Anda di halaman 1dari 26

SK (F) JENGKA 9

26400, JENGKA

PELAN STRATEGIK, TAKTIKAL DAN OPERASI


HAL EHWAL MURID
(2012 HINGGA 2018)

1
ANALISIS PERSEKITARAN BIDANG HAL EHWAL MURID

Kekuatan (S) Kelemahan (W)

S1 - Pengurusan HEM berjalan lancar. W1 - Segelintir murid kurang kesedaran sivik.


S2 - Tiada masalah disiplin yang berat. W2 - Ibu bapa kurang motivasi dalam mendidik anak.
S3 - Prasarana dan kemudahan sekolah yang lengkap W3 - Ibu bapa kurang memantau perkembangan anak mereka
S4 - Kerjasama berpasukan antara guru-guru kerana kesibukan.
W4 - Masalah perlaksanaan pengurusan disebabkan oleh kekangan
masa.

Peluang (O) Cabaran (C)

O1 - Kerjasama yang baik antara sekolah dan PIBG. C1 - Wujud pusat siber yang membawa gejala kurang sihat di
O2 - Mudah untuk mengendalikan program berkaitan motivasi kalangan murid.
dan lain-lain kerana sekolah berhampiran dengan tempat C2 - Segelintir ibu bapa kurang menyokong program sekolah
tinggal murid. dengan tidak memberikan kerjasama dalam membentuk
O3 - Lokasi sekolah berdekatan dengan pihak berkuasa sahsiah anak mereka.
tempatan memudahkan kawalan murid. C3 - Kurang dana untuk menjalankan aktiviti..
O4 - Hubungan ibu bapa dengan orang berpengaruh C4 - Kekurangan ruangan untuk memberi perkhidmatan
memudahkan perjalanan aktiviti sekolah dalam kepada murid seperti bilik rawatan.
meningkatkan kecemerlangan.

2
PENJANAAN STRATEGI MENGGUNAKAN C/TOWS MATRIKS BIDANG HEM

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

DALAMAN S1 - Pengurusan HEM berjalan lancar. W1 - Segelintir murid kurang kesedaran


S2 - Tiada masalah disiplin yang berat. sivik.
S3 - Prasarana dan kemudahan sekolah W2 - Ibu bapa kurang motivasi dalam
yang lengkap mendidik anak.
S4 - Kerjasama berpasukan antara guru- W3 - Ibu bapa kurang memantau
guru perkembangan anak mereka
LUARAN kerana kesibukan.
W4 - Masalah perlaksanaan pengurusan
disebabkan oleh kekangan masa

PELUANG (O) S+O W+O


O1 - Kerjasama yang baik antara sekolah dan
PIBG. 1. S1 + S4 + O1 1. W4 + O3
O2 - Mudah untuk mengendalikan program
berkaitan motivasi dan lain kerana Pihak sekolah dan ibu bapa Jawatankuasa HEM bekerjasama
sekolah berhampiran dengan tempat bekerjasama dalam meningkatkan dengan pihak berkuasa tempatan
tinggal murid. sahsiah murid melalui penerapan untuk menjayakan program-program
O3 - Lokasi sekolah berdekatan dengan nilai-nilai murni di sekolah dan di yang dirancang.
pihak berkuasa tempatan rumah dalam budaya yang berterusan.
memudahkan perlaksanaan program.
O4 - Hubungan ibu bapa dengan orang
berpengaruh memudahkan

3
perjalanan aktiviti sekolah dalam
meningkatkan kecemerlangan

CABARAN (C) S+C W+C


1. S3 + C1 1. W2 + C2
C1 - Wujud pusat siber yang membawa
gejala kurang sihat di kalangan Memanipulasi kemudahan yang ada di Pihak sekolah mengadakan Seminar
murid. sekolah dengan sebaik-baiknya dengan Keibubapaan bagi memberi motivasi
C2 - Segelintir ibu bapa kurang mengadakan pelbagai program bagi kepada ibu bapa dalam membentuk
menyokong program sekolah mengisi masa lapang murid dan sahsiah anak mereka
dengan tidak memberikan mengurangkan masa lapang mereka
kerjasama dalam membentuk untuk perkara yang tidak berfaedah.
sahsiah anak mereka.
C3 - Kurang dana untuk menjalankan
aktiviti.
C4 - Kekurangan ruangan untuk
memberi kemudahan kepada
murid-murid seperti bilik rawatan.

