohm Meter


1
berkadaran 200Amp

Rajah 3.2

Metal spray, screw


2 driver, metal polish,
brush

Rajah 3.3

3 Kain

Rajah 3.4

11
3.3 Carta Gantt

BULAN
BIL PERKARA / AKTIVITI
JAN FEB MAC APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
Perjumpaan dengan mentor/penyelia
1. projek.
2. Memastikan kajian yang dilakukan.

Mencari bahan rujukan untuk kajian


3. yang dilaksanakan.

4. Mula membuat bab 1, 2 dan 3


Mencari tempat untuk melaksanakan
5.
kajian
Membincangkan dengan kontraktor
6. penyelenggaraan elektrik dan membuat
kajian.
7. Mula membuat bab 4 dan 5

8. Menyiapkan laporan

Menyemak semula keseluruhan laporan


9. PTA dengan mentor

10. Mengantar laporan PTA

Cadangan Pelaksanaan

11
3.4 Kos Projek

Jadual 3.1 : Kos Projek

BI
PERKARA KOS
L
1. Cenderemata RM15.00

2. Pengangkutan RM 40.00

3. Alat Tulis RM10.00

4. Bayaran Printing Dan Photostat RM 25.00

JUMLAH RM 90.00

12
BAB 4

DAPATAN KAJIAN DAN ANALISIS

4.0 PENGENALAN

Bab ini membincangkan hasil daripada kerja-kerja yang telah dilaksanakan


mengikut SOP yang telah ditetapkan. Semua kerja-kerja yang melibatkan kajian ini
telah berjalan dengan baik dan selamat. Ujian yang telah dibuat dalam kajian ini adalah
bagi memastikan Contact Resistance Test tersebut dijalankan dengan baik selamat. Ia
juga telah dipantau oleh orang kompeten mengikut standard piawaian Suruhanjaya
Tenaga (ST). Keputusan ujian ini dipaparkan dalam jadual dan lampiran yang
disediakan.

13
4.1 LANGKAH – LANGKAH KERJA

Rajah 4.1 Tempat Kajian

Langkah 1: Kita sampai ke tempat membuat kajian iaitu Hitachi Electronics


Bandar Baru Bangi bersama kontractor penyelenggaraan elektrik UTech.

Rajah 4.2 Menyediakan Barang

Langkah 2 : Kita menyediakan barang


– barang untuk membuat penyelenggaraan
pemutus litar udara.

14
Rajah 4.3 Alat Pelindungan Diri

Langkah 3 : Selepas kita meyediakan barang, kita memakai alat pelindung diri
iaitu topi keselamatan, safety west, safety boot.

Rajah 4.4 Tanda Penyelenggaraan

Langkah 4: Sebelum memulakan kerja, kita menanggalkan tanda


‘Maintenance Work In Progress’ pada pintu masuk, pintu keluar dan tempat yang
memerlukan.

15
Rajah 4.5 Mematikan Bekalan

Langkah 5 : Bekalan dimatikan oleh orang kompeten untuk membuat


penyelenggaraan.

Rajah 4.6 Rack Out The ACB

Langkah 6 : Bukakan pintu ACB, ambil handle ACB yang telah disediakan dan
masukkan pada ACB dan tarik ACB keluar.

16
Rajah 4.7 Servicing The ACB

Langkah 7 : Bersihkan habuk-habuk atas ACB, arc chute dengan


menggunakan kain.

Rajah 4.8 Servicing The ACB

Langkah 8 : Menyembur spray mekanikal pada bahagian mekanikal ACB

17
Rajah 4.9 Servicing The ACB

Langkah 9 : Membersihkan jack pemutus litar udara dengan menggunakan


metal polish gel.

Rajah 4.10 Servicing The ACB

Langkah 10 : Melakukan Contact Resistance Test pada pemutus litar udara.

18
4.3 CONTACT RESISTANCE TEST

Contact resistance test ini menggunakan micro ohm meter. Untuk bacaan
sesentuh yang sangat baik (19 – 30 micro ohm) dan sesentuh yang tidak baik ( 50
micro ohm keatas ). Sebelum melakukan penyelenggaraan mengikut ujian keseratan,
kita menggunakan micro ohm meter kita dapat bacaan 230 micro ohm. Bacaan ini
menentukkan sesentuh ACB tidak baik. Selepas itu, kita buat penyelenggaraan dan
menggunakan contact resistance test kita dapat bacaan 19 micro ohm. Bacaan ini
menunjukkan sesentuh ACB kembali ke keadaan baik.

Rajah 4.11 Contact Resistance Test

19
4.4 Jadual Perbandingan Ujian Keseratan Dan Contact Resistance Test

Jadual 4.1 Jadual Perbandingan

Contact
Overall
Ujian Keseratan Resistanc
Status
e Test

Menggunakan 230 micro


Tidak
Ujian ohm
baik
Keseratan (Tidak baik)

(Baik)

Menggunakan
19 micro
Contact
ohm Baik
Resistance
(Baik)
Test

(Baik)

4.5 Jadual Nilai Micro Ohm Meter

Jadual 4.2 Nilai Micro Ohm Meter

BIL NILAI OVERALL STATUS


1 18 – 25 micro ohm Contact ACB in good condition
2 30 – 50 micro ohm Contact ACB in bad condition
3 55 micro ohm keatas Contact ACB in critical condition

BAB 5

20
PERBINCANGAN, CADANGAN DAN KESIMPULAN

5.0 PENGENALAN

Berdasarkan kepada hasil kajian yang diperolehi , maklumat mengenai


permasalahan yang dihadapi oleh Hitachi Electronics Bandar Baru Bangi adalah
disebabkan oleh kaedah yang kurang tepat dan cara lama yang tidak lagi berkesan.
Perkara ini berlaku di sebabkan ujian keseratan sebelum ini tidak memadai dalam
memastikan fungsi sebenar ACB yang digunkan.

