Anda di halaman 1dari 7

KEMENTERIAN

PENDIDIKAN
MALAYSIA

KOD UNIT
KOMPETENSI/COMPETENCY C07
UNIT CODE
TAJUK UNIT
KOMPETENSI/COMPETENCY EVENT ARRANGEMENT ASSISTANCE
UNIT TITLE
NO. KOD / CODE NO. FB-024-3:2012-C07/PA(3/3)

NAMA CALON/CANDIDATE’S
NAME

NO KAD PENGENALAN/NRIC
NO.
MASA/TIME

TARIKH/DATE

MARKAH/SCORE : % TERAMPIL/BELUM TERAMPIL


COMPETENT/ NOT COMPETENT
ULASAN PEGAWAI PENILAI/ ASSESSOR COMMENT:

Tarikh/Date :
Tandatangan Pegawai Penilai/
Assessor’s Signature

Nama/Name :
BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA,
ARAS 5&6, BLOK E14, PARCEL E,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN,
62604 PUTRAJAYA.
Muka / Page : 2
NO. KOD / CODE NO. FB-024-3:2012-C07/PA(1/3)
Drpd/of : 6

Arahan kepada calon/Instruction to candidate:


Tuliskan nama dan nombor kad pengenalan anda pada ruangan yang disediakan.
1. Calon tidak dibenarkan membuka kertas soalan sehingga dibenarkan.
2. Sila jawab semua soalan.
3. Dilarang membawa nota dan sebarang bahan rujukan kecuali yang dibenarkan.
4. Dilarang meniru semasa penilaian.
5. Dilarang membawa keluar kertas soalan.

KERTAS PENILAIAN INI MENGANDUNGI 6 MUKASURAT BERCETAK.


Muka / Page : 3
NO. KOD / CODE NO. FB-024-3:2012-C07/PA(1/3)
Drpd/of : 6

SULIT

Bahagian A (Subjektif)

Soalan jawapan pendek

1. Berikan definisi maklum balas peserta.


______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
( 3 Markah )
2. Nyatakan enam (6) kepentingan maklum balas peserta.
i. ________________________________________________________________
ii. ________________________________________________________________
iii. ________________________________________________________________
iv. ________________________________________________________________
v. ________________________________________________________________
vi. ________________________________________________________________

( 5 Markah )

3. Senaraikan empat (4) jenis maklum balas peserta.


i. ________________________________________________________________
ii. ________________________________________________________________
iii. ________________________________________________________________
iv. ________________________________________________________________
v. ________________________________________________________________
( 4 Markah )
4. Nyatakan empat (4) kaedah mendapatkan maklum balas peserta.
i. ________________________________________________________________
ii. ________________________________________________________________
iii. ________________________________________________________________
iv. ________________________________________________________________
( 4 Markah )
5. Nyatakan definisi mesyuarat post-mortem
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
( 3 Markah )
Muka / Page : 4
NO. KOD / CODE NO. FB-024-3:2012-C07/PA(1/3)
Drpd/of : 6

Bahagian B : Betul Salah 2


0
Tandakan ( √ ) pada pernyataan yang BENAR dan ( X ) pada pernyataan yang SALAH
dalam ruangan yang disediakan.

Maklum balas adalah maklumat tentang tindak balas kepada produk


1.
sahaja
Kepentingan maklum balas adalah meningkatkan kualiti sesuatu produk
2.
atau aktiviti.
Kaedah maklum balas yang paling selalu digunakan adalah kaedah
3.
bertulis.
Mengedarkan borang maklum balas kepada peserta pada awal acara lebih
4.
baik berbanding di hujung acara.
Sikap hormat terhadap peserta adalah penting dalam menjayakan sesuatu
5.
program.
Online survey adalah cara paling mudah dan berkesan untuk mendapatkan
6.
maklum balas peserta.

7. Dua jenis penilaian dalam maklum balas adalah kualitatif dan kuantitatif.

8. Tujuan laporan akhir adalah untuk mengkaji kejayaan sesuatu program.

9. Penilaian melalui pemerhatian adalah penilaian kuantitatif.

10. Penilaian melalui borang maklum balas adalah penilaian kualitatif.


Muka / Page : 5
NO. KOD / CODE NO. FB-024-3:2012-C07/PA(1/3)
Drpd/of : 6

Bahagian C : Soalan Label

Berikut merupakan format dalam penyediaan laporan akhir aktiviti/program. Sila labelkan
bahagian yang kosong. Tulis jawapan di ruangan yang disediakan.

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(x)

(xi)
Muka / Page : 6
NO. KOD / CODE NO. FB-024-3:2012-C07/PA(1/3)
Drpd/of : 6

i. _____________________________________________________________
ii. _____________________________________________________________
iii. _____________________________________________________________
iv. _____________________________________________________________
v. _____________________________________________________________
vi. _____________________________________________________________
vii. _____________________________________________________________
viii. _____________________________________________________________
ix. _____________________________________________________________
x. _____________________________________________________________
xi. _____________________________________________________________

2
0
Muka / Page : 7
NO. KOD / CODE NO. FB-024-3:2012-C07/PA(1/3)
Drpd/of : 6

SOALAN TAMAT