4
SENARAI STRATEGI BIDANG HAL EHWAL MURID

BIL KOD STRATEGI STRATEGI-STRATEGI YANG TELAH DIJANA

Strategi SO ST1 – Pihak sekolah dan ibu bapa bekerjasama dalam meningkatkan sahsiah murid melalui
1. penerapan nilai-nilai murni di sekolah dan di rumah dalam budaya yang berterusan.
S1 + S4 + O1

2. Strategi WO ST2 – Jawatankuasa HEM bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan untuk menjayakan
program-program yang dirancang.
W4 + O3

3. Strategi SC ST3 – Memanipulasi kemudahan yang ada di sekolah dengan sebaik-baiknya dengan mengadakan
pelbagai program bagi mengisi masa lapang murid dan mengurangkan masa lapang mereka
S3 + C1 untuk perkara yang tidak berfaedah.

Strategi WC ST4 – Pihak sekolah mengadakan Seminar Keibubapaan bagi memberi motivasi kepada ibu bapa
4. Dalam membentuk sahsiah anak mereka.

W2 + C2

5
ANALISIS PEMILIHAN STRATEGI BIDANG HAL EHWAL MURID
ST1 ST2 ST3 ST4
KRITERIA PEMILIHAN S1+S4+O1 W4+O3 S3+C1 W2+C2
a. Tahap kesukaran proses kerja 4 4 4 3
Skala Likert:
b. Kompetensi staf yang bertanggungjawab 4 4 4 2 ANALISIS
1- Paling sukar
PERSEKITARAN
c. Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat. 4 4 3 2
(PENGURUSAN
2- Sukar
DISIPLIN) HAL EHWAL
d. Kemudahan infrastruktur dan peralatan 4 4 3 4
MURID
3- Sederhana
e. Andaian keupayaan mengatasi halangan 4 4
Kekuatan (S) Kelemahan (W) 3 3 4- Mudah

f. Andaian hasil yang dijangkakan/impaknya untuk 3 3 3 3


mencapai objektif, matlamat/isu, misi dan visi.
S1 - AJK yang berpengalaman dan berkemahiran W1 - Segelintir ibu bapa tidak bekerjasama meningkatkan disiplin
S2 -g.Kebanyakan murid mempunyai
Akur/Kepatuhan latarbelakang keluarga yang 4
dengan mandate/arahan. anak-anak.
4 4 3
berprihatin. W2 - Ada guru yang tidak cekap menangani masalah disiplin.
S3 -h.
Program
RekodSSDM memudahkan guru disiplin
yang mengesan murid yang W3 - Tidak
keberkesanan pelaksanaan lepas 3 3 ada sumber 3 kewangan tetap2 untuk mengurus dan
membuat salahlaku. meningkatkan motivasi pengawas.
S4 - Guru-guru bekerjasama dan mempunyai semangat pasukan yang W4 - Penyebaran surat layang mengenai tingkah laku guru
i. Kesesuaian dengan persekitaran terkini. 4 3 4 3
kuat. sehingga menjejaskan P&P
S5 – Laman web sekolah memudahkan pihak sekolah dan ibu bapa W5 - Ibu bapa yang memberi kasih sayang yang keterlaluan
berhubung untuk urusan-urusan yang perlu diberi perhatian. sehingga menjejaskan keyakinan diri murid-murid dan
JUMLAH SKOR 33 36 28 26
mengakibatkan masalah disiplin.
W6 - Pengawas kurang cekap menjalankan tanggungjawab.
KEPUTUSAN 2 1 3 4

6
Peluang (O) Ancaman (T)

O1 - Dana PIBG yang kukuh T1 - Ancaman tindakan disiplin daripada pihak atasan
O2 - Sokongan daripada PIBG T2 - Ibu bapa yang tidak memahami dan menyokong peraturan
O3 - Sumbangan peribadi ibu bapa. sekolah.
O4 - Sentiasa dibantu oleh jawatankuasa bimbingan dan kaunseling. T3 - Masalah disiplin yang gagal ditangani akibat sokongan
O5 - Mendapat sokongan daripada ibu bapa dan mudah diajak daripada ibu bapa terhadap anak mereka.
berbincang. T4 - Ugutan daripada ibu bapa kepada guru sehingga menganggu
kedudukan guru di sekolah.
T5 - Pengaruh rakan sangat kuat.

