Anda di halaman 1dari 4

POST MORTEM UJIAN INTERVENSI 2 TAHUN 6 2010

MATA PELAJARAN : BAHASA MALAYSIA PEMAHAMAN

GURU MATA PELAJARAN


EN BUDI B. BENAG 6 PRODUKTIF
PN ROSNAH BT REMLY 6 EFEKTIF
PN ZALINA BT JAMIL 6 INOVATIF
PN ZALINA BT JAMIL 6 KREATIF

KUMPULAN FAKTOR/ISU UTAMA LANGKAH MENGATASI

1. KUMPULAN A 1. Kata kerja bagi soalan no.10 agak 1.Latih tubi menjawab soalan dan penggunaan kamus di dalam kelas.
(24 ORG) asing bagi murid-murid.
2. Murid juga tidak dapat membezakan 2.Menambah lebih banyak latihan yang menggunakan perkataan bukan dan tidak.
pengguanaan perkataan yang betul dalam
ayat (No.23)
3. Penggunaan perkataan tidak dan
bukan dalam ayat sukar dibezakan oleh
murid.(No.28)

2 KUMPULAN B Disamping melakukan kesalahan seperti Selain latihan yang sama seperti di atas diberikan ;
(48 ORG) kumpulan A murid-murid ini juga 1.Latihan berfokus perlu ditekankan untuk memastikan murid-murid benar-benar
1.Tidak mengetahui kata nama bagi memahami tajuk tersebut.
pekerjaan (No.4)
2.Mereka juga tidak mengetahui
penggunaan perkataan yang sesuai bagi
sesuatu situasi (No.6& 8)

3. KUMPULAN C Murid pada kumpulan ini banyak melakukan 1.Memantapkan mereka dengan kemahiran membaca dan memahami ayat.
(12 ORG) kesalahan pada No 25-30
2.Latih tubi menjawab soalan nerbentuk demikian..

4. KUMPULAN D 1.Murid kumpulan ini masih belum


(11 ORG) menguasai kemahiran membaca dan 1.Menekankan kepada murid-murid kepentingan menjawab soalan pemahaman
memahami petikan dengan baik. Oleh sebab kerana jawapan sudah ada di dalam petikan.
itu pengetahuan bahasa mereka masih lemah. 2.Murid diberi latihan menjawab soalan pemahaman.
2.Mereka juga tidak gemar membaca petikan
yang panjang dan tidak berminat untuk
menjawab soalan pemahaman.
POST MORTEM UJIAN INTERVENSI 2 TAHUN 6 2010
MATA PELAJARAN : BAHASA MALAYSIA PENULISAN

GURU MATA PELAJARAN


EN . BUDI B. BENG 6 PRODUKTIF
PN ROSNAH BT REMLY 6 EFEKTIF
PN ZALINA BT JAMIL 6 INOVATIF
PN ZALINA BT JAMIL 6 KREATIF

BIL KUMPULAN FAKTOR/ISU UTAMA LANGKAH MENGATASI

1. KUMPULAN A Bahagian A Bahagian A


(6 org) 1.Penggunaan ayat permulaan yang hampir 1. Murid digalakkan merancang jawapan mereka iaitu dengan membulatkan setiap
sama menyebabakan ayat yang dibina kurang aktiviti yang terdapat dalam gambar.
gramatis. 2.Menggalakkan murid menggunakan pelbagai ayat agar lebh gramatis.

Bahagian B Bahgian B
1. Murid-murid tidak dapat menghuraikan 1.Murid-murid digalakkan membuat rangka karangan agar idea yang dikemukakan
idea sampingan dengan baik untuk lebih tersusun dan tidak bercampur aduk. Ini membolehkan mereka menghuraikan idea
membolehkan mereka mendapat markah yang sampingan dengan lebih baik.
lebih tinggi. 2.Melatih murid-murid membina rangka karangan daripada petikan agar mereka dapat
membezakan antara idea utama dan idea sampingan.

Bahagian C
1. Latih tubi mengenal pasti nilai yang tersurat dan tersirat.
Bahagian C 2.Murid digalakkan merangka jawapan untuk memastikan setiap nilai/pengajaran yang
1.Huraian kepada pengajaran kurang tepat ditulis mengandungi ulasan.
dengan puisi.
2.Murid gagal mengemukakan 5 pengajaran
dengan betul.Kebanyakan murid berjaya
memperoleh 4 pengajaran sahaja.

