Anda di halaman 1dari 4

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI TEJA

UJIAN PENGESANAN 1
EKONOMI ASAS TINGKATAN 4
Nama : ........................................................... 1JAM Tingkatan : ..............
KERTAS 1 Arahan: Kertas soalan ini mengandungi 30 soalan. Jawab semua soalan.
1 Ilmu ekonomi dikaji tersebut berharga RM100 setiap satu, maka Encik Lee
A untuk meningkatkan keluaran barangan tidak boleh membeli kedua-duanya pada ketika itu.
B untuk meningkatkan mutu barangan Apakah kos lepas jika Encik Lee ingin membeli jam
C untuk mempelbagaikan pilihan barangan tangan?
D untuk meningkatkan kesejahteraan hidup A Kasut
B Kasut dan jam tangan
2 Mengapakah manusia mengkaji ilmu ekonomi? C Jam tangan
A Untuk mengagihkan sumber ekonomi yang terhad D RM100
demi mencapai kesejahteraan hidup
B Untuk mengkaji permintaan dan penawaran barang 8 Antara yang berikut, yang manakah merupakan ke-
bagi mencapai keseimbangan pasaran kurangan yang dihadapi oleh seseorang individu?
C Untuk mengagihkan sumber ekonomi yang tidak A Pendapatan C Hasil kerajaan
terhad bagi memuaskan semua kehendak manusia B Faktor pengeluaran D Sumber ekonomi
D Untuk mengkaji faktor pengeluaran yang diperlukan
untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan 9 Apakah tujuan firma membuat pilihan untuk
mengeluarkan barang?
3 Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan sebab A Untuk mencapai kesejahteraan hidup
kewujudan masalah ekonomi? B Untuk memaksimumkan keuntungan
A Sumber ekonomi terhad manakala kehendak C Untuk memaksimumkan kepuasan
manusia tidak terhad D Untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna
B Sumber ekonomi tidak terhad manakala kehendak
manusia adalah terhad 10 Semua yang berikut merupakan faktor pengeluaran bagi
C Sumber ekonomi dan kehendak manusia adalah firma, kecuali
terhad A lot perindustrian
D Sumber ekonomi dan kehendak manusia adalah tidak B loji pengeluaran
terhad C tenaga buruh separuh mahir
D pembekal bahan mentah
4 Antara yang berikut, yang manakah merupakan objektif
penggunaan barang-barang dan perkhidmatan oleh 11 Mengapakah air hujan yang diperlukan dalam aktiviti
pengguna? pertanian dikatakan tidak mempunyai kos lepas?
A Memenuhi kehendak manusia A Kerana air hujan tidak mempunyai nilai ekonomi
B Memaksimumkan kepuasan B Kerana air hujan adalah barang awam
C Memaksimumkan pendapatan C Kerana air hujan adalah barang percuma
D Meningkatkan taraf hidup D Kerana petani perlu membayar untuk
penggunaannya
5 Mengapakah kos lepas wujud dalam penggunaan?
A Keperluan dan kehendak manusia tidak terhad 12 Semua yang berikut merupakan barang awam, kecuali
B Sumber ekonomi terbatas dan kehendak manusia A perkhidmatan awam
tidak terhad B lampu tepi jalan raya
C Kos pengeluaran barang adalah tinggi C air sungai
D Kekurangan pendapatan D perkhidmatan perubatan percuma