PENJANAAN STRATEGI MENGGUNAKAN C/TOWS MATRIKS BIDANG HEM (PENGURUSAN DISIPLIN)

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 - AJK yang berpengalaman dan W1 - Segelintir ibu bapa tidak bekerjasama


DALAMAN berkemahiran meningkatkan disiplin anak-anak.
S2 - Kebanyakan murid mempunyai W2 - Ada guru yang tidak cekap menangani
latarbelakang keluarga yang berprihatin. masalah disiplin.
S3 - Program SSDM memudahkan W3 - Tidak ada sumber kewangan tetap
guru disiplin mengesan murid yang untuk mengurus dan meningkatkan
membuat salahlaku. motivasi pengawas.
S4 - Guru-guru bekerjasama dan mempunyai W4 - Penyebaran surat layang mengenai
semangat pasukan yang kuat. tingkah laku guru sehingga menjejaskan
LUARAN S5 – Laman web sekolah memudahkan pihak P&P
7
sekolah dan ibu bapa berhubung untuk W5 - Ibu bapa yang memberi kasih sayang
urusan-urusan yang perlu diberi yang keterlaluan sehingga menjejaskan
perhatian. keyakinan diri murid- murid dan
mengakibatkan masalah disiplin.
W6 - Pengawas kurang cekap menjalankan
tanggungjawab.

PELUANG (O) S+O W+O

O1 - Dana PIBG yang kukuh 1. 2. S1 + O5 1. 2. W2 + O4


O2 - Sokongan daripada PIBG Pengurusan untuk meningkatkan Guru-guru lebih berkeyakinan untuk
O3 - Sumbangan peribadi ibu bapa. disiplin dan prestasi kerja lebih mudah menghadapi dan menyelesaikan
O4 - Pihak pengurusan sentiasa bersedia dan mantap. masalah disiplin di sekolah.
untuk memberi sokongan dan bimbingan.
O5 - Mendapat sokongan daripada ibu bapa 2. 2. W3 + O1
dan mudah diajak berbincang. PIBG memberi sumbangan kewangan
bagi memenuhi program untuk
memantapkan disiplin.

8
CABARAN (T) S+T W+T

T1 - Ancaman tindakan disiplin daripada 1. S5 – T2-T3-T4 1. W4 - T2


pihak atasan
T2 - Ibu bapa yang tidak memahami dan Laman Web PIBG digunakan sebagai Tidak melayan sebarang surat layang
menyokong peraturan sekolah. wadah untuk menjelaskan peranan kecuali dibuat secara rasmi
T3 - Masalah disiplin yang gagal ditangani penjaga/ibubapa meningkatkan (bersemuka)
akibat sokongan daripada ibu bapa disiplin anak-anak
terhadap anak mereka.
T4 - Ugutan daripada ibu bapa kepada guru
sehingga menganggu kedudukan guru di
sekolah.
T5 - Pengaruh rakan sangat kuat

ANALISIS PERSEKITARAN (PENGURUSAN 3K) HAL EHWAL MURID

Kekuatan (S) Kelemahan (W)

S1 - Keprihatinan pihak pentadbir terhadap isu kebersihan dan W1 - Kebersihan dan keceriaan kantin kurang memuaskan.
keceriaan sekolah. W2 - Kekurangan inisiatif guru untuk meningkatkan keceriaan bilik
S2 - Pertandingan Kebersihan dan Keceriaan diadakan setiap minggu. darjah.
S3 - Jawatankuasa Kebersihan dan Keceriaan didirikan W3 - Murid-murid kurang kesedaran terhadap tanggung jawab
S4 - Bilangan Staf Sokongan mencukupi mereka terhadap penjagaan kebersihan sekolah.
S5 - Prasarana dan kemudahan awam (pondok, kolam ikan) disediakan W4 - Penyediaan tong sampah di kawasan sekolah tidak mencukupi
S6 - Laman web sekolah memudahkan pihak sekolah dan ibu bapa W5 - Kekurangan kawasan penanaman pokok bunga di kawasan
berhubung untuk urusan-urusan yang perlu diberi perhatian. persekitaran.
W6 - Murid kurang kesedaran tentang keselamatan diri di jalan raya
9
dan di sekolah.

Peluang (O) Ancaman (T)

O1 - PIBG, ibu bapa dan komuniti sedia membantu program 3K T1 - Mendapat aduan daripada ibu bapa tentang kebersihan sekolah
sekolah. T2 - Sebilangan besar ibu bapa kurang berminat untuk bekerjasama
O2 - Kemudahan Balai Bomba, Balai Polis dan Hospital untuk program bagi menjayakan program 3K sekolah.
keselamatan. T3 - Kesedaran sebilangan ibu bapa masih lagi rendah terhadap
O3 - Sumbangan daripada PIBG & NGO kesihatan anak-anak.
O4 - Kempen Kebersihan dan Keceriaan yang dianjurkan oleh sekolah/
PPD/JPS/Kementerian

PENJANAAN STRATEGI MENGGUNAKAN C/TOWS MATRIKS BIDANG HEM (PENGURUSAN 3K)

