Anda di halaman 1dari 26

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

LAPORAN KAJIAN TINDAKAN

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID MENGINGATI FORMULA BAHASA

INGGERIS BAGI TENSES: “SIMPLE PRESENT TENSE” MELALUI KAEDAH

“SCARECROW”.

OLEH

HASSRINA BT. HASSAN BASRI

ROHANA BT KHALID

PANITIA BAHASA INGGERIS.

SEK. KEB. LKTP KLEDANG

81900 KOTA TINGGI

JOHOR DARUL TAKZIM


ISI KANDUNGAN

Penghargaan 3

Tajuk Kajian 4

Abstrak 4

1.0 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Yang Lalu 5

2.0 Fokus Kajian 5

3.0 Objektif Kajian 5

4.0 Kumpulan Sasaran 6

5.0 Perlaksanaan Kajian 6


5.1 Tinjauan Masalah
5.2 Analisis Tinjauan Masalah 7-8
5.3 Tindakan Yang Dijalankan 9
5.4 Perlaksanaan Tindakan dan Pemerhatian 10
 Aktiviti 1 10 -11
 Aktiviti 2 11- 13
 Aktiviti 3 13 -14
 Aktiviti 4 15
5.5 Refleksi Kajian 16 -17

6.0 Cadangan kajian Seterusnya 18

Bibliografi 19

Lampiran Ujian Pra 20

Lampiran Ujian Pos 21

Lampiran 3 : Model Scarecrow 22

Lampiran 4 : Contoh Jawapan Murid dalam Akt. 4 23

Lampiran 5 : Kad-kad perkataan yang digunakan 24

2
PENGHARGAAN

Pertama sekali kami ingin mengucapkan syukur ke Hadrat Allah S.W.T kerana
dengan usaha yang berterusan serta bantuan daripada semua pihak kajian ini
dapat dilaksanakan.Kami berharap agar ianya dapat memperbaiki kualiti amalan
guru selain sebagai rangka penilaian bagi diri sendiri untuk meningkatkan
kepelbagaian dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.

Untuk itu, kami sebagai pengkaji ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima
kasih kepada semua pihak khasnya kepada :

 Pihak Sekolah khususnya Pn Bonnah bt. Hj. Yunos,Guru Besar SK LKTP


Kledang .
 Ahli-ahli Panitia Bahasa Inggeris yang telah memberikan idea.
 Warga-warga SK LKTP Kledang
 Jurulatih Utama Kajian Tindakan,Pn Julaila bt Selamat yang telah
memberikan idea dalam penghasilan kajian tindakan.
 Murid-murid tahun 4 Mualim yang telah memberikan kerjasama
sepenuhnya.

Tidak lupa juga kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung
dalam membantu serta bekerjasama sehingga membolehkan Kajian Tindakan ini
disempurnakan.

Sekalung penghargaan dan terima kasih diucapkan.

3
MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID MENGINGATI FORMULA BAHASA
INGGERIS BAGI TENSES ‘PRESENT TENSE’ MELALUI KAEDAH
SCARECROW.

ABSTRAK
Pendekatan Mastery Learning adalah salah satu strategi pembelajaran dalam
menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran dengan cekap dan
lengkap.Penggunaan pendekatan ini ialah berlandaskan kepercayaan bahawa
semua murid boleh menguasai sesuatu kemahiran atau pelajaran yang diajar
dengan cekap dan lengkap sekiranya ada pengajaran dan pembelajaran yang
berkualiti serta masa yang mencukupi.Atas dasar itu,kajian ini dijalankan untuk
mengatasi masalah murid-murid tahun 4 Mualim mengingati formula tenses
dalam Bahasa Inggeris.Ia melibatkan 16 orang murid dan seorang guru.Tinjauan
dan pemerhatian awal telah dibuat ke atas keputusan ujian pra ,pemerhatian dan
lembaran kerja.Hasil pemerhatian,didapati murid tersebut gagal mengingati dan
menggunakan ‘tenses’dengan betul.Permasalahan wujud walaupun murid telah
dibimbing menggunakan “substitution table’ yang biasa terdapat didalam buku-
buku rujukan.Penyelesaian kepada permasalahan ini,pelbagai aktiviti dan latih
tubi diberikan bagi mengukuhkan penguasaaan murid.Pelbagai pendekatan dan
kaedah diguna pakai membina asas yang kukuh iaitu ujian pra dan pos,latih tubi
dan hafalan formula.Pengajaran dan pembelajaran yang berterusan dan
berjadual menunjukkan prestasi murid di samping memberi keyakinan diri dan
menarik minat murid-murid.Kebolehan mereka mengingati formula ‘tenses’
dengan kaedah ini dapat menarik minat murid dan luar daripada kebiasaan
teknik yang mereka pelajari sebelum ini.Daripada analisa kajian,didapati murid
yang menyertai kajian ini telah menguasai dan menggunakan kaedah ini dengan
betul.