5.1 Cabaran Dihadapi

Terdapat beberapa cabaran dan permasalahan yang dihadapi sepanjang kajian


ini. Antaranya ialah kekerapan projek ini dilaksanakan, di mana ia hanya dilaksanakan
sekali atau dua kali setahun.Oleh yang demikian,kerja-kerja menaik taraf dalam aspek
yelenggaraan sukar dilakukan. Pada masa yag sama, SOP yang kurang jelas dari
pihak kilang juga membuatkan projek ini terpaksa dilaksanakan dengan lebih berhati-
hati, menyebabkan masa yang lebih lama diambil.
Tambahan pula, kami telah mengalami kerumitan dalam menyiapkan projek
dan laporan kerana projek ini kerana kerja-kerja ini dilakukan pada waktu
pembelajaran dan masa itu kami terlibat dengan kerja-kerja lain termasuk menghadiri
kuliah untuk subjek akademik.

5.2 KESIMPULAN

21
Secara keseluruhannya kajian ini menerangkan penyelenggaraan dan
mengunakan Contact Resistance Test untuk memastikan ujian keseratan air circuit
breaker ACB baik . Kajian ini menggunakan Micro Ohm Tester berkadaran 200Amp
untuk memastikan ujian keseratan yang digunkan mencapai standard baik dan
selamat. Melalui tester ini bacaan tepat untuk ‘contact’ yang baik iaitu 19 – 30 micro
ohm dan ujian Contact Resistance Test bahagian yang penting kepada
penyelenggaaan ACB dapat diperolehi. Kajian ini juga telah memberi keyakinan yang
lebih tinggi kepada pihak Hitachi dalam penggunaan ACB walaupun ia bukanlah unit
yang baharu. Dengan adanya kajian ini, pengguna dan para juruteknik yang
bertanggungjawab dalam melaksankan kerja-kerja penyelenggaraan ACB ini lebih
yakin dan selamat.

5.3 RUJUKAN

22
LAMAN WEB

ELPROCUS, “Working of Air Circuit Breaker and Its Applications”.

Mei 8 2013,

 https://www.elprocus.com/air-circuit-breaker-acb-working-principle-
application/

Electrical Technology, “Air Circuit Breaker (ACB) – Construction, Operation,


Types and Uses”. 4 Jun 2018,

 https://www.electricaltechnology.org/2014/11/air-circuit-breaker-operation-
types-uses.html

Electrical4U, “Air Circuit Breaker Air Blast Circuit Breaker”. 6 Jan 2019,

 https://www.electrical4u.com/air-circuit-breaker-air-blast-circuit-breaker/

Circuit Globe, “Air Break Circuit Breaker”. 14 Februari 2017,

 https://circuitglobe.com/air-break-circuit-breaker.html

LAMPIRAN 1

23
U-TECH CONSULTANT SDN.BHD.
NO.23A, JALAN ST-1C/6, MEDAN 88, BANDAR BARU SALAK TINGGI, 43900 SEPANG
SELANGOR DARUL EHSAN. Borang H(JPE) Pin.2011

AIR CIRCUIT BREAKER MAINTENANCE CERTIFICATE


Company Name U-TECH CONSULTANT SDN. BHD.
Registration No (TKL)KPE/841551K
Address NO.23A,JALAN ST-1C/6,MEDAN88,BANDAR BARU SALAK TINGGI,43900 SEPANG

Client HITACHI ELECTRONIC PRODUCTS (M) SDN.BHD.


Installation MAIN LV ROOM
Circuit TO 3200A ACB INCOMER - FROM TRANSFORMER NO 2
Reference No -

Make: MERLIN GERIN Type: M32 H1


CIRCUIT BREAKER
Rating : 3200A Voltage: 1000V
DETAILS
Serial No: TE 2236108 B/C (KA): 65KA
TEST RESULTS
Tripping Mode Manual Auto (With Protection Relay)
TRIPPING
Before Servicing OK OK
MECHANISM
After Servicing OK OK
Voltage 240V
TRIPPING COIL
Trip Circuit Tested OK
INSULATION TEST Test Point Resistance (MΩ) Test Point Resistance (MΩ)
(Using 1.0KV Red - Earth 660 Red - Yellow 1900
Tester) Yellow - Earth 620 Yellow - Blue 1850
BREAKER "OPEN" Blue - Earth 610 Blue - Red 1750
INSULATION TEST Test Point Resistance (MΩ) Test Point Resistance (MΩ)
(Using 1.0KV Red - Earth 620 Red - Yellow 1800
Tester) Yellow - Earth 660 Yellow - Blue 1860
BREAKER "CLOSED" Blue - Earth 690 Blue - Red 1600
Red Phase 24µΩ - -
CONTACT
RESISTANCE TEST
Yellow Phase 23µΩ - -
Blue Phase 24µΩ - -
General Cleaning. DONE
Servicing of Contact. DONE
SERVICING CHECK
Servicing of tripping mechanism. DONE
LIST
Servicing and checking of all mechanism. DONE
Servicing & checking of electrical connection and termination. DONE
REMARKS:

MAINTENANCE - ACB IN GOOD OPERATING CONDITION


COUNTER :

TESTED BY: DATE : CERTIFIED BY:


Ir.Ulaganathan/Muru 10/8/2019

24