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

DALAMAN S1 - Keprihatinan pihak pentadbir terhadap W1 - Kebersihan dan keceriaan kantin


isu kebersihan dan keceriaan sekolah. kurang memuaskan.
S2 - Pertandingan Kebersihan dan Keceriaan W2 - Kekurangan inisiatif guru untuk
diadakan setiap bulan. meningkatkan keceriaan bilik darjah.
S3 - Jawatankuasa Kebersihan dan Keceriaan W3 - Murid-murid kurang kesedaran
didirikan terhadap tanggung jawab mereka atas
S4 - Bilangan Staf Sokongan mencukupi penjagaan kebersihan sekolah.
S5 - Prasarana dan kemudahan awam W4 - Penyediaan tong sampah di kawasan
10
(pondok, kolam ikan) disediakan. sekolah tidak mencukupi
LUARAN S6 - Laman web sekolah memudahkan pihak W5 - Kekurangan kawasan penanaman
sekolah dan ibu bapa berhubung untuk pokok bunga di kawasan persekitaran.
urusan-urusan yang perlu diberi W6 - Murid kurang kesedaran tentang
perhatian. keselamatan diri di jalan raya dan di
sekolah.

PELUANG (O) S+O W+O

O1 - PIBG, ibu bapa dan komuniti sedia S1 + S 2+ O1 + O2 W3 - O1 +O4


membantu program 3K sekolah.
O2 - Kemudahan balai bomba, balai Kebersihan dan keceriaan sekolah Pelaksanaan program kebersihan
polis dan hospital untuk program ditingkatkan. dapat memupuk tabiat menjaga
keselamatan. kebersihan.
O3 - Sumbangan daripada PIBG & NGO Penjagaan kesihatan dan
O4 - Kempen Kebersihan dan Keceriaan yang keselamatan murid diamalkan. W5 - O1+ O2
dianjurkan oleh sekolah/ PIBG memberikan kerjasama dan
PPD/JPS/Kementerian. sokongan kewangan untuk
menyediakan kawasan sekolah yang

11
bersih dan ceria.

CABARAN (T) S+T W+T

T1 - Mendapat aduan daripada ibu bapa 1. 1. S1 + S 2 + S6 – T3 1. W2 + W3 +O4


tentang kebersihan sekolah
T2 - Sebilangan besar ibu bapa kurang Laman Web PIBG digunakan PIBG memberikan kerjasama dan
berminat untuk bekerjasama bagi sebagai wadah untuk menjelaskan sokongan kewangan untuk
menjayakan program 3K sekolah. peranan ibu bapa meningkatkan menyediakan kawasan sekolah yang
T4 - Kesedaran sebilangan ibu bapa taraf kebersihan, kesihatan dan bersih dan ceria.
masih lagi rendah terhadap keselamatan anak-anak.
kesihatan anak-anak.

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2012 HINGGA 2018)


BIDANG HAL EHWAL MURID

ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN

Murid-murid 1. Peratus murid sekolah 1. Mengurangkan peratus 1. Mengurangkan peratus Peratus kes disiplin salah
kurang yang terlibat dalam kes murid sekolah yang murid sekolah yang laku ringan dan berat di
motivasi diri salah laku ringan terlibat dalam kes salah terlibat dalam kes salah sekolah
12
sehingga meningkat kepada 15% laku ringan kepada 5% laku ringan kepada 5%
melakukan dalam tempoh dua tahun menjelang tahun 2015. menjelang tahun 2015.
kes salahlaku kebelakangan.
di sekolah. 2. Mengurangkan peratus 2. Mengurangkan peratus
2. Peratus murid sekolah murid sekolah yang murid sekolah yang
yang terlibat dalam kes terlibat dalam kes salah terlibat dalam kes salah
salah laku berat laku berat kepada sifar laku berat kepada sifar
meningkat 5% dalam menjelang tahun 2015. menjelang tahun 2015.
tempoh dua tahun
kebelakangan.

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2013 - 2015)


BIDANG HAL EHWAL MURID
BIL PROGRAM OBJEKTIF T/JAWAB TEMPOH / KOS/ TOV ETR INDIKATOR
HARI SUMBER PENCAPAIAN

1. Program Sekolah Meningkatkan 1. GPK HEM Januari Tiada Peratus Peratus Peratus murid
Penyayang bilangan murid 2. JK Disiplin hingga murid yang murid yang yang mendapat

13
‘Hari yang bersikap & Pengawas November bersikap bersikap pengikhtirafan
Pengikhtirafan’ positif dan 3. JK B&K cemerlang – cemerlang – atau bersikap
(Award Day) menonjolkan 4. Semua 75% 80% cemerlang
akhlak yang mulia. guru

