Anda di halaman 1dari 17

MINGGU STANDARD

R TAHAP PENGUASAAN /
/ WAKTU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN STANDARD PRESTASI

1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK


1.1 Kemahiran Murid boleh:
A
INKUIRI DALAM SAINS

1. Mengingat kembali kemahiran Cadangan aktiviti:

1 Proses Sains
1.1.1 Memerhati dengan menggunakan semua deria 2.
proses sains.
Memerihalkan kemahiran proses Menjalankan penyiasatan

01/01/2020-
02/01/2020

01/01/2020
N
yang terlibat dan alat jika perlu untuk membuat
pemerhatian secara kualitatif bagi menerangkan
fenomena atau perubahan yang berlaku.

1.1.2 Mengelas dengan membandingkan atau


3.

4.
sains.
Mengaplikasikan kemahiran proses
sains.
Menganalisis kemahiran proses
sains untuk menyelesaikan masalah
yang boleh membawa
kepada penguasaan
kemahiran proses sains
seperti:

mengenal pasti persamaan dan perbezaan atau melaksanakan sesuatu (i) Mengeksperimen untuk
(RABU)

C
berdasarkan ciri sepunya. tugasan. menentukan faktor yang
TAHUN
BAHARU 2020 5. Menilai kemahiran proses sains mempengaruhi saiz dan
1.1.3 Mengukur dan menggunakan nombor dengan untuk menyelesaikan masalah atau bentuk bayang-bayang.
HINGGA menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik melaksanakan sesuatu tugasan.
yang betul. 6. Mereka bentuk eksperimen bagi (ii) Membuat kesimpulan
menyelesaikan masalah secara bahagian tumbuhan yang

2 A
1.1.4 Membuat inferens dengan menyatakan sistematik serta bertanggungjawab bergerak balas terhadap
kesimpulan awal atau penerangan yang munasabah ke atas diri, rakan dan alam sekitar. rangsangan.
bagi sesuatu pemerhatian dengan menggunakan
maklumat yang diperoleh.
05/01/2020 –
09/01/2020 1.1.5 Meramal dengan membuat jangkaan tentang

N
sesuatu peristiwa atau fenomena berdasarkan
pemerhatian, pengalaman lalu atau data.

1.1.6 Berkomunikasi dengan merekod maklumat atau


idea dalam bentuk yang sesuai dan
mempersembahkan maklumat atau idea tersebut
secara sistematik.

G
A
1.1.7 Menggunakan perhubungan ruang dan masa

3
12/01/2020 –
dengan menyusun kejadian sesuatu fenomena atau
peristiwa mengikut kronologi berdasarkan masa.

1.1.8 Mentafsir data dengan memilih idea yang


relevan tentang objek, peristiwa atau pola yang
16/01/2020
terdapat pada data untuk membuat penerangan.
HINGGA
1.1.9 Mendefinisi secara operasi dengan
memerihalkan satu tafsiran tentang perkara yang

4
dilakukan dan diperhatikan bagi sesuatu situasi
mengikut aspek yang ditentukan.

1.1.10 Mengawal pemboleh ubah dengan


19/01/2020 – menentukan pemboleh ubah bergerak balas dan
23/01/2020 dimalarkan setelah pemboleh ubah dimanipulasi
ditentukan dalam sesuatu penyiasatan.
22-
23/01/2020 1.1.11 Membuat hipotesis dengan membuat
(RABU, pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan
KHAMIS) antara pemboleh ubah dalam sesuatu penyiasatan.
CUTI TAHUN
BAHARU CINA 1.1.12 Mengeksperimen dengan menggunakan
kemahiran proses sains asas bagi mengumpul dan
mentafsir data serta membuat rumusan untuk
membuktikan hipotesis dan membuat laporan.

