Anda di halaman 1dari 6

Soal-Soal SKI (Sejarah Kebudayaan Islam) Kelas IV (empat)

 
I.                   Berilah tanda silang (x) pada a, b, c, atau d untuk jawaban yang paling benar !
 

1. Nabi Muhammad saw berdakwah secara sembunyi-sembunyi setelah menerima wahyu.


Terdapat dalam surat …

a. Al-Alaq 1-5                                      c. Al-Qalam 1-3


b. Al-Mudatsir 1-7                               d. Al-Fatihah 1-7

2. Tokoh kafir Qurais yang membujuk nabi bernama …

a. Amran                      b. Walid                       c. Uthbah                     d. Rabiah

3. Sasaran Nabi Muhammad pertama kali pada keluarga, orang-orang terdekat dengan
beliau atau …

a. Orang-orang kota                             c. Karib kerabat


b. Orang desa                                       d. Murid-murid

4. Nabi tidak akan berhenti berdakwah walaupun … diletakan ditangan.

a. Matahari                   b. Bulan                        c. Bintang                     d. Bara api

5. Dari pihak sahabat yang pertama masuk islam ialah …

a. Ali                            b. Abu jahal                  c. Abu bakar                d. Utsman        

6. Yang membebaskan Bilal dari perbudakan, yaitu yang bernama …

a. Abu lahab                 b. Abu Jahal                 c. Abu baker                d. Abu Sofyan

7. Abu Thalib seorang paman nabi yang selalu … nabi disaat menjalankan dakwahnya …

a. Melindungi                b. Menjauhi                  c. Memusuhi                 d. Mencuri

8. Ajaran tentang bagaimana cara mengabdi atau menyembah Allah S.W.T disebut …

a. Akidah                     b. Ibadah                      c. Jihad             d. Akhlak

9. Inti pokok ajaran islam antara lain …

a. Akidah                     b. Jihad                        c. Muamalah                 d. Kisah

10. Keluarga Sumayah atau Yasir jadalah budak dari …


a. Abu jahal                  b. Abu lahab                 c. Umayah                    d. Amran

11. Keponakan Nabi Muhammad yang pertama masuk islam ialah …

a. Ja’far                                                c. Umar bin Khatab


b. Ali bin Abi thalib                               d. harits

12. Yang pertama kali masuk islam dari golongan perempuan ialah …

a. Shafiah                                             c. Lubabah (Lubaini)


b. Khodijah                                          d. Umu Salamah

13. Ketika Nabi melakukan Shalat di Masjide Haram, Nabi dilempari kotoran unta oleh …

a. Abu Supyan                                      c. Utbah bin Muith


b. Abu Bakar                                       d. Ali bin Abi Tshalab

14. Nabi mendapat gelar Al-amin yang artinya…

a. Orang pembohong                            c. Orang durhaka


b. Orang pemalas                                 d. Orang yang dipercaya

15. Ka’ab Al-Ahbar bekas pendeta yahudi, menerangkan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad
dalam kitab …

a. Taurat                       b. Zabur                       c. Al-Qur’an                 d. Weda

16. Untuk penerapan keimanan dan Aqidah Nabi Muhammad memakai tempat dirumah …

a. Al-Arqam bin Abil Arqam                             c. Abu jahal


b. Abu Bakar                                                   d. Abu Supyan

17. Ajaran islam yang dibawa Nabi Muhammad awalnya banyak ditekankan pada tauhid dan
aqidah, karena banyak yang menyembah …

a. Tmbuhan                                          c. Berhala / patung


b. Binatang                                           d. Matahari

18. Diantara sahabat Nabi yang banyak memerdekakan hamba sahaya ialah …

a. Abu Bakar                                        c. Abu Jahal


b. Abu Lahab                                       d. Ali bin Abi Thalib

19. Selain Zubair bin Awam yang ditentang oleh pamannya dalam memeluk agama islam
ialah …
a. Usman                      b. Umar                        c. Ali                d. Abu Bakar
20. Labibah atau Lubaini seorang budak dari …

a. Usman bin Affan                               c. Abu baker


b. Ali bin Abi Thalib                              d. Umar bin Khattab

21. Umar bin Khatab sebelum masuk islam,pernah menyiksa hamba sahayanya bernama …

a. Labibah (Lubaini)                              c. Yasin


b. Billal                                     d. Sumayyah

22. Pemboikotan terhadap Nabi dan umat islam berlangsung selama …

a. 1 tahun                     b. 2 tahun                     c. 3 tahun                     d. 4 tahun

23. Nabi Muhammad sebagai rahmatan …

a. Lil’aalamin                b. Al-Amin                   c. Aminin                      d. Al-Maun