2. Program Sekolah Mengurangkan 1. GPK HEM Januari Tiada Peratus Peratus Peratus murid
Penyayang ‘Jom bilangan murid 2. JK Disiplin hingga murid yang murid yang yang datang
Datang Awal’ yang datang lewat & Pengawas November datang lewat datang lewat lewat ke
ke sekolah 3. JK B&K ke sekolah ke sekolah sekolah
4. Guru 2% 1%
Bertugas
Harian

3. Program Sekolah Mengurangkan 1. GPK HEM Januari Tiada Peratus kes Peratus kes Peratus murid
Penyayang bilangan murid 2. JK Disiplin hingga salahlaku salahlaku yang terlibat
‘Program yang terlibat dalam 3. JK B&K November murid 8% murid 3% dalam kes
Selamat Pagi’ kes salahlaku 4. Semua salahlaku
guru

BIL PROGRAM OBJEKTIF T/JAWAB TEMPOH / KOS/ TOV ETR INDIKATOR


HARI SUMBER PENCAPAIAN

4. Program Sekolah 1.Meningkatkan 1. GPK HEM Januari Sumbangan Kebersihan Kebersihan Tahap
Penyayang - tahap kebersihan 2. JK 3K / hingga daripada bilik darjah bilik darjah kebersihan
Pertandingan kelas Kebersihan & November PIBG/ pihak berada berada dalam kelas mengikut
Kelas Terindah & 2.Memupuk sikap Keceriaan penaja dalam tahap tahap bersih rekod markah
Cemerlang penyayang dan 3. Guru kelas sederhana (85% - A) pertandingan
bertanggungjawab bersih (75% - kebersihan
14
di kalangan warga B) yang
sekolah. dijalankan.

5. Program Sekolah Memupuk tabiat 1. GPK HEM Mac Tiada Peratus Peratus Kejayaan
Penyayang – penjagaan 2. JK 3K/ murid yang murid yang pengurusan
‘Program kesihatan diri Kesihatan menjalani menjalani program-
Pemeriksaan untuk 3. Guru Kelas pemeriksaan pemeriksaan program
Kesihatan & Gigi meningkatkan 4. Pusat kesihatan & kesihatan & yang dijalankan
Murid’ taraf kesihatan Kesihatan pergigian – pergigian –
diri. Jerantut 98% 100%

6. Program Sekolah Meningkatkan 1. GPK HEM 2 kali / Tiada Pelaksanaan Pelaksanaan Pergerakan
Selamat - kefahaman dan 2. JK 3K / Feb & latihan latihan murid,
‘Firedrill’ (Latihan kesedaran tentang Keselamatan Jun kecemasan kecemasan disiplin dan
Kawad langkah-langkah 3. JK B&K dijalankan dijalankan pematuhan
Kebakaran) keselamatan 4. Semua guru dengan dengan arahan
sewaktu kejadian 5. Pihak memuaskan lancar dan sewaktu
kebakaran. Bomba (75% - B) baik latihan
(85% - A) dijalankan

BIL PROGRAM OBJEKTIF T/JAWAB TEMPOH / KOS/ TOV ETR INDIKATOR


HARI SUMBER PENCAPAIAN

7. Program Memupuk 1. GPK HEM Jan – Nov Tiada Pelaksanaan Perlaksanaan Kelancaran
Pembina Insan – semangat melalui 2. JK B&K rancangan rancangan pelaksanaan
‘Program Yakin rangsangan 3. Pihak Ceramah: berjalan berjalan program
Diri’ positif untuk NGO Jun dengan dengan dan impak
membina sederhana baik – 85% yang diberikan
15
keyakinan diri dan baik kepada
semangat jaya diri. – 75% murid-murid

8. Program Memupuk 1. PK HEM 2 kali PIBG Pelaksanaan Perlaksanaan Kejayaan


Kemasyarakatan semangat 2. JK 3K – setahun rancangan rancangan perlaksanaan
(RIMUP) – permuafakatan, Kebersihan & berjalan berjalan program
‘Gotong-Royong’ perpaduan dan Keceriaan dengan dengan dan
kerjasama antara 3. Semua sederhana - baik – 80% penglibatan
warga sekolah guru 70% warga sekolah
untuk dan ibu bapa
mengindahkan
sekolah SK (F)
Jengka 9.

PELAN OPERASI 1 (TAHUN 2013 - 2015)


BIDANG HAL EHWAL MURID – JAWATANKUASA DISIPLIN

Nama Projek: Program Sekolah Penyayang - ‘Hari Pengikhtirafan’ (Award Day)


Objektif: Meningkatkan bilangan murid yang bersikap positif dan menonjolkan akhlak yang mulia.