6 Encik Yusof memiliki sebidang tanah yang kecil. Beliau 13 Antara yang berikut, yang manakah menerangkan maksud
sedang memikirkan sama ada untuk menggunakan tanah kos lepas dengan tepat?
tersebut untuk bercucuk tanam atau dijadikan sebagai A Nilai barang atau perkhidmatan kedua terbaik yang
taman permainan untuk cucu-cucunya. Apakah masalah terpaksa dikorbankan untuk mendapat suatu barang
yang mungkin dihadapi oleh Encik Yusof? atau perkhidmatan tertentu
I Kos lepas B Penggunaan sesuatu barang yang terpaksa dilepaskan
II Pilihan untuk memperoleh sesuatu barang yang lebih baik
III Kekurangan sumber ekonomi
IV Sumber yang tidak terhad C Kos yang ditanggung oleh pengguna akibat
A I, II dan III kekurangan pendapatan atau wang
B I, II dan IV D Barang kedua terbaik yang perlu dikorbankan bagi
C I, III dan IV memaksimumkan kepuasan
D II, III dan IV
7 Encik Lee hanya mempunyai RM100 ketika membeli- 14 Maklumat di bawah adalah berkenaan Firma X.
belah. Beliau tertarik hati ingin membeli jam tangan dan
juga sepasang kasut. Oleh kerana kedua-dua barang Firma X merupakan pengeluar minuman
ringan. Firma tersebut sedang membuat
anggaran kos pengeluaran bagi produk yang
hendak dikeluarkan.
1
II Masyarakat
Apakah masalah yang dihadapi oleh Firma X? III Kerajaan
A Apa yang hendak dikeluarkan IV Tenaga buruh
B Berapa yang hendak dikeluarkan A I, II dan III C I, III dan IV
C Bagaimana hendak dikeluarkan B I, II dan IV D II, III dan IV
D Untuk siapa dikeluarkan
20 Bagaimanakah masalah ekonomi diselesaikan dalam
15 Pengeluar Z telah membuat kajian tentang sasaran sistem ekonomi pasaran bebas?
pasaran bagi keluaran minyak wanginya. Apakah A Melalui mekanisme harga
masalah asas ekonomi yang cuba diselesaikannya? B Melalui perbincangan bersama antara pihak kerajaan
I Apa yang hendak dikeluarkan dan pihak swasta
II Bagaimana hendak dikeluarkan C Melalui dasar kerajaan
III Berapa yang hendak dikeluarkan D Firma swasta menentukan harga barangan dan
IV Untuk siapa hendak dikeluarkan perkhidmatan di pasaran
A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV 21 Antara yang berikut, gambar yang manakah
menunjukkan contoh pekerjaan dalam sektor kedua?
16 Antara yang berikut, yang manakah masalah asas A C
ekonomi yang utama?
I Menentukan jenis barang yang hendak
dikeluarkan
II Ketidakseimbangan permintaan dan penawaran
barang dalam pasaran
III Kekurangan sumber ekonomi
IV Menentukan cara untuk mengeluarkan barang dan B D
perkhidmatan
A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV

17 Matlamat semua ekonomi adalah sama iaitu untuk


I mencapai keuntungan yang maksimum
II memaksimumkan kebajikan masyarakat 22 Antara yang berikut, yang manakah dikategorikan sebagai
III mencapai guna tenaga penuh sektor utama?
IV memenuhi keperluan masyarakat I Sektor pertanian III Sektor pembinaan
A I dan II C II dan III II Sektor perhutanan IV Sektor pembalakan
B I dan IV D III dan IV A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV
18 Maklumat di bawah adalah berkaitan dengan Encik Zul.
23 Semua yang berikut merupakan aktiviti dalam sektor
Encik Zul tinggal di sebuah negara maju perkhidmatan, kecuali
yang mana segala keputusan ekonomi A harta tanah C perkilangan
ditetapkan oleh pengguna dan pengeluar B peruncitan D hotel dan restoran
serta individu bebas memiliki faktor-faktor
pengeluaran seperti tanah, modal dan buruh. 24 Kegiatan ekonomi sektor kedua adalah seperti berikut,
kecuali
A memproses kayu
Berdasarkan maklumat di atas, sistem ekonomi yang B mengetin nanas
diamalkan di negara Encik Zul ialah C membina loji kilang
A sistem ekonomi Islam D memelihara ikan air tawar
B sistem ekonomi campuran
C sistem ekonomi kapitalis 25 Antara yang berikut, yang manakah merupakan faktor
D sistem ekonomi perancangan pusat utama yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan individu?
A Upah wang C Prospek pekerjaan
19 Maklumat di bawah adalah berkaitan dengan sistem B Saiz firma D Faedah sampingan
ekonomi.
26 Maklumat berikut adalah berkenaan Puan Rubiah.
• Pengguna bebas membuat pilihan terhadap
barangan yang dikehendaki atau jenis Puan Rubiah memilih pekerjaan sebagai seorang
pekerjaan pengurus pemasaran di sebuah syarikat
• Firma bebas memilih teknik pengeluaran tetapi multinasional kerana tertarik dengan tawaran
perlu mengikut undang-undang daripada syarikat tersebut seperti sebuah banglo,
kereta, perkhidmatan perubatan dan optikal untuk
Siapakah yang membuat keputusan dalam sistem ekonomi
seisi keluarga.
yang dinyatakan di atas?
I Pemilik faktor