SAINS HAYAT
2.0 MANUSIA
2.1 Pernafasan Manusia Murid boleh: 1. Melabel organ yang terlibat semasa Nota:

5
26/01/2020 –
2.1.1 Mengenal pasti organ yang terlibat dalam
proses pernafasan.
proses pernafasan.
2. Menerangkan proses pernafasan dari
aspek laluan udara.
3. Mengitlak pergerakan dada semasa
Udara disedut masuk
mengandungi lebih oksigen
berbanding udara dihembus
keluar.
2.1.2Memerihalkan proses pernafasan dari aspek proses pernafasan.
30/01/2020
laluan udara dan pertukaran gas yang berlaku di 4. Membezakan kandungan oksigen dan Udara dihembus keluar
peparu melalui pemerhatian menerusi pelbagai karbon dioksida semasa proses mengandungi lebih karbon
26-
media. pernafasan. dioksida berbanding udara
27/01/2020
5. Merumuskan kadar pernafasan disedut masuk.
(AHAD, ISNIN)
CUTI TAHUN 2.1.3 Membezakan kandungan oksigen dan karbon bergantung kepada jenis aktiviti.
BAHARU CINA dioksida semasa menarik dan menghembus nafas. 6. Berkomunikasi secara kreatif dan Kadar pernafasan boleh
inovatif tentang situasi yang memberi diperhatikan melalui
HINGGA 2.1.4 Memerihalkan pergerakan dada semasa kesan baik dan kesan buruk kepada pergerakan dada dalam
menarik dan menghembus nafas dengan pernafasan manusia dan cadangan satu minit.

6
menjalankan aktiviti. penjagaan kesihatan peparu.
Situasi yang memberi kesan
2.1.5 Mengitlak bahawa kadar pernafasan kepada pernafasan seperti
bergantung kepada jenis aktiviti yang dilakukan. berada di kawasan sesak,
02/02/2020 – berhampiran dengan
06/02/2020 perokok, udara tercemar
dan taman rekreasi.

2.2 Perkumuhan dan Murid boleh: 1. Menyatakan maksud penyahtinjaan.

7
09/02/2020 –
Penyahtinjaan
2.2.1 Menyatakan maksud perkumuhan dan
penyahtinjaan.
2. Menyenaraikan hasil perkumuhan dan
penyahtinjaan.
3. Memerihalkan perkumuhan dan
penyahtinjaan.
Nota:
Organ dan hasil
perkumuhan iaitu:
i. Ginjal menyingkirkan air
2.2.2 Mengenal pasti organ dan hasil bagi 4. Memadankan organ perkumuhan kencing.
13/02/2020
perkumuhan. dengan hasilnya melalui pengurusan ii. Kulit merembeskan
HINGGA grafik. peluh.
2.2.3 Membuat inferens kepentingan penyingkiran 5. Menaakul kepentingan manusia iii. Peparu membebaskan
hasil perkumuhan dan hasil penyahtinjaan. menjalani perkumuhan dan gas karbon dioksida dan

8
16/02/2020 –
2.2.4 Menjelaskan pemerhatian tentang perkumuhan
dan penyahtinjaan manusia melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan secara kreatif.
penyahtinjaan.
6. Berkomunikasi secara kreatif dan
inovatif tentang amalan baik untuk
memastikan perkumuhan dan
wap air.

penyahtinjaan tidak terganggu.


20/02/2020

2.3 Manusia Bergerak Murid boleh: 1. Menyatakan organ deria manusia. Nota:

9
23/02/2020 –
Balas Terhadap
Rangsangan
2.3.1 Menyatakan manusia bergerak balas apabila
organ deria menerima rangsangan.

2.3.2 Menjelas dengan contoh gerak balas manusia


2. Menyatakan manusia bergerak balas
apabila menerima rangsangan.
3. Memadankan rangsangan dengan
gerak balas dalam suatu situasi.
Contoh gerak
balas terhadap rangsangan:
i. Mata terpejam apabila
cahaya disuluh ke mata.
terhadap rangsangan dalam kehidupan harian. 4. Memberi contoh cara manusia ii. Tangan terangkat
27/02/2020
bergerak balas terhadap rangsangan secara spontan apabila
2.3.3 Membuat inferens tentang kepentingan gerak yang diterima. tersentuh benda panas
HINGGA
balas manusia terhadap rangsangan. 5. Merumuskan kepentingan gerak balas atau tajam.
manusia terhadap rangsangan. iii. Badan menggigil
2.3.4 Memerihalkan tabiat yang mengganggu proses 6. Berkomunikasi secara kreatif dan apabila kesejukan yang
gerak balas manusia terhadap rangsangan. inovatif tentang tabiat yang perlu melampau.