16
Tempoh: Januari hingga November

Kumpulan Sasaran: Semua murid

Guru Terlibat: 1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid


2. Jawatankuasa Disiplin (Ketua) dan Lembaga Pengawas
3. Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling
4. Semua guru
Proses Kerja: 1. Taklimat Program ‘Hari Pengikhtirafan’ (Award Day).
1.1 Ucapan Ketua Jawatankuasa Disiplin
1.2 Penerangan tentang program
1.3 Pelantikan Penyelaras Program
2. Kenalpasti jenis-jenis pengikhtirafan (contoh: 100% kehadiran / Murid Jujur / Murid Rajin / Murid Peramah )
yang akan diberikan kepada murid-murid dan kekerapan program dijalankan.
3. Proses pelaksanaan : penyediaan borang / pencalonan / pemilihan / penyediaan sijil / penyampaian sijil /
dokumentasi - rekod nama murid dan jenis pengikhtirafan yang diberi.
4. Post mortem dari semasa ke semasa
5. Laporan program didokumentasikan dan dihantar kepada GPK HEM
Kekangan: 1. Penyelarasan proses memerlukan kerjasama semua guru dan memakan masa.
2. Pendapat berbeza antara guru-guru tentang calon-calon yang disenaraikan untuk menerima pengikhtirafan.
3. Campur tangan dan aduan ibu bapa.

Pemantauan: Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua Disiplin dengan merujuk kepada rekod-rekod kes murid
dari semasa ke semasa.
Penilaian: Peratus murid yang mendapat pengikhtirafan atau bersikap cemerlang

Penambahbaikan: Perubahan akan dibuat berdasarkan post-mortem bagi memperbaiki keberkesanan program setiap masa.

PELAN OPERASI 2 (TAHUN 2013 - 2015)


BIDANG HAL EHWAL MURID – JAWATANKUASA DISIPLIN
17
Nama Projek: Program Sekolah Penyayang - ‘Jom Datang Awal’

Objektif: Mengurangkan bilangan murid yang datang lewat ke sekolah


Tempoh: Januari hingga November

Kumpulan Sasaran: Semua murid

Guru Terlibat: 1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid


2. Jawatankuasa Disiplin dan Lembaga Pengawas
3. Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling
4. Guru Bertugas Harian

Proses Kerja: 1. Taklimat Program ‘Jom Datang Awal’


1.1 Ucapan Ketua Jawatankuasa Disiplin
1.2 Penerangan tentang program.
1.3 Pelantikan Penyelaras Program
2. Kenalpasti kumpulan sasaran melalui pemantauan harian dan rekod murid lewat yang dicatat oleh guru bertugas harian di
dalam Buku Laporan Kawalan Pintu Pagar Utama/Kantin.
3. Sediakan analisa statistik bulanan bagi pemantauan kes Murid Lewat Ke Sekolah untuk dipaparkan pada papan
kenyataan disiplin.
4. Cadangan langkah penyelesaian – (a) rangsangan (b) denda (c) peringatan
5. Post mortem dari semasa ke semasa.
6. Laporan program didokumentasikan dan dihantar kepada GPK HEM.

Kekangan: Kurang kerjasama/inisiatif daripada pihak ibu bapa / penjaga dan murid sendiri untuk mengatasi isu kelewatan.

Pemantauan: Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua Disiplin dengan merujuk kepada rekod-rekod kes murid
dari semasa ke semasa.

Penilaian: Peratus murid yang datang lewat ke sekolah.

18
Penambahbaikan: Perubahan akan dibuat berdasarkan post-mortem bagi memperbaiki keberkesanan program setiap masa.

PELAN OPERASI 3 (TAHUN 2013 - 2015)


BIDANG HAL EHWAL MURID – JAWATANKUASA DISIPLIN

Nama Projek: Program Sekolah Penyayang – ‘Selamat Pagi’


Objektif: Mengurangkan bilangan murid yang terlibat dalam kes salahlaku.

Tempoh: Januari hingga November

Kumpulan Sasaran: Semua murid

Guru Terlibat: 1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid


2. Jawatankuasa Disiplin
3. Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling
4. Semua guru
Proses Kerja: 1. Taklimat Program ‘Selamat Pagi’
1.1 Ucapan Ketua Disiplin
1.2 Penerangan tentang program.
1.3 Pelantikan Penyelaras Program
2. Proses:
a) Guru mata pelajaran waktu pertama mengawasi murid-murid ketika mereka beratur di luar kelas pada pukul 7.40 pagi.
(Hari Selasa – Jumaat)
b) Pengawas mengambil alih tugas sekiranya guru tidak hadir / guru ganti masih belum dikenalpasti.
c) 2 minit pertama : Aktiviti Melafaz ikrar murid / membaca Buku Peraturan / menjalankan ‘spot-check’ / nasihat guru
dsb.
19
d) Ketua kelas merekodkan aktiviti yang dijalankan setiap hari.
3. Post mortem dari semasa ke semasa.
4. Laporan program didokumentasikan dan dihantar kepada GPK HEM.