2 KUMPULAN B Bahagian A Bahagian A


(48 org) 1.Murid hanya berjaya menghasilkan 2 atau 3 1.Muri-murid digalakkan membulatkan setiap aktiviti yang ada di dalam gambar.
ayat sahaja yang gramatis. 2.Teknik siapa/apa,buat apa,di mana,mengapa ditekankan.
3.Murid digalakkan menambah bahan bacaan supaya kosa kata mereka bertambah.
Bahagian B Bahagian B
1.Cerita yang tidak begitu penting dimasukkan 1.Latih tubi mencari idea yang sesuai dengan kehendak soalan.
di dalam karangan menyebabakan ia karangan 2.Latihan menghuraikan idea utama berdasarkan teknik I,H & C (Isis,huraian dan
kurang menarik. contoh / kesan)
2.Idea utama yang dikemukakan tidak disusuli
dengan ulasan. 3.Murid-murid diingatkan agar lebih berhati-hati ketika menulis dan membaca semula
2.Sering kali melakukan kesalahan ejaan. jawapan yang dibuat.

Bahagian C
1.Calon hanya berjaya mengulas 3 pengajaran Bahagian C
dengan betul. 2 lagi hanya pengajaran tanpa 1.Latih tubi merangka jawapan untuk mengenal pasti ulasan yang betul.
ulasan.

3 KUMPULAN C Bahagian A Bahagian A


(31 org) 1.Ayat kurang gramatis 1.Latih tubi menggunakan teknik Siapa/apa,buat apa ,di mana , mengapa.
2.Banyak melakukan kesalahan ejaan dan 2.Penekanan lebih kepada ejaan dan tanda baca agar kesalahan yang dilakukan tiada
tanda baca (lupa letak tanda noktah) lagi.

Bahagian B Bahagian B
1.Idea utama tidak mencukupi. 1.Soal- jawab idea utama dan mewajibkan murid merangka jawapan.
2.Gagal menghuraikan idea yang diberi . 2.Latih tubi menghuraikan idea utamamenggunakan teknik (I.H & C/K)

Bahagian C Bahagian C
1.Hanya dapat mengulas pengajaran 2 sahaja 1.Murid dikehendaki merangka jawapan besama ulasannya.
dengan baik. 2.Murid mesti menghafal ayat ulasan dengan lancar. (Jadual)
2.Ayat ulasan kurang gramatis.
4 KUMPULAN D Bahagian A Bahagian A
(20 org) 1. Banyak melakukan kesalahan ejaan. 1.Latih tubi membina ayat menggunakan teknik seperti di atas.
2. Murid hanya dapat menulis ayat tunggal
sahaja
Bahagian B
Bahagian B 1.Menggarisi klu yang terdapat dalam soalan.
1.Idea terpesong (terkeluar tajuk) 2.Murid dapat mengenal pasti teknik yang sesuai dengan kehendak soalan.
2.Banyak melakukan kesalahan ejaan dan 3.Mengingatkan murid-murid agar lebih berhati-hati dan membaca semula jawapan
tanda baca. yang ditulis agar kesalahan dapat dikurangkan.
3.Olahan ayat lemah. 4.Latih tubi membina ayat daripada rangka karangan.

Bahagian C
Bahagian C 1.Latih tubi mengenal pasti pengajaran dalam puisi.
1.Murid gagal mengesan pengajaran dalam 2.Latih tubi mengulas pengajaran menggunakan ayat yang sama.
puisi..

5 KUMPULAN E Bahagian A Bahagian A


(5 org) 1.Murid gagal membina ayat dengan betul. 1. Melatih murid menulis ayat tunggal sahaja.
2.Murid hanya boleh menulis beberapa 2. Latih tubi mengenal pasti aktiviti yang sesuai dengan yang dilihat.
perkataan sahaja dengan betul.

Bahagian B
1.Murid hanya mampu menyalin soalan. Bahagian B
1.Menyalin dan membaca contoh karangan berbentuk cerita.
2.Melatih murid menulis karangan menggunakan ayat tunggal.
Bahagian C
1.Murid hanya boleh menyalin petikan.
2. Tiada pengajaran yang dinyatakan. Bahagian C
1.Memberi seberapa banyak latihan
2.Melatih murid menulis ayat ulasan
3.Latihan secara individu ditekankan.

Anda mungkin juga menyukai