Anda di halaman 1dari 8

KOLEJ VOKASIONAL KUDAT

PETI SURAT 141


89057 KUDAT
SABAH

PENILAIAN PENGETAHUAN 1
(KNOWLEDGE ASSESSMENT)

KOD UNIT
KOMPETENSI/COMPETENCY C07
UNIT CODE
TAJUK UNIT
KOMPETENSI/COMPETENCY EVENT ARRANGEMENT ASSISTANCE
UNIT TITLE
NO. KOD / CODE NO. FB-024-3:2012-C07/PA(1/2)

NAMA CALON/CANDIDATE’S
NAME

NO KAD PENGENALAN/NRIC
NO.
MASA/TIME

TARIKH/DATE

MARKAH/SCORE : % TERAMPIL/BELUM TERAMPIL


COMPETENT/ NOT COMPETENT
ULASAN PEGAWAI PENILAI/ ASSESSOR COMMENT:

Tarikh/Date :
Tandatangan Pegawai Penilai/
Assessor’s Signature

Nama/Name :
Muka / Page : 2
NO. KOD / CODE NO. FB-024-3:2012-C07/PA(1/3)
Drpd/of : 8

Arahan kepada calon/Instruction to candidate:


Tuliskan nama dan nombor kad pengenalan anda pada ruangan yang disediakan.
1. Calon tidak dibenarkan membuka kertas soalan sehingga dibenarkan.
2. Sila jawab semua soalan.
3. Dilarang membawa nota dan sebarang bahan rujukan kecuali yang dibenarkan.
4. Dilarang meniru semasa penilaian.
5. Dilarang membawa keluar kertas soalan.

KERTAS PENILAIAN INI MENGANDUNGI 8 MUKASURAT BERCETAK.


Muka / Page : 3
NO. KOD / CODE NO. FB-024-3:2012-C07/PA(1/3)
Drpd/of : 8

SULIT

SOALAN OBJEKTIF/OBJECTIVE QUESTION:

Bahagian A (Objektif Aneka Pilihan)

Arahan / Direction: Bulatkan jawapan yang betul pada A, B, C atau D.

1. Apakah itu pengurusan acara/event arrangement ?


A. Proses merancang sesuatu acara bersama-sama dengan satu pasukan.
B. Proses mengurus acara itu sebagai sukarelawan ingin mendapat pengalaman.
C. Satu pengurusan untuk melaksanakan sesuatu program atau acara awam secara
rasmi bagi meningkatkan kehidupan masyarakat.
D. Proses melantik ahli jawatakuasa bagi menjayakan sesuatu program.

2. Yang manakah berikut merupakan tugas-tugas ahli jawatankuasa acara:


i. Mendapatkan kebenaran dan permit yang diperlukan
ii. Pembelian semua kelengkapan yang perlu.
iii. Memberi semua bil-bil dan wang kepada bendahari program.
iv. Tidak mengawal belanjawan

A. i, ii dan iii
B. ii, iii dan iv
C. i, ii dan iv
D. Semua di atas

3. Jawatankuasa publisiti adalah bertanggungjawab untuk?


A. Menilai risiko program
B. Mengumum atau menghebahkan aktiviti atau program yang bakal berlangsung
C. Mengadakan mesyuarat bagi pelancaran program
D. Membuat borang penilaian program

4. Diantara keperluan dalam perancangan awal program adalah :


i. Dimana
ii. Bila
iii. Siapakah
iv. Apa
Muka / Page : 4
NO. KOD / CODE NO. FB-024-3:2012-C07/PA(1/3)
Drpd/of : 8

A. i, ii dan iii
B. ii, iii dan iv
C. i, ii dan iv
D. Semua di atas

5. Perbezaan latihan dan pembangunan adalah seperti yang berikut kecuali:

LATIHAN PEMBANGUNAN
A. Sekumpulan pekerja Individu
B. Pekerjaan sekarang Pekerjaan sekarang dan masa depan
C. Segera/semasa Jangka panjang
D. Memperbaiki kelemahan Perseliaan bagi keperluan pekerjaan
pada masa hadapan

6. Terdapat pelbagai faedah jika majikan memberikan latihan kepada pekerja. Apakah
faedah tersebut ?
A. Mengekalkan pekerja yang terbaik
B. Meningkatkan produktiviti pekerja
C. Mengurangkan kesilapan pekerja
D. Membentuk reputasi sebagai organisasi mementingkan aspek latihan dan
pembangunan pekerja.