Kekangan: 1. Guru lewat ke kelas/tidak hadir kerana urusan rasmi yang lain atau hal-hal peribadi.
2. Kelas kurang berdisiplin dan tidak mematuhi arahan pengawas.

Pemantauan: Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua Disiplin dengan merujuk kepada rekod-rekod kes murid
dari semasa ke semasa.

Penambahbaikan: Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program setiap masa.

PELAN OPERASI 4 (TAHUN 2013- 2015)


BIDANG HAL EHWAL MURID – JAWATANKUASA 3K : KEBERSIHAN & KECERIAAN

Nama Projek: Program Sekolah Penyayang – ‘Pertandingan Kelas Terindah & Cemerlang’
Objektif: 1. Meningkatkan tahap kebersihan kelas dan kantin sekolah.
2. Memupuk sikap penyayang dan bertanggungjawab di kalangan warga sekolah.

Tempoh: Januari hingga November


Kumpulan Sasaran: Semua murid
Guru Terlibat: 1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
2. Jawatankuasa 3K – Kebersihan dan Keceriaan
3. Jawatankuasa Kantin & Kedai Buku
4. Guru Kelas
Proses Kerja: 1. Taklimat Program ‘Kelas Terindah & Cemerlang’
1.1 Ucapan Ketua JK Kebersihan & Keceriaan
1.2 Penerangan tentang program khas dan mingguan.

20
1.3 Pelantikan Penyelaras Program
2. Pengagihan tugas dan perbincangan tentang proses pemarkahan pertandingan (rujuk kepada Buku Rekod Pertandingan
Kebersihan Kelas), kekerapan pengumuman kelas pemenang
3. Post mortem dari semasa ke semasa
4. Laporan program didokumentasikan.
Kekangan: Segelintir murid tidak bertanggungjawab dan tidak mematuhi peraturan tentang kebersihan diri dan persekitaran.

Pemantauan: Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua Unit 3K – Kebersihan dan Keceriaan dari semasa ke
semasa
Penilaian: Kebersihan kelas.

Penambahbaikan: Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan pertandingan pada masa hadapan.

PELAN OPERASI 5 (TAHUN 2013- 2015)


BIDANG HAL EHWAL MURID – JAWATANKUASA 3K : KESIHATAN

Nama Projek: Program Sekolah Penyayang – ‘Pemeriksaan Kesihatan & Gigi Murid’
Objektif: Memupuk tabiat penjagaan kesihatan diri untuk meningkatkan taraf kesihatan diri
Tempoh: April & September
Kumpulan Sasaran: Semua murid
Guru Terlibat: 1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
2. Jawatankuasa 3K – Kesihatan
3. Guru Kelas
Proses Kerja: 1. Taklimat Program Pemeriksaan Kesihatan & Gigi Murid
1.1 Ucapan Ketua Jawatankuasa Kesihatan.
21
1.2 Penerangan tentang program.
1.3 Pelantikan Penyelaras Program
2. Penetapan hari-hari pelaksanaan program dengan Pusat Kesihatan Kelana Jaya.
3. Post mortem tentang kelemahan program pada tahun lepas. Langkah-langkah penambahbaikan yang perlu diambil.
4. Persediaan dokumen lengkap murid dan makluman kepada ibu bapa sebelum pemeriksaan dijalankan melalui laman web
atau e-mel.
5. Post mortem tentang program tahun 2013.
6. Laporan program didokumentasikan dan dihantar kepada GPK HEM.

Kekangan: Dokumen murid tidak lengkap.


Pemantauan: Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua Unit 3K - Kesihatan dari semasa ke semasa.

Penilaian: Kelancaran pelaksanaan program dan pengurusan dokumentasi dan kawalan murid oleh guru-guru kelas.

Penambahbaikan: Penambahbaikan akan dilakukan bagi memantapkan proses pengurusan program pada masa hadapan.

