Anda di halaman 1dari 6

Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian


(Pendidikan Jasmani – Pendidikan Rendah)

Nama Kursus Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan


(Management and Administration of Physical Education and Sports)
Kod Kursus PJM3112
Kredit 3(2+1)
Jam Kontak 60 Jam
Prasyarat Tiada
Semester Lima – Tahun Tiga
Hasil 1. Menghuraikan teori pembelajaran yang berkaitan dengan
Pembelajaran pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan.
2. Menjelaskan jenis-jenis penaksiran dan prosedur yang berkaitan
dengan pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan
sukan.
3. Mengenalpasti dan mensintesis maklumat daripada pelbagai
sumber untuk memperolehi pemahaman yang koheren tentang
teori dan amalan.
4. Melaksanakan pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani
dan sukan dengan berkesan.
5. Mengintergrasikan kemahiran yang dipelajari dengan kemahiran
teknologi maklumat dan cara berkomunikasi berkesan untuk
melaksanakan latihan yang sistematik, berkesan dan bermakna.
6. Bekerjasama dan berinteraksi dalam pelbagai situasi dan
keadaan.
7. Bertanggungjawab terhadap pelajar dalam aspek keselamatan,
bimbingan dan kebajikan tanpa mengira agama dan bangsa.

Sinopsis Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani


dan sukan, pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan
antarabangsa, pengurusan pendidikan jasmani dan sukan,
pengurusan permainan tradisional, program pembangunan sukan,
undang-undang dan pentadbiran sukan, isu-isu dalam sukan, nilai
dan etika dalam sukan.

This course discusses the management and administration of


physical education and sports, administration of national and
international sports agency, managing physical education and sports,
managing tradisional games, sports development programme, laws
and administration of sports, issues in sports, values and ethics in
sports.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(Kemaskini 15 Disember 2009)
Tajuk Kandungan Jam
Teori

1 Pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan 2


sukan;

 Konsep dan definisi pengelolaan, pengurusan


dan pentadbiran
 Skop pengelolaan pendidikan jasmani dan
sukan
 Skop pengurusan pendidikan jasmani dan
sukan
 Skop pentadbiran pendidikan jasmani dan
sukan

Pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan


2 antarabangsa; 2

 Perlembagaan organisasi badan sukan


kebangsaan
 Pentadbiran organisasi sukan
 Pengendalian mesyuarat
 Belanjawan dan pengurusan kewangan
 Lawatan ilmiah ke agensi-agensi sukan
negara

3 Pengurusan Pendidikan Jasmani dan Sukan 8


 Kepimpinan
 Mengenalpasti dan penggunaan sumber
 Pengurusan sumber manusia
 Bekerja dengan sukarelawan
 Sumber kewangan
 Perancangan
 Penyelesaian masalah
 Membuat keputusan
 Penilaian
 Komunikasi
 Teknologi dalam sukan
 Pengurusan kemudahan
 Pengurusan stor
 Lawatan ilmiah ke agensi-agensi sukan
negara

Pengurusan permainan tradisional


4 4
 Pengenalan kepada permainan tradisional
 Jenis-jenis permainan tradisional

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(Kemaskini 15 Disember 2009)
 Peraturan-peraturan permainan tradisional
 Pengurusan pertandingan tradisional

5 Program pembangunan sukan 4

 Aspek perancangan, pengelolaan dan


pentadbiran
 Pembangunan jurulatih
 Kenal pasti bakat
 Pembangunan athlit

Undang-undang dan pentadbiran sukan


6 2
 Kaitan undang-undang dan sukan
 Liabiliti perundangan dalam sukan

Isu-isu dalam sukan


7 4
 Wanita dan sukan
 Sukan dan media massa
 Politik dan sukan
 Insentif dan athlit
 Perjudian dan sukan
 Cabaran sukan negara membangun masa
kini

8 Nilai dan etika dalam sukan 4

 Permainan bersih (Fair play)


 Penyalahgunaan bahan dalam sukan
 Keganasan dalam sukan
 Gangguan dalam sukan

Jumlah 30
Amali

1 Lawatan ilmiah ke mana-mana atau beberapa agensi- 24


agensi sukan seperti; majlis sukan negara / institut
sukan negara / persatuan permainan negara / majlis
sukan negeri / persatuan permainan negeri dan lain-
lain badan yang berkaitan dengan sukan dan
pendidikan jasmani.
Melaksanakan lawatan berdasarkan perkara berikut;
 Kertas kerja
 Pengurusan lawatan
 Pelaksanaan lawatan
 Laporan

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(Kemaskini 15 Disember 2009)
Aspek yang perlu diberi perhatian ialah;

Pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan


negeri;
 Perlembagaan organisasi badan sukan
kebangsaan
 Pentadbiran organisasi sukan
 Pengendalian mesyuarat
 Belanjawan dan pengurusan kewangan

Pengurusan Pendidikan Jasmani dan Sukan

 Kepimpinan
 Mengenalpasti dan penggunaan sumber
 Pengurusan sumber manusia
 Bekerja dengan sukarelawan
 Sumber kewangan
 Perancangan
 Penyelesaian masalah
 Membuat keputusan
 Penilaian
 Komunikasi
 Teknologi dalam sukan
 Pengurusan kemudahan
 Pengurusan stor

Program pembangunan sukan

 Aspek perancangan, pengelolaan dan


pentadbiran
 Pembangunan jurulatih
 Kenal pasti bakat
 Pembangunan athlit

Undang-undang dan pentadbiran sukan

 Kaitan undang-undang dan sukan


 Liabiliti perundangan dalam sukan

Isu-isu dalam sukan

 Wanita dan sukan


 Sukan dan media massa
 Politik dan sukan
 Insentif dan athlit
 Perjudian dan sukan
 Cabaran sukan negara membangun masa

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(Kemaskini 15 Disember 2009)
kini

Nilai dan etika dalam sukan

 Permainan bersih (Fair play)


 Penyalahgunaan bahan dalam sukan
 Keganasan dalam sukan
 Gangguan dalam sukan

2 6
Pengurusan permainan tradisional
Melaksanakan satu pertandingan berdasarkan perkara
berikut;
 Kertas kerja
 Pengurusan pertandingan permainan
tradisional
 Laporan

Jumlah 30
Jumlah Keseluruhan 60

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(Kemaskini 15 Disember 2009)
Pentaksiran Kerja kursus 60%
Peperiksaan 40%

Ab. Aziz Yusof (2006). Pengurusan Sumber Manusia; Konsep, Isu dan
Rujukan Pelaksanaan. Kuala Lumpur: Pearson Education.
Asas
Anthony, R.N. (2006). Management Control Systems. Chicago: McGraw
Hill.

Brown, D.R. (2006). An Experiential Approach to Organisation


Development. New Jersey: Prentice Hall.

Rujukan Hewes, D.W. (2005). An Administrative Guidebook to Early Care and


Tambahan Education Programmmes. Boston: Allyn and Bacon.

International Olympic Committee (2001). Sport Administration Manual.


Calgary, Canada: McAra Printing Limited.

Kelly, L.E. & Melograno, V.J. (2004). Developing the physical education
curriculum: An achievement-based approach. Champaign, IL:
Human Kinetics.

Muhammad Nasri (2005). Pengurusan Sumber Manusia dari Perspektif


Islam. Kuala Lumpur: Pearson Education.

Rankin, J.M. (2006). Athletics Training Management: Concepts and


Application. Boston: McGraw Hill.

Wuest, D.A. & Bucher, C. A. (1999). Foundations of physical education


and sport (13th edition). Boston: WCB McGraw-Hill.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(Kemaskini 15 Disember 2009)