7. Terdapat lima langkah dalam melaksanakan program latihan. Susunan langkah yang
betul adalah :
i. Analisa keperluan latihan
ii. Penilaian
iii. Rekabentuk latihan
iv. Objektif latihan
v. Pelaksanaan

A. i, ii, iii, iv, v


B. ii, iv, v, iii, i
C. i, iv, iii, v, ii
D. i, iii, iv, v, ii
Muka / Page : 5
NO. KOD / CODE NO. FB-024-3:2012-C07/PA(1/3)
Drpd/of : 8

8. Latihan perlu diberikan apabila keadaan dibawah berlaku, kecuali :


A. Kadar lantik henti meningkat
B. Terdapat rungutan yang tinggi daripada pelanggan
C. Perubahan teknologi semasa
D. Pekerja kurang melakukan kesilapan

9. Objektif latihan membantu untuk menentukan :


A. Bajet latihan
B. Peralatan latihan
C. Kandungan latihan
D. Teknologi latihan

10. Perkara yang perlu difikrikan dalam membuat belanjawan latihan ialah :
i. Elaun pelatih dan jurulatih
ii. Sewa tempat latihan
iii. Pengangkutan dan tempat tinggal pelatih
iv. Makanan
A. i, ii dan iii
B. ii, iii dan iv
C. ii, iv dan i
D. Semua di atas
Muka / Page : 6
NO. KOD / CODE NO. FB-024-3:2012-C07/PA(1/3)
Drpd/of : 8

Bahagian B : Betul Salah

Tandakan ( √ ) pada pernyataan yang BENAR dan ( X ) pada pernyataan yang SALAH
dalam ruangan yang disediakan.

1. Jika jurulatih dipilih dikalangan pekerja maka kos akan lebih murah.

Kokurikulum latihan harus dibuat berdasarkan objektif latihan dan


2.
keperluan pelatih
Penilaian terhadap keperluan latihan perlu dilakukan kerana latihan
3.
memerlukan belanja yang rendah.

4. Latihan akan diberikan kepada pekerja baru sahaja.

Sebarang masalah yang berkaitan dengan kelemahan pekerja dapat di


5.
atasi melalui latihan.
Latihan adalah proses peningkatan kemahiran untuk memenuhi keperluan
6.
masa hadapan.
Jawatankuasa pengaturan mesyuarat bertanggungjawab untuk
7.
menerbitkan semua aktviti.
Cross-exposure program adalah satu program latihan bagi pekerja yang
8.
telah sedia ada di dalam organisasi.
Selepas program latihan tamat penilaian tidak perlu dilakukan ke atas
9.
program latihan tersebut.
Cross-exposure yang dijalankan adalah berbeza dengan bidang atau
10.
pengetahuan dalam tugas yang biasa mereka lakukan.
Muka / Page : 7
NO. KOD / CODE NO. FB-024-3:2012-C07/PA(1/3)
Drpd/of : 8

Bahagian C : Soalan Subjektif

Soalan jawapan pendek

1. Senaraikan lima (5) tujuan latihan dan pembangunan


i. _______________________________________________________________
ii. _______________________________________________________________
iii. ________________________________________________________________
iv. ______________________________________________________________
v. _______________________________________________________________

( 5 Markah)

2. Nyatakan tiga (3) jenis keperluan yang perlu dikaji sebelum sesuatu latihan dijalankan
i. _____________________________________________________________
ii. _____________________________________________________________
iii. _____________________________________________________________
( 3 Markah )

3. Senaraikan tiga (3) faedah latihan kepada individu dan organisasi


a) Individu
i. _______________________________________________________________
ii. ________________________________________________________________
iii. ______________________________________________________________
( 3 Markah )

b) Organisasi
i. ______________________________________________________________
ii. ______________________________________________________________
iii. ______________________________________________________________
( 3 Markah )

4. Nyatakan matlamat latihan dan pembangunan:


a) Latihan
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
( 2 Markah )
Muka / Page : 8
NO. KOD / CODE NO. FB-024-3:2012-C07/PA(1/3)
Drpd/of : 8

b) Pembangunan
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
( 2 Markah )

5. Senarai lima (5) faktor yang boleh menimbulkan keperluan latihan kepada organisasi.
i. _______________________________________________________________
ii. _______________________________________________________________
iii. ________________________________________________________________
iv. ______________________________________________________________
v. _______________________________________________________________

( 5 Markah)

6. Senarai empat (4) langkah penting dalam merekebentuk program latihan.


i. ________________________________________________________________
ii. ________________________________________________________________
iii. ________________________________________________________________
iv. ______________________________________________________________
( 4 markah )

7. Terdapat tiga pendekatan dalam menetukan kurikulum latihan. Nyatakan tiga (3)
pendekatan tersebut.
i. ________________________________________________________________
ii. ________________________________________________________________
iii. _______________________________________________________________
( 3 Markah )

30

SOALAN TAMAT