PELAN OPERASI 6 (TAHUN 2013 - 2015)


BIDANG HAL EHWAL MURID – JAWATANKUASA 3K : KESELAMATAN

Nama Projek: Program Sekolah Selamat - ‘Program Firedrill (Latihan Kawad Kebakaran)’

Objektif: Meningkatkan kefahaman dan kesedaran tentang langkah-langkah keselamatan sewaktu kejadian kebakaran

22
Tempoh: Februari & Jun
Kumpulan Sasaran: Semua murid dan warga sekolah

Guru Terlibat: 1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid


2. Jawatankuasa 3K - Keselamatan
3. Jawatankuasa Bimbingan & Kaunseling
4. Semua guru
Proses Kerja: 1. Taklimat Latihan Kawad Kebakaran
1.1 Ucapan Ketua Unit 3K – Keselamatan
1.2 Penerangan tentang program.
1.3 Pelantikan Penyelaras Program
2. Penetapan tarikh dan perbincangan tentang program-program yang akan dilaksanakan.
3. Urusan jemputan dengan pihak Bomba atau pihak swasta/NGO yang berkenaan.
4. Pengurusan perlaksanaan program.
5. Post mortem tentang aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan.
6. Laporan program hendaklah didokumentasikan dan dihantar kepada PK HEM seminggu selepas setiap program dijalankan.

Kekangan: Segelintir murid tidak mematuhi arahan dengan betul.

Pemantauan: Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua Unit 3K & Keselamatan semasa latihan-latihan
dijalankan
Penilaian: Pergerakan murid, disiplin dan pematuhan arahan sewaktu latihan dijalankan

Penambahbaikan: Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.

PELAN OPERASI 7 (TAHUN 2013 - 2015)


BIDANG HAL EHWAL MURID – JAWATANKUASA BIMBINGAN & KAUNSELING

23
Nama Projek: Program Pembina Insan ‘Program Yakin Diri’

Objektif: Membina semangat keyakinan diri dan jaya diri melalui rangsangan positif

Tempoh: Jun
Kumpulan Sasaran: Semua murid
Guru Terlibat: 1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. .
2. Jawatankuasa Bimbingan & Kaunseling
3. Guru Bertugas
Proses Kerja: 1. Taklimat Program Yakin Diri
1.1 Ucapan Ketua Jawatankuasa Bimbingan & Kaunseling
1.2 Penerangan tentang program.
1.3 Pelantikan Penyelaras Program
2. Penetapan tarikh dan perbincangan tentang program yang akan dilaksanakan.
3. Urusan jemputan dengan pihak NGO yang berkenaan.
4. Pengurusan perlaksanaan program.
5. Post mortem tentang aktiviti yang telah dijalankan.
6. Laporan program hendaklah didokumentasikan dan dihantar kepada GPK HEM seminggu selepas program dijalankan.

Kekangan: 1. Ruang terlalu kecil untuk menampung bilangan murid yang ramai.
2. Masalah teknikal dan cara penyampaian penceramah / wakil pihak swasta.
3. Rancangan program kurang menarik perhatian kanak-kanak.

Pemantauan: Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/ Ketua JK Bimbingan & Kaunseling semasa program
dijalankan.
Penilaian: Impak dan manfaaat program yang dijalankan kepada murid-murid serta kelancaran perlaksanaan program.

Penambahbaikan: Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.

24
PELAN OPERASI 8 (TAHUN 2013- 2015)
BIDANG HAL EHWAL MURID – JAWATANKUASA 3K : KEBERSIHAN & KECERIAAN

Nama Projek: Program Kemasyarakatan & Sekolah Penyayang – ‘Gotong Royong SKJ9’
Objektif: Memupuk semangat permuafakatan, perpaduan dan kerjasama antara warga sekolah untuk mengindahkan sekolah.

Tempoh: 2 kali setahun

Kumpulan Sasaran: Semua warga sekolah dan ibu bapa


Guru Terlibat: 1. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. .
2. Jawatankuasa 3K - Kesihatan
3. Semua guru

Proses Kerja: 1. Taklimat Program ‘Gotong Royong SKJ9’


1.1 Ucapan Ketua Jawatankuasa 3K – Kebersihan & Keceriaan
1.2 Penerangan tentang program.
1.3 Pelantikan AJK Penyelaras Program.
2. Penetapan tarikh program and cara-cara perlaksanaan
3. Pengurusan perlaksanaan program
4. Post mortem - Penilaian tentang aktiviti yang telah dijalankan.
5. Laporan program hendaklah didokumentasikan dan dihantar kepada GPK HEM.

Kekangan: Penglibatan warga sekolah dan ibu bapa kurang memuaskan.


Pemantauan: Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua Unit 3K semasa program dijalankan.

Penilaian: Kejayaaan perlaksanaan program dan penglibatan warga sekolah dan ibu bapa.
Keadaan sekolah selepas perlaksanaan program.

Penambahbaikan: Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.

25
26