10
01/03/2020 –
2.3.5 Menjelaskan pemerhatian tentang manusia
bergerak balas terhadap rangsangan melalui lakaran,
TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.
dihindari supaya kerosakan pada organ
deria dapat dielakkan serta
mempersembahkannya.

05/03/2020

11
08/03/2020 –
UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER 1 TAHUN 2020
12/03/2020

13/03/2020 –
21/03/2020 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

SAINS HAYAT
3.0 HAIWAN
3.1 Organ Pernafasan Murid boleh: 1. Melabelkan organ pernafasan pada Nota:

12
22/03/2020 –
Haiwan
3.1.1 Mengenal pasti organ pernafasan haiwan.

3.1.2 Mengelaskan haiwan berdasarkan organ


haiwan.
2. Menyenaraikan contoh haiwan
vertebrata dan invertebrata.
3. Memberi contoh ciri khusus setiap
Contoh organ pernafasan
haiwan seperti:
i. Peparu: kucing, burung,
buaya, katak dan paus.
pernafasan. kelas haiwan vertebrata. ii. Insang: ikan, berudu,
26/03/2020
4. Mengelas haiwan vertebrata mengikut ketam dan udang.
3.1.3 Mengitlak terdapat haiwan yang mempunyai ciri khusus. iii. Kulit lembap: katak dan
lebih daripada satu organ pernafasan. 5. Merumuskan bahawa terdapat haiwan cacing.
yang mempunyai lebih daripada satu iv. Spirakel: lipas, belalang,
3.1.4 Menjelaskan pemerhatian tentang organ organ pernafasan. rama-rama dan beluncas.
pernafasan haiwan melalui lakaran, TMK, penulisan 6. Berkomunikasi secara kreatif dan
atau lisan secara kreatif. inovatif tentang organ pernafasan
haiwan serta pengkelasan haiwan
3.2 Haiwan Vertebrata Murid boleh: vertebrata dan ciri khusus bagi setiap Nota:

13
kelas serta mempersembahkannya. Kelas haiwan vertebrata
3.2.1 Menyatakan maksud haiwan vertebrata dan (bertulang belakang) terdiri
invertebrata. daripada mamalia, reptilia,
amfibia, burung dan ikan.
29/03/2020 – 3.2.2 Memberi contoh haiwan vertebrata dan
02/04/2020
invertebrata.
3.2.3 Mengelaskan haiwan vertebrata berdasarkan
ciri khusus bagi mamalia, reptilia, amfibia, burung
dan ikan.

3.2.4 Menjelaskan pemerhatian tentang haiwan


vertebrata melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
secara kreatif.

SAINS HAYAT
4.0 TUMBUHAN
4.1 Tumbuhan Bergerak Murid boleh: 1. Menyatakan bahagian tumbuhan yang Nota:

14
05/04/2020 –
Balas Terhadap
Rangsangan 4.1.1 Menyatakan tumbuhan bergerak balas terhadap
rangsangan melalui pemerhatian menerusi pelbagai
media.
bergerak balas terhadap rangsangan.
2. Memerihalkan proses fotosintesis.
3. Menjelaskan dengan contoh gerak
balas bahagian tumbuhan terhadap
Bahagian tumbuhan yang
bergerak balas terhadap
rangsangan seperti:
i. Akar bergerak balas
19/04/2020 rangsangan. terhadap air.
4.1.2 Menghubungkait bahagian tumbuhan yang 4. Menaakul kepentingan fotosintesis ii. Akar bergerak balas
bergerak balas dengan jenis rangsangan. terhadap hidupan. terhadap graviti.
5. Menguji hipotesis bahawa tumbuhan iii. Pucuk bergerak balas
4.1.3 Membuat kesimpulan bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangan. terhadap cahaya.
bergerak balas terhadap rangsangan dengan 6. Berkomunikasi secara kreatif dan iv. Daun sesetengah
menjalankan penyiasatan. inovatif tentang kepentingan gerak tumbuhan bergerak
balas tumbuhan dalam membantu balas terhadap
4.1.4 Menjelaskan pemerhatian tentang tumbuhan proses fotosintesis. sentuhan.
gerak balas terhadap rangsangan melalui lakaran,
TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.