4
1.0 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran yang lalu.

Kegagalan murid-murid mengingati formula tenses merupakan antara faktor


penyebab mereka gagal apabila menjawab soalan peperiksaan.Murid juga bosan
apabila sering diajar dengan ‘substitution table’ yang kurang menarik.Ini
menyebabkan mereka tidak dapat menjawab soalan yang begitu mudah
terutama dalam soalan ‘Subject-Verb Agreement’.Mereka tidak mempunyai satu
ingatan yang khusus dalam mengingati formula-formula tersebut.Kelemahan
murid dalam aspek ini memberi kesan terhadap motivasi diri saya ,iaitu
semangat yang semakin berkurangan apapbila murid-murid tidak dapat
menguasai apa yang diajar.Justeru,saya bertanggungjawab untuk mencari
kaedah yang mudah dan sesuai untuk mengatasi masalah ini.

2.0 Fokus Kajian

Kajian ini meninjau permasalahan murid-murid tahun 4 Mualim dalam mengingati


formula Bahasa Inggeris bagi tenses ‘Present Tense’ dengan kaedah
Scarecrow.Ini disebabkan murid tidak dapat mengingati formula tersebut dengan
baik disebabkan penggunaan ‘substitution table’yang biasa terdapat di dalam
buku-buku rujukan biasa.
Guru juga mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang
sekaligus dapat menarik minat murid dan meningkatkan kemahiran mengingati
dengan lebih berkesan dan menyeronokkan.

3.0 Objektif Kajian

3.1 Objektif Am
Meningkat kemahiran murid mengingati formula Bahasa Inggeris bagi
Tenses ‘Present Tense’ .

3.1 Objektif Khusus


 Murid dapat menghafal formula tenses dengan kaedah ‘scarecrow’.
 Murid dapat menjawab soalan tenses dengan betul.
 Meningkatkan markah pencapaian murid dalam peperiksaan yang
diajalankan.
 Mengubah amalan pengajaran dan pembelajaran dengan
mempelbagaikan kaedah.

5
4.0 Kumpulan Sasaran

Kajian ini melibatkan 16 orang murid dari kelas 4 Mualim yang didapati tidak
dapat menguasai kemahiran mengingati formula tenses dan gagal menjawab
soalan ‘Subject-Verb Agreement.’

5.0 Perlaksanaan Kajian

5.1 Tinjauan masalah

Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil dalam menjalankan kajian


ini,tinjauan terhadap masalah yang dikenalpasti dibuat bertujuan untuk
memahami dengan lebih mendalam masalah tersebut.Tinjauan dilakukan
menerusi kaedah seperti berikut :

5.1.1 Pemerhatian
Pemerhatian telah dijalankan semasa proses pengajaran dan
pembelajaran didalam kelas.Didapati kaedah biasa yang dijalankan
menjadi masalah kepada murid-murid lemah.Walaupun diajar berulang
kali,namun keupayaan murid sangat terhad.

5.1.2 Lembaran Kerja


Ujian bertulis telah diadakan pada 30 Januari 2008 kepada murid-murid
tahun 4 Mualim.Lembaran kerja tersebut mengandungi beberapa gambar
dan murid dikehendaki mengisi tempat kosong dengan perkataan yang
sesuai berdasarkan gambar tersebut.

5.1.3 Latih Tubi


Latih Tubi telah dijalankan pada 7 April 2008. Murid-murid dikehendaki
menjawab 8 soalan dengan mengisi tempat kosong berdasarkan topik
‘Subject-Verb Agreement’.

