Anda di halaman 1dari 5

SULIT Lampiran G

SEJARAH
KERTAS 1
JULAI
2018
1 Jam

UJIAN PASCA

SEJARAH

KERTAS 1

TAHUN 4

1 JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 10 soalan objektif Bahagian A dan 2 soalan

struktur Bahagian B.

2. Jawab SEMUA soalan.

3. Bulatkan SATU jawapan yang paling sesuai pada A, B, C atau D.

Nama :__________________________________________

Tahun :__________________________________________

44
SULIT

1. Pilih kegiatan masyarakat pada Zaman Paleolitik berdasarkan pernyataan di

bawah.

I. Bercucuk tanam

II. Memungut hasil hutan

III. Mencipta alat batu

IV. Membina rumah

A. I dan II C. I dan IV

B. II dan III D. III dan IV

2. Manusia Zaman Paleolitik hidup secara ______________.

A. Berkelompok C. Berpindah-randah

B. Kumpulan D. Individu

3. Manusia pada Zaman Paleolitik memotong daging menggunakan

____________.

A. kapak C. repihan batu

B. lembing D. tulang mawas

4. Mengapakah manusia Zaman Paleolitik hidup secara berpindah-randah?

A. Mencari kawan C. Mencari tempat yang lebih cantik

45
B. Adat Resam D. Mengelakkan serangan binatang buas

5. Pilih pasangan yang betul bagi pernyataan di bawah.


A.
Zaman Paleolitik Mencipta alatan daripada logam

B.
Zaman Logam Membuat alatan tembikar menggunakan

C. tanah liat
Zaman Neolitik Mengadakan pembahagian kerja

D.
Zaman Logam Manusia hidup berpindah randah

6. Apakah ciri-ciri penempatan masyarakat Zaman Neolitik?

A. Hidup pindah randah

B. Tinggal di kawasan terbuka

C. Hidup menetap

D. Hidup secara individu

7. Apakah yang dimaksudkan sistem barter?

A. Sistem tukar barang C. Sistem mata wang

B. Sistem hantar barang D. Sistem cukai

8. Manusia Zaman Neolitik membuat ______________ daripada kulit binatang.

A. pakaian C.rumah

46
B. beg D. kapak

9. Berikut merupakan alatan yang dicipta oleh masyarakat Zaman Logam, kecuali

A. kapak C. loceng

B. sabit D. alat logam

10. Manakah antara berikut merupakan kegiatan masyarakat Zaman Logam?

I Memburu binatang

II Bercucuk tanam

III Menangkap ikan

IV Mencipta barangan logam

A. I dan II C. I dan IV

B. II dan III D. III dan IV

47
Soalan Struktur

Arahan: Sila jawab soalan di bawah berdasarkan jawapan yang paling sesuai.

1. Berikan tiga ciri petempatan Zaman Neolitik.

i. ________________________________

ii. ________________________________

iii. ________________________________

2. Namakan dua peralatan yang dihasilkan oleh manusia Zaman Logam.

i. ________________________________

ii. ________________________________

iii. ________________________________

48