4.2 Fotosintesis Murid boleh:

15
12/04/2020 –
4.2.1 Menyatakan maksud fotosintesis.
Menyenaraikan keperluan tumbuhan semasa proses
fotosintesis.
16/04/2020
4.2.2 Menyatakan hasil fotosintesis melalui
pemerhatian menerusi pelbagai media.
Menaakul kepentingan fotosintesis terhadap
hidupan.

4.2.3 Menjelaskan pemerhatian tentang fotosintesis


melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara
kreatif.
SAINS FIZIKAL
5.0 SIFAT CAHAYA
5.1 Cahaya Murid boleh: 1. Menyatakan cahaya bergerak lurus,

16
19/04/2020 –
Bergerak Lurus
5.1.1 Menyatakan cahaya bergerak lurus dengan
menjalankan aktiviti.
boleh dipantulkan dan dibiaskan.
2. Melakar gambar rajah sinar yang
menunjukkan pantulan cahaya pada
cermin.
23/04/2020 5.1.2 Membanding dan membezakan bayang-bayang 3. Memberi contoh situasi dalam
yang terhasil apabila cahaya dihalang oleh objek kehidupan harian yang menunjukkan
lutsinar, lutcahaya dan legap dengan menjalankan cahaya bergerak lurus, boleh
aktiviti. dipantulkan dan dibiaskan.
4. Menaakul kepentingan sifat cahaya
5.1.3 Mengeksperimen untuk menentukan faktor dalam kehidupan harian.
yang mempengaruhi saiz dan bentuk bayang-bayang. 5. Membuat kesimpulan tentang faktor
yang mempengaruhi saiz dan bentuk
5.1.4 Menjelaskan pemerhatian tentang cahaya bayang-bayang.
bergerak lurus melalui lakaran, TMK, penulisan atau 6. Berkomunikasi secara kreatif dan
lisan secara kreatif. inovatif tentang inovasi alat yang
mengaplikasikan sifat cahaya bagi
5.2 Pantulan Cahaya Murid boleh: menyelesaikan masalah dalam Nota:

17
26/04/2020 –
5.2.1 Menyatakan cahaya boleh dipantulkan dengan
menjalankan aktiviti.
kehidupan harian. Aplikasi pantulan cahaya
dalam kehidupan harian
seperti periskop, cermin
muka dan lain-lain.
30/04/2020 5.2.2 Memerihalkan kegunaan pantulan cahaya
dalam kehidupan harian.
01/05/2020
(JUMAAT) 5.2.3 Melukis gambar rajah sinar yang menunjukkan
HARI pantulan cahaya pada cermin.
PEKERJA
5.2.4 Menjelaskan pemerhatian tentang pantulan
cahaya melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
secara kreatif.
5.3 Pembiasan Cahaya Murid boleh: Nota:

18
03/05/2020 –
5.3.1 Menyatakan cahaya boleh dibiaskan melalui
pemerhatian menerusi pelbagai media.
Peristiwa atau fenomena
yang menunjukkan cahaya
boleh dibiaskan seperti:
(i) Kedudukan duit syiling
5.3.2Menjelas melalui contoh cahaya boleh dibiaskan dalam air.
07/05/2020
dengan menjalankan aktiviti. (ii) Bentuk pensel dalam
gelas berisi air.
07/05/2020
5.3.3 Memerihalkan pembentukan pelangi dengan
(KHAMIS)
menjalankan aktiviti.
CUTI HARI
WESAK
5.3.4 Menjelaskan pemerhatian tentang pembiasan
cahaya melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
secara kreatif.