5.1.4 Ujian pra dan pos


Ujian pra telah dijalankan pada 28 Mac manakala ujian pos telah
dijalankan 21 April 2008.Murid –murid dikehendaki menjawab 15 soalan
mengenai ‘Subject-Verb Agreement.’

6
5.2 Analisis Tinjauan Masalah
Kami telah menggunakan beberapa kaedah untuk mengumpulkan
maklumat.Dalam perlaksanaan kajian ini,tinjauan masalah dibuat
berdasarkan pemerhatian,lembaran kerja,latih tubi,ujian pra dan ujian pos.

5.2.1 Analisis Pemerhatian


Kami telah membuat pemerhatian ke atas tingkah laku murid-murid
semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung.Sebelum
kajian dijalankan murid-murid kurang memberi respon kepada soalan
yang diajukan dan berasa tidak yakin untuk memberikan jawapan,serta
takut untuk mencuba.

5.2.2 Analisis Lembaran Kerja


Murid-murid tidak dapat membuat ayat dengan betul berdasarkan topik
kajian.Mereka tidak dapat mengenalpasti samada ianya ‘singular’ atau
‘plural’.Ini menyebabkan kami dapat mengenalpasti kelemahan murid
dalam topik ini.Kebanyakan daripada mereka tidak dapat menjawab
soalan dengan betul.

5.2.3 Analisis Latih Tubi


Latih tubi telah diberikan kepada murid pada minggu kedua kajian ini
dijalankan.Ini untuk memastikan samada murid dapat memahami teknik
pengajaran tersebut.Murid-murid dikehendaki menjawab 8 soalan dalam
masa 15 minit dengan mengisi tempat kosong.Keberkesanan aktiviti latih
tubi dapat dilihat seperti jadual berikut:

Jadual 1 : Analisis Markah Latih Tubi


BIL MURID MARKAH BIL MURID MARKAH
(8) (8)
1 Girl 1 8 9 Boy 2 5
2 Girl 2 8 10 Girl 9 5
3 Girl 3 8 11 Girl 10 7
4 Boy 1 5 12 Girl 11 8
5 Girl 5 6 13 Girl 12 7
6 Girl 6 7 14 Boy 3 7
7 Girl 7 6 15 Boy 4 7
8 Girl 8 5 16 Girl 13 7

7
5.2.4 Analisis ujian pra
Ujian pra dijalankan kepada semua murid 4 Mualim sebelum kajian ini
dijalankan.Murid-murid dikehendaki menjawab 15 soalan dalam masa 30
minit.Berikut adalah dapatan berdasarkan ujian pra tersebut :

Jadual 2 : Analisis Markah Ujian Pra( 40 orang)


Skala Kekerapan Bil Murid ( 40 orang )
Betul Semua -
Betul 12 1
Betul 10 5
Betul 9 7
Betul 8 6
Betul 7 6
Betul 5 3
Betul 4 2
Betul 6 3
Betul 3 2
Betul 2 5

Berdasarkan ujian pra ini,16 orang murid telah dipiilh bagi menyertai
kajian ini.

8
5.3 Tindakan yang dijalankan

a. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan:

i. Aktiviti 1- ‘Meet Mr. Mawi’


- memperkenalkan patung ‘scarecrow’.

ii. Aktiviti 2-‘Tenses!Tenses! Go Away!


- memperkenalkan kaedah formula .

iii. Aktiviti 3 – ‘Touch Me,please’


- Murid – murid menampal perkataan-perkataan yang
diberikan dibadan scarecrow tersebut dalam sesi
permainan.

iv. Aktiviti 4 – Individual Work


- murid menjawab soalan-soalan latihan yang diberikan.

b. Bahan yang digunakan

 Papan lapis nipis


 Tali Pengikat
 Stiker Pendaflour
 Polistrene nipis
 Blue Tack
 Kad manila
 Plastik Laminate

9
5.4 Perlaksanaan Tindakan dan Pemerhatian / Penilaian

5.3.1Cara Perlaksanaan:

Aktiviti 1 : Meet Mr. Mawi


 Guru memperkenalkan murid dengan patung scarecrow .
 Murid memberikan idea dalam aktiviti sumbangsaran tentang apa yang
mereka lihat.

Gambar 1 : Model Scarecrow yang kosong.