2
B Upah wang dan upah benar telah meningkat
C Upah wang dan upah benar tidak berubah
D Upah benar ialah upah yang dinyatakan dalam wang
Apakah faktor yang mempengaruhi Puan Rubiah dalam
semasa
pemilihan pekerjaan?
Sila hitamkan ruangan jawapan di bawah.
A Prospek pekerjaan yang cerah
B Gaji yang lumayan
1 A B C D
C Faedah sampingan yang lumayan
D Imej dan reputasi syarikat yang menyakinkan
2 A B C D

27 Antara yang berikut, yang manakah boleh dikategorikan 3 A B C D


sebagai bayaran pindahan?
I Skim bantuan buku teks 4 A B C D
II Bantuan kebajikan masyarakat
III Wang saku yang diberi oleh seorang ayah kepada 5 A B C D
anaknya
IV Wang yang diberi kepada makcik kerana 6 A B C D
membuat kuih raya
A I, II dan III C I, III dan IV 7 A B C D
B I, II dan IV D II, III dan IV
8 A B C D
28 Rajah 1 di bawah menunjukkan faktor pengeluaran yang
digunakan untuk mengeluarkan barang atau 9 A B C D
perkhidmatan dalam sesebuah ekonomi.
10 A B C D

11 A B C D

12 A B C D

13 A B C D

14 A B C D

15 A B C D

16 A B C D

17 A B C D

18 A B C D
Rajah 1
Antara yang berikut, yang manakah penerimaan bagi X? 20 A B C D
A Sewa C Faedah
B Upah D Untung 21 A B C D

29 Jadual berikut menunjukkan upah wang Encik Borhan 22 A B C D


dan harga purata untuk tahun 2014 dan tahun 2015.
23 A B C D
Tahun Upah wang Harga purata barang
(RM) (RM) 24 A B C D
2014 3000 50
2015 3300 60 25 A B C D

26 A B C D
Berapakah upah benar Encik Borhan pada tahun 2015? 27 A B C D
A 50 unit C 60 unit
B 55 unit D 65 unit 28 A B C D
30 Antara yang berikut, yang manakah menerangkan jadual 29 A B C D
di atas?
A Upah wang telah meningkat dan upah benar 30 A B C D
menurun

3
KERTAS 2 Arahan: Kertas soalan ini mengandungi 2 soalan. Jawab semua soalan.

1 Berikut adalah keputusan yang telah diambil oleh kerajaan sebuah negara. (5 markah)

Kerajaan telah menangguhkan projek pembinaan jambatan bengkok yang menelan belanja
berbilion ringgit untuk memberi tumpuan kepada projek-projek pembangunan luar bandar.

Merujuk kepada konsep kekurangan, pilihan dan kos lepas, bagaimanakah keputusan tersebut diambil?

Kekurangan _ _______________________________________________________________________

Pilihan _ _______________________________________________________________________

Kos Lepas _ ________________________________________________________________________

2. Nyatakan sektor-sektor ekonomi bagi jenis-jenis kerjaya yang berikut pada ruangan disediakan, (15 markah)

---------------------------------------------------------------- soalan tamat --------------------------------------------------------------

Disediakan oleh, Disemak oleh,

Muhafauzi bin Mahmud


Ketua Panitia Ekonomi Asas