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2020


19
10/05/2020 –
14/05/2020
HINGGA

20
17/05/2020 –
21/05/2020

22/05/2020 –
06/06/2020 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2020

SAINS FIZIKAL
6.0 BUNYI
6.1 Bunyi Murid boleh: 1. Menyenaraikan cara untuk Nota:

21
07/06/2020 –
6.1.1 Menyatakan bunyi dihasilkan oleh getaran
dengan menjalankan aktiviti.
menghasilkan bunyi.
2. Menyatakan bunyi dihasilkan oleh
getaran.
3. Mengitlak bunyi bergerak ke semua
Bunyi boleh dihasilkan
melalui tiupan, ketukan,
petikan, gesekan dan
tepukan.
6.1.2 Memerihalkan bunyi bergerak ke semua arah. arah. Contoh fenomena bunyi
11/06/2020
4. Menjelaskan melalui contoh boleh dipantulkan seperti
6.1.3 Memberi contoh fenomena dalam kehidupan fenomena yang menunjukkan bunyi gema, sonar dan ultra
HINGGA
harian yang menunjukkan bunyi boleh dipantulkan. boleh dipantulkan. sonik.
5. Menyelesaikan masalah bagi

22
6.14 Memerihalkan bunyi yang berfaedah dan bunyi mengurangkan pencemaran bunyi
yang memudaratkan dalam kehidupan harian. dalam kehidupan harian.
6. Berkomunikasi secara kreatif dan
6.1.5 Menjana idea untuk menyelesaikan masalah inovatif tentang kesan bunyi dalam
14/06/2020 – bagi mengurangkan pencemaran bunyi. kehidupan harian serta
18/06/2020 mempersembahkannya.
SAINS FIZIKAL
7.0 TENAGA
7.1 Sumber dan Bentuk Murid boleh: 1. Menyenaraikan sumber tenaga dan Nota:

23
21/06/2020 –
Tenaga 7.1.1 Menyatakan maksud tenaga.

7.1.2 Memerihalkan pelbagai sumber tenaga melalui


bentuk tenaga.
2. Memerihalkan sumber tenaga yang
boleh dibaharui dan sumber tenaga
Bentuk tenaga seperti
tenaga suria, tenaga haba,
tenaga kimia, tenaga
pemerhatian menerusi pelbagai media. yang tidak boleh dibaharui. elektrik, tenaga kinetik,
25/06/2020
3. Menjelas dengan contoh perubahan tenaga bunyi, tenaga
HINGGA 7.1.3 Menjelaskan dengan contoh pelbagai bentuk bentuk tenaga. keupayaan, tenaga cahaya
tenaga. 4. Menaakul kepentingan langkah dan tenaga nuklear.
penjimatan penggunaan tenaga untuk

24
28/06/2020 –
7.1.4 Menjelaskan melalui contoh perubahan bentuk
tenaga dalam kehidupan seharian.
kelestarian sumber tenaga.
5. Menjalankan aktiviti untuk
membuktikan perubahan bentuk
7.1.5 Mengitlak tenaga tidak boleh dicipta dan tidak tenaga yang berlaku dalam kehidupan
02/07/2020 boleh dimusnahkan tetapi boleh berubah bentuk. seharian.
6. Berkomunikasi secara kreatif dan
7.1.6 Menjelaskan pemerhatian tentang sumber inovatif tentang inovasi dalam
tenaga dan bentuk tenaga melalui lakaran, TMK, penggunaan sumber tenaga pada Nota:
penulisan atau lisan secara kreatif. masa depan. Sumber tenaga boleh
dibaharui ialah sumber
7.2 Sumber Tenaga Murid boleh: tenaga yang boleh dijana

25
05/07/2020 –
Boleh Dibaharui dan
Sumber Tenaga Tidak
Boleh Dibaharui
7 2.1 Menjelaskan dengan contoh sumber tenaga
boleh dibaharui dan tenaga tidak boleh dibaharui
melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.
secara berterusan.

Sumber tenaga tidak boleh


dibaharui ialah sumber
09/07/2020
7.2.2 Menjana idea kepentingan penggunaan sumber tenaga yang terhad dan
tenaga secara berhemah. tidak boleh dijana semula.
HINGGA
7.2.3 Menjelaskan pemerhatian tentang sumber Tenaga yang boleh
tenaga boleh dibaharui dan sumber tenaga tidak boleh dibaharui juga berpotensi

26
12/07/2020 –
dibaharui melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
secara kreatif.
sebagai tenaga masa
depan.