10
Pemerhatian Yang Dijalankan
Murid dapat mengenalpasti bahagian-bahagian tubuh badan Mr. Scarecrow.

Refleksi
Semasa aktiviti ini dikalsanakan,murid merasa seronok kerana diperkenalkan
dengan model yang agak kelakar dan berwarna-warni.Murid juga tahu watak
yang diperkenalkan iaitu Mawi sangat terkenal di Malaysia.Murid juga dapat
memberikan idea dalam aktiviti sumbangsaran.

Aktiviti 2: Tenses! Tenses! Go Away!


 Murid diperkenalkan dengan kaedah formula hafalan tenses sifir1 dan sifir
2.
 Murid akan berpeluang untuk menyanyi dan menjiwai formula yang
diberikan oleh guru.
 Murid-murid akan menghafal formula tersebut dalam tempoh masa yang
diberikan.
 Murid mengaplikasikan kaedah sifir yang dipelajari dengan menampal
kad perkataan yang dibekalkan.
 Murid menjawab latihan yang diberikan.

HAPPY SONG
I(x2) love you,
You(x2) love me,
We(x2) are happy family.
He (x1) likes me,
She( x1) likes me,
I(x2) am happy.la,la,la

Sifir 1 ( x1 ) – singular ‘s’


Sifir 2 ( x2 ) – plural ‘no s’

11
Gambar 2 : Model Scarecrow yang telah ditampal dengan kad perkataan

Jadual 3 : Analisa Markah Latihan

BIL MURID MARKAH BIL MURID MARKAH


(8) (8)
1 Girl 1 8 9 Boy 2 5
2 Girl 2 8 10 Girl 9 5
3 Girl 3 8 11 Girl 10 7
4 Boy 1 5 12 Girl 11 8
5 Girl 5 6 13 Girl 12 7
6 Girl 6 7 14 Boy 3 7
7 Girl 7 6 15 Boy 4 7
8 Girl 8 5 16 Girl 13 7

12
Pemerhatian Yang Dijalankan
Berdasarkan pemerhatian daripada aktiviti ini,ternyata aktiviti ini dapat
mengukuhkan penguasaan menjawab soalan mengenai ‘Subject-Verb
Agreement.Analisis markah ditunjukkan dalam Jadual 3.

Refleksi
Semasa Aktiviti ini dilaksanakan,saya berasa sangat gembira kerana murid saya
menjalankan aktiviti ini dalam suasana yang ceria.Mereka telah menunjukkan
minat untuk membaca kad-kad perkataan dan tidak sabar-sabar untuk
menampal diatas scarecrow tersebut.Murid juga menyanyi dengan penuh
gembira dan dapat menghafal kaedah sifir tersebut berdasarkan lirik nyanyian
tersebut. Murid juga dapat mengenalpasti kesilapan mereka ketika menjawab
soalan latihan tersebut berpandukan model scarecrow tersebut.

Aktiviti 3: ‘Touch Me, please!


 Murid akan dibahagikan kepada tiga kumpulan (campuran antara murid
lemah, sederhana dan tinggi).
 Setiap kumpulan akan mendapat scarecrow masing-masing.
 Setiap murid akan diberikan dengan kad-kad perkataan.
 Untuk mendapatkan maklum balas daripada murid, mereka perlu
menyebut perkataan tersebut beberapa kali supaya guru dapat
mengesan kesalahan dan memperbaiki sebutan setiap pelajar. (Shared
Reading & Focused Word Work).
 Kemudian , murid berpeluang menampal pelbagai perkataan ditempat
yang betul di badan scarecrow tersebut.
 Kumpulan yang berjaya melengkapkan ‘scarecrow’ masing-masing
dengan betul akan dianggap sebagai pemenang.
Gambar 3 : Gerak Kerja Berkumpulan dalam Aktiviti 3

13
Gambar 4 : Hasilan-hasilan dalam kumpulan

Pemerhatian Yang Dijalankan


Berdasarkan pemerhatian daripada aktiviti ini,ternyata aktiviti ini dapat
mengukuhkan penguasaan murid dalam menghafal kaedah formula yang
diberikan.