24. Nabi diutus Allah kepada seluruh …

a. Umat Nasrani                                   c. Bangsa Arab


b. Umat Manusia                                  d. Bangsa Mekah

25. Nabi sangat kasih dan saying pada anak-anak, janda dan …

a. Orang kaya                                       c. Anak yatim


b. Anak malas                                      d. Anak pintar

26. Rasullullah mencium dua orang cucunya, yaitu …

a. Ali bin Abi Thalib                              c. Abu baker


b. hasan dan Husen                               d. Usman bin Affan

27. Nabi menyatakan “ keluarga muslimin yang baik ialah keluarga yang didalamnya
terdapat anak …

a. Angkat                     b. Asuh                        c. Yatim                       d. Kandung

28. Kasih saying Nabi tershadap orang yang persnah memusuhinya, diantaranya ialah …
a. Umar dan Muawiyah             c. Abu baker

b. Ali bin Abi Thalib                              d. Billal bin Rabbah

29. Nabi Muhammad mendapat julukan Rahmatan Lil’aalamin, hal ini ditungkan dalam surat
Anbiya ayat …
a. 103                          b. 101                          c. 104                          d. 107

30. Putri Nabi yang selalu menolong Nabi Muhammad dalam penyiksaan oleh kafir Quraisy,
bernama …

a. Fatimah                    b. Hindun                     c. Hafsah                      d. Khodijah

31. Nabi Muhammad mengajarkan untuk bersikap … terhadap orang non islam.

a. Hormat                                             c. Masa bodoh


b. Acuh                                                d. Memusuhinya

32. Nabi melarang orang menjadikan hewan sebagai sasaran …

a. Untuk dimakan                                 c. Untuk di sembelih


b. Untuk di panah / di tombak               d. Untuk dipelihara

33. Contoh perusakan lautan ialah …


a. Pencemaran air laut                           c. Pencemaran udara

b. Pencemaran nama baik                     d. Pencemaran hutan

34. Menanam pohon contoh dari …

a. Menyayangi binatang             c. Merusak hutan


b. Melestarikan alam                             d. Merusak alam

35. Kasih sayang Nabi pada umat islam di buktikan dalam isra mi’raj, Allah menyuruh shalat
50 kali, akhirnya dapat keringanan menjadi … sehari semalam.

a. 15 kali                      b. 25 kali                      c. 5 kali                        d. 10 kali


 
 
II.          Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat !
 

1. Billal bin Rabbah budak dari …


2. Kitab yang wajib di imani dan di amalkan umat islam adalah …
3. Sumayyah mempunyai suami bernama …
4. Pada periode Mekah umat islam benar-benar melaksanakan ajaran islam tentang
persamaan antara ………… dan …………
5. Pokok-pokok ajaran islam yang sebarkan oleh Nabi Muhammad ialah …
6. Selain Memboikot umat islam kafir Quraisy pun memboikot Bani hasyim dan Bani …
7. Nabi Muhammad mempunyai kepribadian yang sangat …
8. Nabi mengatakan kalau menyembelih hewan hendaklah memakai pisau yang …
9. Nabi menyebutkan bahwa api, air dan padang … milik bersama bagi suatu masyarakat.
10. Paman Nabi yang selalu melindungi Nabi disaat berdakwah, bernama …

 
III.       Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini secara jelas dan lengkap !
 

1. Siapakah keluarga Sumayah yang selamat dari siksaan kafir Qurais ?


2. Siapakah putra Sumayah yang meninggal dalam penyiksaan Abu Jahal ?
3. Sebutkan 2 orang sahabat Nabi yang pertama masuk islam dari golongan laki-laki ?
4. Jelaskan apa bentuk perusakan lingkungan hidup ?
5. Sebutkan manfaat lingkungan hidup yang sehat, teratur bagi kehidupan manusia ?

 
 
 
 
JAWABAN SKI (Sejarah Kebudayaan Islam) Kelas IV (empat)
 
I. Pilihan Ganda.
 

1. B                      11. B                            21. A               31. A


2. C                     12. B                            22. C               32. B
3. C                     13. C                           23. A               33. A
4. A                     14. D                           24. B                34. B
5. C                     15. A                           25. C               35. C
6. C                     16. A                           26. B
7. A                     17. C                           27. C
8. B                      18. A                           28. A
9. A                     19. A                           29. D
10. A                     20. D                           30. A

 
II. Isian.
 
36. Umayyah bin Khalaf                             41. Abdul Mutholib
37. Al-Qur’an                                            42. Mulia
38. Yasir                                                    43. Tajam
39. Hak dan Kewajiban                              44. Rumput
40. Aqidah, Ibadah, Akhlak                        45. Abu Thalib
 
III.   Essay.
 
46. Ammar
47. Abdullah
48. Abu Bakar, Usman
49. Yaitu Perusakan Tanah, Hutan dan Lautan
50. – Terpenuhinya kebutuhan manusia
      – Tercipta lingkungan yang sejuk dan alami
      – Terpelihara binatang dan tumbuhan
      – Terhindar banjir