16/07/2020

27
19/07/2020 – UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER 2 TAHUN 2020
23/07/2020

24/07/2020 –
01/08/2020 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE 2 TAHUN 2020
MINGGU STANDARD TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN STANDARD PRESTASI
SAINS BAHAN
8.0 BAHAN
8.1 Sumber Asas Bahan Murid boleh: 1. Memadankan bahan dengan sumber Nota:

28
02/08/2020 –
8.1.1 Menjelaskan melalui contoh sumber asas bagi
bahan yang digunakan untuk membuat objek.
2.

3.
asas.
Mencirikan objek berdasarkan jenis
bahan dan sumber asas.
Mengelaskan objek berdasarkan
8.1.2 Mengelaskan objek berdasarkan sumber bahan atau sumber asas.
06/08/2020
asasnya. 4. Mengitlak sifat bahan dengan
HINGGA menjalankan penyiasatan.
8.1.3 Menjelaskan pemerhatian tentang sumber asas
5. Membuat inferens tentang

29
bahan melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
penggunaan bahan setiap bahagian
secara kreatif.
pada suatu objek.
6. Mereka cipta objek dengan
mengaplikasikan pengetahuan
09/08/2020 –
tentang sifat bahan dan
13/08/2020
mempersembahkan secara kreatif dan
8.2 Sifat Bahan Murid boleh: inovatif. Nota:

30
16/08/2020 –
20/08/2020
8.2.1 Memerihalkan sifat bahan dengan menjalankan
aktiviti.
Sifat bahan seperti:
i. Menyerap air dan kalis
air.
ii. Terapung dan
(KHAMIS) 8.2.2 Mereka cipta objek dengan mengaplikasikan tenggelam.
20/08/2020 AWAL MUHARAM pengetahuan tentang sifat bahan. iii. Mengalirkan arus
elektrik.
HINGGA
8.2.3 Menaakul pemilihan jenis bahan yang iv. Kebolehan penembusan

31
digunakan dalam mereka cipta objek. cahaya.
v. Mengalirkan haba.
8.2.4 Menjelaskan pemerhatian tentang sifat bahan vi. Kekenyalan.
melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara
MINGGU STANDARD TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN STANDARD PRESTASI
23/08/2020 – kreatif.
27/08/2020
BUMI DAN ANGKASA
9.0 BUMI
9.1 Graviti Bumi Murid boleh: 1. Menyatakan Bumi berputar pada Nota:

32
30/08/2020 –
31/08/2020 (ISNIN)
9.1.1 Memerihalkan daya tarikan graviti bumi
berdasarkan pemerhatian dengan menjalankan
aktiviti.
paksinya dan pada masa yang sama
beredar mengikut orbitnya
mengelilingi Matahari.
2. Menjelaskan tentang daya graviti
Graviti bumi ialah daya
yang menarik objek ke arah
Bumi.

HARI KEBANGSAAN bumi. Kesan daya tarikan graviti


03/09/2020
9.1.2 Mengitlak bahawa semua objek di Bumi boleh 3. Memerihalkan kesan putaran Bumi. bumi:
berada pada kedudukannya dengan menjalankan 4. Menaakul kepentingan daya graviti (i) Objek jatuh ke bawah.
HINGGA
aktiviti. bumi. (ii) Objek berada pada

33
5. Merumus tentang putaran dan kedudukkannya.
9.1.3 Menjelaskan pemerhatian tentang tarikan peredaran Bumi menggunakan
graviti bumi melalui lakaran, TMK, penulisan atau lakaran grafik. Objek di Bumi berada pada
lisan secara kreatif. 6. Berkomunikasi secara kreatif dan kedudukannya boleh
06/09/2020 – inovatif tentang kesan lain yang ditunjukkan dengan
10/09/2020 disebabkan oleh putaran dan menggunakan glob bumi
peredaran Bumi.
9.2 Putaran dan Murid boleh: Nota:

34
13/09/2020 –
Peredaran Bumi

16/09/2020 (RABU)
9.2.1 Menyatakan Bumi berputar pada paksinya dan
pada masa yang sama beredar mengikut orbitnya
mengelilingi Matahari.
Kesan putaran Bumi pada
paksinya:
i. Kejadian siang dan
malam;
CUTI HARI ii. Kedudukan Matahari
17/09/2020 MALAYSIA 9.2.2 Memerihalkan putaran dan peredaran Bumi kelihatan seperti
dari aspek arah dan tempoh. berubah-ubah;
HINGGA
iii. Perubahan panjang dan