Refleksi
Semasa aktiviti ini dijalankan,murid dapat menjalankan aktiviti ini dengan penuh
keyakinan.Mereka telah menunjukkan minat untuk membaca kad –kad perkataan
dan bekerjasama dalam aktiviti berkumpulan.Murid juga dapat berbincang dan
membetulkan kesilapan masing-masing ketika menampal kad-kad perkataaan
tersebut.Murid juga bersaing diantara kumpulan bagi mendapatkan ganjaran
yang disediakan oleh guru.Ini menimbulkan keseronokan dalam menjalankan
aktiviti ini.

14
Aktiviti 4: Individual Work
 Guru membekalkan setiap murid dengan lembaran kerja yang
mengandungi gambar patung scarecrow yang kosong.
 Murid melengkapkan patung tersebut dan menjawab soalan yang
diberikan berbentuk lisan dan ujian pos .
 Perbincangan.

Pemerhatian Yang Dijalankan


Berdasarkan pemerhatian daripada aktiviti ini,ternyata ianya dapat mengukuhkan
penguasaan murid dalam menggunakan kaedah formula yang diberikan dengan
melengkapkan model scarecrow yang telah diberikan pada tahap yang amat
membanggakan.

Jadual 4 : Analisis Markah Ujian

BIL MURID MARKAH BIL MURID MARKAH


( 15 ) ( 15 )
1 Girl 1 15 9 Boy 2 13
2 Girl 2 15 10 Girl 9 13
3 Girl 3 15 11 Girl 10 12
4 Boy 1 15 12 Girl 11 12
5 Girl 5 15 13 Girl 12 12
6 Girl 6 15 14 Boy 3 12
7 Girl 7 14 15 Boy 4 11
8 Girl 8 13 16 Girl 13 10

Refleksi
Semasa aktiviti ini dilaksanakan,pencapaian murid sangat membanggakan
kerana 6 orang murid telah mendapat markah penuh dalam ujian yang
deberikan.Walaupun aras aktiviti ini tinggi,namun murid dapat menjawab soalan
dengan betul.Murid juga dapat mengecam dan membetulkan kesalahan yang
murid lain lakukan ketika melengkapkan model Scarecrow tersebut.Apa yang
paling penting ialah murid dapat menggunakan model Scarecrow tersebut dan
mengaplikasikan kaedah hafalan sifir tersebut.

15
5.5 Refleksi Kajian

Berdasarkan maklumat ujian pra dan pos,didapati kajian ini telah memberikan
impak yang cukup baik dan membantu murid-murid meningkatkan kemahiran
menghafal kaedah formula dan dapat menjawab soalan bagi topik ‘Subject-Verb
Agreement’ dengan betul.Hasil dapatan daripada kajian tindakan ini telah
menunjukkan peningkatan murid-murid dalam ujian pos berbanding ujian pra.

Jadual 5 : Perbandingan Pencapaian Murid Antara Ujian Pra dan Ujian


Pos

UJIAN PRA UJIAN POS


BIL MURID MARKAH BIL MURID MARKAH
( 15 ) ( 15 )
1 Girl 1 3 1 Girl 1 15
2 Girl 2 5 2 Girl 2 15
3 Girl 3 6 3 Girl 3 15
4 Boy 1 3 4 Boy 1 15
5 Girl 5 5 5 Girl 5 15
6 Girl 6 5 6 Girl 6 15
7 Girl 7 7 7 Girl 7 14
8 Girl 8 2 8 Girl 8 13
9 Boy 2 6 9 Boy 2 13
10 Girl 9 2 10 Girl 9 13
11 Girl 10 7 11 Girl 10 12
12 Girl 11 2 12 Girl 11 12
13 Girl 12 2 13 Girl 12 12
14 Boy 3 4 14 Boy 3 12
15 Boy 4 6 15 Boy 4 11
16 Girl 13 2 16 Girl 13 10

Jadual di atas menunjukkan peningkatan secara individu.Enam orang murid


telah mendapat markah penuh dan mendapat keputusan yang amat
memberangsangkan.Mereka telah menjawab semua soalan dengan betul
didalam ujian pos.

Dalam pemerhatian perubahan tingkah laku murid,didapati murid menunjukkan


minat kerana mereka bukan sahaja dapat bermain,malah proses pembelajaran
berjalan dengan baik.Ini kerana naluri semulajadi kanak-kanak yang sangat suka
belajar sambil bermain menyebabkan kaedah ini mendapat sambutan dan
berkesan dalam memperkenalkan kaedah ini.Selain itu,ia dapat merangsang
minat murid-murid.

