Anda di halaman 1dari 7

KEMENTERIAN

PENDIDIKAN
MALAYSIA

KOD UNIT
KOMPETENSI/COMPETENCY C07
UNIT CODE
TAJUK UNIT
KOMPETENSI/COMPETENCY EVENT ARRANGEMENT ASSISTANCE
UNIT TITLE
NO. KOD / CODE NO. FB-024-3:2012-C07/PA(2/3)

NAMA CALON/CANDIDATE’S
NAME

NO KAD PENGENALAN/NRIC
NO.
MASA/TIME

TARIKH/DATE

MARKAH/SCORE : % TERAMPIL/BELUM TERAMPIL


COMPETENT/ NOT COMPETENT
ULASAN PEGAWAI PENILAI/ ASSESSOR COMMENT:

Tarikh/Date :
Tandatangan Pegawai Penilai/
Assessor’s Signature

Nama/Name :
BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA,
ARAS 5&6, BLOK E14, PARCEL E,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN,
62604 PUTRAJAYA.
Muka / Page : 2
NO. KOD / CODE NO. FB-024-3:2012-C07/PA(1/3)
Drpd/of : 6

Arahan kepada calon/Instruction to candidate:


Tuliskan nama dan nombor kad pengenalan anda pada ruangan yang disediakan.
1. Calon tidak dibenarkan membuka kertas soalan sehingga dibenarkan.
2. Sila jawab semua soalan.
3. Dilarang membawa nota dan sebarang bahan rujukan kecuali yang dibenarkan.
4. Dilarang meniru semasa penilaian.
5. Dilarang membawa keluar kertas soalan.

KERTAS PENILAIAN INI MENGANDUNGI 6 MUKASURAT BERCETAK.


Muka / Page : 3
NO. KOD / CODE NO. FB-024-3:2012-C07/PA(1/3)
Drpd/of : 6

SULIT

Bahagian A (Subjektif)

Soalan jawapan pendek

1. Berikan empat (4) contoh pencapaian acara


i. ________________________________________________________________
ii. ________________________________________________________________
iii. ________________________________________________________________
iv. ________________________________________________________________
( 4 Markah )
2. Berikan definisi kemahiran komunikasi
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
( 3 Markah )
3. Berikan definsi mesyuarat
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
( 3 Markah )
4. Nyatakan tujuh (5) perkara yang perlu ada di dalam kad jemputan
i. ________________________________________________________________
ii. ________________________________________________________________
iii. ________________________________________________________________
iv. ________________________________________________________________
v. ________________________________________________________________

( 5 Markah )

5. Senaraikan lima (5) jenis mesyuarat


i. ________________________________________________________________
ii. ________________________________________________________________
iii. ________________________________________________________________
iv. ________________________________________________________________
v. ________________________________________________________________
( 5 Markah )

2
Muka / Page : 4
NO. KOD / CODE NO. FB-024-3:2012-C07/PA(1/3)
Drpd/of : 6

Bahagian B : Betul Salah

Tandakan ( √ ) pada pernyataan yang BENAR dan ( X ) pada pernyataan yang SALAH
dalam ruangan yang disediakan.

Pencapaian acara adalah cara yang sangat mudah untuk melihat tarikh
1.
penting dalam sesuatu acara.
Carta Gant adalah memberi tumpuan terutamanya pada-tarikh akhir yang
2. mana sesuatu perlu lengkap atau dengan mana objektif tertentu perlu
dicapai.
Milestone adalah tumpuan lebih kepada aktiviti-aktiviti yang akan
3.
dijalankan untuk menyiapkan projek itu.
Sebelum berlangsung acara perlu memastikan peraturan-peraturan
4. kesihatan dan keselamatan persekutuan, negeri atau tempat kerja yang
dipenuhi.

5. Mesyuarat formal dijalankan dengan satu set agenda.

Komunikasi yang lemah hanya akan membawa kepada pembaziran masa


6.
dan juga boleh menghalang kemajuan acara tersebut.
Garis masa diwujudkan adalah bertujuan untuk mengenal pasti orang yang
7. bertanggungjawab sekiranya berlaku kesilapan sepanjang acara
berlangsung.
Kemahiran komunikasi bukanlah salah satu faktor kejayaan bagi sesebuah
8.
acara berlangsung.

9. Mesyuarat biasanya diklasifikasikan sebagai "rasmi" atau "tidak rasmi".

Timbalan pengerusi perlu mengedarkan garis-masa kepada semua ahli


10.
jawatankuasa dan mengemaskinikannya pada setiap masa.
Muka / Page : 5
NO. KOD / CODE NO. FB-024-3:2012-C07/PA(1/3)
Drpd/of : 6

Bahagian C : Soalan esei

Syarikat Buku Indah Sdn Bhd telah menjalankan satu projek pameran buku di Kuala
Lumpur. Anda telah dilantik sebagai perancangan projek bagi syarikat tersebut. Pihak
syarikat telah meminta anda menyediakan satu carta gantt bagi melihat keseluruhan projek
tersebut. Maklumat sepanjang projek tersebut berlangsung seperti Jadual 1. Lakarkan carta
gantt di Lampiran A. Lorekkan carta mengikut contoh yang terdapat di bawah jadual.

Perancangan Pelaksanaan
Aktiviti Bulan
( Minggu ) ( Minggu )

Mengenal pasti projek Jan 3 2

Jan 1
Pemilihan projek 4
Feb 3

Mengumpul data dan analisis projek Mac 4 3

Penetapan objektif April 3 1

April 1
Cadangan penyelesaian 3
Mei 2

Mei 2
Pelaksanaan 4
Jun 2

Jun 1
Penilaian dan pemantau 4
Julai 3

Perancangan

Pelaksanaan

SOALAN TAMAT
Muka / Page : 6
NO. KOD / CODE NO. FB-024-3:2012-C07/PA(1/3)
Drpd/of : 6
Carta Gantt Syarikat Buku Indah Sdn Bhd
Bulan 2019

Aktiviti Jan Febuari Mac April Mei Jun Julai

2
0