Anda di halaman 1dari 2

Brilio.

net - Nabi Musa adalah salah satu dari nabi dan rasul yang mendapat
julukan Ulul Azmi dan salah satu dari empat Nabi yang dikaruniai kitab yaitu
Taurat. Nabi Musa merupakan saudara Nabi Harun dan merupakan anak dari
Nabi Imran yang mana merupakan keturunan Nabi Yakub. Ketika masa
pemerintahan Raja Fir’aun di Mesir, Nabi Musa merupakan Nabi yang diutus
untuk kaum Yahudi.
Perjalanan hidup Nabi Musa cukup panjang dengan berbagai cobaan,
rintangan dan ujian. Meski demikian, Nabi Musa adalah salah satu manusia
terpilih yang bahkan menerima mukjizat secara langsung dari Allah.
Allah.
Kekuatan doa nabi Musa menjadi salah satu kekuatannya dalam menghadapi
hambatan dalam dakwahnya. Dirangkum brilio.net dari berbagai sumber pada
Senin (11/5) sebagai muslim yang baik, pasti kita akan selalu percaya bahwa
Allah memiliki cara terbaik untuk membantu hamba-Nya. Terdapat banyak
sekali doa yang bisa kita amalkan sebagai bekal, salah satu doa-doa yang
dapat dipelajari yaitu doa Nabi Musa.
-Doa Nabi Musa
Beberapa kumpulan doa Nabi Musa ini seperti apa yang telah tercantum di
dalam Alquran yaitu sebagai berikut
16

Qaala rabbi innii zalamtu nafsii fagfir lii fa gafara lah, innahu huwal gafurur
rahiim
Artinya:
Musa mendoa: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku
sendiri karena itu ampunilah aku". Maka Allah mengampuninya,
sesungguhnya Allah Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
86
Fa qaalu 'alallaahi tawakkalnaa, rabbanaa laa taj'alnaa fitnatal lil-qaumiz-
zaalimiin
Artinya:
Lalu mereka berkata: "Kepada Allahlah kami bertawakkal! Ya Tuhan kami,
janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim.

Wa najjinaa birahmatika minal-qaumil-kaafiriin


Artinya:
"Dan selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari (tipu daya) orang-orang
yang kafir."
4. Surat Al-Qashash ayat 24

Fa saqaa lahumaa summa tawallaa ilaz-zilli fa qaala rabbi innii limaa anzalta
ilayya min