35
9.2.3 Memerihalkan kesan putaran Bumi pada arah bayang-bayang.
paksinya dengan menjalankan aktiviti.
Cadangan aktiviti:
9.2.4 Menjelaskan pemerhatian tentang putaran dan Galakkan penggunaan TMK
MINGGU STANDARD TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN STANDARD PRESTASI
20/09/2020 – peredaran Bumi melalui lakaran, TMK, penulisan atau untuk melihat peredaran
24/09/2020 lisan secara kreatif. dan putaran Bumi.
TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI
10.0 MESIN
10.1 Tuas Murid boleh: 1. Memberi contoh bagi setiap jenis Nota :

36
27/09/2020 –
10.1.1 Mengenal pasti beban, fulkrum dan daya pada
tuas dengan menjalankan aktiviti.
mesin ringkas.
2. Memerihalkan mesin ringkas yang
terdapat dalam satu mesin kompleks.
3. Mengitlak hubungkait jarak beban
Reka bentuk model
merangkumi pelbagai mesin
ringkas dan fungsinya dapat
dijelaskan.
10.1.2 Mengitlak hubung kait jarak beban dari dari fulkrum dengan daya yang
01/10/2020
fulkrum dengan daya yang diperlukan. diperlukan. Cadangan aktiviti:
HINGGA 4. Menjana idea untuk menyelesaikan Galakkan penggunaan TMK
10.1.3 Menjelaskan pemerhatian tentang tuas masalah yang melibatkan penggunaan untuk melihat hubungkait

37
04/10/2020 –
melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara
kreatif.
mesin.
5. Berkomunikasi untuk menunjukkan
kepentingan penciptaan mesin yang
lestari
jarak beban dari fulkrum
dengan daya.

6. Mereka bentuk satu model mesin


08/10/2020
kompleks dan mempersembahkan
10.2 Mesin Ringkas dan Murid boleh: secara kreatif dan inovatif. Nota :

38
11/10/2020 –
Mesin Kompleks
10.2.1 Menjelas dengan contoh jenis dan kegunaan
mesin ringkas dengan menjalankan aktiviti.
Jenis mesin ringkas iaitu
tuas, gear, takal, baji, skru,
satah condong serta roda
dan gandar.
10.2.2 Menyelesaikan masalah dengan menggunakan
15/10/2020
dua atau lebih mesin ringkas. Contoh masalah dalam
kehidupan harian seperti
HINGGA
10.2.3 Merumuskan maksud mesin kompleks. mengangkat dan

39
memindahkan beban yang
10.2.4 Menjelaskan pemerhatian tentang mesin berat.
ringkas dan mesin kompleks melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan secara kreatif. Mesin kompleks terdiri
daripada gabungan lebih
MINGGU STANDARD TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN STANDARD PRESTASI
18/10/2020 – daripada satu mesin
22/10/2020 ringkas.

40
25/10/2020 –
29/10/2020 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2020
HINGGA 29/10/2020 (KHAMIS)
MALIDUR RASUL

41
01/11/2020 –
05/11/2020

PERBINCANGAN SOALAN

42
08/11/2020 –
KEMAS KINI KEPUTUSAN DAN PBS
PEMULANGAN BUKU TEKS

12/11/2020 13-16 NOV 2020 – CUTI DEEPAVALI

MAJLIS PENYAMPAIAN SIJIL DAN HADIAH TAHUN 2020


HARI SUKAN ANTARA RUMAH TAHUN 2020
HARI SUKAN PIBG TAHUN 2020
MINGGU STANDARD TAHAP PENGUASAAN /
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
/ WAKTU KANDUNGAN STANDARD PRESTASI

43
15/11/2020 –
19/11/2020

20/11/2020-
31/12/2020 CUTI AKHIR TAHUN 2020

Disediakan oleh, Disemak dan disahkan oleh,

___________________ _______________________
() ( )
Guru Mata Pelajaran Sains Tahun 4/2020,
PPP
SK

Anda mungkin juga menyukai