16
Murid-murid sasaran ini menyatakan rasa seronok kerana dapat belajar sambil
bermain.Selain daripada mendapat pengetahuan,murid-murid juga dapat
berinteraksi dan bekerjasama dalam kumpulan serta dapat membetulkan
kesilapan masing-masing dalam melakukan gerak kerja kumpulan.Kaedah ini
juga dapat menarik minat murid-murid kerana ianya dapat mengelakkan mereka
daripada merasa tertekan dengan kaedah mengingati dan menghafal yang tidat
dapat mereka laksanakan sebelum ini.

Kami sebagai pengkaji berasa puas hati kerana terdapat perubahan pencapaian
murid yang memberangsangkan selepas kajian ini dijalankan.Murid juga dapat
memahami dan menghafal kaedah sifir yang telah diajar dengan lebih
berkesan.Ianya juga telah menarik minat murid untuk mempelajari sesuatu topik
yang meraka anggap sukar sebelum ini yang sebenarnya dapat dikuasai jika
diperkenalkan dengan kaedah pengajaran yang berbeza dan mudah.

Daripada kajian yang dijalankan dapat dirumuskan bahawa ia telah menunjukkan


keberkesanan yang memberangsangkan.Kaedah ini boleh menjadi satu alternatif
kepada murid-murid yang bermasalah dalam mengingat dan menghafal sesuatu
isi pelajaran.Jika ia digunakan dengan betul murid-murid pasti dapat menguasai
formula ini dan sekaligus dapat membasmi keciciran murid-murid dalam
matapelajaran Bahasa Inggeris di sekolah ini khususnya.

17
6.0 Cadangan Kajian Seterusnya

Kami mencadangkan agar penggunaan mengingati formula Bahasa Inggeris bagi


tenses ‘Simple Present Tense’ memalu kaedah ‘Scarecrow’ dapat diaplikasikan
dalam mengajar ‘tenses’ yang lain seperti ‘Simple Past Tense’,Present
Continuous Tense’ dan ‘Past Continuous Tense’.Teknik ini dapat meningkatkan
kefahaman murid dalam memahami asas ‘tenses’ yang betul.Seterusnya murid
dapat membuat ayat dengan betul jika murid dapat menguasai kaedah ini
dengan baik.Kami juga berhasrat untuk membina model Scarecrow lain dengan
unsur-unsur visual dan grafik yang lebih menarik.Model ini juga boleh ditampal di
sekeliling sekolah dan di dalam kelas serta murid dapat memahami isi pelajaran
dengan lebih berkesan.Semoga hasil kajian ini dapat dimanfaatkan dan
menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik,berkesan dan
menyeronokkan.Akhir kata,’ There are no secrets to success.It is the result of
preparation , hard work , and learning from failure.

18
BIBLIOGRAFI

Mok Soon Sang, (2005), Nota Ulangkaji dan Latihan P.T.K,Multimedia-ES


Resources Sdn. Bhd,Selangor.

Haji Baharum bin Haji Ahmad ,(Jilid 1/2006),Kajian Tindakan Sekolah


Rendah Negeri Johor,Jabatan Pelajaran Negeri Johor dan Lembaga
Kemajuan Tanah Pesekutuan (FELDA),Johor.

Mark Slattery dan Jane Willis,(2001),English for Primary Teachers, Oxford


University Press,China.

Kementerian Pelajaran Malaysia(2002),Huraian Sukatan Bahasa Inggeris


Tahun 4.Kuala Lumpur.

19
LAMPIRAN
UJIAN PRA

20
LAMPIRAN
UJIAN POS

21
22
Lampiran 3 : Model Scarecrow yang kosong.

LAMPIRAN 4:CONTOH
JAWAPAN MURID
DALAM AKTIVITI 4
23
(INDEPENDENT WORK)

LAMPIRAN 5:
KAD-KAD PERKATAAN
YANG DIGUNAKAN

24
25
1.Ali (eat/eats) nasi lemak.
2.They (cook/cooks) some
1.I (play/plays) football. food.
2. You(are/is)beautiful. 3.The cat (drink/drinks )
3.He(read/reads)the book. some milk.

26

Anda mungkin juga menyukai